เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กระบี่ เขต 1 นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427 พร้อมโอน
2. สพป. ชุมพร เขต 1 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว 0899093236 พร้อมโอน
3. สพป. ชุมพร เขต 2 นางอุไร นบนุ่น 0924568686 พร้อมโอน
4. สพป. ตรัง เขต 1 น.ส.ศิริวรรณ ยิวสิว 084-0614929 พร้อมโอน
5. สพป. ตรัง เขต 2 น.ส.เบญจมาศ เอียดใหญ่ 0822856681 พร้อมโอน
6. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล 0944965896 พร้อมโอน
7. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน 0813679709 พร้อมโอน
8. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 นายกิตติมนต์ อัมพุกานน 0887512693 พร้อมโอน
9. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ 0867976832 พร้อมโอน
10. สพป. นราธิวาส เขต 1 นายบุญทัน จันทร์ทอง 0940249403 พร้อมโอน
11. สพป. นราธิวาส เขต 2 นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ 0807165029 พร้อมโอน
12. สพป. นราธิวาส เขต 3 นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ 0968496500 พร้อมโอน
13. สพป. ปัตตานี เขต 1 นายยัสมันดี โต๊ะแวมะ 0862906604 พร้อมโอน
14. สพป. ปัตตานี เขต 2 นางสาวสาวิตรี สาและบู 0943203737 พร้อมโอน
15. สพป. ปัตตานี เขต 3 นางสาวฮูมัยดา หวันการิม 0954416730 พร้อมโอน
16. สพป. พังงา เขต 1 นายกิตติพงษ์ พลภักดี 0896494474 พร้อมโอน
17. สพป. พัทลุง เขต 1 นายครรชิต เขียวดำ 0812673759 พร้อมโอน
18. สพป. พัทลุง เขต 2 นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว 084-197-8630 พร้อมโอน
19. สพป. ภูเก็ต เขต 1 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 0897258644 พร้อมโอน
20. สพป. ยะลา เขต 1 นางศุภมาศ อาลี 0872852582 พร้อมโอน
21. สพป. ยะลา เขต 2 พร้อมโอน
22. สพป. ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 0843979501 พร้อมโอน
23. สพป. ระนอง เขต 1 นายจตุรภัทร พูลแก้ว 0813262593 พร้อมโอน
24. สพป. สงขลา เขต 1 นายนุห์กานต์ เอสเอ, นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส,นางสาวพิมลพร ทองด้วง 08189864770835147854 พร้อมโอน
25. สพป. สงขลา เขต 2 นายพิรม บุญญคง 0930969955 พร้อมโอน
26. สพป. สงขลา เขต 3 นายเชิดวงศ์ ชี้เจริญ 0896559597 พร้อมโอน
27. สพป. สตูล เขต 1 นายเชษฐา เถาวัลย์ 081-0978948 พร้อมโอน
28. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ 0816915447 พร้อมโอน
29. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 0935785621 พร้อมโอน
30. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายอโนชา เชาว์เจริญ 0801474674 พร้อมโอน

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 1 พร้อมโอน
2. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 2 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน 083-508-0054 พร้อมโอน
3. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 ภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง 0892918236 พร้อมโอน
4. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 นางสาวนริสสา บุษรานนท์ 0898939421 พร้อมโอน
5. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 นายสุเมฆ สุวรรณสาม 0642213038 พร้อมโอน
6. สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช นายไตรรงค์ สาดแว 0812711742 พร้อมโอน
7. สพม. เขต 12 พัทลุง นายภูเบศวร์ หนูแก้ว 0810992433 พร้อมโอน
8. สพม. เขต 13 กระบี่ พร้อมโอน
9. สพม. เขต 13 ตรัง ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0827938890 พร้อมโอน
10. สพม. เขต 14 พังงา ???????????? ??????? 0918253347 พร้อมโอน
11. สพม. เขต 14 ภูเก็ต ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร 0897285886 พร้อมโอน
12. สพม. เขต 14 ระนอง พร้อมโอน
13. สพม. เขต 15 นราธิวาส นายทศพล เจริญสุข 0936408261 พร้อมโอน
14. สพม. เขต 15 ปัตตานี นายทศพล เจริญสุข 0936408261 พร้อมโอน
15. สพม. เขต 15 ยะลา นายทศพล เจริญสุข 0936408261 โอนแล้ว
16. สพม.เขต 16 สงขลา นางสาวนฤมล แก้วสุรพล 089-597-3367 พร้อมโอน
17. สพม.เขต 16 สตูล นางสุพิศ สงอุ่น 063-516-7445 พร้อมโอน
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561
2 สพม.เขต 16 สงขลา 5-7 กันยายน 2561
3 สพม.เขต 16 สตูล 5-7 กันยายน 2561
4 สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 5-7 กันยายน 2561
5 สพป. พัทลุง เขต 2 6-7 กันยายน 2561
6 สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 2 7-8 กันยายน 2561
7 สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 1 7-8 กันยายน 2561
8 สพม. เขต 13 ตรัง 13-15 กันยายน 2561
9 สพป. ตรัง เขต 2 14-16 กันยายน 2561
10 สพป. ภูเก็ต เขต 1 19 กันยายน - 6 ตุลาคม 2561
11 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 20-22 กันยายน 2561
12 สพม. เขต 15 ยะลา 22 กันยายน 2561
13 สพป. ยะลา เขต 1 22-23 กันยายน 2561
14 สพป. พังงา เขต 1 24-25 กันยายน 2561
15 สพป. ยะลา เขต 3 25-28 กันยายน 2561
16 สพป. ตรัง เขต 1 29 กันยายน 2561
17 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561
18 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561
19 สพป. ปัตตานี เขต 2 2-4 ตุลาคม 2561
20 สพป. ชุมพร เขต 2 4-6 ตุลาคม 2561
21 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 4-5 ตุลาคม 2561
22 สพป. กระบี่ เขต 1 5-9 ตุลาคม 2561
23 สพม. เขต 15 นราธิวาส 7-8 ตุลาคม 2561
24 สพม. เขต 15 ปัตตานี 8 ตุลาคม 2561
25 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 10-12 ตุลาคม 2561
26 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 10-12 ตุลาคม 2561
27 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 10-12 ตุลาคม 2561
28 สพป. นราธิวาส เขต 3 10-12 ตุลาคม 2561
29 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 10-12 ตุลาคม 2561
30 สพป. สงขลา เขต 1 11-12 ตุลาคม 2561
31 สพม. เขต 14 ภูเก็ต 29-30 ตุลาคม 2561
32 สพป. สตูล เขต 1 29-31 ตุลาคม 2561
33 สพป. ปัตตานี เขต 1 10 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561
34 สพป. นราธิวาส เขต 2 10-11 พฤศจิกายน 2561
35 สพป. ปัตตานี เขต 3 13-15 พฤศจิกายน 2561
36 สพป. สงขลา เขต 2 13-15 พฤศจิกายน 2561
37 สพป. สงขลา เขต 3 14-16 พฤศจิกายน 2561
38 สพป. ชุมพร เขต 1 15-16 พฤศจิกายน 2561
39 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 21-23 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]