ตารางการแข่งขัน (จะอัพเดทเรื่อยๆจนครบ)
ระดับ สพป.
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาพิเศษ_เรียนรวม

- หุ่นยนต์
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ศิลปะ-นาฎศิลป์
- สุขศึกษา-พละศึกษา
วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 18:24 น.