เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. กระบี่ เขต 1 นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
2. สพป. ชุมพร เขต 1 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว 0899093236
3. สพป. ชุมพร เขต 2 นางอุไร นบนุ่น 0924568686
4. สพป. ตรัง เขต 1 น.ส.ศิริวรรณ ยิวสิว 084-0614929
5. สพป. ตรัง เขต 2 น.ส.เบญจมาศ เอียดใหญ่ 0822856681
6. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล 0944965896
7. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน 0813679709
8. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 นายกิตติมนต์ อัมพุกานน 0887512693
9. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ 0867976832
10. สพป. นราธิวาส เขต 1 นายบุญทัน จันทร์ทอง 0940249403
11. สพป. นราธิวาส เขต 2 นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ 0807165029
12. สพป. นราธิวาส เขต 3 นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ 0968496500
13. สพป. ปัตตานี เขต 1 นายยัสมันดี โต๊ะแวมะ 0862906604
14. สพป. ปัตตานี เขต 2 นางสาวสาวิตรี สาและบู 0943203737
15. สพป. ปัตตานี เขต 3 นางสาวฮูมัยดา หวันการิม 0954416730
16. สพป. พังงา เขต 1 นายกิตติพงษ์ พลภักดี 0896494474
17. สพป. พัทลุง เขต 1 นายครรชิต เขียวดำ 0812673759
18. สพป. พัทลุง เขต 2 นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว 084-197-8630
19. สพป. ภูเก็ต เขต 1 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 0897258644
20. สพป. ยะลา เขต 1 นางศุภมาศ อาลี 0872852582
21. สพป. ยะลา เขต 2
22. สพป. ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 0843979501
23. สพป. ระนอง เขต 1 นายจตุรภัทร พูลแก้ว 0813262593
24. สพป. สงขลา เขต 1 นายนุห์กานต์ เอสเอ, นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส,นางสาวพิมลพร ทองด้วง 08189864770835147854
25. สพป. สงขลา เขต 2 นายพิรม บุญญคง 0930969955
26. สพป. สงขลา เขต 3 นายเชิดวงศ์ ชี้เจริญ 0896559597
27. สพป. สตูล เขต 1 นายเชษฐา เถาวัลย์ 081-0978948
28. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ 0816915447
29. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 0935785621
30. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายอโนชา เชาว์เจริญ 0801474674

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 1
2. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 2 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน 083-508-0054
3. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 ภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง 0892918236
4. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 นางสาวนริสสา บุษรานนท์ 0898939421
5. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 นายสุเมฆ สุวรรณสาม 0642213038
6. สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช นายไตรรงค์ สาดแว 0812711742
7. สพม. เขต 12 พัทลุง นายภูเบศวร์ หนูแก้ว 0810992433
8. สพม. เขต 13 กระบี่
9. สพม. เขต 13 ตรัง ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0827938890
10. สพม. เขต 14 พังงา ???????????? ??????? 0918253347
11. สพม. เขต 14 ภูเก็ต ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร 0897285886
12. สพม. เขต 14 ระนอง
13. สพม. เขต 15 นราธิวาส นายทศพล เจริญสุข 0936408261
14. สพม. เขต 15 ปัตตานี นายทศพล เจริญสุข 0936408261
15. สพม. เขต 15 ยะลา นายทศพล เจริญสุข 0936408261
16. สพม.เขต 16 สงขลา นางสาวนฤมล แก้วสุรพล 089-597-3367
17. สพม.เขต 16 สตูล นางสุพิศ สงอุ่น 063-516-7445
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ