เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ วันที่จัดแข่ง เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. กระบี่ เขต 1 5-9 ต.ค. 2561 นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
2. สพป. ชุมพร เขต 1 15-16 พ.ย 2561 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว 0899093236
3. สพป. ชุมพร เขต 2 4-6 ต.ค. 2561 นางอุไร นบนุ่น 0924568686
4. สพป. ตรัง เขต 1 29 ก.ย. 2561 น.ส.ศิริวรรณ ยิวสิว 084-0614929
5. สพป. ตรัง เขต 2 14-16 ก.ย. 2561 น.ส.เบญจมาศ เอียดใหญ่ 0822856681
6. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 4-5 ต.ค. 2561 นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล 0944965896
7. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 21-23 พ.ย 2561 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน 0813679709
8. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 27 ส.ค.-7 ก.ย. 2561 นายกิตติมนต์ อัมพุกานน 0887512693
9. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 20-22 ก.ย. 2561 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ 0867976832
10. สพป. นราธิวาส เขต 1 นายบุญทัน จันทร์ทอง 0940249403
11. สพป. นราธิวาส เขต 2 10-11 พ.ย 2561 นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ 0807165029
12. สพป. นราธิวาส เขต 3 10-12 ต.ค. 2561 นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ 0968496500
13. สพป. ปัตตานี เขต 1 10 พ.ย-10 ธ.ค. 2561 นายยัสมันดี โต๊ะแวมะ 0862906604
14. สพป. ปัตตานี เขต 2 2-4 ต.ค. 2561 นางสาวสาวิตรี สาและบู 0943203737
15. สพป. ปัตตานี เขต 3 13-15 พ.ย 2561 นางสาวฮูมัยดา หวันการิม 0954416730
16. สพป. พังงา เขต 1 24-25 ก.ย. 2561 นายกิตติพงษ์ พลภักดี 0896494474
17. สพป. พัทลุง เขต 1 นายครรชิต เขียวดำ 0812673759
18. สพป. พัทลุง เขต 2 6-7 ก.ย. 2561 นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว 084-197-8630
19. สพป. ภูเก็ต เขต 1 19 ก.ย.-6 ต.ค. 2561 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 0897258644
20. สพป. ยะลา เขต 1 22-23 ก.ย. 2561 นางศุภมาศ อาลี 0872852582
21. สพป. ยะลา เขต 2
22. สพป. ยะลา เขต 3 25-28 ก.ย. 2561 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 0843979501
23. สพป. ระนอง เขต 1 นายจตุรภัทร พูลแก้ว 0813262593
24. สพป. สงขลา เขต 1 11-12 ต.ค. 2561 นายนุห์กานต์ เอสเอ, นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส,นางสาวพิมลพร ทองด้วง 08189864770835147854
25. สพป. สงขลา เขต 2 13-15 พ.ย 2561 นายพิรม บุญญคง 0930969955
26. สพป. สงขลา เขต 3 14-16 พ.ย 2561 นายเชิดวงศ์ ชี้เจริญ 0896559597
27. สพป. สตูล เขต 1 29-31 ต.ค. 2561 นายเชษฐา เถาวัลย์ 081-0978948
28. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2561 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ 0816915447
29. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2561 นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 0935785621
30. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 10-12 ต.ค. 2561 นายอโนชา เชาว์เจริญ 0801474674

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ วันที่จัดแข่ง ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 1 7-8 ก.ย. 2561
2. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 2 7-8 ก.ย. 2561 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน 083-508-0054
3. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 10-12 ต.ค. 2561 ภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง 0892918236
4. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 10-12 ต.ค. 2561 นางสาวนริสสา บุษรานนท์ 0898939421
5. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 10-12 ต.ค. 2561 นายสุเมฆ สุวรรณสาม 0642213038
6. สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 5-7 ก.ย. 2561 นายไตรรงค์ สาดแว 0812711742
7. สพม. เขต 12 พัทลุง นายภูเบศวร์ หนูแก้ว 0810992433
8. สพม. เขต 13 กระบี่
9. สพม. เขต 13 ตรัง 13-15 ก.ย. 2561 ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0827938890
10. สพม. เขต 14 พังงา ???????????? ??????? 0918253347
11. สพม. เขต 14 ภูเก็ต 29-30 ต.ค. 2561 ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร 0897285886
12. สพม. เขต 14 ระนอง
13. สพม. เขต 15 นราธิวาส 7-8 ต.ค. 2561 นายทศพล เจริญสุข 0936408261
14. สพม. เขต 15 ปัตตานี 8 ต.ค. 2561 นายทศพล เจริญสุข 0936408261
15. สพม. เขต 15 ยะลา 22 ก.ย. 2561 นายทศพล เจริญสุข 0936408261
16. สพม.เขต 16 สงขลา 5-7 ก.ย. 2561 นางสาวนฤมล แก้วสุรพล 089-597-3367
17. สพม.เขต 16 สตูล 5-7 ก.ย. 2561 นางสุพิศ สงอุ่น 063-516-7445
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์