เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ วันที่จัดแข่ง เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. ยะลา เขต 2
2. สพป. ระนอง เขต 1 นายจตุรภัทร พูลแก้ว 0813262593
3. สพป. นราธิวาส เขต 1 นายบุญทัน จันทร์ทอง 0940249403
4. สพป. พัทลุง เขต 1 นายครรชิต เขียวดำ 0812673759
5. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 27 ส.ค.-7 ก.ย. 2561 นายกิตติมนต์ อัมพุกานน 0887512693
6. สพป. พัทลุง เขต 2 6-7 ก.ย. 2561 นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว 084-197-8630
7. สพป. ตรัง เขต 2 14-16 ก.ย. 2561 น.ส.เบญจมาศ เอียดใหญ่ 0822856681
8. สพป. ภูเก็ต เขต 1 19 ก.ย.-6 ต.ค. 2561 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 0897258644
9. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 20-22 ก.ย. 2561 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ 0867976832
10. สพป. ยะลา เขต 1 22-23 ก.ย. 2561 นางศุภมาศ อาลี 0872852582
11. สพป. พังงา เขต 1 24-25 ก.ย. 2561 นายกิตติพงษ์ พลภักดี 0896494474
12. สพป. ยะลา เขต 3 25-28 ก.ย. 2561 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 0843979501
13. สพป. ตรัง เขต 1 29 ก.ย. 2561 น.ส.ศิริวรรณ ยิวสิว 084-0614929
14. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2561 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ 0816915447
15. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2561 นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 0935785621
16. สพป. ปัตตานี เขต 2 2-4 ต.ค. 2561 นางสาวสาวิตรี สาและบู 0943203737
17. สพป. ชุมพร เขต 2 4-6 ต.ค. 2561 นางอุไร นบนุ่น 0924568686
18. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 4-5 ต.ค. 2561 นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล 0944965896
19. สพป. กระบี่ เขต 1 5-9 ต.ค. 2561 นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
20. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 10-12 ต.ค. 2561 นายอโนชา เชาว์เจริญ 0801474674
21. สพป. นราธิวาส เขต 3 10-12 ต.ค. 2561 นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ 0968496500
22. สพป. สงขลา เขต 1 11-12 ต.ค. 2561 นายนุห์กานต์ เอสเอ, นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส,นางสาวพิมลพร ทองด้วง 08189864770835147854
23. สพป. สตูล เขต 1 29-31 ต.ค. 2561 นายเชษฐา เถาวัลย์ 081-0978948
24. สพป. นราธิวาส เขต 2 10-11 พ.ย 2561 นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ 0807165029
25. สพป. ปัตตานี เขต 1 10 พ.ย-10 ธ.ค. 2561 นายยัสมันดี โต๊ะแวมะ 0862906604
26. สพป. สงขลา เขต 2 13-15 พ.ย 2561 นายพิรม บุญญคง 0930969955
27. สพป. ปัตตานี เขต 3 13-15 พ.ย 2561 นางสาวฮูมัยดา หวันการิม 0954416730
28. สพป. สงขลา เขต 3 14-16 พ.ย 2561 นายเชิดวงศ์ ชี้เจริญ 0896559597
29. สพป. ชุมพร เขต 1 15-16 พ.ย 2561 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว 0899093236
30. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 21-23 พ.ย 2561 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน 0813679709

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ วันที่จัดแข่ง ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพม. เขต 13 กระบี่
2. สพม. เขต 14 ระนอง
3. สพม. เขต 12 พัทลุง นายภูเบศวร์ หนูแก้ว 0810992433
4. สพม. เขต 14 พังงา ???????????? ??????? 0918253347
5. สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 5-7 ก.ย. 2561 นายไตรรงค์ สาดแว 0812711742
6. สพม.เขต 16 สงขลา 5-7 ก.ย. 2561 นางสาวนฤมล แก้วสุรพล 089-597-3367
7. สพม.เขต 16 สตูล 5-7 ก.ย. 2561 นางสุพิศ สงอุ่น 063-516-7445
8. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 1 7-8 ก.ย. 2561
9. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 2 7-8 ก.ย. 2561 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน 083-508-0054
10. สพม. เขต 13 ตรัง 13-15 ก.ย. 2561 ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0827938890
11. สพม. เขต 15 ยะลา 22 ก.ย. 2561 นายทศพล เจริญสุข 0936408261
12. สพม. เขต 15 นราธิวาส 7-8 ต.ค. 2561 นายทศพล เจริญสุข 0936408261
13. สพม. เขต 15 ปัตตานี 8 ต.ค. 2561 นายทศพล เจริญสุข 0936408261
14. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 10-12 ต.ค. 2561 ภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง 0892918236
15. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 10-12 ต.ค. 2561 นางสาวนริสสา บุษรานนท์ 0898939421
16. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 10-12 ต.ค. 2561 นายสุเมฆ สุวรรณสาม 0642213038
17. สพม. เขต 14 ภูเก็ต 29-30 ต.ค. 2561 ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร 0897285886
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์