ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2] 25 22 13 60 112 58 17 9 187
2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1] 18 10 14 42 125 57 13 5 195
3 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1] 17 6 13 36 109 58 14 10 181
4 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1] 16 16 12 44 113 51 26 9 190
5 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1] 13 21 20 54 116 47 19 16 182
6 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2] 13 10 4 27 97 50 20 10 167
7 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1] 12 18 11 41 102 65 20 12 187
8 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1] 11 7 9 27 90 62 26 11 178
9 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1] 10 15 6 31 98 54 19 9 171
10 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2] 9 5 12 26 87 38 20 11 145
11 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1] 8 7 5 20 84 58 20 14 162
12 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1] 7 13 19 39 98 49 21 8 168
13 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3] 7 5 7 19 80 37 20 10 137
14 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2] 7 4 9 20 71 56 29 23 156
15 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1] 6 8 8 22 75 54 27 15 156
16 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2] 5 5 8 18 79 58 28 16 165
17 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1] 5 2 2 9 48 37 32 20 117
18 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3] 4 7 6 17 71 44 18 16 133
19 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4] 4 2 4 10 50 49 15 9 114
20 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3] 3 8 7 18 72 61 26 20 159
21 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1] 2 7 2 11 51 38 32 15 121
22 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2] 2 4 5 11 62 59 31 17 152
23 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2] 2 2 3 7 30 35 35 22 100
24 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1] 2 1 3 6 30 45 30 17 105
25 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1] 1 3 3 7 48 53 35 14 136
26 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3] 1 2 0 3 19 30 20 12 69
27 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 2] 0 1 0 1 16 19 25 8 60
28 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3] 0 0 1 1 14 24 22 15 60
29 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3] 0 0 0 0 17 22 22 23 61
30 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2] 0 0 0 0 12 25 18 18 55
รวม 210 211 206 627 2,076 1,393 700 414 4,169