ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2] 28 23 14 65 118 59 17 10 194
2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1] 21 17 15 53 122 54 26 9 202
3 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1] 19 12 15 46 130 59 16 5 205
4 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1] 18 6 14 38 112 60 16 10 188
5 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2] 14 13 5 32 105 53 21 10 179
6 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1] 13 21 20 54 116 47 19 16 182
7 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1] 13 20 13 46 109 68 22 12 199
8 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1] 11 16 6 33 100 54 19 10 173
9 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1] 11 8 9 28 90 64 28 11 182
10 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2] 11 5 13 29 95 39 21 11 155
11 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2] 10 9 11 30 82 57 29 23 168
12 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1] 8 7 5 20 84 58 20 14 162
13 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3] 8 6 10 24 87 45 22 11 154
14 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1] 7 15 20 42 101 56 22 8 179
15 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4] 7 3 6 16 56 52 17 9 125
16 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1] 6 8 8 22 76 56 28 15 160
17 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3] 5 8 6 19 73 45 19 16 137
18 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2] 5 5 10 20 80 59 30 16 169
19 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1] 5 2 2 9 48 37 32 20 117
20 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3] 4 9 7 20 75 62 27 20 164
21 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2] 3 6 6 15 69 63 32 17 164
22 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1] 2 7 2 11 51 38 32 15 121
23 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2] 2 2 3 7 30 35 35 22 100
24 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1] 2 1 4 7 31 45 31 17 107
25 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1] 1 4 3 8 50 56 36 14 142
26 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3] 1 2 0 3 19 30 20 12 69
27 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 2] 0 1 0 1 16 19 25 8 60
28 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3] 0 0 1 1 14 24 22 15 60
29 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3] 0 0 0 0 17 22 22 23 61
30 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2] 0 0 0 0 12 25 18 18 55
รวม 235 236 228 699 2,168 1,441 724 417 4,333