สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  28  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  23  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 65  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 118  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 194  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  21  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 15  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 53  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 122  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 202  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  19  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 15  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 46  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 130  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 205  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  18  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 38  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 112  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 32  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 179  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  21  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 20  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 54  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 116  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 182  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  20  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 46  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 109  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 68  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 199  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 33  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 100  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 173  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 28  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 90  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 64  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 182  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 95  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 39  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 155  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 30  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 82  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 168  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 84  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 162  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 87  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 154  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 20  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 42  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 101  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 179  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 56  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 125  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 76  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 160  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 73  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 137  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 169  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 48  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 37  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 117  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 75  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 164  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 69  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 63  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 164  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 51  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 38  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 121  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 30  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 35  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 100  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 31  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 107  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 50  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 142  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 19  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 30  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 69  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 1  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 16  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 19  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 60  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 1  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 14  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 24  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 60  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 0  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 17  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 22  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 61  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 0  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 12  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 25  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 55  เหรียญ