งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 139
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 1. นายวรรธกร    เขียวอ่อน
1. นายศุภชัย    สมพงษ์
25
2 2 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 ระนอง กลุ่ม 1 1. นายพณรัชต์    กองทอง
1. นายพิตรพิบูล    รัตนพฤกษ์
20
3 3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. เขต 15 ยะลา กลุ่ม 3 1. นายภพพิพัฒน์    วิจิตรพันธุ์
1. นายก่อวงค์    วิจิตรพันธุ์
4 4 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 พังงา กลุ่ม 1 1. นายกัมปนาท    พรผล
1. นางศิริกุล    จิตต์พิศาล
5
5 5 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 สงขลา กลุ่ม 3 1. นายอนันเทพ    สีแก้วน้ำใส
1. นายสำราญ    หมื่นสระชุม
17
6 6 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 นราธิวาส กลุ่ม 2 1. นายณัชพล    หนูวุ่น
1. นางสาวกชกร    ตันตรานุกูล
26
7 7 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 พัทลุง กลุ่ม 2 1. นายเอกสิทธิ์    ทิพย์ภักดี
1. นายวีระ    อินทรเพชร
8
8 8 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช กลุ่ม 2 1. นายไพโรจน์    นราอาจ
1. นายกมล    รัตนบุรี
6
9 9 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช กลุ่ม 3 1. นายปิยวัฒน์    ธนาวุฒิ
1. นายบุญยอด    จิยิพงศ์
13
10 10 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 ตรัง กลุ่ม 2 1. นายธัญพงษ์    คงบางยาง
1. นายเอกลักษณ์    หาดสุด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 11 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 13 ตรัง กลุ่ม 1 1. นายนายอนุสรณ์    ชูประสิทธิ์
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์    พรมยศ
18
12 12 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช กลุ่ม 1 1. นายปิยพงศ์    กรงแก้ว
1. นายวงศกร    พรหมทอง
14
13 13 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต กลุ่ม 1 1. นายสุริยา    สุขสม
1. นายสันติ    คงอินทร์
22
14 14 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 16 สงขลา กลุ่ม 2 1. นายเดชาพัชร    พิมพา
1. นายศรีระพันธ์    วงษ์สนิท
9
15 15 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช กลุ่ม 4 1. นายพงศธร    เรืองฤทธิ์
1. นางพรภิรมย์    ยีสา
19
16 16 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง กลุ่ม 1 1. นายเนติธร    ชูศรีหรัญ
1. นายสมยุทธ    แสงชาติ
24
17 18 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 1 1. นายสุนทร    อยู่เย็น
1. นายสุพล    ทองมา
10
18 19 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 1. นายกล้าณรงค์    ทิพย์มี
1. นายชัยวัฒน์    เกษจันทร์
7
19 20 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 ยะลา กลุ่ม 2 1. นายมโนชญ์    เจริญสุข
1. นายขจร    ส้มไม้
23
20 21 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 นราธิวาส กลุ่ม 3 1. นายศุภชัย    ยวงกลาง
1. นางอนงค์วรรณ    เมฆเจริญวิวัฒนา
16
21 23 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 2 1. นายธนพล    รักษา
1. นายสมชาย    แก้วนาค
4
22 24 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 สงขลา กลุ่ม 1 1. นายธัชนนท์    ศักพันธ์
1. นายสราวุธ    ใหมรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 25 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 นราธิวาส กลุ่ม 1 1. นายกฤตวิทย์    สุขจันทร์
1. นายธรรมศักดิ์    จันทร์ทอง
21
24 26 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 กระบี่ กลุ่ม 1 1. นายนิติ    สมจันทร์
1. นายคทายุทธิ์    เกษศิริ
14
25 27 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 1. นายสิทธิศักดิ์    สมบูรณ์
1. นางสาวนันทิยา    ผลทรัพย์
12
26 28 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล กลุ่ม 1 1. นายมุตตอฟา    กูลหลัง
1. นายเอกพล    รองเดช
ชนะเลิศ
27 29 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 ยะลา กลุ่ม 1 1. นายณัฐิวุฒิ    เพชรสีดำ
1. นายโกศล    ชูดวง
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................