กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. เขต ๑๖ (สงขลา,สตูล)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกิตติญา  สวัสดิ์คีรี
2. เด็กหญิงศีรภัสร  ขุนนุ้ย
 
1. นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐนรี  ทองกลัด
2. นางสาวพรนัชชา  เศรณีย์
3. นางสาววิชชุฎาภรณ์  สุขไกร
 
1. นางสุรีพร  ชิตมณี
2. นางณวลน้อย  บัวเงิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฉุ้นประดับ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เสนแก้ว
 
1. นางอรนุช  บุญสนิท
2. นายวัชรงค์  มีจิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แก้วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วมงคล
3. เด็กหญิงธันชนก  บุญมณี
4. เด็กหญิงวนาลี  ทองศรีจันทร์
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  สุวรรณสว่าง
 
1. นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา
2. นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อุทัยรังษี
2. เด็กชายนวัต  ด้วงแก้ว
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสันต์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวฉันทิกา  สวนทอง
2. นายไรวินทร์  ล่วงห้อย
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสันต์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงชนิตา  บุญมิ่ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เกตุเรือง
3. เด็กหญิงณิชมน  คงประสิทธิ์
4. นางสาวนฤมล  ศรีสืบ
5. เด็กหญิงปนัดดา  เมืองสง
6. นางสาวปรีดิ์ญากุล  แสงจันทร์
7. เด็กหญิงพินท์สุดา  อินจันทร์ศรี
8. นางสาวสุทธิวรรณ  เวชสาร
9. นางสาวอคัมย์สิริ  แก้วดำ
10. เด็กหญิงเจริญศรี  รักเงิน
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสันต์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดี
 
1. นางปิตุพร  ธรรมโร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสุนิสา  มหับผลา
 
1. นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 1. นายภานุวัฒน์  นวลคำ
 
1. นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐวดี  ชูดำ
 
1. นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ประทุม
2. เด็กหญิงฐิดาวรรณ  แก้วศรี
3. นางสาวณัฏฐชา  ชูดำ
4. นางสาวณัฐวดี  ชูดำ
5. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
6. นายภานุวัฒน์  นวลคำ
7. นางสาววรรณศิริ  วรรณเพชร
8. เด็กหญิงสุนิสา  มหับผลา
9. นางสาวเจนจิรา  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์
2. นายกิตติทัต  คงสี
3. นางสาวชนิตร์นันท์  ปล้องใหม่
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 1. นายกฤษณ  แก้ววันเพ็ญ
2. นายขจรศักดิ์  เสาวพงศ์
3. นางสาวณัฐณิชา  แก้วหนู
4. นายธีรวัฒน์  เอียดวาโย
5. นางสาวปลายฝน  พรหมอินทร์
6. นางสาวปิยธิดา  อิ่มเอิบ
7. นางสาวศดานันท์  อ่อนด้วง
8. นายโภควินท์  ชัยนวล
 
1. นางสาวชนิตร์นันท์  ปล้องใหม่
2. นายกิตติทัต  คงสี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพรกนก  นิลรัตน์
 
1. นางสาวตรีทิพย์  อัครพงศ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 1. เด็กชายกิตติโชค  เต่แก้ว
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พิศาลสินธ์ุ
3. เด็กชายฐนกร  หนูราช
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  สีพุฒ
5. เด็กชายภากร  พรหมเสน
6. เด็กชายภาณุ  จันทะโน
7. เด็กชายวิทวัส  คงแก้ว
8. เด็กชายอครพล  แก้วมี
 
1. นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล
2. นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ
3. นายรอหมาด  หมันดี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1. เด็กชายดนุพร  มณีสว่าง
2. เด็กชายธีรพล  แก้วหนูนวล
3. เด็กชายวชิระ  คงแก้ว
 
1. นายพนมยงค์  นวลพรหม
2. นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 1. นางสาวกนกพร  ปลอดแก่นทอง
2. นางสาวกมลวรรณ  ขวัญอ่อน
3. นางสาวจิรัชญา  นวนทอง
4. นายชนาธิป  นวลดุก
5. นางสาวอภิสรา  ช่วยดำ
6. นางสาวเกวลิน  ทองเอื้อย
 
1. นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์
2. นางลดาวัลย์  มะเดื่อ
3. นางสวาท  กระจายศรี
 
รวม 65 31