สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.8 เงิน 20 1. นางสาวชุติมา  ซุ่นคง
 
1. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรคงแก้ว
 
1. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจิตติมา  จิระโชโต
2. นายธนวัฒน์  ศิริพงศ์ประพันธ์
3. นางสาวศุภนันต์  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
2. นางสาวมณีทิพ  อ่อนเกตุพล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัมรินทร์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 77.8 เงิน 12 1. นางสาวกรกนก  สุขทองแก้ว
2. นายกันตินันท์  คล้ายหนู
3. นางสาวกานต์พิชชา  ครูอ้น
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทวงศ์
5. นายณัฐวุฒิ  ยิ้มสงบ
6. นายธนโชติ  หนูแก้ว
7. นางสาวธัญธร  ขวัญชุม
8. นายนนท์วัฒน์  จันทร์เสถียร
9. นางสาวปัทมาวรรณ  จันทร์ศรี
10. นายพชร  ขาวซัง
11. นางสาวพรลภัทร์  ภักดี
12. นางสาวพรวณีย์  ดำนุ้ย
13. นายพีระพัฒน์  สังข์อุ่น
14. นางสาวศิลารัตน์  ยังแก้ว
15. นางสาวสกุลกาญจน์  จันทร์นวล
16. นางสาวสุภาวดี  ศรีกรด
17. นางสาวสุรัสวดี  ศรีก่ำ
18. นายอภิรักษ์  ไกรงาม
19. นายเจษฎา  เรืองขนาบ
20. นายไพศาล  แก้วเมือง
 
1. นางสาวบัยดุรี  รอดรวยรื่น
2. นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย
3. นางสาวภัทรวลินทร์  จันทร์คง
4. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว
5. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.6 ทอง 8 1. นายฐิติกร  แก้วสังข์ไชย
2. นางสาวณัฐณิชา  ชูชื่น
3. นายธนากร  กุมภา
4. นายบัณฑูร  พิฑูรทรัพย์
5. นางสาวปวริศา  สุทธิวิเศษ
6. นายพัลลภ  ทิพย์รักษ์
7. นางสาววันทนีย์  มุสิกสินธุ์
8. นายศราวุธ  ถนอมสุข
9. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขช่วย
10. นางสาวอรวรรยา  สุดการงาน
 
1. นางนงเยาว์  จันทร์คง
2. นางสาวภัทรวลินทร์  จันทร์คง
3. นายวิทยา  รอบคอบ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.16 ทอง 5 1. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 61.1 ทองแดง 10 1. นางสาวกรรณิกา  บัวดำ
2. เด็กชายกฤษฏา  เรืองสังข์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  เอียดเอี่ยม
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คุ่ยยกสุย
5. เด็กชายคุณานนท์  คงศรี
6. เด็กชายจักรพงศ์  ขุนไชย
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แซ่ภู่
8. เด็กหญิงจันทิมา  เอียดแก้ว
9. เด็กหญิงจิราพัขร  รักษ์ทิพย์
10. นางสาวจุฬารัตน์  ชะนะภู
11. นางสาวชนากานต์  มาเอียด
12. เด็กชายชัยวัฒน์  ลิ่มสมบูรณ์
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  แต้มแก้ว
14. เด็กชายทเนตร  เทพสุวรรณ์
15. นางสาวธนัญชนก  ขุนสวัสดิ์
16. เด็กชายธนาวุฒิ  รังสิมันตุชาติ
17. นางสาวธนิตา  หนูมี
18. เด็กชายธีรพงษ์  หนูยิ้มซ้าย
19. เด็กชายธีรวุฒิ  สุวรรณมณี
20. เด็กชายนนทกร  ขาวเรือง
21. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  วงศ์พิพันธ์
22. เด็กชายปภพ  อินทร์พรหม
23. นางสาวประกายวรรณ  แป้นแก้ว
24. เด็กชายปัญญพนต์  สองเมืองสุข
25. นางสาวปิยนันท์  อ่อนทอง
26. นางสาวปิยะมาศ  รัตนบุรี
27. นางสาวพรพรรณ  ทองสงฆ์
28. เด็กชายพีรวิชญ์  คงตุก
29. เด็กหญิงวรรษา  เหมือนช่วย
30. นางสาววลิศรา  แสนอินทร์
31. เด็กชายศิวกร  อนุเชษฐรักษ์
32. เด็กชายศุภชัย  ลาหัวโทน
33. เด็กหญิงสุตาภัทร  พรหมแสง
34. เด็กหญิงสุพรรษา  เดชเกิด
35. นางสาวสุพิชญา  งามอร่ามจิต
36. นางสาวอสมาภรณ์  พลายด้วง
37. นางสาวอุทุมมา  ณะจันทร์
38. นางสาวเพชรรัตน์  สุวรรณรัตน์
39. นางสาวเฟื่องอรุณ  ถึงนอก
40. นางสาวเมศิณี  ล่าเต๊ะ
 
1. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
2. นายพันธ์ปกรณ์  เดชา
3. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
4. นางพรทิพย์  ทองยามี
5. นางสาวรัตตภาดา  ลิ้มศิริ
6. นางสาวจณิสตา  แก้วศรีจันทร์
7. นางสาวรวมพร  ลั่นก้อง
8. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71.4 เงิน 18 1. นางสาวณิชกานต์  นุ่นสังข์
2. นางสาวรามาวดี  ทองเกียว
3. นายสรายุทธ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  อินทรโชติ
2. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55.2 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายศิรวิทย์   สิทธิโชคธนา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ไกรงาม
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นางอาภรณ์  เพชรคงทอง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายณฐพงศ์   ชูเรืองสุข
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา   ขวดทอง
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
14 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74 เงิน 17 1. นายจตุพล  จันทร์มล
2. นายจิณณวัตร  ชูเรืองสุข
3. นางสาวพิมพ์พา  บัวทองบุญ
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว