สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัมรินทร์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.6 ทอง 8 1. นายฐิติกร  แก้วสังข์ไชย
2. นางสาวณัฐณิชา  ชูชื่น
3. นายธนากร  กุมภา
4. นายบัณฑูร  พิฑูรทรัพย์
5. นางสาวปวริศา  สุทธิวิเศษ
6. นายพัลลภ  ทิพย์รักษ์
7. นางสาววันทนีย์  มุสิกสินธุ์
8. นายศราวุธ  ถนอมสุข
9. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขช่วย
10. นางสาวอรวรรยา  สุดการงาน
 
1. นางนงเยาว์  จันทร์คง
2. นางสาวภัทรวลินทร์  จันทร์คง
3. นายวิทยา  รอบคอบ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.16 ทอง 5 1. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง