สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.8 เงิน 20 1. นางสาวชุติมา  ซุ่นคง
 
1. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 77.8 เงิน 12 1. นางสาวกรกนก  สุขทองแก้ว
2. นายกันตินันท์  คล้ายหนู
3. นางสาวกานต์พิชชา  ครูอ้น
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทวงศ์
5. นายณัฐวุฒิ  ยิ้มสงบ
6. นายธนโชติ  หนูแก้ว
7. นางสาวธัญธร  ขวัญชุม
8. นายนนท์วัฒน์  จันทร์เสถียร
9. นางสาวปัทมาวรรณ  จันทร์ศรี
10. นายพชร  ขาวซัง
11. นางสาวพรลภัทร์  ภักดี
12. นางสาวพรวณีย์  ดำนุ้ย
13. นายพีระพัฒน์  สังข์อุ่น
14. นางสาวศิลารัตน์  ยังแก้ว
15. นางสาวสกุลกาญจน์  จันทร์นวล
16. นางสาวสุภาวดี  ศรีกรด
17. นางสาวสุรัสวดี  ศรีก่ำ
18. นายอภิรักษ์  ไกรงาม
19. นายเจษฎา  เรืองขนาบ
20. นายไพศาล  แก้วเมือง
 
1. นางสาวบัยดุรี  รอดรวยรื่น
2. นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย
3. นางสาวภัทรวลินทร์  จันทร์คง
4. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว
5. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71.4 เงิน 18 1. นางสาวณิชกานต์  นุ่นสังข์
2. นางสาวรามาวดี  ทองเกียว
3. นายสรายุทธ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  อินทรโชติ
2. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายณฐพงศ์   ชูเรืองสุข
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา   ขวดทอง
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
5 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74 เงิน 17 1. นายจตุพล  จันทร์มล
2. นายจิณณวัตร  ชูเรืองสุข
3. นางสาวพิมพ์พา  บัวทองบุญ
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว