สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 61.1 ทองแดง 10 1. นางสาวกรรณิกา  บัวดำ
2. เด็กชายกฤษฏา  เรืองสังข์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  เอียดเอี่ยม
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คุ่ยยกสุย
5. เด็กชายคุณานนท์  คงศรี
6. เด็กชายจักรพงศ์  ขุนไชย
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แซ่ภู่
8. เด็กหญิงจันทิมา  เอียดแก้ว
9. เด็กหญิงจิราพัขร  รักษ์ทิพย์
10. นางสาวจุฬารัตน์  ชะนะภู
11. นางสาวชนากานต์  มาเอียด
12. เด็กชายชัยวัฒน์  ลิ่มสมบูรณ์
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  แต้มแก้ว
14. เด็กชายทเนตร  เทพสุวรรณ์
15. นางสาวธนัญชนก  ขุนสวัสดิ์
16. เด็กชายธนาวุฒิ  รังสิมันตุชาติ
17. นางสาวธนิตา  หนูมี
18. เด็กชายธีรพงษ์  หนูยิ้มซ้าย
19. เด็กชายธีรวุฒิ  สุวรรณมณี
20. เด็กชายนนทกร  ขาวเรือง
21. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  วงศ์พิพันธ์
22. เด็กชายปภพ  อินทร์พรหม
23. นางสาวประกายวรรณ  แป้นแก้ว
24. เด็กชายปัญญพนต์  สองเมืองสุข
25. นางสาวปิยนันท์  อ่อนทอง
26. นางสาวปิยะมาศ  รัตนบุรี
27. นางสาวพรพรรณ  ทองสงฆ์
28. เด็กชายพีรวิชญ์  คงตุก
29. เด็กหญิงวรรษา  เหมือนช่วย
30. นางสาววลิศรา  แสนอินทร์
31. เด็กชายศิวกร  อนุเชษฐรักษ์
32. เด็กชายศุภชัย  ลาหัวโทน
33. เด็กหญิงสุตาภัทร  พรหมแสง
34. เด็กหญิงสุพรรษา  เดชเกิด
35. นางสาวสุพิชญา  งามอร่ามจิต
36. นางสาวอสมาภรณ์  พลายด้วง
37. นางสาวอุทุมมา  ณะจันทร์
38. นางสาวเพชรรัตน์  สุวรรณรัตน์
39. นางสาวเฟื่องอรุณ  ถึงนอก
40. นางสาวเมศิณี  ล่าเต๊ะ
 
1. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
2. นายพันธ์ปกรณ์  เดชา
3. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
4. นางพรทิพย์  ทองยามี
5. นางสาวรัตตภาดา  ลิ้มศิริ
6. นางสาวจณิสตา  แก้วศรีจันทร์
7. นางสาวรวมพร  ลั่นก้อง
8. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว