สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวชนากานต์  วิจิตร
 
1. นางสาวมุกดา  สอนทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 10.5 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกวีวัชร  ขวัญนิมิตร
 
1. นางสาวสิริมา  วิริยะสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงเขมิสรา  สุขเสน
 
1. นางสาวมลทิรา  ภูนุชอภัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  อธิภัทรพงศ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวทักขิญ  มุ่งดี
2. นายสิทธา  วงศ์ปริยากร
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
2. นางเอมวิกา  ยุกตเวทย์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรเมธ  พูลศิริ
2. นางสาวญาดา  สวัสดิวงษ์
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวกานต์พิชชา  ราวุธ
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิชญา  ณ พัทลุง
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 12 1. นางสาวชื่นนภา  โล่สถาพรพิพิธ
 
1. นางพรพิศ  พรหมสุข
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  จันทนพันธ์
 
1. นางพรพิศ  พรหมสุข
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงเจน อลิชา   ฟารินัชชิ
 
1. นางสาวรัตนพร  ศรีทอง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตนันท์  โตทับเที่ยง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ท่าจีน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติชา  รอดทุกข์
2. เด็กหญิงรดา  ศิริมาตยาพันธุ์
3. เด็กหญิงศศิชานันทน์  สีแก้วเขียว
 
1. นางเจริญศรี  นวลนิ่ม
2. นางสาวปทุมพร  เอ้งฉ้วน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญทิตา  ปาติปาเลท
2. เด็กหญิงวทัญญา  สารสินพิทักษ์
 
1. นางสาวนฤนาฏ  จันทร์ทับทิม
2. นางสาวศศิศร  โดยประกอบ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 13 1. เด็กชายปิยะ  ศิริเสถียร
2. เด็กชายปุณณวิชญ์  เทพศรี
 
1. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
2. นางสาวศศิศร  โดยประกอบ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 18 1. นายกันตภณ  ตันตราภรณ์พงษ์
2. นายธราดล  เหล่าพิเชฐกุล
 
1. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
2. นางสาวศศิศร  โดยประกอบ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 1. เด็กชายฐนพลศ์  เซ่งหลี
2. เด็กชายเวธน์ชานน  วงศ์พัฒนพงศ์
 
1. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
2. นางสาวศศิศร  โดยประกอบ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นายจามิกร  ยิ้มสุด
2. นายภูมิรพี  คงไหม
 
1. นางสาวสายพิณ  ศรีบุญคง
2. นางสาวนฤนาฏ  จันทร์ทับทิม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤตินี  ช่วยชาติ
2. เด็กชายวงศกร  วีระกุล
3. เด็กชายเตชินท์  บัวแดงดี
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วพิทักษ์