สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนงนภัส  ดาวสุวรรณ
 
1. นางณัฐกานต์  อภิชาตกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73 เงิน 14 1. นางสาวธิษณามดี  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เกิดวั่น
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวกัญญาภัค  คงสุวรรณ
2. นางสาวชุติรัตน์  คงสา
3. นางสาววริศรา  ทองขำ
 
1. นางสาวกฤชภร  สุวรรณวิหค
2. นางสาวน้ำฝน  ใสหลวง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิชญา  คลาดนาน
2. นางสาวรุจิรา  ชัยสวัสดิ์
3. เด็กชายโชคอนันต์  หลวงปราบ
 
1. นางสาวนิชารัตน์  หนูทวี
2. นายซัลมาน  ชุมสาแหละ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 59.2 เข้าร่วม 22 1. นางสาวจิณณพัต  สุขศรี
2. นายณัฐกิตติ์  นุราช
3. นางสาวมาริษา  คงสุวรรณ
 
1. นางสาวกาญจนา  หอมรัตน์
2. นางสาวจุธามาศ  พริกเบ็ญจะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายวิศววิศ  ชุ่มนวล
 
1. นางสาววิดา  อินทร์จงจิตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72.75 เงิน 16 1. นายลัทธพล  เพิ่มมณีรัตน์
 
1. นางสาววิดา  อินทร์จงจิตร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.52 ทองแดง 16 1. นางสาวสุวลี  วิเชียร
2. นางสาวเมษา  เลื่อมใสสุข
 
1. นางสาวบุญเรือน  เพอบาน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 8 1. เด็กชายพสุ  เจริญรูป
2. เด็กหญิงศจีรักษ์  เนาวพันธ์
3. เด็กชายอดิศร  กิมเสาว์
4. เด็กชายอานนท์  ศรีสาท
5. เด็กชายอาเคน  แซ่ฮ่าน
 
1. นางสาววิชชุตา  เตาวโต
2. นางสาวศศิวรรณ  มุสิก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เถาว์เป็น
2. นางสาวธันย์ภัทร  หิรัญวัฒนาสุข
3. เด็กชายภูตะวัน  กลีบแก้ว
4. เด็กชายอรุณศักดิ์  คุ้มรักษา
5. เด็กชายเพชรากร  ฉิมแก้ว
 
1. นายกฤติชัย  ราชพิบูลย์
2. นางสาวศศิวรรณ  มุสิก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 78 เงิน 16 1. นางสาวกิตติญาพร  ลายสิงห์
2. นางสาวกิตติภา  ชุมพล
3. เด็กหญิงธนัญญา  พลายแก้ว
4. เด็กหญิงปุณสิริ  คะเณย์
5. เด็กหญิงพลอยลดา  หลาวเพ็ชร
6. นางสาวมณีรัตน์  อ่อนชุม
7. เด็กหญิงยุวนิดา  ช่างคิด
8. นางสาวสุจิรวดี  ฉ้งทับ
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ริยาพันธ์
10. เด็กหญิงอังคณา  พังยาง
 
1. นางอารัญญา  บุญมาก
2. นางนิภาวัลย์  เตือนวีระเดช
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกทิพย์  สุขอนันต์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอียดมีสี
2. นางสาวขวัญนภา  ดำอินทร์
3. เด็กหญิงธัญภรณ์  กลิ่นหอม
4. นางสาวนลิญญา   มณีนวล
5. เด็กหญิงปวริศา  ชัยณรงค์
6. เด็กหญิงรวิสนันท์  ลิ่วล่อง
7. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  กรุงแก้ว
8. นางสาวศรัณย์พร  ชนะศึก
9. เด็กหญิงสุกัญญา  คงษา
10. นางสาวอภิสรา  แสงอนันต์
 
1. นางสาวฐานมาศ  หนูสงค์
2. นางสาวฐิติมน  เพชรเจริญ
3. นายเอกพจน์  แก้วมณี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 7 1. เด็กชายกฤติพงษ์  วงศ์นาศรี
 
1. นายธีรภัทร์  ทองชื่น
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวณัฐฑริกา  ไทยเกิด
 
1. นายธีรภัทร์  ทองชื่น
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงศุภดา  สุขเกษม
 
1. นายธีรภัทร์  ทองชื่น
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 11 1. นางสาวรัชนีกร  ลีวัง
 
1. นายธีรภัทร์  ทองชื่น
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.4 ทอง 4 1. เด็กชายกฤติพงศ์  วงศ์นาศรี
2. เด็กชายกฤษฎา   ศรีทอง
3. เด็กหญิงกิตติมา  ภูตะมี
4. เด็กหญิงจิราภัทร  สวัสดิ์อุบล
5. นางสาวณัฐฑริกา  ไทยเกิด
6. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ด่าน
7. เด็กหญิงภัทรนันท์  เลื่อนแป้น
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยเพชร
9. นางสาวรัชนีกร  ลีวัง
10. เด็กหญิงฤทัยกานต์  ฮวดทวี
11. เด็กหญิงศตพร  เสือทอง
12. เด็กหญิงศศิกานต์  เมืองน้อย
13. เด็กหญิงศิราญา  เทพบุรี
14. เด็กหญิงศุภดา  สุขเกษม
15. เด็กชายสันติสุข  สกุลเพชร
16. นางสาวสุทธิดา  บุญเหลือ
17. เด็กชายอติวัฒน์  โกติ
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  มีชัย
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสสน
20. เด็กหญิงอาทิตยา  ชูแก้ว
21. เด็กชายไวยรัตน์  มณีฉาย
 
1. นายธีรภัทร์  ทองชื่น
2. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
3. นางสุชญา  เทือกสุบรรณ
4. นางสาววาสนา  อินทกรูด
5. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษฏา  ทองแก้ว
2. เด็กชายทิฆัมพร  หนูกลิ่น
3. เด็กชายพงศกร  สังคณี
4. เด็กชายภูวนัย  นุ่นสวัสดิ์
5. เด็กชายเกริกเกียรติ  ยังอักษร
 
1. นายศุภชัย  สมพงษ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  นาครพัฒน์
3. นายธีรภัทร์  ทองชื่น
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวขวัญฤดี  สุขมิตร
2. นายคณิติน  พุทธแก้ว
3. นายณัฐพัช  รัตนคม
4. นายภัชรพงษ์  ธรฤทธิ์
5. นายวิทวัส  บำรุงชู
6. นายอภิเชษฐ์  กลางเดือน
 
1. นายศุภชัย  สมพงษ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  นาครพัฒน์
3. นายธีรภัทร์  ทองชื่น
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 25 1. นายวรรธกร  เขียวอ่อน
 
1. นายศุภชัย  สมพงษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 15 1. เด็กชายธัชพิสิษฐ์  เอกทนงศิลป์
 
1. นายศุภชัย  สมพงษ์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.1 ทอง 9 1. เด็กชายกฤตเมธ  หวามา
2. เด็กชายธงธวัช  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจสะอาด
4. เด็กชายธวัชชัย  เมืองน้อย
5. เด็กชายนครินทร์  โภชนาธาร
6. เด็กหญิงปรารถนา  เพชรคง
7. เด็กหญิงพรรณวิสา  ส้วนเส้ง
8. เด็กหญิงภควดี  สวยพันธ์
9. เด็กชายภูมิศักดิ์   ดวงจันทร์
10. เด็กหญิงอุษณีย์  จิตสวาท
 
1. นางดวงกมล  หวานแก้ว
2. นางสุชญา  เทือกสุบรรณ
3. นางวันดี  หอมชื่น
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.1 ทอง 15 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีสมทรง
2. นายชุติพนธ์  ศรีกาญจน์
3. นางสาวฐิติพร  ขุนจันทร์
4. นางสาวธมลวรรณ  สวยสาย
5. นางสาวปัฐทิชา  อภิศักดิ์มนตรี
6. นายพงศ์พรรณ  ทรัพย์อุปการ
7. นางสาวยุภาพร  รักแก้ว
8. นายสิทธิชัย  น้ำรอบ
9. นายอนุวัฒน์  เกสโร
10. นายอานุภาพ  ธรฤทธิ์
 
1. นางดวงกมล  หวานแก้ว
2. นางสุชญา  เทือกสุบรรณ
3. นางวันดี  หอมชื่น
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 17 1. เด็กหญิงปรียานุช  แจ้งเศษฐ์
2. เด็กหญิงปาราวตี  ระวังตา
3. เด็กหญิงพรรณวิสา  ส้วนเส้ง
4. เด็กหญิงพรลภัส  หวานแก้ว
5. เด็กหญิงอรนลิน  ศรีพละ
6. เด็กหญิงอรวรา  จุลละเอียด
7. เด็กหญิงอุษณีย์  จิตสวาท
8. เด็กหญิงฮารีซา  หะยีเส็นเบ็ญจะ
 
1. นางดวงกมล  หวานแก้ว
2. นางสุชญา  เทือกสุบรรณ
3. นางวันดี  หอมชื่น
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.3 เงิน 9 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีสมทรง
2. นายชุติพนต์  ศรีกาญ
3. นางสาวชุติสรา  แก้วนุ่น
4. นางสาวฐิติพร  ขุนจันทร์
5. นางสาวธมลวรรณ  สวยสาย
6. นางสาวบุญรัตน์  บุญรักษา
7. นางสาวปัฐทิชา  อภิศักดิ์มนตรี
8. นางสาวยุภาพร  รักแก้ว
9. นางสาวสมฤดี  มีโรย
10. นางสาวสหัสวดี  พสุรัตน์
11. นายสิทธิชัย  น้ำรอบ
12. นางสาวสุธีรา  คงแก้ว
13. นายอนุภาพ  ธรฤทธิ์
14. นายอนุวัฒน์  เกสโร
15. นางสาวอัญชิสา  รักบำรุง
 
1. นางดวงกมล  หวานแก้ว
2. นางสุชญา  เทือกสุบรรณ
3. นางวันดี  หอมชื่น
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 23 1. นางสาววรวลัญช์  บำรุง
 
1. นายสุริยัน  พรหมพันธุ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.7 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชูมณี
 
1. นางสาวปริตา  พืชผล
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72.8 เงิน 14 1. นางสาวอรณัฐ  บุญล่อง
 
1. นางสุริยา  บัวทอง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงญาณีกร  จันทร์ผ่อง
2. เด็กชายนิติกร  รักษาวงค์
 
1. นางสาวมัณฑนา  อินทร์คำ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.16 ทอง 11 1. นางสาวกอร์ปอรุณ  ทองขวัญ
2. นายเสรีชัย  สิงห์กลม
 
1. นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล
2. นางสาวภัทรศยา  รัตนบัณฑิต
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 22 1. นางสาววริศริยา  เจริญพงศ์
2. นางสาวสุชาดา  สุดจิตร
 
1. นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 21 1. นางสาวกรกาญจน์  มาลากาญจน์
2. นายณัฐพล  วันเครือ
3. นางสาวผกามาศ  เดชสุวรรณ
4. นางสาวอริศรา  พุทธาวงศ์
5. นางสาวอังคณา  แซ่ทึ่ง
 
1. นางสาวมัณฑนา  อินทร์คำ
2. นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 20 1. นางสาวมัณฑนา  ติกขณา
 
1. นางสาวมัณฑนา  อินทร์คำ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 14 1. เด็กชายกนกพล  สำเภาทอง
2. เด็กหญิงณัชชา  ปรีชา
 
1. นายเอนก  เพ็ชรมาก
2. นางสาวภัทรียา  อานนท์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 58.66 เข้าร่วม 20 1. นายอดิเทพ  น้อยพรม
 
1. นายวันชัย  ตรีสงค์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.42 ทอง 15 1. นางสาวจุฑาเธียร  ศรีเทพ
2. นายณัฐิวุฒิ  บำรุง
3. นางสาวณิชนันท์  ช่วยจิตร
4. นายทินภัทร  บุญหนา
5. นางสาวนพวรรณ  สุระกา
6. นายฤทธิไกร  ฮั่นสกุล
7. นางสาวศศิธร  พันสาย
8. นางสาวสมปรารถนา  เอี่ยมแสง
9. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาญพล
10. นางสาวไพลิน  สุขสวัสดิ์
 
1. นายศิริธนากร   หนูจันทร์แก้ว
2. นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์
3. นายสุริยัน  พรหมพันธุ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมลนาฎ  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงเพชรีวรรณ  จิววุฒิพงค์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  จรัสบุษราคัม
2. นางจิรายุ  เพชรบรรจบ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79.4 เงิน 8 1. เด็กชายวายุ  วิรัตน์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เดชารัตน์
 
1. นางจิรายุ  เพชรบรรจบ
2. นางสาวศุภลักษณ์  จรัสบุษราคัม
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นายศิวกร  ชาพงษ์
2. นายสมประสงค์  เอียดขาว
3. นายสุริยาวุธ  คงดี
 
1. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม
2. นางสาวณิชากร  เส้งสุย
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุลจักร  มาศจร
2. เด็กชายเกษมสุข  ริยาพันธ์
3. เด็กชายไกรสรณ์  ชินวงศ์
 
1. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม
2. นางสาวอรสุมา  ขานทอง
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทศพล  ชื่นหน่วงทรัพย์
2. นายภานุเดช  ดำอินทร์
3. นายวันเฉลิม  พรหมจันทร์
 
1. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม
2. นายณรงค์เดช  ดำศิริ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายพณพงศ์  ราชพิบูลย์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มสุข
3. เด็กชายอภัย  ศรียาภัย
 
1. นายณัฏฐ์  ศรีนาค
2. นายตรัยพร  เดชาพร
 
43 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 20 1. นางสาวธิดารัตน์  เวียงชัย
2. นางสาวสุชาวดี  เทพทอง
3. นางสาวอริยา  อินทรักษ์
 
1. นางราตรี  ขนาบแก้ว
2. นางประนอม  สรรพา
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันตนา  พรมดี
2. นางสาวบัณฑิตา  ริยาพันธ์
3. นางสาววิภาวัลย์  คงวิจิตร
 
1. นางสาววาสนา  บุญทอง
2. นางจิราพร  เจริญผล
 
45 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65.68 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ราชธานี
2. เด็กหญิงพรรณภศา  เพชรคง
3. เด็กชายพัสกร  นครศิลป์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เกิดวั่น
2. นางสาวพักตร์พิมล  แดงมณี
 
46 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิญญา  รักษายศ
 
1. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ