งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 5 ก.ย. 2561 08.30-10.30
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล 5 ก.ย. 2561 08.30-10.30
-
3 824 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 6 ก.ย. 2561 10.30-12.00
-
4 874 การแข่งขันการร้องเพลงลูกเสือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 6 ก.ย. 2561 08.30-10.30
-
5 876 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 6 ก.ย. 2561 13.00-15.00
-
6 877 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 6 ก.ย. 2561 13.00-15.00
-
7 879 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 6 ก.ย. 2561 13.00-15.00
-
8 903 การสร้างแบบจำลอง Model ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 5 ก.ย. 2561 13.00-15.00
-
9 905 การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 5 ก.ย. 2561 13.00-15.00
-
10 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง เฟื่องฟ้า 5 ก.ย. 2561 08.30 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่ห้องเฟื้องฟ้า
11 747 การพูดหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 6 ก.ย. 2561 08.30 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่หน้าเวทีกิจกรรม
12 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 743 และ 744 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่ห้อง 743
13 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 และ 742 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่ห้อง 743
14 766 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์แนะแนว 5 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่เต็นท์กิจกรรมแนะแนว
15 767 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์แนะแนว 5 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่เต็นท์แนะแนว
16 768 แนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 5 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่เต็นท์แนะแนว
17 771 แนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 5 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่เต็นท์แนะแนว
18 774 การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 745 และ 746 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่ห้อง 745
19 788 การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 747 และ 748 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่ห้อง 745
20 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 5 ก.ย. 2561 08.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่ห้องสมุด
21 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 6 ก.ย. 2561 08.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่ห้องสมุด
22 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 08.00 - 13.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่ห้องสมุด
23 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 08.00 - 13.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.ที่ห้องสมุด
24 820 ตอบปัญหาห้องสมุด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 08.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 น. ที่ห้องสมุด
25 841 ตอบปัญหาห้องสมุด ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 08.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่ห้องสมุด
26 853 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 5 ก.ย. 2561 08.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่ห้องสมุด
27 857 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 6 ก.ย. 2561 08.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่ห้องสมุด
28 863 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 5 ก.ย. 2561 08.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่ห้องสมุด
29 868 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 6 ก.ย. 2561 08.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่ห้องสมุด
30 787 การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 7 ก.ย. 2561 09.00 - 10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่เต็นท์ยุวกาชาด
31 805 การแข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 7 ก.ย. 2561 09.00 - 10.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น. ที่เต้นท์ยุวกาชาด
32 815 การแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 7 ก.ย. 2561 09.00 - 10.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น. ที่เต้นท์ยุวกาชาด
33 825 การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดงยุวกาชาด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 7 ก.ย. 2561 10.30 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ที่เต้นท์ยุวกาชาด
34 837 การแข่งขันการปฐมพยาบาลยุวกาชาด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 7 ก.ย. 2561 10.30 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 น. ที่เต้นท์ยุวกาชาด
35 862 การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง บพ. ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 5 ก.ย. 2561 10.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่เต้นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์
36 872 การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 5 ก.ย. 2561 10.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่เต้นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์
37 875 การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 5 ก.ย. 2561 13.00 - 15.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น. ที่เต้นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์
38 883 การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ บ.พ. ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 5 ก.ย. 2561 10.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 8.30 น. ที่เต้นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์
39 893 การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 5 ก.ย. 2561 09.00 -12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 ที่เต้นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์
40 911 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน บพ. ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 5 ก.ย. 2561 10.00 -12.00 รายงานตัวทุกกิจกรรม เวลา 08.30 น. ที่เต้นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์
41 908 การพูดสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 จับฉลากลำดับในการพูด
42 914 การพูดสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 จับฉลากลำดับในการพูด
43 918 การแข่งขัน Boom Step ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 2.1.1 ประเภททีม (ม.1 – ม.6) จำนวน 8 - 12 คน สตาฟไม่เกิน 8 - 12 คน (หรือมีสมาชิกในทีมรวมกันไม่เกิน 24 คน หากเกินตัดคะแนน คนละ 0.5 คะแนน สตาฟแต่งชุดพละของโรงเรียนเท่านั้น ให้รายงานตัวเฉพาะผู้แข่งขัน สำหรับสตาฟ ให้แจ้งรายชื่อ
44 925 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 ผู้หญิง
45 928 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 ชาย
46 1014 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 เพศ์ทางเลือก
47 1015 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 หญิง
48 1020 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star"ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 ชาย
49 1021 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star"ทางเลือก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00 เพศ์ทางเลือก


ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]