::sm-nrt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวริดา สวนกูลโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา ศรีประเสริฐโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร พันทวีศักดิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางรอยพิมพ์ มานะวิน โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นายสาธร พฤกษะศรีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางพิศมัย วิไลประสงค์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
7. นางวันทนีย์ พืชโรจน์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
8. นางวรรณภา ผลอินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวศิรินทิพย์ รจนาโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวริดา สวนกูลโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ถนอมทรัพย์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
3. นายบุญธรรม เมียนแก้วโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ บัณฑิตพนาไลยโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ สมวงศ์ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางกรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางวรรณภา ผลอินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางสาวศิรินทิพย์ รจนา โรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. ดร.ธนชพร ภูวรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ยอดวิจารณ์โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการ
3. นางอรชร สมประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการ
4. นางอรัญญา ยกล้วนโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการ
5. นางสาวอัญชลิกร การัยภูมิโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการ
6. นายศรีศักร นามเสนโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการ
7. นายดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
8. นายชนะศักดิ์ รักขนามโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
9. ดร.สุภาพ รักถิ่นเดิมโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
10. นางสาวเสาวภา เสนาโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางคำคม ชาลีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
12. นางปรีญา ยอดเพ็ชรโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
13. นางสายสกุล เกสรบัวโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวจำเนียร รัตนพันธ์โรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
15. นางพัชรี เทพทองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
16. นางสาวสุดา จิตวิบูลย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
17. ดร.บุญทิวา สิรัชญานุกูลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
18. ดร.พมรศรี ชูรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. ดร.ธนชพร ภูวรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ยอดวิจารณ์โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการ
3. นางอรชร สมประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการ
4. นางอรัญญา ยกล้วนโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการ
5. นางสาวอัญชลิกร การัยภูมิโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการ
6. นายศรีศักร นามเสนโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการ
7. นายดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
8. นายชนะศักดิ์ รักขนามโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
9. ดร.สุภาพ รักถิ่นเดิมโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
10. นางสาวเสาวภา เสนาโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางคำคม ชาลีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
12. นางปรีญา ยอดเพ็ชรโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
13. นางสายสกุล เกสรบัวโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวจำเนียร รัตนพันธ์โรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
15. นางพัชรี เทพทองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
16. นางสาวสุดา จิตรวิบูลย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
17. นายธีรวัตร กล่าวเกลี้ยงอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
18. ดร.พมรศรี ชูรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ กั๋งเซ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ มีแก้วโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ อินทรโชติโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางอภัสสรณ์ ศิริโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
5. นางอนุสรา บ่อน้อยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางวรรณา บำรุงภักดิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสุนีย์ เชยบัวแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางนารี เล่นทัศน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. ดร.อารี สาริปาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. ดร.ศึกษา เรืองดำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางสาวสุขุมาล จันทวีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายนันทวัฒน์ เนตรเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางสาววรกร ธรรมภิบาลอุดมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางสาวสุพรรณี คงดีโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ กั๋งเซ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรา สุวรรณมณีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวนิภาพร วิชชุปัญญ์กุลโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ มีแก้วโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ เทพสุวรรณโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
6. นางพนิดา เจริญศิลป์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ เดชพรหมโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
8. นางสาวอภิรดี นุ่นวิเชียรโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
9. ดร.อารี สาริปาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. ดร.ศึกษา เรืองดำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางสาวสุขุมาล จันทวีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายนันทวัฒน์ เนตรเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางสาววรกร ธรรมภิบาลอุดมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางสาวเสาวลักษณ์ พรมสังฆ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางวาสินี ขวัญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธนสรณ์ ศากยโรจน์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางวาริวรรณ คะเชนทร์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ ขุนชำนาญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวนิภา นุ่นแก้วโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวนุจรินทร์ คชฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญธิดา เชาวลิตโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวเจสิตา ฤทธิสุนทรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
10. นางพรรัตน์ วุฒิสันติกุลโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
11. นางสาวธุวพร สุขชุ่มโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นายกฤษฎา หมื่นพลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางชญานิศ คงหอมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางวาสินี ขวัญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธนสรณ์ ศากยโรจน์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางวาริวรรณ คะเชนทร์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางพวงเพ็ชร์ ขุนชำนาญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวนิภา นุ่นแก้วโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวนุจรินทร์ คชฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญธิดา เชาวลิตโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวเจสิตา ฤทธิสุนทรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางจันทรา ด่านคงรักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรรมการ
10. นางเพ็ญศรี หนูหนองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นางสาวบุญยารัตน์ มีฮิ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯกรรมการ
12. นายกฤษฎา หมื่นพลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางชญานิศ คงหอมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำอ้อย ชุมทองโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
3. นางสาวจำเนียร รัตนพันธ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี สุขใสโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางสาวมนทิพย์ คงแก้วโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
6. นางราตรี ลือแล้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวรัตนา อินทพฤกษาศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวศึกษา เรืองดำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสาวราศรี เอียดไสยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางสุธารัตน์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำอ้อย ชุมทองโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สุขใสโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์จำปาโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางปูริดา ชัยประดิษฐ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางราตรี ลือแล้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวศึกษา เรืองดำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯกรรมการ
8. นางสาวราศรี เอียดไสยโรงเรียนครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางสาคร เกื้อเพ็ชรโรงเรียนครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
10. นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางสุธารัตน์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายสาธร พฤกษะศรีโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัตน์ มีฮิ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ โกศัยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางราตรี ลือแล้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ กุศลสนองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวสกุลกานต์ แก้วเก้าโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวศิรินทิพย์ รจนาโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางวิสาขะ บุญปถัมภ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นายอดิศร แย่งคุณเชาว์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯกรรมการ
10. นางสาวสุวิมล อ้นทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางกชกร สิริกัญญกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นายสาธร พฤกษะศรีโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัตน์ มีฮิ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ โกศัยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางราตรี ลือแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ กุศลสนองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวสกุลกานต์ แก้วเก้าโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวศิรินทิพย์ รจนาโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางวิสาขะ บุญปถัมภ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นายอดิศร แย่งคุณเชาว์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯกรรมการ
10. นางสาวสุวิมล อ้นทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางกชกร สิริกัญญกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา ทองประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา วัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางสุนันทา วงศ์เมฆโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ อึ่งทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เจรียงพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาววิมล แซ่เดี่ยวโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
8. นางอุไรวรรณ โอฬาพฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
9. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
10. นางจริยา พิศแลงามโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางจุฑาทิพย์ สวนกูลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
12. นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทองประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา วัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางสุนันทา วงศ์เมฆโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ อึ่งทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เจรียงพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาววิมล แซ่เดี่ยวโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
8. นางอุไรวรรณ โอฬาพฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
9. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
10. นางจริยา พิศแลงามโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางจุฑาทิพย์ สวนกูลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
12. นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
นักเรียนดีเด่น ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวศิราพร ศิธราชูโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายธันวิทย์ ยอดทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายกฤษฎา หมื่นพลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางช่อแก้ว จุลนวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสาวสุวิมล อ้นทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานพื้นบ้าน ม.4-ม.6
1. นางชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ กรรณิการ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
3. นายหยา ชายภักตร์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายดำรงค์ หนูทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวศมนวรรณ สุขชุ่มโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายสุนันท์ รัตนะโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสุมาลี ใบธนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางชนาพร เทพลักษณ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.4-ม.6
1. นางจุรีรัตน์ จันทร์ทองโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ด้วงไข่โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
4. นางสาวมนชิดา หนูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นางสุพัตรา ไกรหาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายธันวิทย์ ยอดทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย วิไลประสงค์โรงเรียนคงคาประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางนิชาดา เจ๊ะโน๊ะโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
3. นางนารีรัตน์ พรหมศรโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
4. นายดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
5. นางนิรัตน์ หอมทิพย์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นางธนาภรณ์ กรรณิการ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
8. นางสาวสาวิตรี ทองจำรัสโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางพัชรี เทพทองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
เพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6
1. นางพวงเพ็ญ บัวชุมโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณัฏฐ์ ทองประพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ จิตรเพ็ชรโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ บุญแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวเสาภา เสนาโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวมนทิพย์ คงแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวจริยาวดี ใจห้าวโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางอุไร ช่วยเจริญโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นายวันทยา ชำนาญกิจโรงเรียนนาบอนกรรมการ
10. นายดำรงค์ชัย แก้วนพรัตน์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวกาญจนา นุ่นด้วงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางจิราพร รัตนบุรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การฟัง ม.4-ม.6
1. นายวนิต หมีรักษาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวัฒนา ไกรนราโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ ไชยศรีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางรุจิรา จิตติมงคลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุรัสวดี นาจิตรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางกรกนก บุญเนืองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี สุขใสโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
8. นายกวี เชื้อชมสุขโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางเกษฎา ทั่วด้าวโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3
1. นางชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลัย รอดสวัสดิ์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวละออง หมื่นรักษ์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางกรกนก บุญเนืองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นางพะเยาว์ หอมเกตุโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายสุมิตร จำนงจิตโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสุมาลี ใบธนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางชนาพร เทพลักษณ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.1-ม.3
1. ดร.อลิศรา เพชระโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางคำคม ชาลีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นางจิราพร รัตนบุรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางข้องทิพย์ มีแก้วโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชูโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
6. นางกฤษณา เกิ้นโนนกอกโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
7. นางจุฑาทิพย์ ยนต์โตโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
8. นางสาวสาวิตรี ทองจำรัสโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางวันทนีย์ พืชโรจน์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา สงวนถ้อยโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางเครือวัล สารถวิลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร พันทวีศักดิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางปุญชรัศมิ์ แพ่งกุลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางฮามีด้ะ ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายทัศนัย ทัศโรโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีฯกรรมการ
7. นางพรทิพย์ มโนเลิศโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นายสุรเดช เกิดสมบูรณ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายธันวิทย์ ยอดทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางนิรัตน์ หอมทิพย์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
11. นางนฤมล ปรุงเสริมโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
12. นางสาววิมล แซ่เดียวโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
เพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3
1. นายอรัณย์ชายุตม์ พูลชัยโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร นันทวีศักดิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสายสกุล เกษรบัวโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางปรีญา ยอดเพ็ชรโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางจิราพร สุดถนอมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา นุ่นด้วงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การฟัง ม.1-ม.3
1. นายวนิต หมีรักษาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ เชยบัวแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางวาริวรรณ คะเชนทร์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางรุจิรา จิตติมงคลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางวันทนีย์ พืชโรจน์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
6. นางนงรัตน์ เหมทานนท์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววาสนา คุระแก้วโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
8. นายกวี เชื้อชมสุขโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนันทพร อามิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
3. นางวิจิตรา บุญสำราญโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรารัตน์ นุ่นบุญคงโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
5. นางสาววาสนา คุระแก้วโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
6. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโสภณคุณาภรณ์กรรมการ
7. นางฮามีด๊ะ ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นายนภัทร เฮ้งศิริโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางอำไพ วัยวัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายอนุวัฒน์ แก้วเมืองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสว่างจิต ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี ทรัพย์ทนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวรัตติการณ์ ร่วมสนิทโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์โรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมชาติ ลิ้มกุลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นางสาววาสนา คุระแก้วโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
8. นายนภัทร เฮ้งศิริโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางอำไพ วัยวัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางสาวอรทรรศน์ รัญจุลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นางเตือนจิตร เดชพรหมโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
นักเรียนดีเด่น ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวศิราพร ศิธราชูโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายธันวิทย์ ยอดทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายกฤษฎา หมื่นพลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางช่อแก้ว จุลนวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสุวิมล อ้นทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ สุขห่อโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขนานทองโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย สัจจาดุลย์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายศุภชัย สินธูโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
5. นายกรีฑาพล เทพแก้วโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
6. นางสาวพวงศรี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางวัลภา โสภิกุลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางพรทิพย์ มีสวนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวปรียานุช วรเดชโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
10. นางสาวสุวดี เงินถาวรโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นางสาวศิริวรรณ ขำพาลีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์อินแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นางสาวบังอรศรี ทองเพ็ชรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
14. นางณัฐติยา อ่อนชาติโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
15. นางรติกร เส้งสุ้นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางทสภร มั่นวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางมารศรี ศรีไชยโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวิตรี อินพรหมโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางวไลลักษณ์ ทองวิจิตรโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร คีรีพันธุ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายฤชายุส พลายด้วงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนภัสสร คงจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
6. นางวัลยา พรมทิพย์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางสาวภรณี จันถิโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางสาวสุดา เงินคีรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางเพ็ญศรี วงศ์แก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. นางเกวลิน ต่างศรีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นางสริยา ทองสมัครโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางปภากรณ์ มาศฤทธิ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
13. นายถาวร พันธนียะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางสาววนิดา ชูมณีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 ม.1-ม.3
1. นายกำพล ทองอยู่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสุดาวรรณ เดชศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย พันธนิตย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพ์พจี พันธนิตย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์ชนก วรรณมาศโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอาทิตยา โมราบุญโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวประภากร แขกพงศ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจันทร์จิรา จันทรชิตโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศศิประภา หริรักษาพิทักษ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นางกษมาวดี กำลังเกื้อโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นางกฤติกา จำนงโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
13. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
14. นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์โรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
15. นางสุวรรณี สุวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
16. นางซัลมา พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
17. นางสาวปรียานุช วรเดชโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
18. นางสาวสุพร ศรีชาเยศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
19. นางสาวนวรา เลิศน้อยโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
20. นางอุษณีย์ ศิริสานต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
21. นางจิตตินันท์ รัตนบุรีโรงเรียนนาบอนกรรมการ
22. นางสาวพรรณีวดี ช่วยคงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
23. นางรัตนาภรณ์ เรืองรุกโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.2 ม.1-ม.3
1. นางมัจทรี รอดภัยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี วงศ์แก้วโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางกุลณพัชร นิลสลับโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางนัชพร กำเนิดรักษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา อุ่นสุขโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางสาวพวงเพชร ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางจตุพร สุจเสนโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
8. นางนิตยา อนันต์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นายวรายุทธ นวลจันทร์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางสาวอุมาพร แก้วประวัติโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นางสาวอ้อย นริทธิกุลโรงเรียนนาบอนกรรมการ
12. นางวิภาวี บุญฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายจำลอง รักช้างโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ม.4-ม.6
1. นายสหรัฐ ปานศรีโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา มีสุนทรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจมาศ มะห์โมดีโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางวนิดา ชูมณีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวสุพานี ฉิมพลีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางฑิทัชชา ไชยเดชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางสุภร กาญจนาภรณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางปราณี สุวรรณชัยโรงเรียนนาบอนกรรมการ
9. นางสาวเสาวนีย์ บุญแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางโสภา ชูสมโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นางเสาวรัตน์ รามแก้วโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.5 ม.4-ม.6
1. นายสุภาพ มั่นวงศ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ เต็มนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางไพรวรรณ เพชรสงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
4. นายจารุพันธ์ บุญฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นางดวงดาว ณ พัทลุงโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
6. นางสาววิภารัตน์ ชูวิชัยโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวปรียานุช วรเดชโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นางสาวนภัสสร คงจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
9. นายสุริยา สินธุ์ทองโรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นางอินทิรา วัชรศิริโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางธารทิพย์ ศรีทวีปโรงเรียนนาบอนกรรมการ
13. นางวรรณี ธรรมชาติโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสริยา ทองสมัครโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางรักษ์ชล พัวดุสารโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางอินทิรา วัชรศิริโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ ปาละกุลโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
5. นางขัตติยา เจนการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายวชิระ สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวสิริกร ถนนแก้วโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปรีดาภรณ์ ติยจันทร์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
9. นางสาวประภาศรี ธานีรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวศิริพรรณ รัตนะรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางสาววรัญชลี อิ้ววังโสโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางสาวจันทรา จันทรังษีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบัญเสริฐ จันทร์ทินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจตุพล วรินทรเวชโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางนันตริตา สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางกชนิภา พานิชกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวศิริพรรณ รัตนะรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางสาววรัญชลี อิ้ววังโสโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวกิติมา ฐิตะธรรมกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสริยา ทองสมัครโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางรักษ์ชล พัวดุสารโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางจินทิรา วัชรศิริโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ ปาละกุลโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
5. นางขัตติยา เจนการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายวชิระ สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวสิริกร ถนนแก้วโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปรีดาภรณ์ ติยจันทร์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
9. นางสาวประภาศรี ธานีรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวศิริพรรณ รัตนะรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางสาววรัญชลี อิ้ววังโสโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางจันทรา จันทรังษีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายบุญเสริฐ จันทร์ทินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจตุพล วรินทรเวชโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางนันตริตา สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางกชนิภา พานิชกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวศิริพรรณ รัตนะรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางสาววรัญชลี อิ้ววังโสโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางรักษ์ชล พัสดุสารโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา สุวรรณชัยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมติตา สงขำโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิดา วารีรักษ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายอภิชาติ สาระพันธ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางวไลลักษณ์ ทองวิจิตรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
8. นายธนกร นานอนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์โรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
11. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางมัณทณีย์ จินดาวัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ ศรีประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ไกรนราโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางวไลลักษณ์ ทองวิจิตรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายกรมศิลป์ ลิ่มประสิทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
7. นายธรรมศักดิ์ จันทวาสโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
8. นายอภิชาต สาระพันธ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางมัณฑณีย์ จินดาวัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพัชรีย์ เอียดแก้ว โรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์โรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางชุลีพร หมันเร๊ะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางภัทรา ชายวงศ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสุวิณี วาระเพียงโรงเรียนขนอมวิทยากรรมการ
6. นางพัชรีย์ ภูนฤมิตโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุประณีต ปานมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ สังขะเลขาโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
10. นางจำเนียร ตำหรับโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
11. นางสาวมณีทิพ อ่อนเกตุพลโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
12. นางสาววงแข สอดจิตต์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
13. นางจุฑานาฏ เมฆเจริญวิวัฒนาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
14. นายธนกฤต โมราศิลป์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
15. นางสาววิลัยภรณ์ ชำนาญกิจโรงเรียนนาบอนกรรมการ
16. นายณตภณ พรหมสมบัติโรงเรียนชะอวดกรรมการ
17. นางสุนันทา เพ็ชรสังข์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
18. นางพนพิมล ศิริอนันต์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
19. นางนวลอนงค์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
20. นางสาวสุนิสา ทรงทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
21. นางนิรมล ยิ่งยงค์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
22. นางสาวนภัสสร คงจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
23. นางสาวมณฑา สังข์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
24. นางสาวศุภลักษณ์ ขุนนำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
25. นางปราณี ขนานทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
26. นางมารศรี ศรีไชยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
27. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์อินแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
28. นายธนิต โสธรจิตต์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
29. นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
30. นางสมศรี โพทะโสมโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอดใจ ทองคำโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ซ้ายหุยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางชุลีพร หมันเร๊ะโรงเรียนสวนกุหลาบ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววงแข สอดจิตต์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
6. นายอำนาจ สุขห่อโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวละมัย รัตนนิพนธ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายธนิต โสธรจิตต์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นางคุณาพร สิงหเดชาโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
10. นางณิชารินทร์ พินทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นางดวงดาว ณ พัทลุงโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
12. นางโสภา บุญล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางสาวณาตยา ดีหนูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
14. นางสาวภูรินาถ โภคากรณ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
15. นางนวลอนงค์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
16. นางสาวสุนิสา ทรงทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
18. นางสาวสุปราณีต ปานมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
19. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
20. นางพรพิมล ศิริอนันต์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
21. นางศรณัฐภัคชน์ สืบสุพรรณโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายจิรพันธ์ บัวแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางบุษบา มณีโชติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑากรณ์ เจษฎารมย์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรี สินธูโรงเรียนฉลองราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางนุชสรา นาคันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวอนงค์รัตน์ คงจังหวัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายจีรพันธ์ บัวแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจิตรลดา อุ่นประเดิมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ พิศแลงามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวพัชรี ปานอุดมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ปาละกุลโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
6. นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา สงณรงค์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นางสาวชุลีพร อ่อนเกตุพลโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสาวรัชฎาภรณ์ เครือจันทร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางนุชสรา นาคันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางสาวอนงค์รัตน์ คงจังหวัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอัจนา ปัจฉิมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ หนูคงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพร บุญมากโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ เครือจันทร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรชุมา บุญไกรโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวมณฑา แก้วประวัติโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นางสาวอรอุมา เกสรสิทธิ์โรงเรียนฉลองราษฎ์อุทิศกรรมการ
8. นางกัลยา สิทธิชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวสุวรรณี ภักดีแก้วโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายศุภนัส นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางพรรณี ชัยฤกษ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
12. นางสาวนิธิวตี ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
13. นายเอกพร ทองเเท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
14. นางรัฎจิตา เห็นพร้อมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
15. นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
16. นางดุษฎี ชายภักตร์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
17. นางสาวทิพย์พากร พรหมแก้วโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
18. นางณิชารินทร์ พินทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
19. นางอานุชา รัตนพลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
20. นางเกตุรวี ศรีชายโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางอัจนา ปัจฉิมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอกมัย ไกรเกตุโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรชุมา บุญไกรโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวจิราพร บุญมากโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ เครือจันทร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางมนต์ทิพย์ วงศ์สุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวบังอรศรี ทองเพ็ชรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ ขำพาลีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นางสาววรรณี ภักดีแก้วโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายศุภนัส นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางพรรณี ชัยฤกษ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
12. นางสาวนิธิวดี ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
13. นายเอกพร ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
14. นางรัฎจิตา เห็นพร้อมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
15. นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
16. นางดุษฎี ชายภักตร์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
17. นางสาวทิพย์พากร พรหมแก้วโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
18. นางเกตุรวี ศรีช่วยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
การแข่งขันเทสเซลเลชัน ม.1-ม.3
1. นายอาทร แก้วสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางรักนา รัตนพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร อ่อนเกตุพลโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวพวงเพชร ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวพวงศรี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวนวรา เลิศน้อยโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ นุ่นทอง โรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
8. นายประจักษ์ ศรีเมืองโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา อินณรงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
10. นางสาวอโณทัย ถาวโรฤทธิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นางปิยนันท์ ยิ่งคำนึงโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นางเนตรทิพย์ ราดเหลื่อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางวิภาวี บุญฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางสุภร กาญจนาภรณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ชูโชนาคโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภิสรา แสงศรีโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวจิตรตรา วรรณมณีโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิติมา ไพศาลธรรมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางสาวมณฑา แก้วประวัติโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนตรชนก สงประสพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายวชิระ สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นายกรวิชญ์ ทิพย์สุขุมโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางกรกวีร์ สุจิตะพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นายจตุพล วรินทรเวชโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นางนันตริตา สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
13. นายอธิพงศ์ ขุนชำนาญโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
14. นางคนึงนิจ กลีบแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
15. นางพิมพ์ชนกต์ สัญนุจิตต์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
16. นางรักนา รัตนพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
17. นางสาวเสาวนีย์ บุญแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
18. นายไกรสร ขุนวิเศษโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเกม 24 ม.1 ม.1-ม.3
1. นางนิรมล หนูแก้วโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายธานี วงษ์สุวรรณโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ อิสลามโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
6. นางสาวสุวณี หนูคงโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางอรัญญา ทัศนวิสุทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นางสาวพนิดา อินณรงค์ โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
9. นางสาวนิรมล โต๊ะตามโรงเรียนบ้านเกาะกรรมการ
10. นางรัชณี แก้วแกมจันทร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางภรณี จันถิโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
13. นางจรรย์ธน เดชเดโชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางสุนิสา หมัดอาด้ำโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
15. นางพเยาว์ คตน่วมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
16. นางราตรี จันทร์นิ่มโรงเรียนปากพนังกรรมการ
17. นางปรางทิพย์ พิกุลงามโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
18. นางสาวพรรณวดี ช่วยคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
19. นางมาลัย สุขห่อโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมัชฌิมา วรรณวาสโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ขวัญชุมโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรณี ปรีชาโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ จันทรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางฐายิกา บัวผันโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางอุมา บุญเทียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางสาวธนภรณ์ กาจนพันธ์ุโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางสาววิภาดา สง่าสมพลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางสาวธนันญดา กุลกิตติธนาธรโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวศิริพร เอียดขลิกโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นางสิยะ หวันเหล็มโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นางสาวเต็มศิริ ศิริสมบัติโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางนัฐกานต์ พรมประถมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางภิรมโรจน์ เพชรโกมลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
15. นางสมพร อินทะมุสิกโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
16. นางอุไรวรรณ จุลสิกขีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวกุสุมา เชาวลิตโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวบุญสิตา หนูดำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเจตนา พิศบุญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจันทรธิมาศ ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ ดาราจรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางรัตตกาล แก้วบัณฑิตย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ไสฉิมโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวกิติกร เกื้อมาโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายธนพล แก้วอุดมโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางสาวปิยลักษณ์ หะริตวันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นางสาวพวงน้อย บิลมาสโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีปัฐกาญจน์ บูรณะชัยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางกาญจนา คงเกิดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายสมเจตน์ เจนการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางพัชรี แดงช่วงโรงเรียนชะอวดกรรมการ
14. นางศิริพร มะเดชโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
15. นายวรากร เดชพรหมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
16. นางอุไรวรรณ จุลสิกขีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวกุสุมา เชาวลิตโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวบุญสิตา หนูดำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ชนะภัยโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์นภา รอดพ้นโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนะดา แสงวิมานโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางนภวรรณ มัณยานนท์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางทิฆัมพร รัตนบุรีโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวิตรี รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาววรรณดี จันทร์คงทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางกาญจนาภรณ์ ชูช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางจุรีย์ ชื่นบานโรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นางปิ่นอนงค์ แสงมณีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวศศิธร บุญเกิดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางพชรมน รักษทิพย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ มีแสงโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ แสงมณีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
4. นายภูภัฏ หัดจำนค์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวชไมพร พุมดวงโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จีนเมืองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายวิทวัส วิฑูรย์พันธ์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
6. นางสาวกุลธิดา ขันสุขโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรีโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ หอมหวนโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวชวัลรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ ละม่อมโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวกุลธิดา ขันสุขโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศุภนุช ศรีจันทร์โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภานิดา พรหมเพชรโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร อำลอยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางวาสนา รัตนบุรีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ สิริอินทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางเรณู รักดำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางศิริพร รัตนพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางชนกวรรณ ไชยศรโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางอุมา บุญเทียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางนงค์รัตน์ กัญจนกาญจน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางมณฑา ชินวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นายฉัตรชัย อรุณกมลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางสิริภรณ์ นวลศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
8. นางสาวเสาวทิพย์ ด้วงทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นางจันทร์จิรา เจ้ยเปี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นางภาวิณี ชัยสงครามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางสาวประภากร เชาวลิตโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นางสาวลักขณา แสงแพร้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นางสาวภัทรสุดา รักทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
15. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพยวรรณ์ ไกรนราโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวไมตรี รักซ้อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้วโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
6. นางพรพิมล เรืองเพ็งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพยวรรณ์ ไกรนราโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวไมตรี รักซ้อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้วโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
6. นางพรพิมล เรืองเพ็งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางสาววสุ เที่ยวแสวงโรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกษม เศรษฐ์ทวิศานติ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ เจริญขุนโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวจิรัญญา เกิดสมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางศันสนีย์ สมสีแสงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสายใจ พลเดชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสาวกิตติมา โอพั่งโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายยศกฤต ใจสะอาดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางสายหยุด บุรินทโกษโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นางจุฑามาส ยิ่งยงค์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
13. นายศักดิ์มงคล ยี่มีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
14. นางจำนงค์ จุลพรหมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
15. นางขวัญตา วรรณรัตน์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางสาววสุ เที่ยวแสวงโรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกษม เศรษฐ์ทวิศานติ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ เจริญขุนโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวจิรัญญา เกิดสมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางศันสนีย์ สมสีแสงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสายใจ พลเดชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสาวกิตติมา โอพั่งโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายยศกฤต ใจสะอาดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายศักดิ์มงคล ยี่มีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นางจำนงค์ จุลพรหมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
13. นางสายหยุด บุรินทโกษโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
14. นางจุฑามาส ยิ่งยงค์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
15. นางขวัญตา วรรณรัตน์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ สุขพันธ์โรงเรียนขนอมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ ใจแท้โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจันทร์จิรา เจ้ยเบี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นายสุเทพ หนูเสนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ รักษ์ขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี สุขผอมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภาณี พรหมราชโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
11. นายอนุชา ส่งทวีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
12. นายเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
13. นางสาวอรอุมา เทียนิระมลโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวสุภาพร อินบุญนะโรงเรียนนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ รักษ์ขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี สุขผอมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภาณี พรหมราชโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
11. นายอนุชา ส่งทวีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
12. นายเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
13. นางสาวอรอุมา เทียนิระมลโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวสุภาพร อินบุญนะโรงเรียนนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ รักษ์ขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี สุขผอมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภาณี พรหมราชโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
11. นายอนุชา ส่งทวีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
12. นายเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
13. นางสาวอรอุมา เทียนิระมลโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวสุภาพร อินบุญนะโรงเรียนนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ รักษ์ขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี สุขผอมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภาณี พรหมราชโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
11. นายอนุชา ส่งทวีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
12. นายเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
13. นางสาวอรอุมา เทียนิระมลโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวสุภาพร อินบุญนะโรงเรียนนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ ทองปัสโนโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร สิทธิศักดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชริญา แนบละเอียดโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางกนกวรรณ แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางจิตติมา วชิระพงษ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวประภารัตน์ สุขจันทร์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวศลิษา นุ่นสกุลโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
8. นางสาวฤทัย สุขเกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นางจินตนา วรรคจันทร์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาศอุทิศกรรมการ
10. นางสาวลลิตา บิลโอ๊ะโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
11. นางอรพิน ปราชญ์นครโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
12. นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรมโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นางสาววิภาวดี จันทร์ทองโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวนุสรา คงทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจรินทร์ ทองปัสโนโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร สิทธิศักดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชริญา แนบละเอียดโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางกนกวรรณ แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางจิตติมา วชิระพงษ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวประภารัตน์ สุขจันทร์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวศลิษา นุ่นสกุลโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
8. นางสาวฤทัย สุขเกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นางจินตนา วรรณรัตน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาศอุทิศกรรมการ
10. นางสาวลลิตา บิลโอ๊ะโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
11. นางอรพิน ปราชญ์นครโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
12. นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรมโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นางสาววิภาวดี จันทร์ทองโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวนุสรา คงทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน (ม.1) ม.1-ม.3
1. นางสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา คงแป้นโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณบุปผา จินาวงศ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์รัตน์ ชูช่วยโรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางอำไพ อักษรศรีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายภูวิฑิต อำนักมณีโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางมณฑา สุขเกื้อโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน (ม.2) ม.1-ม.3
1. นางสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา คงแป้นโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณบุปผา จินาวงศ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์รัตน์ ชูช่วยโรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางอำไพ อักษรศรีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายภูวิฑิต อำนักมณีโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางมณฑา สุขเกื้อโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน (ม.3) ม.1-ม.3
1. นางสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา คงแป้นโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณบุปผา จินาวงศ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์รัตน์ ชูช่วยโรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางอำไพ อักษรศรีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายภูวิฑิต อำนักมณีโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางมณฑา สุขเกื้อโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ผลส่งโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สุขทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล สุทธิชนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสุชญา ทองศรีนุชโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวจริยา ยงกำลังโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุธิรา เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ ผลส่งโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สุขทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล สุทธิชนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสุชญา ทองศรีนุชโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวจริยา ยงกำลังโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุธิรา เพชรชูช่วยโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1-ม.3
1. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ทองคำชุมโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายธราสุต์ แกล้วทนงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางปาริชาติ สุขแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นายสุรเชษฐ คาวินพฤติโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางพิมพิมล พรหมลักษณ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
9. นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผลโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางณัฐรดา เครือยศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นายสิทธาณฤทธิ์ ปรีชาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาศอุทิศกรรมการ
13. นางอรนภา ศรีสุขโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.4-ม.6
1. นายสิทธาณฤทธิ์ ปรีชาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาศอุทิศประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ทองคำชุมโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายธราสุต์ แกล้วทนงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางปาริชาติ สุขแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นายสุรเชษฐ คาวินพฤติโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางพิมพิมล พรหมลักษณ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
9. นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผลโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางณัฐรดา เครือยศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
13. นางอรนภา ศรีสุขโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ เพชรแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายสมชาย วังบุญคงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฉัตรวรรณ คะชินทรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาววาสนา กลางนุรักษฺ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายวงศกร พรหมทองโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสุจิตรา ธานีรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ เพชรแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายสมชาย วังบุญคงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฉัตรวรรณ คะชินทรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาววาสนา กลางนุรักษฺ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายวงศกร พรหมทองโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสุจิตรา ธานีรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ ทองยังโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นางมยุรา ปลอดชูแก้วโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ หนูชุ่มโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นายกิตติวงศ์ บำเพิงรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวจีราวรรณ ทองศรีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นางภาสินี ยะกันฑะโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายวัชระ ส้มแป้นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสุจินดา จันชุมโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
13. นางสาวกิตติมา จิ๋วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ ทองยังโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นางมยุรา ปลอดชูแก้วโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ หนูชุ่มโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นายกิตติวงศ์ บำเพิงรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวจีราวรรณ ทองศรีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นางภาสินี ยะกัณฐะโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายวัชระ ส้มแป้นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสุจินดา จันทร์ชุ่มโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
13. นางสาวกิตติมา จิ๋วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ เพชรแก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นิ่มนวลโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายชญานิน ธรรมประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางธนิศรา ชูขันธ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ เพชรแก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นิ่มนวลโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายชญานิน ธรรมประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางธนิศรา ชูขันธ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา สุทินโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นายประยุทธ เมฆมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ราหมาดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสาวรัตนาวดี ตรีรัตนกิจโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายภณ เพ็งศกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเดชา เพชรอาวุธโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายปรีชา หล้าจิโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ขุนราชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจีราวรรณ ปรีชาโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไวยกรณ์ สบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นางสาวจิตรา โภชากรณ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวอำภา พิมพันธุ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกัลย์กมล ภูธรภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา นวลใยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางณัฏฐธิดา คงประพันธ์โรงเรียนโยธิบำรุงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไวยกรณ์ สบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรา โภชากรณ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวอำภา พิมพันธุ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกัลย์กมล ภูธรภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา นวลใยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางณัฏฐธิดา คงประพันธ์โรงเรียนโยธิบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เรืองช่วยนายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางบุญยวีร์ ยุโสตนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงศรีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยนายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสุภรี เขียวบรรจงนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นายพรหมเมศ พานชารีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นางชลิดา รักษาสัตย์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นางณภัทรสร อิ่มสีสดนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา เรืองช่วยนายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางบุญยวีร์ ยุโสตนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นายกาญจนา แสงศรีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยนายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสุภรี เขียวบรรจงนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นายพรหมเมศ พานชารีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นางชลิดา รักษาสัตย์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นางณภัทรสร อิ่มสีสดนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูพิจิตร ศุภการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พีระศิลป์ บุญทองมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ศรีวารินทร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวมลฑา กระวีพันธ์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ อินทองปานโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายองอาจ อุทิศสารโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายมหิศร จิตสำรวยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางมาลี อินทร์จันทร์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกิตติวงศ์ บำเพิงรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวอิสรา โต๊ะยีโกบโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายปรีชา หล้าจิโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางเสาวณิต อุปการสังข์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางนงนุช ตรีวัยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นางสาวจิตติมา ระยะวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นางพรทิพย์ จิตสำรวยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
13. นางสาวกุกัญญา นวลใยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายพิชิต หนูปลื้มโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ชูศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายวินิจ มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุรินทร์ มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นายชาญกมล นิยมจิตร์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางสุจิตรา ธานีรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสุธีกานต์ ช่วยพิทักษ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางสาวหทัยรัตน์ แก้วแดงโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีผดุงศักดิ์ เชาว์ช่างเหล็กโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3
1. นายทศพร ทองคำชุมโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ปฐมปรีชากุลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นางรัตนา สันติศักดิ์สกุลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวมนนิสา รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางมยุรา ศฤคารโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางนันท์นภัส ขวัญเมืองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวราตรี ทับเที่ยงโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายลาภ คุ้มสุขโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวชุติปภา ธานีรัตน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. นายณัฐพงษ์ อักษรจิตร์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
12. นางสาวเสาวลักษณ์ คงศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
13. นางสาวสายฝน มณีฉายโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
14. นายเฉลิมเกียรติ ขาวพิชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
15. นายวิทยา รอบคอบโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
16. นายสาธร มหาสวัสดิ์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
17. นางสาวกิ่งกาญจน์ กิตตินพวงษ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
18. นางสาวฉัตรวรรณ คะชินทรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
19. นางสาวชญาดา จงจิตต์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
20. นางสาวอรพินท์ แก้วช่วยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
21. นางสาวรัตนาวดี ตรีรัตนกิจโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
22. นายวิรัตน์ บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
23. นายสุทิน รัตนสุภาโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6
1. นายคมสันติ คงเส้งโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายโสภณ ภักดีโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายนิวัตร ชูแสงโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางนันทนา หวานสนิทโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางบุปผา พิกุลทองโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสายใจ สังข์บัวโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์โรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายชำนาญ ชัยศรโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางศิรินุช ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางอาภรณ์ จันทรมงคลโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางพัชรี ขวัญสงโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายสมพร พันธุ์ทิพย์แพทย์โรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางอารีย์ ถังมณีโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
15. นายธีรวุฒิ เกตุสัตบัญโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางพิมพา แก้วจำนงค์โรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางดวงพร แซ่แต้โรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
18. นางสุภวรรณ อาวุธเพชรโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
19. นายโกมล วุฒิมานพโรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการ
20. นางทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
1. นางสาวสญามล ทองขาวโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ฤทธิมนตรีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นางสาววันดี รอดประดิษฐ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางสาวศิรินทร์ พิชัยยุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นางรัชนี รัตนมุณีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นางสลิลทิพย์ จันทร์ศรีทองโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางสุพิศ พงศ์วิทยารักษ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ทองมาโรงเรียนชะอวดกรรมการ
9. นางภาสินี ยะกัณฑะโรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นางสาวชุตินันท์ หอมอบนักศึกษาฝึกประสบณ์การวิชาชีพครูโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นางสาวอรอุรา นภาพันธ์โรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชตพร วันเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ทองนอกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรีกุล สำเภาพลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ นิลวิเชียรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นายโอส์ศริยะ จันทร์ทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นางดาราณี แสงมณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายธนพล คานแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
8. นางสาววัลยา บุญโอภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นายจุฑาวัฒน์ บุรัมพฤกษ์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
10. นางสาวณัชยาพร เกิดเขียวนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
11. นายอุดร แย้มเกิดครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
เศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกษมศักดิ์ หนูชุมโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ กาสรสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ทองชัยโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีบุญการ สายทองโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นายธีระพงศ์ ช่วยเกิดโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี ทองแก้วโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
7. นางรัตติกา ชลสิทธิ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
8. นางวรรณนิดา เดชะบุญโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
9. นางนิภา ใหม่ชุมโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
10. นางนฤมล นิลกรรณ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
11. นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแดงโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพร ผลอินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ชูขาวโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางอัญชนา ณ นครโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายบัณฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางกัญญา ทองฉิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายสุภาพ เสถียรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายพีรพล อมรการโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางขวัญชนก สีคงคาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นายไวยกรณ์ สบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางสาวนุชนาฎ หาญสกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางสาวนาตยา วรรณมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางสาววันดี ทองใบโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสังวร สิรันทวิเนติโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
16. นางกัลย์กมล ภูธรภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
17. นางพัชราภรณ์ ชูแสงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จุติประภาคโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ผลอินทร์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นายวิทูล สนธิเมืองโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางนพรดา สารไสยาโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจรรยา สิทธีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางณิชกุล ใจมนต์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายสุนทร พลเดชโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นายบัญจบ จันทร์คล้ายโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
9. นางสาวทิพย์วรรณ จันทรานักศึกษาฝึกประสบณ์การวิชาชีพครูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
10. นางสาวอังศุมา เส้งอั้นนักศึกษาฝึกประสบณ์การวิชาชีพครูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ หนูทองนักศึกษาฝึกประสบณ์การวิชาชีพครูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นางสาววรรณา ชูทองนักศึกษาฝึกประสบณ์การวิชาชีพครูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
13. นางรุ่งนภา มะสะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรวัลย์ จินดาวงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรณ์ภัสสรณ์ สุขรุ่งเรืองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางฐิรกานต์ สุขยาโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
4. นางศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นายสุชาติ โรวัฒน์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
6. นางอัฉราภรณ์ คงแป้นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางรัติยา ทองสีนุชโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
ท้องถิ่นเรา ม.1-ม.3
1. นายเดชา เพชรอาวุธโรงเรียนปากพนังกรรมการ
2. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นายมลรักษ์ ฆังมณีัโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางชนิภา ศรีสังข์ทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวธัญลักษณ์ ไกรสยามโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางหทัยทิพย์ นาคบัวแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นางสาวธัญญารัตน์ จุลแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นายเชษศักดิื จันทร์ขาวโรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. นายเจริญ บุษบงกตโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นางสาวมธุรส นวลเกลื่อนโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นางสาวสาวิตรี ขาวมันโรงเรียนปากพนังกรรมการ
14. นางสาวรัษฐา ทองคำนักศึกษาฝึกประสบณ์การวิชาชีพครูโรงเรียนปากพนังกรรมการ
15. นางสาวนภัสชล สังข์ทองนักศึกษาฝึกประสบณ์การวิชาชีพครูโรงเรียนปากพนังกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ราหมาดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
กฎหมาย ม.4-ม.6
1. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางรัชนี แนวจำปาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางปัทมา ศรีวิชิตโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสุจิตรา ริยาพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวปวันรัตน์ ยศศักดิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวจิตรา โภชากรณ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวนิศาชล รัตนยุทธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางอุสาวรรณ์ นราชัยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3
1. นางจรียา พิศแลงามโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางฐิรกานต์ สุขยาโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ เรืองรุกโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6
1. นางสสิณัฐ จินดาเงินโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสดใส ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ ทรงอนงค์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหมโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางอำไพ วัยวัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายภณ เพ็งสกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายศรชัย ช่วยอักษรโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6
1. นายอรุณ อินทองปานโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แต้มแก้วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางณัฐธิดา คงประพันธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางนาตยา ช่วยไชยศรีโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.1-ม.3
1. นายคมสันติ คงเส้ง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา คมวินัยโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ แก้วเมืองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พัชนีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ทองวิจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางสาวนนทพร วรรณโสภณโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อินทศร โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา หล้าจิโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายจีรนันท์ ปรีชาชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวชุติมันท์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์วสุนทราภิวัฒน์กรรมการ
4. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์วสุนทราภิวัฒน์กรรมการ
4. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์วสุนทราภิวัฒน์กรรมการ
4. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ยอดแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายจีรนันท์ ปรีชาชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางยุพิน หนูในน้ำโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดมโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. ดร.สมพร ทองสมัครโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางควรพิศ เพ็ชรคงทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
8. นางอุทัย พิกุลลาบโรงเรียนก้างปลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นายมนัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. ดร.นงรัตน์ สุขสมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ยอดแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายจีรนันท์ ปรีชาชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางยุพิน หนูในน้ำโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดมโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. ดร.สมพร ทองสมัครโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางควรพิศ เพ็ชรคงทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
8. นางอุทัย พิกุลลาบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นายมนัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. ดร.นงรัตน์ สุขสมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ทองเสมอโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายนพวิทย์ แซ่ภู่โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3
1. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็นโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ทองเสมอโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายนพวิทย์ แซ่ภู่โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ทองเสมอโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายนพวิทย์ แซ่ภู่โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6
1. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ทองเสมอโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายนพวิทย์ แซ่ภู่โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางณฐมน หงษ์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียาพร บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางณฐมน หงษ์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางณฐมน หงษ์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางณฐมน หงษ์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางณฐมน หงษ์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางณฐมน หงษ์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางณฐมน หงษ์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นาย๊ณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางณฐมน หงษ์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายโกวิทย์ อาวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาวุธ ศรีสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายอุเทน สวยงามโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ สองวิหคโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายอุดม เจริญผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นายสานนท์ เลิศวิชัยกาญจน์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นายอุดร เขียวเล็กโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นายจรัญ ผลิทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายมนต์ชัย สุประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นายปกิจ ธรรมโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นายกิติกร กาญจนอุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
12. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
13. นายสมพงศ์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
14. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
15. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
16. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ สองวิหคโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายอุดม เจริญผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นายสานนท์ เลิศวิชัยกาญจน์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นายอุดร เขียวเล็กโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นายจรัญ ผลิทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายมนต์ชัย สุประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นายปกิจ ธรรมโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นายกิติกร กาญจนอุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
12. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
13. นายสมพงศ์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
14. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
15. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
16. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ สองวิหคโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายอุดม เจริญผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นายสานนท์ เลิศวิชัยกาญจน์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นายอุดร เขียวเล็กโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นายจรัญ ผลิทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายมนต์ชัย สุประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นายปกิจ ธรรมโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นายกิติกร กาญจนอุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
12. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
13. นายสมพงศ์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
14. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
15. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
16. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ สองวิหคโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายอุดม เจริญผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นายสานนท์ เลิศวิชัยกาญจน์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นายอุดร เขียวเล็กโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นายจรัญ ผลิทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายมนต์ชัย สุประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นายปกิจ ธรรมโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นายกิติกร กาญจนอุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
12. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
13. นายสมพงศ์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
14. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
15. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
16. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. นายศิริ จันทร์จำปาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางนัยนา รัตนถาวรโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางนิรชร วงศ์ภัคไพบูลย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางณิชากร ชูมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายวิว พันธนียะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสาวณัฐจีรา เพชรชนะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นายจรินทร อุ่ยจรัสโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวพิมพ์ตรี ภู่สุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3
1. นายศิริ จันทร์จำปาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางนัยนา รัตนถาวรโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางนิรชร วงศ์ภัคไพบูลย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางณิชากร ชูมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายวิว พันธนียะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสาวณัฐจีรา เพชรชนะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นายจรินทร อุ่ยจรัสโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวพิมพ์ตรี ภู่สุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. นายศิริ จันทร์จำปาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางนัยนา รัตนถาวรโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางนิรชร วงศ์ภัคไพบูลย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางณิชากร ชูมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายวิว พันธนียะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสาวณัฐจีรา เพชรชนะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นายจรินทร อุ่ยจรัสโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวพิมพ์ตรี ภู่สุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6
1. นายศิริ จันทร์จำปาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางนัยนา รัตนถาวรโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางนิรชร รัตนถาวรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางณิชากร ชูมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายวิว พันธนียะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสาวณัฐจีรา เพชรชนะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นายจรินทร อุ่ยจรัสโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวพิมพ์ตรี ภู่สุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้วโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริข สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
13. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิคยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิคยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิคยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิคยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิคยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิคยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิคยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิคยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิคยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิคยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิคยา แซ่หลิ้วโรงเรียนทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งวิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายยุทธนา นาคประดิษฐ์โรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ สวัสดิโกมลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
13. นายโกเวท อัมพุกานนท์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ ดวงดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นายสุธา หนูประสิทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ เพชรทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
8. นายพัยรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นายสุวนิตย์ จิตต์สำรวยโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ เพชรทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
8. นายพัยรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นายสุวนิตย์ จิตต์สำรวยโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ เพชรทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นายพัยรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
8. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
9. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุวนิตย์ จิตต์สำรวยโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ เพชรทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
8. นายพัยรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นายสุวนิตย์ จิตต์สำรวยโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายไพรดี นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายไพรดี นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายไพรดี นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายไพรดี นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายปัญญา นวลมังสอชมรมเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ อินทร์ช่วยโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นายอารัน สุปยธิติกุลโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นายวิทยา สุวรรณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสมพิษร์ รัตนบรรดาลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายรณกฤต โสภิกุลโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
12. นายกรียุทธ นวนแก้วสพป.นศ.เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายปัญญา นวนแก้วชมรมเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ อินทร์ช่วยโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นายอารัน สุปยธิติกุลโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นายวิทยา สุวรรณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสมพิษร์ รัตนบรรดาลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายรณกฤต โสภิกุลโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
12. นายกรียุทธ นวนแก้วสพป.นศ.เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายปัญญา นวลมังสอชมรมเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ อินทร์ช่วยโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นายอารัน สุปยธิติกุลโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นายวิทยา สุวรรณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสมพิษร์ รัตนบรรดาลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายรณกฤต โสภิกุลโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
12. นายกรียุทธ นวนแก้วสพป.นศ.เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายปัญญา นวลมังสอชมรมเปตองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ อินทร์ช่วยโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นายอารัน สุปยธิติกุลโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชากริช สมัยสงฆ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นายวิทยา สุวรรณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นายทวีสิทธิ์ ด่านสุคนธ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสมพิษร์ รัตนบรรดาลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นายรณกฤต โสภิกุลโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
12. นายกรียุทธ นวนแก้วสพป.นศ.เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะเนตบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3
1. นายจรัญ ชัยทองสุขทองโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม ช่วยชัยโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ วินิโยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนากรรมการ
7. นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
8. นายพรเทพ บุญพอกโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งทักษะเนตบอล (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6
1. นายจรัญ ชัยทองสุขทองโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม ช่วยชัยโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ วินิโยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. ดร.มทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนากรรมการ
7. นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายพรเทพ บุญพอกโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.1-ม.3
1. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ พิรุณละอองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายดนัย ดิษฐ์คล้ายโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.4-ม.6
1. นายดนัย ดิษฐ์คล้ายโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธนายุทธ เหลือมเภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นางสาวชุติมา จัตตุพงศ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปี๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายปี๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายปี๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายปี๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปี๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายปี๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปิ๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายปิ๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปิ๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายปิ๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. เรือเอกหญิงสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. เรือเอกหญิงสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. เรือเอกหญิงสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. เรือเอกหญิงสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. เรือเอกหญิงสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. เรือเอกหญิงสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปิ๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายปิ๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายปิ๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. นางสาวสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวสุรัญญา หนูสุขโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวสุรัญญา หนูสุขโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวสุรัญญา หนูสุขโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นางสาวสุรัญญา หนูสุขโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพ็ญ รักทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพ็ญ รักทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพ็ญ รักทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพ็ญ รักทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพ็ญ รักทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นางสาวพวงเพ็ญ รักทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐมน แต้วัฒนาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพ็ญ รักทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวณฐมน แต้วัฒนาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพ็ญ รักทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพ็ญ รักทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายปิ๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการ
3. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. เรือเอกหญิงสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายปิ๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการ
3. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. เรือเอกหญิงสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายปิ๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการ
3. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. เรือเอกหญิงสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายปิ๊บ คงลายทองสำนักการสังคีตประธานกรรมการ
2. นางธัญทิพ คงลายทองสำนักการสังคีตกรรมการ
3. ผศ.ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. เรือเอกหญิงสาทิพย์ น่่วมศิริกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีไทยผสม ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพ็ญ รักทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นางสาวสุรัญญา หนูสุขโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพ็ญ รักทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นางสาวสุรัญญา หนูสุขโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฎฐ์ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธณรมราชกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงอาเซียน ประเภทเพลงหมู่ ม.1-ม.3
1. นายธนพล คานแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สิทธิกรโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ กรรมการ
3. นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. Mr.Sean Vandelineโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงอาเซียน ประเภทเพลงหมู่ ม.4-ม.6
1. นายธนพล คานแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สิทธิกรโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ กรรมการ
3. นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. Mr.Sean Vandelineโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ บุญญาหนังวรพจน์ เธียรทองประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจเทพนรินทร์ เพชรรัตน์หนังเจริญเทพ สาครศิลป์ กรรมการ
3. นายสถิตย์ ทองวิจิตรหนังสถิตย์ ปรีชาศิลป์กรรมการ
4. นายบุญเอิบ วรรณคงหนังเอิบน้อย ยอดขุนพลกรรมการ
5. ดาบตำรวจชวภณ จันทร์ปรุงหนังสุเทพ ศ ทวีศิลป์ บางตะพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ บุญญาหนังวรพจน์ เธียรทองประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจเทพนรินทร์ เพชรรัตน์หนังเจริญเทพ สาครศิลป์ กรรมการ
3. นายสถิตย์ ทองวิจิตรหนังสถิตย์ ปรีชาศิลป์กรรมการ
4. นายบุญเอิบ วรรณคงหนังเอิบน้อย ยอดขุนพลกรรมการ
5. ดาบตำรวจชวภณ จันทร์ปรุงหนังสุเทพ ศ ทวีศิลป์ บางตะพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเพลงบอก ม.1-ม.3
1. นายสงวน กลิ่นหอมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจารึก โสมแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจวน ชูส่งแสงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเพลงบอก ม.4-ม.6
1. นายสงวน กลิ่นหอมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจารึก โสมแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจวน ชูส่งแสงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเต้นประกอบเพลง ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางแพรวพรรณ ศรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐฤทธิ์ กาญจนกีรณาโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางจุลีพร บุราสิทธิ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการ
4. นางมณฑิรา ธราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางนิชภัค พรหมคีรีโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุรัสวดี ศรีสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาววาณี บุญพิศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. MissJaclyn Calvertโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. MissJaqueline J. Martinez Smithโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. Mr.Jaytell Boy Ursuaโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. MissSpica Lozano Ontingโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเรวดี บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นางณภัทร เมืองไทยโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาววิบูลย์ศรี มีเสนโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกิจติยา วงศ์ภักดีโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
6. นางสาววานิสา จินาโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
7. นายคมเดช ทิมธรรมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. Mr.Philip Boltonโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. Mr.David Bernardโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. Mr.Daniel John Eagleโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
11. Mr.Molham Haddadโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางชฎากาญจน์ ชูโสดโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวธชกร เทพสังข์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางเมธาวดี ชูผลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ ตุ้งซี่โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางปิยนุช มามากโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายกันตพงษ์ ดำรักษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางวราภรณ์ ไชยรัตน์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
8. นายวิชัย วันพุฒโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
9. Mr.Jamie Robertsonโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. MissElena Petonovaโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. Mr.Vernizo Pugoyโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางกันตยา กระจายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางณพิชญา เฉลิมวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสายทิพย์ ประพฤติชอบโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสโรพันธ์ สวนจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตยา จงกลโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
6. นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางจินตนา ศุภศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. Mr.Mark Anthony Legaspiโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. Mr.Melvin Lanaria Fordanโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. MissTenyeko Joy Baloyiโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. Mrs.Geralgine Pugoyโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา แสงฉายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา แดงงามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นางสมใจ ศรีเทพโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ บุญศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายขวัญไชย เย็นเองโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวฉัตรพิไล จันทร์รามโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
7. นางสาวอวยพร เผาะช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางสาวอภาพร คงยังโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
9. นางสาวณฌิฏา ศรีกระจ่างโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. Mr.Melvin Lesther Villoso Bulataoโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. MissElsa Martinezโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. Mr.Samuel H. Delosoโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรศรี สุราราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. Mr.Pandi Arunachalamโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวละไม สมหมายโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณลดา อนงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ จุติโชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวนพมณี สุดทองคงโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. MissTracy Nicole Mallozziโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. MissEvone A. Penitionโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. Mr.Matthew Spiesโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. ดร.ภูริชญา เผือกพรหมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางธมลพรรณ เดชนุ่น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา จันเอียดโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิยาภรณ์ นวลปลื้มโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางชไมพร อร่ามวิทย์โรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
6. นางอุมากรณ์ สุวรรณฤกษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. MissKay Sheryll Charmaine V. Casinilloโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. Mr.Elvis Akwoge Epieโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. Mr.Jonathon Lewisโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
10. Mr.Graeme Bennettโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. Mr.Shane Turnageโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ ทองส่งโสมโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวรอซานี อนุพันธ์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีมีชัยโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
4. นางสาวบุศรา เต็มลักษมีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. Mr.Hovert M. Orbeโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. Mr.Johan Smit โรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
7. Mr.Erwin Nacayaโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Jan Helanderโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. Mr.Daylene Doguilesโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายจตุพร บุญเลี้ยงโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางบุญพา ยานพะโยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ
3. นางณัฐวดี รักษ์พงษ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางกนกวรรรณ ทองชูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริมโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ศรศิลป์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางสาวอัชมา สำแดงสารโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
8. นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นางณปภัช แก้วสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. MissJenny Lyn Bijagan โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. MissMaria Fernandaโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางณัฏฐ์ธัญญา ภุมรินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนี ปุริโสดมโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางมณภา ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางกัณฑิมา ตันติชำนาญกุลโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
5. นางสุภรณ์ คงนกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
6. นายสุวรรณ ดิษฐานโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางลภารัตน์ รอดสงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวพัชรีย์ จันทร์ทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นางสาวอรวรรณ ศรีสะอาดโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นางจุฑามาศ สุคชเดช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางปรวีนส์ ชมนิสัยโรงเรียนสิชลคุณธารวิทยากรรมการ
12. Mr.Sean Robert Vandelindeโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
Error Identification and Error Correction ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ มะเดชโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ จันทรชิต โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
4. นางศุทธวีร์ ตันอุ๋ยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
5. นางแก้วขวัญ มุสิเกตุโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ หลินมาโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางพัชรี จิ้วฮวดโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางกนกวรรณ ทองชูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางธารารัตน์ ภิรมย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางอรุณี ตันติวิธิเวทโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวบวรเพ็ญ ทีวะเวชโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
Error Identification and Error Correction ม.4-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Pandi Arunachalamโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ หนูขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางปวิตรา แดงวิไลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
5. นายขวัญไชย เย็นเองโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวมนธิชา ทองหัตถาโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสุพัตรา อ่องหลีโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวดาราทิพย์ สุวรรณพะโยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวจุฑาทิพย์ บัวพูนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นางสาวจันทร์จิรา บัวทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
Listening Skills ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณลดา อนงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรี สุขราษฎร์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
4. นางอารีย์ อุดมดีโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นางจิรวรรณ สุทธิมาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางอุไรวรรรณ์ สิตะรุโณโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. Mr.Bernardo Latoza Jr.โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. MissJanet Bawayanโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
9. MissEmelda Bobong Fokwaโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นางจารุวรรณ รอบคอบ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
Listening Skills ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณลดา อนงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Bernardo G. Latoza Jr.โรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ อนันทกาญจน์โรงเรียนสิชลคุณธารวิทยากรรมการ
4. นางสุจิตตรา จันเอียดโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายขวัญไชย เย็นเอง โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรกฎ ต่อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายสมหมาย โศภิษฐิกุลโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นางสุธีรา พรหมแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางอรอนงค์ สวีพันธ์โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
11. Mrs.Jeraldine Balenia Pradoโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
Reading Skills ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ ธีระพงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา มากช่วยโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ แสงสีดำโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางสาวภรณ์พิมล นพรัตน์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นางสุพิศ พลเกษตรโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นางจารินี รัตนพันธ์โรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
7. นางธารารัตน์ ภิรมย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสุนา ณ สุโหลงโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
9. นางสาวฐิตารีย์ จันทรศรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวสาลิพร เจริญรูปโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกิ๊ก เกษมสุขวงศ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสุรัสวดี บุญติดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
Reading Skills ม.4-ม.6
1. นายปณิดล ปานช่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมาลิวรรณ ราชธานีโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางปิยนุช อิ้ววังโสโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางสาววันวิสา ชัยวิจิตรโรงเรียนสิชลคุณธารวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา แสงระวีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
6. นางธัญดา วีระวรรณโณโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
7. นางประทุม นพการโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
8. นางวลัยพร ดิษฐานโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางมณฑา คำนุ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นางไพเราะ ศรีมีชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางจรรยนาถ คำนวณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางกิติญา นามเสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. MissBi Haijuวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissWei Xiaoyu โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. MissZhang Qingโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
5. นายพิชยุตม์ แซ่แฮ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา ปานสุขโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายคุณานนท์ รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. MissBi Haijuวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissWei Xiaoyu โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. MissDuan Qianโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ปานสุขโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาววศิวพร รักไทรทองโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางนุชจรีย์ ผลจันทร์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissShiori Maruyamaโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. MissNanako Yamamotoโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญสิณี ศรวิบูลย์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ประธานกรรมการ
2. นางนุชจรีย์ ผลจันทร์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissShiori Murayamaโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanuโรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกานดา อานนท์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Evtimov Yana กรรมการ
3. นางสุพรรณี ภักษา กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญจรีย์ บ้างวรกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ประธานกรรมการ
2. MissYang Shanshanโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. MissLi Qingโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
4. MissZhang Qingโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
5. นายพิชยุตม์ แซ่แฮ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
6. นางสาวกัญญพัชร ทองแป้นโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญสิณี ศรวิบูลย์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ประธานกรรมการ
2. นางนุชจรีย์ ผลจันทร์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissShiori Murayamaโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. MissYukari Numaguraโรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกานดา อานนท์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Evtimov ัYana กรรมการ
3. นางสุพรรณี ภักษา กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกานต์รวี จันทร์อักษรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. MissBi Haijuวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissWei Xiaoyu โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. MissLi Qingโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเพชรโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา กรรมการ
6. นางสาววิมล สงภู่โรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณิศา มุ้งเทพโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางนุชจรีย์ ผลจันทร์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissShiori Murayamaโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanuโรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกานดา อานนท์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Evtimov Yanaกรรมการ
3. นางสุพรรณี ภักษา กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล กันตฤทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. MissZhang Jingโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
3. MissDuan Qianโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ
4. MissZhang Qingโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี แซ่โค้ว โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นางสาวนันท์นลิน นงค์นวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณิศา มุ้งเทพโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางนุชจรีย์ ผลจันทร์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissShiori Murayamaโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. MissYukari Numaguraโรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา คลิ้งเคล้าโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางธมลพรรณ เดชนุ่นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรกฎ ต่อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวธัญญานุช อุปนันท์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ศรีวิมลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวเอื้อมเดือน สุริยะย์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสมหมาย บัวจันทร์โรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
8. นางรุ่งรัตน์ หิตวัฒนะกุลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นางสาวป.สลิล พรหมนิล โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
10. นางผกาภรณ์ ณ นครโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นางขวัญศิริ อินทฤทธิ์ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา คลิ้งเคล้าโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ฉ่ำเมืองปักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นายศรายุทธ บุญเครือโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
5. นางสาวญาดา ชาติภิรมย์โรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
6. นายนพปฎล แสนเรืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางวันณา คงเส้งโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นางสาวธัญญานุช อุปนันท์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
9. นายต่อศักดิ์ ศรีแก้วแฝกโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. Mr.Sandor Jankovicsโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนี ญาณหาญโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. MissLi Ming โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. MissLi Qingโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
4. Miss Zhang Mi โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
5. นางสาวดุจหทัย วิเวกอรุณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนันท์นลิน นงค์นวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissChen Mengmengโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. MissLiu Qidiโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
4. MissChen Ranโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
5. นางสาวอังคณา ลิ้มเต้ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญพัชร ทองแป้นโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ประธานกรรมการ
2. MissChen Ranโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
3. MissLiu Qidiโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
4. MissZhang Shuangโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวคริษฐา เนินหนู โรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางกัณฑิมา ตันติชำนาญกุลโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. MissZhang Mi โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. MissYuan Qiuweiโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. Miss Li Mingโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล สงภู่โรงเรียนบางขันวิทยา ประธานกรรมการ
2. MissYuan Qiuweiโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. MissHou Qianyingโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. Miss Zhao Tianโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
5. นางสาวฐศุภากร ทิมจรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร แซ่ผ้างโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. MissYang Shanshanโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. MissHou Qianyingโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. MissZhang Shuangโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางกิติญา นามเสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. MissJia Lijuanกรรมการ
3. MissZhao Tianโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
4. MissZhang Shuangโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวคริษฐา เนินหนู โรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพิชยุตม์ แซ่แฮ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. MissYang Shanshanโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. MissChen Mengmeng โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
4. Miss Liu Qidi โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ รอดทองอยู่โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. MissYukie Ayuhaโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissNanako Yamamotoโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. MissShiori Murayamaโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissShiori Murayamaโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissYukari Numaguraโรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
4. Mrs.Noriko Chatratanarakโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนาวิทย์ ใจเด็ดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสิณี ศรวิบูลย์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
4. นางสาววรรณิศา มุ้งเทพโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธนาวิทย์ ใจเด็ดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา มุ้งเทพโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญสิณี ศรวิบูลย์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางสาวปริตตา ลีละวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissNanako Yamamotoโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. MissShiori Murayamaโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางปริตตา ลีละวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissNanako Yamamotoโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. MissShiori Maruyamaโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายธนาวิทย์ ใจเด็ดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissShiori Maruyamaโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissYukari Numaguraโรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
4. Mr.Kenta Amanoโรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายธนาวิทย์ ใจเด็ดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissShiori Maruyamaโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissYukari Numaguraโรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
4. Mr.Kenta Amanoโรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cover Dance ม.1-ม.6
วาดภาพระบายสีภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.6
1. นายวิทวัศ แต่งแก้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปราโมท สุวรรณสุขโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
ร้องเพลงประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.6
1. นางกานด อานนท์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Evtimov Yanaกรรมการ
3. นางสุพรรณี ภักษา กรรมการ
อ่านเรื่องตอบคำถามภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกานดา อานนท์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Evtimov Yanaกรรมการ
3. นางสุพรรณี ภักษา กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา แสงฉายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ สุทินโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นางจิรนันท์ แซมมงคลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
4. นางยุพดี กำจรฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุดาวดี บุญยะจันทร์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางอกนิษฐา ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริมโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
8. Mr.Logan Tracyโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสาวกิ๊ก เกษมสุขวงศ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายปณิดล ปานช่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชิระพร วังบุญคงโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวจนิสญา อินทระโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ต่อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. Mr.Christopher Sheldonโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางณปภัช แก้วสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาววรรณลดา อนงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางรื่นจิตร แสงแก้วสุขโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิ ราตรีพฤกษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางมณภา ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. Mr.Vernizo Pugoyกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางนิตยาพันธ์ ชาตะกาญจน์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนาซนีน พัชนีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ ทองส่งโสมโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางลิซนา นิโสยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชยกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. Mr.Thomas Hodgsonโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายคมเดช ทิมธรรมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นางจุลีพร บุราสิทธิ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3
1. นายวันชาติ ไชยภูโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. Mr.Daneil Eagleโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นางสาวสุรัสวดี บุญติดโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6
1. นายบุญพา ยานพะโยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. Mr.Allen Thompsonโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่มโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1-ม.3
1. นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จุติโชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. Mr.Jason Robbinsโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางพะงาลักษณ์ จางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวจิรัญญา ทองวิจิตรโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาววันวิสา ชัยวิจิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นายนพปฎล แสนเรืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนทั่วไป) ม.4-ม.6
1. นางณ ภัทร เมืองไทยโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางณิชปัทม์ โพธิแพทย์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธชกร เทพสังข์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ มะเดชโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Philip Boltonโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางธมนพัชร์ สิรันทวิเนติโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางนราวดี ชูแก้วโรงเรียนธัญญาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนพิเศษ EP,MEP,นักเรียนไปเรียนรู้ในต่างประเทศ 4 เดือนขึ้นไป,นักเรียนมีบิดา/มารดาเป็นชาวต่างประเทศ) ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ เพรชรัตน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุเทน แก้วมรกตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. Mr.Molham Haddadโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. Mr.Sean Blackโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. Mr.Steve Johnsonโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางนิลุบล แต่งอักษรโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางบุษกร สุวรรณรัตน์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนพิเศษ EP,MEP,นักเรียนไปเรียนรู้ในต่างประเทศ 4 เดือนขึ้นไป,นักเรียนมีบิดา/มารดาเป็นชาวต่างประเทศ) ม.4-ม.6
1. นายเอกรัฐ เพรชรัตน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายอุเทน แก้วมรกตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. Mr.Molham Haddadโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. Mr.Sean Blackโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
5. Mr.Steve Johnsonโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางนิลุบล แต่งอักษรโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางบุษกร สุวรรณรัตน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เจสาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
7. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสุเทพ เพชรช่วยข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นางสุวิมล ไชยถาวรโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
11. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
12. นายอุดร ดวงมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
3. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
7. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
8. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
11. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เจสาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายสมจิตร จันทาโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
7. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายบัญจบ จันทร์คล้ายโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
11. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายอุดร ดวงมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางสาวจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโสภณคณาภรณ์กรรมการ
14. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้องเพลงลูกเสือ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา เพ็ชร์สังข์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นางสนิฏา วงศ์สุริยมาศโรงเรียนธัญญาวดีศึกษากรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ เกตุแก้วโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายปองพล สุระกำแหงโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
6. นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธิ์โรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุวิสา เพ็งจันทร์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นางสาวจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโสภณคณาภรณ์กรรมการ
9. นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ เจสาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉายโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
4. นายสมนึก ขวัญทองโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นางเจนจิรา ไวกิจการณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
6. นายธราสุต์ แกล้วทนงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
8. นางนุสรณ์ จิตรพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
9. นางสาวจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโสภณคณาภรณ์กรรมการ
10. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3
1. นายพัชรินทร์ เจสาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉายโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
4. นายสมนึก ขวัญทองโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นางเจนจิรา ไวกิจการณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
6. นายธราสุต์ แกล้วทนงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
8. นางนุสรณ์ จิตรพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
9. นางสาวจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโสภณคณาภรณ์กรรมการ
10. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ เจสาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉายโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
4. นายสมนึก ขวัญทองโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นางเจนจิรา ไวกิจการณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
6. นายธราสุต์ แกล้วทนงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
8. นางนุสรณ์ จิตรพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
9. นางสาวจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโสภณคณาภรณ์กรรมการ
10. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
การสร้างแบบจำลอง Model ม.1-ม.3
1. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
9. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายอุดร ดวงมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเมธา สามัคคีโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นายสมพร เจริญคำโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อินทรปานโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
4. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางจิราพร อินทรทัศน์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ จินพลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางอาทิกา ทองสีขำโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การพูดหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางจิราพร อินทรทัศน์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตรา สังข์เกื้อโรงเรียนปากพูนกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ พุทธิพงษ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายสมพร สุขพันธ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางอาทิกา ทองสีขำโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางดวงจันทร์ เดชรักษาโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ รัตนอรุณโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางพัชรี ชูกลิ่นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางนภวรรณ คงอินทร์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนีย์ วัชรสุธากรโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจุไรรัตน์ หมื่นทิพย์โรงเรียนคงคาประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวภัคสินี ฤทธิมาสโรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศกรรมการ
4. นางพวงจิต กุลหาบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ เพชรชูโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภัทรชา วงศ์สว่างโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางศุภกาญจน์ ขวัญหลีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
4. นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวจีรวรรณ มีแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.4-ม.6
1. นางศิริกาญจน์ จำปาโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาพร อักษรนำโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวโสพิษ ปลอดเขียวโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางอุไรวรรณ เที่ยวแสวงโรงเรียนปากพูนกรรมการและเลขานุการ
แนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ แสนเสนาะโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางชุติรัตน์ สุวรรณทิพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางขวัญจุธาม์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางเบญจวรรณ สุขหอมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
แนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ม.4-ม.6
1. นายนพดล แจ่มอ้นโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตสุภา พริกคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นายพริษฐ์ พงศ์พิทักษ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางจงจิต รุ่งเรืองโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
5. นายรวมพิศ ภิญโญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ นบนอบโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ สุทินโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวปานศิริ ไปดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายภิรมย์ จอเอียดโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ส่งแสงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ สโมสรโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุเรศ ตรีเภรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางสาวอรพิน เพชรอาวุธโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางกนกลดา รักหอมโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุภางค์ ธรรมชาติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางรัจนา ประจักษ์วงศ์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายกานต์ วงษ์ตั้นหิ้นโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางชะอ้อน วงศ์ศรีปานโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
6. นางวาสนา โรจน์ดวงข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสุณีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพู สพป.นศ.1กรรมการ
8. นางวรรณา ไชยภูโรงเรียนบ้านสันยูง สพป.นศ.1กรรมการ
9. นางคะนึงนาถ ธรรมขันธ์โรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา ศรีสุขสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอารักษ์ ยอดรักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
4. นางณภาภัช พงษ์พ้นภัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางวนิตดา หนูพริบตาโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวกุลณชา จุติกมลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางนิภา นวลขาวโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป.นศ.4กรรมการ
8. นางเยาวภา ภัททิยากุลโรงเรียนทวดทอง สพป.นศ.1กรรมการ
9. นางจริยา จันทร์บุญโรงเรียนท่าศาลากรรมการ
10. นางสุภาวดี โส้สมันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอารักษ์ ยอดรักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
3. นางปราณี โมราศิลป์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางอิงอร นาคศูนย์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา ชุมพลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางชนาธิป ราชภูชงค์โรงเรียนท่านครญาณวรโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นางไรหนาบ ตัดสายชลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา หนูหนันโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นางอนุ แสงแก้วโรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุนทราภรณ์ จันทภาโสโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาห้องสมุด ม.1-ม.3
1. นางณัชชา เพ็ชรทรัพย์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางณภาภัช พงษ์พ้นภัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ เลิศวิริยะการณ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
5. นางสาวเสาวภา โชติพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาห้องสมุด ม.4-ม.6
1. นางสุนิสา พรหมแก้วโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ ปั้นวงศ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางสาวปิยาธิดา อัจฉริยะปัญญาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวพิชชาพร สามแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปิยพร กำลังเกื้อโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.1-ม.3
1. นางวนิตดา หนูพลิบตาโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา พรหมแก้วโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอารักษ์ ยอดรักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดาภา มาลากาศจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา โชติพันธ์โรงเรียนอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นางสาวณภาภัช พงษ์พ้นภัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.1-ม.3
1. นางสุภางค์ ธรรมชาติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ชุมพลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจำรัสศรี เกิดทรัพย์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ ปั้นวงศ์โรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.4-ม.6
1. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางไรหนาบ ตัดสายชลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
3. นางชนาธิป ราชภูชงค์โรงเรียนท่านครญาณวรโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางสาวธวัลพร แก้วมากโรงเรียนสิชลคุณาธารกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ เลิศวิริยะกาญจน์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางโรจนี เลื่องสีนิลโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
3. นางสาวิณี ณ นครโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางธมลวรรณ เดชนุ่นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวประภาวรินทร์ น้อยสำเนียงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวผิน จิตต์ชื่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายจิรพันธ์ บัวแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางศรีวิบูลย์ สุทินโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวศุภวรรณ มีแก้วโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตตรัตน์ ไกรแก้วโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสารภี ธรรมประโชติโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวอัศนีย์ บัวสามโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวบุญญศิรินฐ์ กลับอำไพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดงยุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีวิบูลย์ สุทินโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการปฐมพยาบาลยุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นางโรจนี เลื่องสีนิลโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภวรรณ มัณยานันท์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวผิน จิตต์ชื่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางศศิ ชุมพลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง บพ. ม.1-ม.3
1. นางสุทิชา ชุมชอบโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางศลิษาภ์ สักคุณาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธานผู้บำเพ็ญประโยชน์ภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นางสุดใจ จันทร์ศิริโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
1. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธานผู้บำเพ็ญประโยชน์ภาคใต้กรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุทิชา ชุมชอบโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ บ.พ. ม.1-ม.3
1. นายกัมพล หวันหม๊ะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธานผู้บำเพ็ญประโยชน์ภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ บุญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสาวไพลิน มัญชสิงห์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายคมสันติ คงเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน บพ. ม.1-ม.3
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลประธานผู้บำเพ็ญประโยชน์ภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวปดิวรัดา ณ อุบลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การพูดสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี คงแก้วโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้วโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร แก้วพวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
การพูดสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี คงแก้วโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้วโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจุลีพร แก้วพวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขัน Boom Step ม.1-ม.6
1. นางช่อทิพย์ ทองไชยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณ ศรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางปัทมา แก้วแดงโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางโรจน์ เลื่องศรีนิลโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสังคีตทิพย์ สุทธิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสายสมร วัฒนวิถีโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
8. นางสาวจุรีพร แก้วพวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" หญิง ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ กรรขนะกาญจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายคมสันติ คงเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร แก้วพวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางโรจนี เลื่องศรีนิลโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษา ภาคใต้กรรมการ
6. นางจรรยพร แจ้งจุลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" ม.1-ม.3
1. นางโรจนี เลื่องศรีนิลโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวจุรีพร แก้วพวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษา ภาคใต้กรรมการ
6. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางจรรยพร แจ้งจุลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" ม.1-ม.3
1. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษา ภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางโรจนี เลื่องศรีนิลโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางจรรยพร แจ้งจุลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นายโสภณ ภักดีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางโรจนี เลื่องศรีนิลโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางบวร ทองเพ็งจันทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษา ภาคใต้กรรมการ
6. นางจรรยพร แจ้งจุลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star"ชาย ม.4-ม.6
1. นายโสภณ ภักดีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษา ภาคใต้กรรมการ
3. นางโรจนี เลื่องศรีนิลโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางบวร ทองเพ็งจันทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางจรรยพร แจ้งจุลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star"ทางเลือก ม.4-ม.6
1. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษา ภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางบวร ทองเพ็งจันทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจรรยพร แจ้งจุลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางโรจนี เลื่องศรีนิลโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นายโสภณ ภักดีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายสมใจ จันสุกสีโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ กฐินหอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวาดี วุฒิมานพโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
4. นางทรรศยา นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางวิภาพร แก้วกำเหนิดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายเอกวัช เพ็ชรเกตุโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสุนทรี ใจห้าวโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
8. นางบรรจง นาคสุวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุขโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอนุสรา โอฬาร์พฤกษ์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นายอภิสิทธิ์ ทองสีนุชโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
13. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
14. นายจักรพันธ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
15. นางสาวนาฎชนก ศรีเจริญโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
16. นางอาทิตยา เจ้ยทองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
17. นางศุภกาญจน์ พรหมศรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธเนศ หาญใจโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทรัตน์ คงทนโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญฤทัย คงสังข์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ กฐินหอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางละมัย แซ่เฮงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิจิตรา ชูพันธ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
9. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญวรรณ อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นายจักรรัตน์ ภักดีกิจโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุนิตา คงทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
13. นางสาวดาริกา มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสียงเริง อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชัชฎา เทพอำนวยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
6. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
7. นางนภาพร จงกลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสาหามูเด็ง ยูนุโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
9. นางสาวอัจฉรา ชูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
12. นายจักรกฤช กำพลวรรณโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
13. นางสุพรรณิกา เกื้อหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
15. นายวรวุฒิ พูลพิพัฒน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
16. นางปิยนุช ทองรอดโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
17. นายพชร เวชสารศรีโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยากรรมการ
18. นายจรูญ ครุฑจ้อนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
19. นางสาวรักชนก บรรจงพาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
20. นางณัฏฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเสียงเริง อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชัชฎา เทพอำนวยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
6. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
7. นางนภาพร จงกลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสาหามูเด็ง ยูนุโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
9. นางสาวอัจฉรา ชูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
12. นายจักรกฤช กำพลวรรณโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
13. นางสุพรรณิกา เกื้อหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
15. นายวรวุฒิ พูลพิพัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
16. นางปิยนุช ทองรอดโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
17. นายพชร เวชสารศรีโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยากรรมการ
18. นายจรูญ ครุฑจ้อนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
19. นางสาวรักชนก บรรจงพาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
20. นางณัฏฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางเยาวธิดา คำคงโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ กฐินหอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
7. นางจงกล เดชสุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนันทวัน นาคขวัญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นายเดชา หนูมณีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
12. นายศรีหราช ขุนทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
13. นายประภูศักดิ์ ณ นครโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
14. นายสุริยา อินทุ่มโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
15. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
16. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
17. นายสุรเชษฐ์ บัวแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
18. นางสาวเบญจพร ย่านวารีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
19. นางสุรัติสินี กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางเยาวธิดา คำคงโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ กฐินหอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
7. นางจงกล เดชสุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนันทวัน นาคขวัญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นายเดชา หนูมณีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
12. นายศรีหราช ขุนทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
13. นายประภูศักดิ์ ณ นครโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
14. นายสุริยา อินทุ่มโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
15. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
16. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
17. นายสุรเชษฐ์ บัวแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
18. นางสาวเบญจพร ย่านวารีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
19. นางสุรัติสินี กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสุรัติสินี กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
5. นายป.ภูรินทร์ พรหมมินทร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวยุพดี เดชเดโชโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
8. นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายสุรเชษฐ์ บัวแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
11. นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉายโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
12. นายฮากีม พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางกนกพร เล่นทัศน์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
14. นางพัตราภรณ์ แผลงรักษาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
15. นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
16. นางปริยาภัทร ช้างกลางโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
17. นางสาวสุกัญญา จิตติศักดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
18. นางอัจฉรา ไชยทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ไชยทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุรัติสินี กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรรัตน์ ภักดีกิจโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา พรหมเรืองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
6. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
8. นายจารพันธ์ ไทยยังโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นายวินัย กำจรฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวนันทรัตน์ คงทนโรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. นางสาวพัชรี ชูประสูตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นายวรวุฒิ พูลพิพัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
13. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
15. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
16. นายสมใจ จันสุกสีโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ ชัยเพ็ชรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวยุพดี เดชเดโชโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจิตติมา จู้ทิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ ชอบพจน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
8. นายจักรพันธ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
9. นางสาวศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายบดินทร์ ทองอนันต์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
11. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
12. นางละมัย แซ่เฮงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางสาวสุนิสา ชลภักดีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
14. นางชัชฎา เทพอำนวยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
15. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
16. นายป.ภูรินทร์ พรหมมินทร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
17. นายไพโรจน์ มากจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
18. นายดาราศักดิ์ นพสถิตย์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
19. นายจิรศักดิ์ เพชรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
20. นางสุพรรณิกา เกื้อหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
21. นายคุณวุฒิ สุขพิทักษ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
22. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน ณ นครโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอลิษา ปรีดิยาพันธ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ ทองไชยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสุภนีตา กังเซ่งโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
8. นายอิลยาส หมากปานโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
9. นางสาวพัชรี ชูประสูตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ กวีพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางสาวดาริกา มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นายไพโรจน์ มากจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
13. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
14. นางอัจฉรา ไชยทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
15. นายเอกพิชัย ชัยทองโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
16. นางสุนิตา คงทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพร วัชรกาฬโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายจิรัฏฐ์ พงษ์ทองเมืองโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงศ์โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ศิลปวาทีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางจิตติมา จู้ทิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางอาภรณ์ เพชรคงทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นายสุวิทย์ รักษ์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.กรรมการ
9. นางสุรัติสินี กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
12. นายฮากีม พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางศศิพิมพ์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
14. นางสาวรักชนก บรรจงพาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางสาวเบญจพร ย่านวารีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
17. นางมลฤดี แสงศรีดำโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุภาพ ศิลปวาทีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางจิตติมา จู้ทิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางอาภรณ์ เพชรคงทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นายสุวิทย์ รักษ์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.กรรมการ
9. นางสุรัติสินี กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นายฮากีม พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางศศิพิมพ์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
13. นางสาวรักชนก บรรจงพาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. นางสาวเบญจพร ย่านวารีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
16. นางมลฤดี แสงศรีดำโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ ลักษณะกุลโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสุธิตา ศรีบุญนาคโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
4. นางนัจญ์ดา บิลตะเย็บโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
6. นางจินตนา บุญพอกโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉายโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
8. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายจักรรัตน์ ภักดีกิจโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
10. นายอิลยาส หมากปานโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
11. นางสาวฐิติชญา รัตนมณีโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
12. นายจีรศักดิ์ เพชรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
13. นายพชร เวชสารศรีโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยากรรมการ
14. นายพิริยะ อิสระวัฒนพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางสุภนิตา กังเซ่งโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
16. นายเอกวัช เพ็ชรเกตุโรงเรียนปากพนังกรรมการ
17. นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
18. นางสาววีร์ธีมา เกลี้ยงเสนโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
19. นายศรีหราช ขุนทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
20. นายสุรเชษฐ์ บัวแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
21. นางณัฏฐณิชา สุทธิวิริวรรณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
22. นางสาวสุกัญญา จิตติศักดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
23. นางศุภลักษณ์ สมภูเวชโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวัชชัย นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางทิพวัลย์ นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นางเครือวัลย์ เครือเขื่อนเพ็่ชรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นายพัฒนศักดิ์ คงเสนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางจารุ หนูชนะจิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวัชชัย นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นางทิพวัลย์ นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางเครือวัลย์ เครือเขื่อนเพ็่ชรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
7. นายพัฒนศักดิ์ คงเสนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางจารุ หนูชนะจิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายปิยะรัฐ อารมย์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางพัศนี ภาชนะกาญจน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ บุญพิศโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาติ เศรษฐการโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายปิยะรัฐ อารมย์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางพัศนี ภาชนะกาญจน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ บุญพิศโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาติ เศรษฐการโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายจิระศักดิ์ เพชรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางจารุ หนูชนะจิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นายสุมิตร สำแดงสารโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายจิระศักดิ์ เพชรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางจารุ หนูชนะจิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นายสุมิตร สำแดงสารโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มสุข วิสุทธิธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ บุญพิศโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางผกากรอง โยธารักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายไสว ชีช้างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นางโสพิน กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายไสว ชีช้างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายเพิ่มสุข วิสุทธิธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ บุญพิศโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นางผกากรอง โยธารักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางโสพิน กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ บุญประดิษฐืโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิยุทธ ชายพรหมโรงเรียนกรุงยันวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมใจ อนุรักษ์โรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติสุนทราภิวัฒก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ดร.ทองแดง เดียวกี่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบุญณรงค์ ขลิบทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ บุญประดิษฐ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิเชียร บุญรัตน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุชาติ คตน่วมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
6. นายทวี แนวจำปาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชีย เภอแสละโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ รัตนคำโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมหวัง ฤทธิรงค์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิยุทธ ชายพรหมโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ จำนองวุฒิ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมใจ อนุรักษ์โรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชิต พูลแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
4. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นายสมหวัง ฤทธิรงค์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายธวัช ไกรนุกูลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายวิยุทธ ชายพรหมโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์โรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายทวี เเนวจำปาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯกรรมการ
4. นายอิศรายศ เมืองโคตรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายอรรถ เภรีกุลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางสาวิตรี อินทร์แป้นโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
7. นายสัมภาษณ์ ดารากุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ สุวรรณพงค์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
2. นายทวี เเนวจำปาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯกรรมการ
4. นายอิศรายศ เมืองโคตรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายอรรถ เภรีกุลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายสัมภาษณ์ ดารากุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช วิชัยดิษฐ์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสัมภาษณ์ ดารากุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ ไชยสุภาโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ไชยสุภาโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6
1. ดร.ทองแดง เดียวกี่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเสรี แซ่ตัน โรงเรียนท่านครญาณวโวภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ ไชยสุภาโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
4. นายวิชีย เภอแสละโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายวัชรพงศ์ นุราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงศ์ นุราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรทองโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายดุรงค์ แก้วประดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
4. นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วนโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
งานเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3
1. นายธวัช ไกรนุกูลโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายธวัช เพชรโกมลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ เรืองรองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายยงยศ ทองคำโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นายสภาพร แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
ถอดประกอบเตารีดไฟฟ้า ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุวรรณโมกข์โรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ์ จันทนะทรัพย์โรงเรียนพรมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัช เพรชโกมลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ โอมากโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายสถาพร เเสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ รัตนสิงห์โรงเรียนนบพิตำวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ
3. นายธนิต ทองถึงโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นายนิธิพร พรายหนูโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
5. นายอิศรายศ เมืองโคตร โรงเรียนปากพนัง กรรมการ
6. นายจักรพงศ์ ดำเพ็ง โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการ
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมานโรงเรียนท่านครญาณวโวภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ธัญญาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายบุญณรงค์ ขลิบทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายอนุชา สุรพงศามาศโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
6. นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วนโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
ถาดขนม ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ รัตนสิงห์โรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนิต ทองถึงโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสถิตย์ ธัญญาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายสุรินทร์ คำหนูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิธิพร พรายหนูโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
ขอขีดไม้ ม.1-ม.3
1. นายอุดร ดวงมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายบุญณรงค์ ขลิบทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ นนทเภทโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายณรงค์ นาคกายสิทธิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
ชั้นวางหนังสือ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายสมนึก รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายประเสริฐ แซ่คุ้งโรงเรียนเฉลืมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
ก่ออิฐเซาะร่องโชว์แนว ม.1-ม.3
1. นายพิชัย อินทวิมลโรงเรียนท่านครญาณวโวภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอุดร ดวงมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย เงินส่งโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายสายัณห์ ดูดวงโรงเรียนเสม็ดจวนวืทยาคนกรรมการ
5. นายศักดิ์ นนทเภทโรงเรียนกัลยาณีครีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
เดินท่อประปา พี วี ซี ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์โรงเรียนปากพนัง ประธานกรรมการ
2. นายเสฎฐวุฒิ เกียรติติวทนะโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ เรืองรองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายดุรงค์ แก้วประดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เที่ยวเเสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นรคศรีฯประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร บุญรัตน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ รัตนคำโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯกรรมการ
5. นายเลอพงค์ เเพ่งกุลโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายอนุชา สุรพงศามาศโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางไพศล โสนารถพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
2. นางขนิษฐา คงเคล้าช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
3. นางนงนภัส ธาระปรีชากุลท่านครญาณวโรภาสกรรมการ
4. นางวิภา ไอยราคมก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมร สินทวีควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสิริรัฐ แก้วคงเทพราชพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนหะทัย อำลอยช้างกลางประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางจรัญญา เชื้้อพงษ์พันธุ์ขนอมพิทยากรรมการ
4. นางสุภา นาวารัตน์เบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางอารี พรหมทองเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิลาศ จิตต์มั่นเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ ไชยเจริญโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางวธีวรรณ โฮมวิชญากรณ์มัธยมศึกษาจุฬาภรณกรรมการ
4. นางนราภรณ์ แต่งวงศ์ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางฉวี ศรีอุทัยเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
6. นางวิไลรัตน์ ปริยานุกูลทางพูนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์กัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตรพระพรหมพิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ รัตนบุรีทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนปภัส ยางแก้วกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นางละมัย กิตติพนังกุลฉลองรัฐราษฏร์อุทิศกรรมการ
6. นางนงนภัส ธาระปรีชากุลท่านครญาณวโรภาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนี ลมัยพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสุวัจนา มวยดีโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นายวธัญญู ทองเหลือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นายสุริยันต์ สุทธิโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายเฉลิม เรืองอร่ามโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
7. นายอรุณ ทันยุภักโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
8. นางวนิดา เกลี้ยงอุบล โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุทธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
10. นายอุทิศ บริสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายทินกร เสนาะกรรณโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
4. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
6. นายอุทิศ บริสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการ
7. นายวธัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
8. นายสุชาติ โชติมณีโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
9. นางจิตรา บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพาณิภัค แซ่ภู่สิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิสศรี บุญญานุรักษ์ช้างกลางประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางฉวี ศรีอุทัยเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
4. นางนงเยาว์ รัตนพันธุ์สตรีทุ่่งสงกรรมการ
5. นางนิลุบล ช้างกลางคีรีราษฏร์พัฒนากรรมการ
6. นางภัทรภร เพชรรนนท์พรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปานทิพย์ มีสวัสดิ์โยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา เบญจกุลเกาะขันธ์ประชาภิบาลรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ นรินทรละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางจินตนา นิยมชาติสตรีทุ่่งสงกรรมการ
5. นางจิรารัตน์ ชัยฤกษ์สิชลคุณาธารกรรมการ
6. นางอัคคเอื้อ ปรีชาวาทบ้านเกาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรรณะ เพ็ญทองพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ แก้วสองดวงขุนทะเลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางยุพเยาว์ ชูช่วยสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวมันทนา รัตนบุรีเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ ผดุงสตรีทุ่่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุรณาต เพชรภูเขียวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางนิธิมา ชิดเชี่ยวท่านครญาณวโรภาสรองประธานกรรมการ
3. นางสาวถนอม เอียดแก้วท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางอาภรณ์ รัตนคชธัญญาวดีศึกษากรรมการ
5. นางอุไรวรรณ นรินทรละอายพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุลีพร วงศ์สุวรรณโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาววณิชชา รัตนโบรานันท์ชะอวดกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ ผดุงสตรีทุ่่งสงกรรมการ
4. นางวธีวรรณ โฮมวิชญากรณ์มัธยมศึกษาจุฬาภรณกรรมการ
5. นางสาวสุนีรัตน์ ไชยเจริญโยธินบำรุงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางเกตน์นิภา รัตนบันดาลทุ่งสงกรรมการ
2. นางสุดใจ พิชัยรักษ์คงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ ปริยานุกูลทางพูนวิทยาคารกรรมการ
4. นางกรองแก้ว ทองเลี่ยมนาคเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางวรรณะ เพ็ญทองพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
การจัดสวนถาดชื้น ม.4-ม.6
1. นายวธัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายอุดม บดีการโรงเรียนศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายสุริยันต์ สุทธิโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
5. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ อัตถารมย์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางวนิดา เกลี้ยงอุบล โรงเรียนสิชลคุณาธารกรรมการ
8. นางสาวสุทธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนแก้วแห้ง ม.1-ม.3
1. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจิตรา บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสมพร ชนะแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
6. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
7. นางอารมย์ รัตนบรรดาลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3
1. นายวธัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายอุดม บดีการโรงเรียนศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายรัฐนันท์ ยุโสตโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางวนิดา เกลี้ยงอุบลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุทธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นายโภไคย์ เกิดโภคาโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
9. นางสาวเสาวนี ลมัยพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา ด้วงคงบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพา นาควานิชขนอมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเกตุม์นิภา รัตนบันดาลทุ่งสงกรรมการ
4. นางวิไล เปาะทองคำนบพิตำวิทยากรรมการ
5. นางจรรยพร แจ้งจุลชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6
1. นายวธัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายรัฐนันท์ ยุโสตโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายโภไคย์ เกิดโภคาโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
7. นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายทินกร เสนาะกรรณโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การสาธิตทางการเกษตร ม.1-ม.3
1. นายสนิท หอมชื่นโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสมพร เภรีฤกษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายธวัชชัย อินเล็กโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นายไพสิทธิ์ ไชยบุญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายอนันต์ อินทะเสโนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
7. นางอารี กลับศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3
1. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายจำลอง สุวรรณบำรุงโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
3. นางสาววิไล เปาะทองคำโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
4. นายวินัย จิตติศักดิ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
5. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
6. นางสาวจารุณี เกิดแก้วโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศกรรมการ
8. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นายสุธินันท์ หนูนิลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางสาวปรีดา จิตตารมย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
11. นางสาวสุทธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
12. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6
1. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายจำลอง สุวรรณบำรุงโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
3. นางสาววิไล เปาะทองคำโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
4. นายวินัย จิตติศักดิ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
5. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
6. นางสาวจารุณี เกิดแก้วโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศกรรมการ
8. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นายสุธินันท์ หนูนิลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางสาวสุทธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นางสาวปรีดา จิตตารมย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ หนูจันทร์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลประธานกรรมการ
2. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวอารมย์ วัฒนศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรีดา จิตตารมย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ ธรฤทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางละอองรัตน์ พรหมปลัดโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายเสนอ หม่อมพิบูลย์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
11. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ หนูจันทร์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลประธานกรรมการ
2. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวอารมย์ วัฒนศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรีดา จิตตารมย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ ธรฤทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางละอองรัตน์ พรหมปลัดโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายเสนอ หม่อมพิบูลย์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
11. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน ทองพลัดโรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นายณรงค์ สุวรรณฤกษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
5. นายสมพร ชนะแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
6. นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
7. นางสาวถวิล แช่เดี่ยวโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
8. นางสุภาณี ล่องจ๋าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ ชอบประกอบกิจปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี สังข์ทองปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ รัตนคชธัญญาวดีศึกษากรรมการ
4. นางฤดี ืทองเนื้อห้าทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางนิธิมา ชิดเชี่ยวท่านครญาณวโรภาสกรรมการ
6. นางวิลาศ จิตต์มั่นเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน ทองพลัดโรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นายณรงค์ สุวรรณฤกษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
5. นายสมพร ชนะแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
6. นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
7. นางสาวถวิล แช่เดี่ยวโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
9. นางสุภาณี ล่องจ๋าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
โครงงานอาชีพเกษตร ม.4-ม.6
1. นายสนิท หอมชื่นโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายอนันต์ อินทะเสโนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายไพสิทธิ์ ไชยบุญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายธวัชชัย อินเล็กโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
7. นางอารี กลับศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายสมพร เภรีฤกษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายชาญณรงค์ ไชยรัตน์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การติดตายางพารา ม.1-ม.3
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายสมพร เภรีฤกษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การติดตายางพารา ม.4-ม.6
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายสมพร เภรีฤกษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การเสียบยอดโกสน ม.1-ม.3
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายสมพร เภรีฤกษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การเสียบยอดโกสน ม.4-ม.6
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายสมพร เภรีฤกษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การตอนกิ่งมะนาว ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโภไคย์ เกิดโภคาโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตรโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ มณีฉายโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
6. นายสมพร เภรีฤกษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การเสียบยอดทุเรียน ม.4-ม.6
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายไพสิทธิ์ ไชยบุญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.1-ม.3
1. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายขจร ชูวาลาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
3. นายสมโชค มุณีเกิดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.4-ม.6
1. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายขจร ชูวาลาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
3. นายสมโชค มุณีเกิดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวิเคราะห์ swot ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ สมบัติทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวิเคราะห์ swot ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ สมบัติทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางวิศนีดล อินทิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ สมบัติทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางวิศนีดล อินทิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ สมบัติทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.1-ม.3
1. นางจิรนันท์ ทองขาวบัวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ มีสุขโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นางจินต์จุฑา คงคุ้มโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ชีช้างโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.4-ม.6
1. นางจิรนันท์ ทองขาวบัวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ มีสุขโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นางจินต์จุฑา คงคุ้มโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ชีช้างโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3
1. นางสกุล นิระภัยโรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ เยี่ยวเวชโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางโสภิตา สุขรุ่งโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางจินต์จุฑา คงคุ้มโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
6. นางบุญพา บุญศรีโรจน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนภาพร ชีช้างโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6
1. นางสกุล นิระภัยโรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ เยี่ยวเวชโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางโสภิตา สุขรุ่งโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางจินต์จุฑา คงคุ้มโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
6. นางบุญพา บุญศรีโรจน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนภาพร ชีช้างโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนแผนปฏิบัติงาน (Active plan) ม.1-ม.3
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ สมบัติทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนแผนปฏิบัติงาน (Active plan) ม.4-ม.6
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ สมบัติทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสาธิตผลิตภัณฑ์ Startup ม.4-ม.6
1. นางสกุล นิระภัยโรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางโสภิตา สุขรุ่งโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นางจำเนียร เปลี่ยนจันทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางณัฐวรรณ สีหิรัญวงศ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.1-ม.3
1. นางคณองสิน ศรีวารินทร์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. Mr.Joe Isaac IIIโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางธนารัตน์ พูนพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
4. นางชินา ฮอด์สันโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางพวงเพ็ญ จันทวงศ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ ลอยวิสุทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญานุช อุปนันท์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
3. นางสาวจินตนา ศุภศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. Mr.Edwin Zehnerโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายรัฐพร จันทวงศ์โรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
2. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสุมณฑินี สมัครพงศ์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทนไท ขาวทองโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนัชาชา เชื่อมใจโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางคำคม ชาลีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สมวงศ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรีดานุช สุวรรณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางนันทพร อามิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นายธันวิทย์ ยอดทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรนัชาชา เชื่อมใจโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางคำคม ชาลีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สมวงศ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรีดานุช สุวรรณ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายนันทพร อามิตรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นายธันวิทย์ ยอดทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์โรงเรียนทางพูนกรรมการ
5. นายบุลเสฏฐิ์ เพชรประสิทย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันทำบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันทำบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้สติปัญญา ม.1-ม.3
มาลัยคล้องมือดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
มาลัยคล้องมือดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
มาลัยสองชายดอกไม้สด ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
มาลัยสองชายดอกไม้สด ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การทำอาหารจานเดียวประเภทข้าว อาหารหวาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การทำอาหารจานเดียวประเภทข้าว อาหารหวาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การจัดสวนถาดชื้น ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การจัดสวนถาดชื้น ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิรายุ สุวรรณาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา สุขเรืองโรงเรียนวังหินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทวัน นาคขวัญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวฐิติญา รัตนมณีโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
5. นางสาวขวัญฤทัย คงสังข์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
6. นายคุณวุฒิ สุขพิทักษ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
7. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิรายุ สุวรรณาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา สุขเรืองโรงเรียนวังหินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนันทวัน นาคขวัญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวฐิติญา รัตนมณีโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
5. นางสาวขวัญฤทัย คงสังข์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสกรรมการ
6. นายคุณวุฒิ สุขพิทักษ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
7. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิรายุ สุวรรณาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา สุขเรืองโรงเรียนวังหินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทวัน นาคขวัญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวฐิติญา รัตนมณีโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
5. นางสาวขวัญฤทัย คงสังข์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสกรรมการ
6. นายคุณวุฒิ สุขพิทักษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะโลกของงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบุณยกร อินทร์แก้วศรีโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะโลกของงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางบุณยกร อินทร์แก้วศรีโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]