สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบญจมราชูทิศ 122 83 36 241 247 54 17 19 318
2 กัลยาณีศรีธรรมราช 109 80 56 245 231 65 32 23 328
3 สตรีทุ่งสง 105 55 27 187 149 45 29 33 223
4 ทุ่งสง 92 64 34 190 158 50 33 34 241
5 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 90 36 27 153 111 29 30 31 170
6 พรหมคีรีพิทยาคม 84 52 28 164 97 45 45 41 187
7 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 73 47 23 143 101 45 41 46 187
8 ปากพนัง 68 44 30 142 99 55 36 39 190
9 ฉวางรัชดาภิเษก 58 28 21 107 90 42 19 45 151
10 สิชลคุณาธารวิทยา 57 42 31 130 78 51 23 42 152
11 โยธินบำรุง 54 26 44 124 140 71 40 49 251
12 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 53 49 44 146 140 52 12 21 204
13 สตรีปากพนัง 48 25 19 92 67 30 24 41 121
14 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 41 16 20 77 67 33 27 44 127
15 นบพิตำวิทยา 40 33 23 96 64 34 31 42 129
16 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 38 38 20 96 82 51 29 52 162
17 บางขันวิทยา 37 40 41 118 90 52 41 55 183
18 สิชลประชาสรรค์ 36 36 23 95 57 39 34 52 130
19 ขนอมพิทยา 36 27 19 82 58 37 22 41 117
20 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 31 35 41 107 111 69 36 56 216
21 เมืองนครศรีธรรมราช 31 29 29 89 97 53 31 46 181
22 ชะอวดวิทยาคาร 30 30 24 84 59 43 28 39 130
23 นาบอน 28 8 15 51 46 20 33 40 99
24 เชียรใหญ่ 26 35 20 81 64 45 17 48 126
25 ชะอวด 25 29 29 83 64 30 34 57 128
26 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 23 25 28 76 80 22 10 18 112
27 โศภนคณาภรณ์ 22 3 5 30 29 14 18 18 61
28 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 19 7 12 38 41 25 16 38 82
29 ทุ่งสงวิทยา 16 18 17 51 52 29 31 40 112
30 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 13 23 10 46 63 26 30 52 119
31 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 13 12 14 39 29 26 29 47 84
32 คีรีราษฎร์พัฒนา 13 12 12 37 32 18 15 32 65
33 ขอนหาดประชาสรรค์ 13 5 3 21 20 16 7 16 43
34 แหลมราษฎร์บำรุง 13 3 9 25 24 16 12 30 52
35 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 10 7 16 33 30 33 15 37 78
36 ก้างปลาวิทยาคม 9 16 19 44 40 28 36 34 104
37 สระแก้วรัตนวิทย์ 9 15 17 41 26 26 19 37 71
38 ศรีธรรมราชศึกษา 9 13 12 34 46 27 23 43 96
39 ทรายขาววิทยา 9 11 9 29 20 16 16 29 52
40 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 9 11 5 25 22 17 16 24 55
41 เสาธงวิทยา 9 10 11 30 31 16 14 17 61
42 ทางพูนวิทยาคาร 9 8 11 28 40 20 10 32 70
43 เฉลิมราชประชาอุทิศ 9 8 8 25 30 20 13 31 63
44 ราชประชานุเคราะห์ 19 9 7 8 24 26 11 13 31 50
45 วังหินวิทยาคม 8 8 4 20 24 15 10 19 49
46 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 8 7 7 22 30 27 25 36 82
47 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 8 6 19 33 20 19 18 35 57
48 กรุงหยันวิทยาคาร 7 11 2 20 19 13 20 49 52
49 เสม็ดจวนวิทยาคม 7 9 9 25 25 17 14 23 56
50 ตรีนิมิตรวิทยา 7 8 6 21 20 10 16 35 46
51 วิเชียรประชาสรรค์ 7 5 5 17 15 10 12 23 37
52 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 7 4 10 21 11 17 17 55 45
53 ดรุณศึกษา 7 4 6 17 10 12 15 20 37
54 ทุ่งสังพิทยาคม 7 2 10 19 26 19 10 30 55
55 จรัสพิชากร 7 2 5 14 22 22 10 20 54
56 ชะอวดวิทยา 7 1 0 8 6 4 9 12 19
57 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 6 5 6 17 10 11 14 40 35
58 โมคลานประชาสรรค์ 6 5 3 14 11 7 9 19 27
59 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 6 4 2 12 19 11 13 29 43
60 ประทีปศาสน์ 6 3 7 16 20 16 18 26 54
61 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 6 0 5 11 13 9 7 31 29
62 คงคาประชารักษ์ 5 11 11 27 24 15 16 35 55
63 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 5 6 2 13 13 12 16 32 41
64 ช้างกลางประชานุกูล 5 4 9 18 11 15 15 30 41
65 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 5 3 3 11 10 3 8 20 21
66 ธัญญาวดีศึกษา 5 2 1 8 7 3 6 9 16
67 นพคุณประชาสรรค์ 4 5 1 10 14 7 7 22 28
68 ควนเกยสุทธิวิทยา 4 4 9 17 16 15 13 27 44
69 บ้านเกาะวิทยา 4 3 4 11 11 11 4 9 26
70 ขุนทะเลวิทยาคม 4 2 3 9 15 8 9 27 32
71 เขาพังไกร 3 4 2 9 5 9 12 49 26
72 เทพราชพิทยาสรรค์ 3 3 3 9 8 7 9 13 24
73 ตระพังพิทยาคม 3 2 4 9 14 8 4 16 26
74 ท้องเนียนคณาภิบาล 3 1 4 8 4 7 7 29 18
75 ปากพูน 2 5 4 11 19 12 10 27 41
76 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 2 4 14 20 25 29 29 41 83
77 ละอายพิทยานุสรณ์ 2 4 8 14 13 14 36 38 63
78 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 2 1 0 3 6 4 5 13 15
79 มัธยมยานากาวา 1 6 1 8 9 9 8 3 26
80 เจริญวิทย์ 1 5 7 13 8 8 7 10 23
81 อินทร์ธานีวิทยาคม 1 3 3 7 8 7 3 11 18
82 นางเอื้อยวิทยา 1 2 2 5 4 9 4 14 17
83 สหมิตรบำรุง 1 2 0 3 6 2 3 13 11
84 ประสาทธรรมวิภัช 1 1 1 3 3 2 5 27 10
85 มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 0 2 2 4 5 9 13 45 27
86 มัธยมวีรศิลปิน 0 1 2 3 5 2 2 18 9
87 เจริญมิตร 0 1 0 1 1 2 5 3 8
88 อัลมูวาห์ฮิดีน 0 0 1 1 1 7 9 24 17
รวม 1,832 1,372 1,157 4,361 3,814 2,021 1,589 2,749 7,424