11.แผนที่/แผนผังจัดงาน

แผนที่/แผนผัง
การจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561


แผนผังแสดงสถานที่จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ 3 จุด

แผนผังแสดงสถานที่จัดกิจกรรม/แข่งขันทักษะ :
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ             แผนผังอาคาร
 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช             แผนผังที่ตั้งอาคาร