12.หลักการและวัถุประสงค์

หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู้ รู้จักวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เพื่อให้สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการแสดงออกด้านวิชาการ ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำเสนอความสามารถทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ตามเจตนารมย์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๓. เพื่อเชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคลากรสายบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญ กำลังใจ และกาปรระกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษา
๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนักเรียน สถานศึกษา และสหวิทยาเขต
๕. เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง