การแข่งขันมหกรรมความสามารถนักเรียนระดับภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง
        
                             คลิกที่แบนเนอร์ เพื่อเข้าเว็บแข่งขันระดับของ สพม. ระดับภาคใต้
 
            :: ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน  ::    
                    -  รายกิจกรรม       -  รายโรงเรียน  
                    -  ลำดับที่แข่งขัน   -  ตารางแข่งขัน  
หมายเหตุ 
                    -  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน new2 
                        - ในกรณีที่เพิ่มรูปไม่ได้ ให้พิมพ์บัตรเปล่าออกมาก่อน นำรูปถ่ายมาติดที่บัตรในภายหลัง และนายทะเบียนประทับตรายาง
                           ของโรงเรียน (เหมือน ปพ1.)ใช้รายงานตัวเข้าแข่งขัน คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน 

                        - ในกรณีที่เพิ่มรูปได้  ขนาด 450x600 (jpg) ให้พิมพ์บัตรออกปกติ ใช้คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน ในการรายงานตัวเข้าแข่งขัน
                    -  วิธีการการตั้งค่าเครื่องพิมพ์     (ตั้งค่าเหมือนกับระดับเขต) ขนาดบัตร 9.5x14 ซ.ม. ตามที่สพฐ.กำหนด

 แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว       
          - เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
          - ขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน 
          - เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน 
          - ขอเพิ่มผู้ฝึกสอน
          - ขอเปลี่ยนตัวผู้ฝึกสอน 
          - ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้ฝึกสอน 
 
หมายเหตุ  การเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีมโปรดพิมพ์เอกสารใบเปลี่ยนตัว ติดตัวไปด้วยเพื่อสะดวกในการ
               ขอเปลี่ยนตัวในกรณ๊นักเรียนเจ็บป่วยฉุกเฉิน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขันและ ครูควบคุม 

                               กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                                            063-0810195, 075-345050 ต่อ 107
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:40 น.