กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 1. นางสาวศิริวรรณ  ชาญณรงค์
 
1. นางวรรณภา   ผลอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวหทัยภัทร  บำรุงกาญจน์
 
1. นางสุนีย์  พูลพิพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพิชยา   ราโชกาญจน์
 
1. นางวารุณีย์  สุวรรณรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวพจนวรรณ  สุวรรณา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กั๋งเซ่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1. นางสาวแก้วเก้า  ศรีอ่อนนวล
 
1. นางสายจิต  พันธรักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 1. นางสาวนันท์นลิน  นิลบุตร
 
1. นางสุมาลี  ใบธน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนบุรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองจำรัส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 1. นางสาวปรารถนา  ขวดทอง
 
1. นายนภัทร  เฮ้งศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มะยะเฉียว
 
1. นางสุรัชฎา  เนาว์สุวรรณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1. นางสาวจิตตสินี  บำเพิงรัตน์
 
1. นางสุรัชฎา  เนาว์สุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 1. นางสาวกัญญาวัชร  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวสุธาสินี   ราชทอง
 
1. นางช่อแก้ว  จุลนวล
2. นางสาวสุวิมล  อ้นทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 1. นางสาวมนัสนันท์   แพทย์ประเสริฐ
2. นางสาวรัญชนา  จันทร์จำปา
 
1. นางช่อแก้ว  จุลนวล
2. นางสาวสุวิมล  อ้นทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงช่อผกา  กังสุกุล
2. เด็กหญิงมนัญชยา  จิตเขม้น
 
1. นายกวี  เชื้อชมสุข
2. นายกฤษฎา  หมื่นพล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 1. นางสาวเบญจมาภรณ์   ชัยฤทธิ์
 
1. นายกวี  เชื้อชมสุข
 
15 ภาษาไทย นักเรียนดีเด่น ม.1-ม.3 1. นางสาวสุธาสินี  ราชทอง
 
1. นางสาวสุวิมล  อ้นทอง
 
16 ภาษาไทย เล่านิทานพื้นบ้าน ม.4-ม.6 1. นางสาวทักษพร  รัสมะโน
 
1. นายธันวิทย์  ยอดทอง
 
17 ภาษาไทย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.4-ม.6 1. นางสาววสปัณ  อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวนงเยาว์  มาศมาลัย
 
18 ภาษาไทย ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.4-ม.6 1. นางสาวปาณิศา  วงศ์ไพศาลลักษณ์
2. นางสาวศศิตา   ยีโกบ
3. นางสาวศศฺิณา  ยีโกบ
 
1. นางวรรณภา   ผลอินทร์
2. นางสาวสาวิตรี  ทองจำรัส
 
19 ภาษาไทย เพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 1. นางสาวพลอยชมพู  วิวรรณ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กั๋งเซ่ง
 
20 ภาษาไทย การฟัง ม.4-ม.6 1. นางสาวบงกชกนก  เลิศวาสนา
 
1. นางสาวกาญจนา  นุ่นด้วง
 
21 ภาษาไทย เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3 1. เด็กชายอภิชาติ  อาภามาศ
 
1. นายกฤษฎา  หมื่นพล
 
22 ภาษาไทย ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญช่วย
2. เด็กหญิงธัญนุช  จันคีลี
3. เด็กหญิงศรัญญา  สะภานิล
 
1. นางสาวศิราพร  ศิธราชู
2. นางสาวสาวิตรี  ทองจำรัส
 
23 ภาษาไทย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีระษา
 
1. นางสาวสุดา  จิตรวิบูลย์
 
24 ภาษาไทย เพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีอุฬาร์
 
1. นางสุมาลี  ใบธน
 
25 ภาษาไทย การฟัง ม.1-ม.3 1. นางสาวกัญญานัฐ  บุญสนอง
 
1. นางสุนีย์  พูลพิพัฒน์
 
26 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายจักรินทร์  กิจผดุง
2. เด็กหญิงธารทิพย์  เพ็งสุวรรณ
3. เด็กหญิงไอย์อร  เกียรติวุฒินนท์
 
1. นายนภัทร  เฮ้งศิริ
2. นางสาวสาวิตรี  ทองจำรัส
 
27 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 1. นายพฤทธิพัทธ์  บุญมัย
2. นางสาววรรณสิริ  เพชโรภาส
3. นางสาวศุภิสรา  พงษ์พ้นภัย
 
1. นายนภัทร  เฮ้งศิริ
2. นางสาวกาญจนา  นุ่นด้วง
 
28 ภาษาไทย นักเรียนดีเด่น ม.4-ม.6 1. นางสาวพิชญนันท์  ศรีอุดม
 
1. นางช่อแก้ว  จุลนวล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายจิรฐา  รัตนบุษยาพร
 
1. นางอุุษณีย์  ศิริสานต์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวเรือนรัตน์  ลีละตานนท์
 
1. นางสาวสริยา  ทองสมัคร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 ม.1-ม.3 1. เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช
 
1. นางสาวบงกชรัตน์  ดำจันทร์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.2 ม.1-ม.3 1. เด็กชายปุรัณ  ประเสริฐไทย
 
1. นางเวียงนา  ปานหงษ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ม.4-ม.6 1. นายวีรภัทร  ชาครานนท์
 
1. นางสาวสุพานี  ฉิมพลี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.5 ม.4-ม.6 1. นายคณิศร  ไชยเจริญ
 
1. นางปาริชาต  เต็มนา
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3    
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวกัลยวรรธน์  รัตนพันธ์
2. นางสาวจินต์จุฑา  อินทรสังขนาวิน
3. นางสาวนิสากร  ชาญณรงค์
 
1. นางสาวสริยา  ทองสมัคร
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 1. นายณัฐดนัย  ชูแสง
2. นายธนุตม์  หมกทอง
3. นายวรเมธ  วีระนรพานิช
 
1. นางสาวกิตติมา  ฐิตะธรรมกุล
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 1. นายดิชพงศ์  มุสิกะ
2. เด็กชายภูริภัทร  คำแก้ว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  หนูแก้ว
2. นางวนิดา  ดารากุล
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 1. นายภูวเดช  ปานมา
2. นายวีรวุฒิ  แก้วนพ
 
1. นายบรรดร  สุราราช
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. นายปรเมศวร์  ติ้งสมชัยศิลป์
 
1. นางสาวจันทรา  จันทรังษี
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1. นายนนทพันธ์  พันธ์พานิช
 
1. นางรักษ์ชล  พัสดุสาร
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 1. นางสาวนันทภรณ์  หัตถประดิษฐ์
2. นายพัชรเกียรติ  ไทยเล็ก
 
1. นางสาวจันทรา  จันทรังษี
2. นางรักษ์ชล  พัสดุสาร
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 1. นายพงศ์พล  ภิรมรศ
 
1. นางรักษ์ชล  พัสดุสาร
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1. นางสาวชญานิศ  อิสสระ
 
1. นางกัลยา  สิทธิชัย
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1. นางสาวปุญชรัสมิ์  อนันต์
 
1. นางสาวสุพานี  ฉิมพลี
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3    
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเทสเซลเลชัน ม.1-ม.3 1. นางสาวสุธาสินี  ราชทอง
2. นางสาวเบญญาภา  ดารากุล
 
1. นางกัลยา  สิทธิชัย
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวปรัชญา  ฉิมเอียด
2. นางสาวปาณิตสรา  ศรีทองกลาง
3. นางสาวปิยพร  อักษรศรี
 
1. นางสาวนงค์เยาว์  สินลี่
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเกม 24 ม.1 ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี่ดำรงวัฒนากุล
 
1. นางปฏิมา  สุพงษ์วิบูลพันธ์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ตลึงเพชร
2. เด็กชายปีใหม่  คงวัฒนานนท์
3. เด็กชายวิชยุตม์  นาคะศูนย์
 
1. นางพรรณพืศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวชนม์นิภา    ช่วยจันทร์
2. นายชนาธิป   เรืองรุก
3. นายเตชัส   สุขเผือก
 
1. นางขวัญชนก   บริรักษ์ธนกุล
2. นายเสกสรรค์   ดาราจร
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 1. นางสาวดลชนก  ศรีเรือง
2. นางสาวปัณฑิตา  พรหมประสงค์
3. นางสาวรันชญา  นนทเภท
 
1. นางสาวสศิธร  ปูเต๊ะ
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 1. นายกวีวัฒน์   สว่างวงค์
2. นายภูธิป   สิงห์คีพงษ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์   จุลศักดิ์
2. นางสาวปิยะนุช   จิตนุพงค์
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 1. นางสาวพรนภัส  ทองมี
2. นายภากร  รุจิระยรรยง
3. นายภูริทัต  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
2. นางพรรณพืศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวพิมพ์นิภา   ชัยพฤกษ์เดชา
2. นายศุภณัฐ   พลอยวงศ์
3. นางสาวเรือนรัตน์   ลีละตานนท์
 
1. นายเสกสรรค์   ดาราจร
2. นางสาวกาญจนา  เส็นบัติ
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฏฐชนก  ชูสุวรรณ
2. นางสาวดลชนก  ศรีเรือง
3. นางสาวภัทรวลัญช์  มาศจิตต์
 
1. นายพัชรินทริ์  รัชชะ
2. นางสาวปิยะพัสญ์  คงขน
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐชา   ศรีรอด
2. นางสาวพิสชา   กังวานเกียรติกุล
3. นางสาวมภสวรรณ   ลิ่ววิริยกุล
 
1. นางสาวปาริดา   โชติเชย
2. นางสาวภัทรสุดา  รักทอง
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูมิภมร
2. เด็กชายกวิน  ชูสิน
 
1. นางพรรณพืศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวพิมพ์มาดา   ศิริธานันท์
2. นางสาวพิยดา   ชูพงศ์
 
1. นายนางจันทร์ทิพย์   จุลศักดิ์
2. นางสาวปิยะนุช   จิตนุพงค์
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 1. นายณัฐสิทธิ์  สิทธิชัยพงศ์กร
2. นายนนทิศ  ฤทธิบูรณ์
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
2. นางพรรณพืศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกมลพร  อักษรนำ
2. เด็กหญิงฟองติล  จันทร์เกิด
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
2. นางพรรณพืศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.1-ม.3 1. นายกรวิชญ์  ศรซ่อนกลิ่น
2. นายภูริทัต  ศรีสุวรรณ
3. นายรดิศ  แก้วเจริญ
4. นายสุรดิษ  แซ่หลิ่ม
5. นายอนุชิต  ประภัสสรวัฒนา
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6 1. นายชัชนันท์   แก่เมือง
2. นายประติพัฒน์   มณี
3. นายพงศทร   เพชรวงษ์
4. นายภัทรวิทร์   ชลบุตร
5. นายเศรษฐพงศ์   ชนูดหอม
 
1. นางสาวว.อิสรา   จำปา
2. นายปาริดา   โชติเชย
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ม.1-ม.3 1. นายนวมินทร์  วชิรพันธ์
2. นายภูริทัต  ศรีสุวรรณ
3. นายศกัณ  มุกรินละไมมาด
4. นายสรรพศิริ  สิริปิยะสิงห์
5. นายอนุชิต  ประภัสสรวัฒนา
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ม.4-ม.6 1. นายกิตติพศ   โมราศิลป์
2. นายคามิน   กาญจนาประดิษฐ์
3. นายทรงปราชญ์   เดชรัตนวิไชย
4. นายธนุตม์   หมกทอง
5. นางสาวศุภวรรณ   ศิลปวิสุทธิ์
 
1. นางซัลวาณีย์   เจ๊ะมะหมัด
2. นางจิราภรณ์   ชูตั้งต้น
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. นางสาวศุภากร  ตราชัย
 
1. นายธีรพล  หาญสุด
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวอรปรียา   ทองอุ่น
 
1. นางกนกวรรณ   แสงระวี
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน (ม.1) ม.1-ม.3 1. เด็กชายปวีณพล  พิมพการ
2. เด็กชายสุพศิน  รัตยา
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน (ม.2) ม.1-ม.3 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปาตังคะโร
2. เด็กชายปรเมศวร์  อภิรักษ์
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน (ม.3) ม.1-ม.3 1. นายบัณฑิต  กิจเกตุ
2. นายภานุพงษ์  แสงประภาเจริญ
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 1. นางสาวปานระพี  สุทธิธรรม
2. นางสาววันใหม่  คงวัฒนานนท์
3. นางสาวเกศราภรณ์  กลับวิหค
 
1. นางสาวสศิธร  ปูเต๊ะ
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 1. นางสาวปิยนุช   บูรณ์พงษ์ทอง
2. นายยศกร   อักษรศรี
 
1. นายเสกสรรค์   ดาราจร
2. นางสาวกาญจนา  เส็นบัติ
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1-ม.3 1. นายปุริม  ทองนุ่น
2. เด็กชายภูมิรวี  เอียดแก้ว
3. เด็กชายอดุลวิทย์  บริบูรณ์
 
1. นางสาววรัญญา  พละคช
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.4-ม.6 1. นายกรวิชญ์   เจริญกิจ
2. นายกฤติน   เหล่าอรรถปรีชา
3. นายณัฐกฤษฏิ์   ศากยโรจน์
 
1. นางซัลวาณีย์   เจ๊ะมะหมัด
2. นางจารึก   มุขดาร์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกวิสรา  รัตนบัณฑิต
2. เด็กหญิงชนิษฐา  วิเชียรรักษ์
3. เด็กหญิงธนัฐกมล  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนภสร  เกิดมณี
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำวิจิตร
 
1. นางอัญชนา   ณ นคร
2. นางสาววันดี  ทองใบ
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นางสาวธนสรณ์  เรอุไร
2. นางสาวบุณยวีร์   สุทธิ
3. นางสาวรชกร  หนูเอก
4. นางสาวศรัณยพร  ดีทอง
5. นางสาวอาทิตยา  แซ่จิว
 
1. นายบัณฑิต  พรหมณะ
2. นางอัญชนา  ณ นคร
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชัญรดา  สองสี
2. นางสาวอชิรญา  ชละเอม
3. เด็กหญิงอรันชญา  นนทเภท
4. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เพชรศรีช่วง
5. นางสาวโชติชนิต  ธานีรัตน์
 
1. นางกัลย์กมล  ภูธรภักดี
2. นางสาวนาตยา  วรรณมาศ
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นายธนกร  พวงสุวรรณ
2. นางสาวนรารัตน์  ใจผูก
3. นางสาวมัฎหทัย  สุขประดิษฐิ์
4. นายศักดิ์ศรี  สุขนิต
5. นางสาวเพชรลิลา  เพชรม่วง
 
1. นายพีรพล  อมรการ
2. นายพิชาภพ  ศรีทองมาศ
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 1. นางสาวธธิดา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวนริสสร  พันธุ์โรจนกุล
3. นางสาวปนิตา  รัตนพันธ์
4. นางสาวรุ่งนภา  พิชัยกาล
5. นางสาวเบญมาภรณ์  นิลกาญจน์
 
1. นางกัลย์กมล  ภูธรภักดี
2. นายบัณฑิต  พรหมณะ
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงญาดาณิศา  ฉัตรพรวงค์
 
1. นางสาววันดี  ทองใบ
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นางสาวสิรสา  อินนุพัฒน์
 
1. นายไวยากรณ์  สบาย
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1. เด็กชายชยกันต์  กี่สู้น
2. เด็กหญิงธนิสร  อมรศุภมิตร
 
1. นางสาวนุชนาฎ  หาญสกุล
2. นางขวัญชนก  สีคงคา
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐวรา  สุวรรณรัตน์
2. นายธีรภัทร  นวลอนงค์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  หาญสกุล
2. นางพัชราภรณ์  ชูแสง
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงกชพร  จุลศักดิ์
2. นางสาวชลธร  ศิริกาญจน์
3. เด็กหญิงณิชา  ฉันทรัตนาคินทร์
4. นางสาวติณณา  คำแหง
5. เด็กหญิงพ.นัชกร  คงแก้ว
6. เด็กหญิงพุทธรัก  ชนูดหอม
7. เด็กหญิงภัทราวดี  ระวังวงศ์
8. นางสาวสิรินดา  วิเชียรเชื้อ
9. เด็กหญิงเบญจพร  หัตถิ
10. นางสาวเบญจพร  ลือชา
 
1. นายสมพร  ผลอินทร์
2. นางสาวกันต์ชนก  คงมณี
3. นางนวลอนงค์  ไชยรักษ์
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 1. นายปิยะวัฒน์  พานทอง
2. นายภูริภัทร  กาญจนภักดิ์
 
1. นางอรุณี  ชูขาว
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวธวัลรัตน์  พรมทอง
2. นางสาวศศิกานต์  นาคสุวรรณ์
 
1. นางอัญชนา  ณ นคร
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 1. นายกิตติภู  ศรีเมือง
2. นางสาวภัททิยา  ช่วงชล
 
1. นางขวัญชนก  สีคงคา
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐธิดา  แท่นทอง
2. นายธรรม์  เหมจินดา
 
1. นางสาวนาตยา  วรรณมาศ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 1. นางสาวสุภัสสร  อ่อนแก้ว
2. นางสาวเบญญาภา  ชินวงศ์
 
1. นางอรุณี  ชูขาว
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 1. นางสาวญานิกา  เชาวลิต
2. นางสาวรมย์นลิน  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอัญชนา  ณ นคร
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 1. นางสาวปัณณธร  หนูรอด
2. นางสาวอมราพร  บุญมน
 
1. นางสาวกันต์ชนก  คงมณี
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายปณิธาน  สวัสดิโกมล
2. นายเมธัสธาวิน  วิมลทรง
 
1. นายพีรพล  อมรการ
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 1. นายณัฐวัชต์  เลิศไกร
2. นางสาวศุภานัน  บัวขาว
 
1. นางสาวกันต์ชนก  คงมณี
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายภัททิยะ  ไชยบุญ
2. นางสาวสุปัญญาภรณ์  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นายพิชาภพ  ศรีทองมาศ
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นเรา ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัจฉรียา  พุ่มบุญฑริก
2. เด็กหญิงปุณยนุช  เดชะราช
 
1. นางเบญจมาศ   ปาลรัตน์
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กฎหมาย ม.4-ม.6 1. นางสาวเกศไพลิน  ลักษณะวิลาส
2. นายเมธัสธาวิน  วิมลทรง
 
1. นายพิชาภพ  ศรีทองมาศ
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนบุรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองจำรัส
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6 1. นางสาวปรารถนา  ขวดทอง
 
1. นางช่อแก้ว  จุลนวล
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอนันตญา  ปรสันติสุข
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองจำรัส
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6 1. นางสาวอภิสรา   สุทธิคีรี
 
1. นางช่อแก้ว  จุลนวล
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.1-ม.3 1. เด็กชายจักรินทร์  กิจผดุง
2. เด็กหญิงธารทิพย์  เพ็งสุวรรณ
3. เด็กหญิงไอย์อร  เกียรติวุฒินันท์
 
1. นายนภัทร  เฮ้งศิริ
2. นางสาวกาญจนา   นุ่นด้วง
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.4-ม.6 1. นางสาวชณันท์ญา  หันช่อ
2. นางสาววิภาภัทร  บุญช่วย
3. นางสาวศุภิสรา  ไกรสิทธิ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองจำรัส
2. นายนภัทร  เฮ้งศิริ
 
103 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1. นางสาวกนกนาฎ  ขำสุย
2. นายอนุพงศ์   พงศ์พิสิฐสันต์
 
1. นางณิชากร  ชูมณี
2. นางนิรชร  วงศ์ภัคไพบูลย์
 
104 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1. นางสาวรุ่งนภา  พิชัยกาล
2. นางสาวสุชาวดี  แก้วประจุ
 
1. นางนัยนา  รัตนถาวร
2. นางสาวพิมพ์ตรี  ภู่สุวรรณ
 
105 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 1. นางสาวชุติทร  ชูประดิษฐ์
2. นางสาวลักษิกา   จิรยิ่งพันธุ์
 
1. นายกุลณพฤกษ์  ตั้งพิริยะวารี
 
106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 1. เด็กชายอัครศิลป์  เทพนิมิตร
2. เด็กชายเทพธานีธ์  ธานีรัตน์
 
1. นายกุลณพฤกษ์  ตั้งพิริยะวารี
 
107 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 1. นางสาวชนกนันท์  ทองเลี่ยมนาค
2. นางสาวสิริวิมล  มณีรัตน์
 
1. นายกุลณพฤกษ์  ตั้งพิริยะวารี
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 1. นายณัฐชนนท์  นงค์นวล
2. นายอัชริยะ  เอียดแก้ว
 
1. นายกุลณพฤกษ์  ตั้งพิริยะวารี
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 1. นางสาวชญาณี  เพชรพงศ์พันธุ์
2. นางสาวปวีณนุช  ขบวนพล
 
1. นางสาวพิมพ์ตรี  ภู่สุวรรณ
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 1. นายปณิธาน  ขันธ์ทอง
2. นายภูธเนศ  ปานอ่อน
 
1. นายจรินทร  อุ่ยจรัส
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 1. นางสาวกรกช  บุญช่วย
2. นางสาวพรสวรรค์  สุขประจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ตรี  ภู่สุวรรณ
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 1. นายธีรภัทร  นวลอนงค์
2. นายพีรณัฐ  ดำศรี
 
1. นายจรินทร  อุ่ยจรัส
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 1. นางสาวชญาณี  เพชรพงศ์พันธุ์
 
1. นางสาวพิมพ์ตรี  ภู่สุวรรณ
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 1. นายอชิตศักดิ์  นนทศักดิ์
 
1. นายจรินทร  อุ่ยจรัส
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 1. นางสาวพิชญ์นิตา  เขาบาท
 
1. นางสาวพิมพ์ตรี  ภู่สุวรรณ
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 1. นายธีรภัทร  นวลอนงค์
 
1. นายจรินทร  อุ่ยจรัส
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 1. นายจตุพร  สุภาพโรจน์
2. นายธนกฤต  โกมัย
3. นายบวรรัตน์  ขันโท
4. นายพีรวิชญ์  ทาระ
5. นายรุ่งอนันต์  จินดารัศมี
 
1. นายวิว  พันธนียะ
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 1. นายชญานนท์  นอบน้อม
2. นายธนาธิป  แม้นสุรางค์
3. นายนวมินทร์  หมุดเด
4. นายอฟิลดี้  หวันกะเหร็ม
5. นายอัมรินทร์  ชูเมคา
 
1. นายวิว  พันธนียะ
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลิศวงค์หัส
2. เด็กหญิงณัฏฐศมณ  ลิ้มพงศ์วรากร
 
1. นายศุภชัย  คูหาพงศ์
 
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 1. นายประภูศักดิ์  ทองราช
2. นายวรินธร  ธนาวุฒิ
 
1. นายศุภชัย  คูหาพงศ์
 
121 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 1. นางสาวจารุวดี  จำเนียร
2. นางสาวณัฏฐนิช  จิตรักษ์
 
1. นายศุภชัย  คูหาพงศ์
 
122 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 1. นายกิตติภณ   เหมะรักษ์
2. นายธฤต  อาษาสุจริต
 
1. นายศุภชัย  คูหาพงศ์
 
123 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 1. นายพรหมพิริยะ  ชุติเดโช
2. นายพันธกานต์  เพชรเศรษฐ์
3. นายพิชญุตม์  ศรีสกุลสุริทร์
4. นายภูวเดช  งามประดิษฐ
 
1. นายกุลณพฤกษ์  ตั้งพิริยะวารี
 
124 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 1. นายกาจภณ  อุทิศธรรม
2. นายชลที  การชะนะไชย
3. นายณัฐวัตร  ระเห็จหาญ
4. นายนันทภัค  นกแก้ว
 
1. นายวิว  พันธนียะ
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 1. นางสาวชุติทร  ชูประดิษฐ์
2. นางสาวธนพร  ตรีวรพันธ์
3. นางสาวลักษิกา   จิรยิ่งพันธุ์
 
1. นางสาวณัฐจีรา  เพชรชนะ
 
126 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 1. นายกรภัทร์  โฉมทอง
2. นายพชรกฤษฎ์  พรหมสุวรรณ
3. นายอดิศักดิ์  หิตา
 
1. นายกุลณพฤกษ์  ตั้งพิริยะวารี
 
127 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 1. นางสาวชนกนันท์  ทองเลี่ยมนาค
2. นางสาวธิดารัตน์  อภิรักษ์
3. นางสาวปพิชญา  ทองแก้ว
 
1. นางสาวณัฐจีรา  เพชรชนะ
 
128 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 1. นายกฤชกนก  มณีสงฆ์
2. นายกันตภณ  ขนอม
3. นายอนันตสิน  ชูนาค
 
1. นายกุลณพฤกษ์  ตั้งพิริยะวารี
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 1. นางสาวชุติทร  ชูประดิษฐ์
2. นางสาวธนพร  ตรีวรพันธ์
3. นางสาวลักษิกา   จิรยิ่งพันธุ์
 
1. นางสาวณัฐจีรา  เพชรชนะ
 
130 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 1. เด็กชายรวิวัส  ศักดิ์ณรงค์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยจันทร์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  เบ็ญจกล
 
1. นายกุลณพฤกษ์  ตั้งพิริยะวารี
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 1. นางสาวชญานิษฐ์   หีดจันทร์
2. นางสาวปานรัตน์  กว้างขวาง
3. นางสาวสิรินทรา  วัชระการุณกิจ
 
1. นางสาวณัฐจีรา  เพชรชนะ
 
132 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 1. เด็กชายธีรพร   กังแฮ
2. นายปิติพงศ์  แซ่เฮง
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ระวัง
 
1. นายกุลณพฤกษ์  ตั้งพิริยะวารี
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 1. นายธีรวุฒิ  พูลพิพัฒน์
2. นายภูมิณัฐ  ราชพัติ
 
1. นายศิริ  จันทร์จำปา
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 1. นายอดิเทพ  ไชยศรีอนันต์
2. นายเดชณรงค์ชัย  สุขอนันต์
 
1. นายศิริ  จันทร์จำปา
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกิรัตยา  มุสิกะโปน
2. เด็กหญิงพนิตา  ขุนศรีจันทร์
3. เด็กหญิงพรกนก  ทองคำ
 
1. นางสาวณัฐจีรา  เพชรชนะ
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 1. เด็กชายชาญณรงศ์  ทิพย์สว่าง
2. เด็กชายธีรโชติ  อุระวงศ์
3. เด็กชายพงศพัศ  สัสดี
 
1. นายจรินทร  อุ่ยจรัส
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 1. เด็กชายธัญชนก  ทศจิตร
2. เด็กชายนงนภัส  แสนภักดี
3. นางสาวมันฑนา  พรหมมา
 
1. นางสาวณัฐจีรา  เพชรชนะ
 
138 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเนตบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 1. นางสาวชุติทร  ชูประดิษฐ์
2. นางสาวธนพร  ตรีวรพันธ์
3. นางสาวลักษิกา   จิรยิ่งพันธุ์
 
1. นางสาวพิมพ์ตรี  ภู่สุวรรณ
 
139 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งทักษะเนตบอล (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 1. นางสาวชนกนันท์  ทองเลี่ยมนาค
2. นางสาวธิดารัตน์  อภิรักษ์
3. นางสาวปพิชญา  ทองแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ตรี  ภู่สุวรรณ
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงทิพย์นที  สายมณี
 
1. นายสมพร  ธรรมรัตน์
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 1. นางสาวอรปรียา  ทองอุ่น
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อ่อนแก้ว
 
1. นายสมพร  ธรรมรัตน์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1. นางสาวพิมพ์มาดา  อนุฤทธิ์
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกุลภา  จิยิพงศ์
 
1. นางละเมียด  ดินเด็ม
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 1. นางสาวรัชนา  จันทร์จำปา
 
1. นายวิชัย  ไชยจันทร์
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เกตุเกลี้ยง
 
1. นายสมพร  ธรรมรัตน์
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 1. นางสาวปิยพร  อักษรศรี
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงธันวรินทร์  ทองสุวรรณ
2. เด็กหญิงภครพร  สิงโหพล
 
1. นายสมพร  ธรรมรัตน์
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกวินทรา  สิทธิชัย
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 1. นางสาวพิมพ์พิศา  อนุฤทธิ์
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 1. เด็กชายกษิดิศ  เอียดแก้ว
2. เด็กหญิงตวงเพชร  นาคฤทธิ์
3. เด็กหญิงลักษิกา  พินธ์นาศ
 
1. นายสมพร  ธรรมรัตน์
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 1. นายพลพัตร์  พรหมอุปภัมภ์
2. นางสาวศริยา  โพธิ์ทอง
3. นางสาวสุพรรณษา  จุติพล
 
1. นายสมพร  ธรรมรัตน์
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชนกันต์  วงศ์เมฆ
 
1. นายสมพร  ธรรมรัตน์
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.4-ม.6 1. นางสาวมีสุข  ช่วยพนัง
 
1. นายวิชัย  ไชยจันทร์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 1. นายวงษ์วรชาติ  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 1. นายกันติทัด   ผุดผ่อง
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 1. นางสาวสิริกัลยา  บุญชัย
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงกมลชนก  นิลวงศ์
2. นายกันติทัด   ผุดผ่อง
3. เด็กชายจักรภัทร  แก้วกับเพชร
4. เด็กชายจิรัฎฐิกร  ทองเสน
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  จิตอำนวย
6. เด็กหญิงชยาภรณ์  พุ่มพะเนิน
7. นายฐาปกรณ์  ศรีสุวรรณ
8. นายณัฐดนัย  ดาษถนิม
9. นายต้นตระกูล  กลั่นซ้าย
10. เด็กชายธาวิน  ภู่ดอก
11. นายนฤนภ  ไชยเสโน
12. นางสาวนัทธมน  ขวัญเกลี้ยง
13. นางสาวปัทม์มณฑน์  เลิศบุญประเสริฐ
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสนภักดี
15. นายวงษ์วรชาติ  วงษ์พิทักษ์
16. เด็กหญิงวรัชยา  มุขดาร์
17. เด็กหญิงวริษฐา   ชูเกียรติ
18. นายศุภกฤต  สุทิน
19. นางสาวสิริกัลยา  บุญชัย
20. เด็กชายอิทธินันท์   ปัญจะเภรี
 
1. นายประทีป  มุขดาร์
2. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีไทยผสม ประเภท ข ม.1-ม.6 1. นางสาวกรรณิกา  กองสุวรรณ
2. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศุภพันธุ์มณี
4. เด็กหญิงกานต์ณิชา  มาบัว
5. เด็กชายคุณัชญ์  คงทอง
6. เด็กชายจิรวัฒน์  ปาตังคะโร
7. เด็กหญิงฉมาพัชร  นาครัตน์
8. เด็กหญิงชุติมา  ศิลาบุตร
9. เด็กหญิงญาณิศา  ไกรสิทธิ์
10. เด็กหญิงธนภรณ์  ภิญโญรัตนโชติ
11. เด็กหญิงปณิตา  โกมิน
12. เด็กหญิงปรัชญนันต์  ศรีชาย
13. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ช้างกลาง
14. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  คงดี
15. เด็กหญิงพิมพ์นารา  หนูจบ
16. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วเขียว
17. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
18. เด็กหญิงโชติกา  ทองนาค
 
1. นายประทีป  มุขดาร์
2. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 1. นายกิตติพันธุ์  เกือกแก้ว
2. นายณัฐพงศ์  สีเผือก
3. นางสาวนีรนุช  จิตรขจรวานิช
4. เด็กหญิงวรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
5. นางสาวศิโรรัตน์  จันทร์ประไพ
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ไชยประภา
 
1. นายประสิทธิพร  พรหมเพชร
2. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 1. นายนรากร  หนูทอง
2. นายนัสรินทร์  หนูสุวรรณ
3. นายปานสรวง  โพธิ์ทอง
4. นายพลอธิป  พฤกษวานิช
5. นายพิชญุตม์  ลิ่วชัยชาญ
6. นายเชิดศักดิ์  ประจักษ์
 
1. นายประสิทธิพร  พรหมเพชร
2. นายคมเดช  เกมตาสา
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวบุณยวีร์  สุทธิ
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวบุณยวีร์  สุทธิ
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายนรากร  หนูทอง
 
1. นายประสิทธิพร  พรหมเพชร
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวนันทัชพร  รักษ์กำหนด
 
1. นายประสิทธิพร  พรหมเพชร
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ไชยประภา
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวบุณยวีร์  สุทธิ
 
1. นายประสิทธิพร  พรหมเพชร
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดการขับร้องเพลงอาเซียน ประเภทเพลงหมู่ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชุติกานต์  บุญนำ
2. เด็กหญิงณัชชา  อรุณสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนันทนุช  ชุมแก้ว
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัฐแฉล้ม
5. เด็กหญิงปรียาวดี  จุติโชติ
6. เด็กหญิงปาณิสรา  ชูช่วย
7. เด็กหญิงปุณยนุช  เดชะราช
8. เด็กหญิงพรรวษา  นิลสุวรรณ
9. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเรือง
10. เด็กหญิงวริศรา  ชะตาญาณ
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
2. นายคมเดช  เกมตาสา
3. นางอรศรี  สุราราช
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดการขับร้องเพลงอาเซียน ประเภทเพลงหมู่ ม.4-ม.6 1. นางสาวกนกพร  แก้วแสน
2. นายณัฐชนน  เพชรานันท์
3. นายทัฬห์บดินทร์  ณะมณี
4. นางสาวธนสรณ์  เรอุไร
5. นางสาวปิยนุช  บูรณ์พงษ์ทอง
6. นางสาววันทนา  ซังเรือง
7. นางสาวสิริขวัญ  หนูคง
8. นางสาวอังศุนิจ  สกุลวงศ์
9. นางสาวอัญชิสา  เตื้องวิวัฒน์
10. นายเตชัส  สุขเผือก
 
1. นางอรศรี  สุราราช
2. นางปดิวรัดา  ณ อุบล
3. นางสาววณิชชา  มหัธนันท์
 
174 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกนต์ณัฐ  นุ่มนวล
2. นายจิตตยุทธ  สามเสน
3. เด็กชายปารินทร์  บุญญปฏิกา
4. พระพรรณถษา  ซ้ายอ่อน
5. นางสาวพิชญา  รอดภัย
6. เด็กชายวีริศ  สันโดษ
7. นางสาวอชิรญาณ์  ชูดำ
8. นางสาวอรดา  สังข์ช่วย
9. นายเจษฎา  แรกวาที
10. นายเด่นดนัย  จุลเดช
 
1. นางมธุรส  ทองกัน
2. นางตรีชฎา  รักษ์บางแหลม
 
175 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 1. นายกิติภพ  เงินพรหม
2. นายธราธร  จิตติศักดิ์
3. นางสาวประภาศิริ  เพ่งพินิจ
4. นายปรินทร  รัตนพันธ์
5. นางสาวภทรกร  นิสภวาณิชย์
6. นายอภิเดช  คลิ้งเชื้อ
7. นางสาวอัญญารัตน์  ลุกเซ็น
8. นางสาวเปมิกา  พรหมลิขิตดี
 
1. นางมธุรส  ทองกัน
2. นางตรีชฎา  รักษ์บางแหลม
 
176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 1. นางสาวกมลฤดี  ลำโป
2. นางสาวธัญชนก  สุขหิ้น
3. เด็กหญิงพนิตา  ทุมสุวรรณ
4. เด็กหญิงภาภัทร  รุจิระยรรยง
5. นางสาวภูริชญา  ชุมจิต
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ท่าไทย
 
1. นางมธุรส  ทองกัน
2. นางตรีชฎา  รักษ์บางแหลม
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 1. นางสาวชลิตา  รัตนโกศัย
2. นางสาวนภนลิน  ทินนาม
3. เด็กชายนภสร  เรืองสันติ
4. เด็กชายภทรกร  นิสภวาณิชย์
5. เด็กชายอนัญญา  สุทิน
6. นางสาวอัญญารัตน์  ลุกเซ็น
 
1. นางมธุรส  ทองกัน
2. นายตรีชฎา  รักษ์บางแหลม
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 1. นางสาวกมลฤดี  ลำโป
2. นางสาวธัญชนก  สุขหิ้น
3. นางสาวพนิตา  ทุมสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรรณพัชร  ทองขาว
5. นางสาวพิชญา  รอดภัย
6. นางสาวภูริชญา  ชุมจิต
7. นางสาวอชิรญาณ์  ชูดำ
8. นางสาวอรดา  สังข์ช่วย
 
1. นางมธุรส  ทองกัน
2. นางตรีชฎา  รักษ์บางแหลม
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวทักษพร  พุ่มทิม
2. นางสาวนภสร  เรืองสันติ
3. นางสาวประภาศิริ  เพ่งพินิจ
4. นางสาวภทรกร  นิสภวาณิชย์
5. นางสาวเปมิกา  พรหมลิขิต
 
1. นางมธุรส  ทองกัน
2. นางตรีชฎา  รักษ์บางแหลม
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 1. นางสาวนลัทภัทร  จิตมนัส
2. นายสหัสวรรษ  นวลสีทอง
3. นางสาวสิรีธร  ภารา
4. นางสาวสุประวีณ์  ธรรมเจริญ
5. นายอัมรินทร์  สิงห์บำรุง
 
1. นางมธุรส  ทองกัน
2. นางตรีชฎา  รักษ์บางแหลม
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงเพชรบงกช  มากทอง
 
1. Mr.Sean  Black
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 1. นางสาวบุญสิตา  ฉลาดแฉลม
 
1. นางปดิวรัดา  ณ อุบล
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 1. เด็กชายนิติ  นิพิธกุล
 
1. นางปรีดา  โกมาลา มอกซอน
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 1. นางสาวบุญญนันท์  เปียกบุตร
 
1. นางณัฏฐ์ธัญศา  ภุมรินทร์
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวธชกร  เทพสังข์
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 1. นางสาวพิมพิศา  กาลัญญุตา
 
1. นางอรศรี  สุราราช
 
187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงธีนิดา  ทรัพยาสาร
3. เด็กหญิงนงนภัส  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงปุญณภา  กำเนิดมณี
5. เด็กหญิงอติกานต์  ไวยกาญจน์
 
1. Mr.Craig   Evans
2. นางสาวธชกร  เทพสังข์
 
188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 1. นางสาวกนกพร  แก้วแสน
2. นางสาวกรยา  พุทธพฤกษ์
3. นายกิรติ  สิทธิรักษ์
4. นางสาวณญาดา  โสมจันทร์
5. นายสุรณัฐ  สิทธาเศรษฐ์
 
1. นางสาววณิชชา  มหัธนันท์
2. นางสาวประณาลี  เมฆาระ
 
189 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  บรรลือพืช
 
1. Mr.Jan  Helander
 
190 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 1. นางสาวจินต์จุฑา  อินทรสังขนาวิน
 
1. นางสาวชวนี  ปุริโสดม
 
191 ภาษาต่างประเทศ Error Identification and Error Correction ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงภัทชนก  อร่ามเจริญ
 
1. Mr.Thomas  Hodgson
 
192 ภาษาต่างประเทศ Error Identification and Error Correction ม.4-ม.6 1. นางสาวจินต์จุฑา  อินทรสังขนาวิน
 
1. นายบุญพา  ยานพะโยม
 
193 ภาษาต่างประเทศ Listening Skills ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พิมลศิริผล
 
1. Mr.Graeme  Bennett
 
194 ภาษาต่างประเทศ Listening Skills ม.4-ม.6 1. นางสาวชุตินันท์  สุขเกื้อ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  บุญติด
 
195 ภาษาต่างประเทศ Reading Skills ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุรภักดี
 
1. Mr.Edwin  Zehner
 
196 ภาษาต่างประเทศ Reading Skills ม.4-ม.6 1. นายกษิดิ์เดช  ลิ่วธนโชษิตกุล
 
1. นางสาวสุรัสวดี  บุญติด
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สงค์ประกอบ
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  ยิ่งดัง
 
1. นายคณิศ  ถิรารางค์กูล
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นายอธิปตย์  หาดแก้ว
2. นางสาวอินทิรา  รัตนแก้ว
 
1. นางสาวพลอยรัฐ   รัตนศรีปัญญะ
2. MissChen  Mengmeng
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ขำสุย
2. เด็กหญิงครองขวัญ  คงอินทร์
 
1. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
2. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 1. นางสาวปัทมรัตน์  กะตากูล
2. นางสาวปิยพัชร  ชิ้นจอหอ
 
1. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
2. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 1. นางสาวญาดา  บุญญานุพงศ์
2. นางสาวธัญจิรา  บำรุงชาติ
 
1. นางสาวพลอยพรรณ  จันทร์สว่าง
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 1. นางสาววันวิสา  ไพนุพงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  สมกานดา
 
1. นายอรรถพล  วัฒนศรีส่ง
2. MissVanessa   LEQUERRE
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวฟ้าประทาน  กลั่นซ้าย
2. นางสาวอิสรีย์  หอมชื่น
 
1. นางสาวพลอยรัฐ   รัตนศรีปัญญะ
2. MissChen  Mengmeng
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 1. นางสาวภูริชญา  บำรุงชาติ
2. นางสาวเอกปวีร์  เอกธรรมรักษ์
 
1. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
2. MissAyuha  Yukie
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวชนานันท์  อานนท์
2. นายชวิน  ช่วยบุญชู
3. นางสาวณัฏฐ์ธิชล  ยังฤทธิ์
4. นางสาวธนวรรณ  ชุมชู
5. นางสาวอภิชญา  ประพฤติชอบ
 
1. นางสาวพลอยรัฐ   รัตนศรีปัญญะ
2. MissZhang  Mi
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 1. นายกฤติน  นุราช
2. นางสาวกัญญาณัช  โสมจันทร์
3. นางสาวณัฏณิชา  พวงศรี
4. นางสาวตวิษา  ส้มแป้น
5. นางสาวนิลยา  ศิริพัฒน์
 
1. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
2. MissAyuha  Yukie
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐนันท์  สุขสุวรรณ์
2. นางสาวทัตพิชา  ขนานขาว
3. นางสาวภิชญาภัทร  โภคสวัสดิ์
4. นางสาวศศิกาญจน์  จิ้นตั่น
5. นางสาวศศิประภา  กูลภักดี
 
1. นายอรรถพล  วัฒนศรีส่ง
2. MissVanessa  LEQUERRE
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 1. นางสาวธนัญชนก  เด็ดดวง
2. นางสาวภัททิยา  สุวรรณภักดี
3. นางสาวมนต์ตรา  สุขรินทร์
4. นางสาววิศัลย์ศยา  เพ็ชรปาล
5. นางสาวอธิชา  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวพลอยพรรณ  จันทร์สว่าง
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวกฤตฤดี  หมั่นดี
 
1. นางสาวพลอยรัฐ   รัตนศรีปัญญะ
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 1. นางสาวบุรัสกร  เพชรดำ
 
1. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปุณณัฏฐา  อนันตเสรี
2. เด็กชายพศิน  ทองแป้น
 
1. Mr.Simon  Moxon
2. Mr.Alireza  Bisadi
 
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 1. นายธนกฤต  ศรีจันทร์
 
1. นางจตุพร  บุญเลี้ยง
 
213 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงบัวชมพู  รัตนคช
 
1. นายคณิศ  ถิรารางค์กูล
 
214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวฟ้าประทาน  กลั่นซ้าย
 
1. นางสาวพลอยรัฐ   รัตนศรีปัญญะ
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศักดาพิสุทธิ์
 
1. นายคณิศ  ถิรารางค์กูล
 
216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวอิสรีย์  หอมชื่น
 
1. นางสาวพลอยรัฐ   รัตนศรีปัญญะ
 
217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.1-ม.3 1. นางสาวณัฐกานต์  วัฒก์เจริญ
2. นางสาวฟองติล  จันทร์เกิด
 
1. นายคณิศ  ถิรารางค์กูล
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวมิ่งกมล  รัชตะสมบูรณ์
 
1. นางสาวพลอยรัฐ   รัตนศรีปัญญะ
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศักดาพิสุทธิ์
 
1. นายคณิศ  ถิรารางค์กูล
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวขวัญชนก  ชยสิทธิ
 
1. นางสาวพลอยรัฐ   รัตนศรีปัญญะ
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกมลฤดี  ลำโป
 
1. MissAyuha  Yukie
 
222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 1. นางสาวจารุวดี  จำเนียร
 
1. MissAyuha  Yukie
 
223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 1. นางสาวชญานิศ  อิสสระ
2. นางสาวสวิชญา  วิมลเมือง
 
1. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
 
224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 1. นางสาวพจณิชา  หาญละคร
2. นางสาวมณฑิรา  เรี่ยมศิริ
 
1. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญาวัชร  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 1. เด็กชายกษิดิศ  ฉิมวงศ์
 
1. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 1. นางสาวฟ้าวลัย  บุญชื่น
 
1. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 1. นายนนทพัทธ์  อินจันทร์
 
1. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูเมือง
 
1. นางสาวพลอยพรรณ  จันทร์สว่าง
 
230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 1. นายณัฐระวี   สัมภวะผล
2. เด็กหญิงนภสวรรณ  เสนอศักดิ์
 
1. นางสาวพลอยพรรณ  จันทร์สว่าง
 
231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศักดาพิสุทธิ์
 
1. นางสาวพลอยพรรณ  จันทร์สว่าง
 
232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลี ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 1. นางสาวบุญสิตา  ฉลาดแฉลม
 
1. นางสาวพลอยพรรณ  จันทร์สว่าง
 
233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Cover Dance ม.1-ม.6 1. นางสาวธนิษฐา  อารยาพันธ์
2. นางสาวนภสวรรณ  เสนอศักดิ์
3. นางสาวพิชญา  รอดภัย
4. นางสาวพิณวดี  อนุภังค์
5. นางสาวศุภาพิชญ์  ภู่พันธ์
6. นางสาวสิริยากร  ศิริเลศ
7. นางสาวอรดา  สังข์ช่วย
8. นางสาวเพชรริน  สร้างทองดี
 
1. นางสาวพลอยพรรณ  จันทร์สว่าง
 
234 ภาษาต่างประเทศ วาดภาพระบายสีภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.6 1. นางสาวชญานิษฐ์   ศรีธรรมศักดิ์
2. นางสาวเข็มอักษร  ขุนนวล
 
1. นายอรรถพล  วัฒนศรีส่ง
2. นายสุรพงศ์  พงค์สมัคร
3. MissVanessa  LEQUERRE
 
235 ภาษาต่างประเทศ ร้องเพลงประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.6 1. นางสาวณัฐนันท์  สุขสุวรรณ์
2. นางสาวทัตพิชา  ขนานขาว
3. นางสาวปริศนา  รัญเสวะ
4. นางสาวภิชญาภัทร  โภคสวัสดิ์
5. นางสาววรรณศิริ  เพชโรภาส
6. นางสาววันวิสา  ไพนุพงศ์
7. นางสาวศศิกาญจน์  จิ้นตั่น
8. นางสาวศศิประภา  กูลภักดี
9. นางสาวสุกัญญา  สมกานดา
10. นางสาวอิศราภา  รัตนบุรี
 
1. นายอรรถพล  วัฒนศรีส่ง
2. MissVanessa  LEQUERRE
 
236 ภาษาต่างประเทศ อ่านเรื่องตอบคำถามภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 1. นางสาวชญานิษฐ์   ศรีธรรมศักดิ์
2. นายธนรัตน์   สิทธิฤทธิ์
3. นายพีรศิษย์   เต็มมีศรี
4. นางสาวรุ้งลาวัลย์   กันหาคม
5. นางสาววรรณศิริ   เพชโรภาส
6. นางสาววันวิสา   ไพนุพงศ์
7. นางสาวแพรวพรรณ์   ยอดระบำ
 
1. นายอรรถพล  วัฒนศรีส่ง
2. MissVanessa  LEQUERRE
 
237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกันติชา  ปัญญานฤพล
2. เด็กชายวินิจนาฏ  สังสัพพันธ์
 
1. นางสาววชิรดา  รอยกิตติกุล
2. นางเบญจมาศ  ปาลรัตน์
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 1. นางสาวบุลพร  จีรนันทพร
2. นางสาวภัททิยา  สุวรรณภักดี
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  ชูโสด
2. นางสาวบวรเพ็ญ  ทีวะเวช
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงเพชรบงกช  มากทอง
 
1. Mr.Sean  Black
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 1. นางสาวแพรวนภา  นาบุญ
 
1. นางสาวดาราทิพย์  สุวรรณพะโยม
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงฐิติพร  จุลโพธิ์
 
1. MissElsa  Martinez
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 1. นางสาวอังศุนิจ  สกุลวงศ์
 
1. นายบุญพา  ยานพะโยม
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1-ม.3 1. นางสาวผัลย์สุภา  ผิวดำ
2. นางสาวพรนภัส  ทองมี
3. นางสาวพิมพ์มาดา  จีนเดิม
 
1. นางอรศรี  สุราราช
2. Mr.Jaytell-Boy  Ursua
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนทั่วไป) ม.4-ม.6 1. นายณัชนนท์  อิ่มด้วง
2. นายทักษิณ  ไฝขาว
3. นายมูฮัมมัดดานิยา  สุดวิไล
 
1. นางอรศรี  สุราราช
2. Mr.Jaytell-Boy  Ursua
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนพิเศษ EP,MEP,นักเรียนไปเรียนรู้ในต่างประเทศ 4 เดือนขึ้นไป,นักเรียนมีบิดา/มารดาเป็นชาวต่างประเทศ) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณิชา จัสมิน  ฮอดจ์สัน
2. เด็กหญิงนพธีรา  นิพิธกุล
3. เด็กหญิงปาณิศา  สังข์แก้ว
 
1. Mr.Christopher  Lee Sheldon
2. MissLauren  Saucicer
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน ASEAN English Debate (ห้องเรียนพิเศษ EP,MEP,นักเรียนไปเรียนรู้ในต่างประเทศ 4 เดือนขึ้นไป,นักเรียนมีบิดา/มารดาเป็นชาวต่างประเทศ) ม.4-ม.6 1. นางสาวธนัชพร  มารคคงค์แก้ว
2. นายนันทณัฏฐ์  พงศ์ถาวราเดช
3. นางสาวเกศกนก  กามูณี
 
1. MissAnnest  Mair Williams
2. Mr.Albert   Abab Braga
 
247 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.1-ม.3 1. เด็กชายนิติพล  คงทองเมือง
2. เด็กชายพัทธดนย์  รัตนวิจิตรกุล
3. เด็กชายภูวิศ  สังข์ศรีอินทร์
4. เด็กชายอดิเทพ  รักษามัญ
 
1. นายบรรดร  สุราราช
 
248 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการร้องเพลงลูกเสือ ม.1-ม.3 1. นายขวัญศิริชัย  เจรณาเทพ
2. นายณรงค์เดช  พรหมสวัสดิ์
3. นายตฤษนันท์  นุ่นสังข์
4. นายนันตชาติ  ดำศรี
5. นายปุญญพัฒน์  สมมุ่ง
6. นายพิชญ์พงศ์  นิลเอก
7. นายมูฮัมหมัด  จิตรบรรทัด
8. นายสราวุทธ  เจริญคำ
9. นายสราวุธ  เจริญสุข
10. นายสัณฐิติ  น้ำขาว
11. นายสุขรินทร์  ศรีดอกไม้
 
1. นายณกฤช  บัวจันทร์
 
249 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนบุรี
2. เด็กชายภัทรวิชญ์  เหมทานนท์
 
1. นางวรรณาภา  ผลอินทร์
 
250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุลิตผล
2. เด็กชายกิตติกร  กิจวิจารณ์
 
1. นางมธุรส  ทองกัน
 
251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3 1. นางสาวจารุภา  ม่วงศรี
2. นายเตชิต  มหิทธิพงศา
 
1. นางสุมาลี  ใบธน
 
252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างแบบจำลอง Model ม.1-ม.3 1. นายกล้าวิวัชร์  ประจง
2. นายจิรายุ  ชนะกุล
3. นายชัชพล  หงษ์สุวรรณ
4. นายชาญ  เหมประพันธุ์
5. นายทินภัทร  รอดงาม
6. นายสิริวัฒน์  โอภาโส
 
1. นายอุดร  ดวงมณี
 
253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1. นายรัญชน์  ชยันต์เกียรติ
2. นางสาวศุภากร  ตราชัย
 
1. นายวิชัย  ไชยจันทร์
 
254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพูดหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ม.1-ม.6 1. นายณัชนนท์  อิ่มด้วง
 
1. นางสุมาลี  ใบธน
 
255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.1-ม.3 1. นางสาวนางสาวเทพธิดา  มัคจิตร์
2. นางสาวปณิชญา  แซ่ลิ่ม
3. นางสาวภควดี  ชูวาลา
 
1. นายณกฤช  บัวจันทร์
 
256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.4-ม.6 1. นางสาวจิราพร  อินทรืปาน
2. นางสาวพัชรวรรณ  ศิริเลิศ
3. นางสาวอรพิชญ์  เพชรรัตน์
 
1. นายวัชรินทรื  เพชรชู
 
257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ม.4-ม.6 1. นางสาวมุกสุดาวรรณ  ศิริมาศ
 
1. นายพสิษฐ์  แสนเสนาะ
 
258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3 1. นางสาวชลิตา  พาหุกาญจน์
2. เด็กชายภูรินทร์  สุทินนะ
 
1. นางปัญจรี  วงศ์เมฆ
 
259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6 1. นางสาวปริยาภรณ์  พลรัฐธนาสิทธิ์
2. นางสาวพิชญธิดา  ชอบทำกิจ
 
1. นายวัชรินทร์  เพชรชู
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1. นางสาวจิระวดี  ศรีอุทัย
2. นางสาวชลิตา  พาหุกาญจน์
3. นางสาวศรัณย์พร  วงค์ปราง
 
1. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
2. นางณภาภัช  พงษ์พ้นภัย
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 1. นางสาวชนิกานต์  เมืองไทย
2. นางสาวนิรชา  แย้มอิ่ม
3. นางสาวภคพร  วีระพงศ์
 
1. นางณภาภัช  พงษ์พ้นภัย
2. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธุรัตน์
2. เด็กชายธนภัทร  ไหมบุญแก้ว
3. เด็กชายศุภกฤต  พรหมสุวรรณ์
 
1. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
2. นางณภาภัช  พงษ์พ้นภัย
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 1. นางสาวภรางค์ทิพย์  เทพกูล
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กันหาคม
3. นายอภิเดช  คลิ้งเชื้อ
 
1. นางณภาภัช  พงษ์พ้นภัย
2. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตอบปัญหาห้องสมุด ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ทิพย์เสภา
2. เด็กหญิงอัยลดา  พลการ
 
1. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตอบปัญหาห้องสมุด ม.4-ม.6 1. นางสาวชนิตา  เพชรชู
2. นางสาวรวิษฎา  อนุรุตติกาล
 
1. นางณภาภัช  พงษ์พ้นภัย
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  บุบผากิจ
 
1. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐกุล  สุมล
 
1. นางณภาภัช  พงษ์พ้นภัย
 
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงเกศินี  คองประชุม
 
1. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.4-ม.6 1. นายสุรณัฐ  สิทธาเศรษฐ์
 
1. นางณภาภัช  พงษ์พ้นภัย
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกรภัทร์  จโนภาส
2. เด็กหญิงณภัทร  ศรีสุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธนัชชา  อิสโร
4. เด็กหญิงธิญาดา  สุขศีล
5. เด็กหญิงนัซมีย์  หมัดอาด้ำ
6. เด็กหญิงปณตกร  แนมใส
7. เด็กหญิงภัทรกันย์  บุบผากิจ
8. เด็กหญิงวรางคนา  เสริมฤก
9. เด็กหญิงเพชรไพริน  แซ่เลี้ยว
 
1. นางกัลยา  สิทธิชัย
2. นางตรีชฎา  รักษ์บางแหลม
3. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ม.1-ม.3 1. นางสาวจิณัฐฐา  จิตต์ชื่น
2. นางสาวมนัสวี  สว่างพิศาลกิจ
 
1. นางสาวผิน  จิตต์ชื่น
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ม.1-ม.3 1. นางสาวขวัญจุฑา  แสงประภาเจริญ
2. นางสาวธรชญาน์  ด้วงศรีทอง
 
1. นางสาวผิน  จิตต์ชื่น
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดงยุวกาชาด ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  พรหมแสง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สินกำเนิด
3. เด็กหญิงณัฐฐกานต์  เพ็ชรพันธ์
4. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภูษณะดิลก
5. เด็กหญิงยศวรรณ  คำหาญ
6. เด็กหญิงอนาตี  นิยมเดชา
7. เด็กหญิงเพชรลดา  ธานีรัตน์
8. เด็กหญิงเมธินินทร์  ชิณวงศ์
9. เด็กหญิงเรืองลดา  คาคะวารี
 
1. นางตรีชฎา  รักษ์บางแหลม
2. นางกัลยา  สิทธิชัย
3. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการปฐมพยาบาลยุวกาชาด ม.1-ม.3 1. นางสาวกฤตวรรณ  ไสลรัตน์
2. นางสาวพรชนก  ใบเรือง
3. นางสาวแก้วประภา  โคจีจุล
 
1. นางสาวผิน  จิตต์ชื่น
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง บพ. ม.1-ม.3 1. นางสาวชนากานต์  ปิ่นละมัย
2. นางสาวปิยนุช  เลาหวิจิตร
3. นางสาวสิริยากร  ศิริเลศ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  บุญติด
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 1. นางสาวปิญชาน์  ชุมภู
2. นางสาวปุญญิศา  ศรีวิลัย
 
1. นางณัฏฐ์ธัญศา  ภูมรินทร์
 
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 1. นางสาวกมลชนก  นิลวงศ์
2. นางสาวฐิตารีย์  บูชากรณ์
3. นางสาวณิชชาภัทร  ศิรดลชัย
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นิลมา
5. เด็กหญิงนัทธมน  เกตุเกลี้ยง
6. นางสาวปวีณนุช  ขบวนพล
7. เด็กหญิงภูษณิศา  มะสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุรภา  สุขรินทร์
 
1. นางปดิวรัดา  ณ อุบล
 
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ บ.พ. ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐฌา  สุรธรรมวัฒน์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  มีบุญมาก
3. เด็กหญิงศศิทิวา  คงเสถียร
4. เด็กหญิงอรวรา  ชูสิทธิ์
 
1. นางอรุณี  ชูขาว
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณ พชร   ณ อุบล
2. เด็กหญิงตวงเพชร  นาคฤทธิ์
3. นางสาวปัณฑิตา  พรหมสงค์
4. นางสาวปาณิสรา  สินธุโทวงศ์
5. นางสาวปิ่นมณี  สุขาทิพย์
6. เด็กหญิงภรณี  แก้วเกิด
7. เด็กหญิงมิ่งพร  สารักษ์
8. นางสาวเปรมยุดา  สุทธิมุสิก
 
1. นางสาวอณิชชา  มหัธนันท์
 
280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน บพ. ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผลความดี
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เภรีพล
 
1. นางอรศรี  สุราราช
 
281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพูดสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชูฮาดา  รักราชเดช
 
1. นายนภัทร  เฮ้งศิริ
 
282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพูดสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐชยา  จันทร์โชติ
 
1. นางช่อแก้ว  จุลนวล
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ชีช้าง
2. เด็กหญิงรัศมิ์ภัชสรณ์  แก้วสวสดิ์
 
1. นางจิรายุ  สุวรรณา
2. นางละมัย  แซ่เฮง
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1. นายกันตภณ  โชคอนันต์
2. เด็กชายศิวามล  แก้วเจริญ
 
1. นางละมัย  แซ่เฮง
2. นางสาวภารตี  หนูสังข์
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงลักษิกา  ลิ่มสกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทับทิม
 
1. นางสุพรรณิกา  เกื้อหนุน
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นายภูรี  พัดชู
2. นายศุภกร  จันทนฤกษ์
 
1. นางสุพรรณิกา  เกื้อหนุน
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์ด้วง
2. เด็กชายเจตน์สฤตฎิ์  ชูเมือง
 
1. นางเยาวธิดา  คำคง
2. นางสาวพัชรี  ชูประสูตร
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นายธนธรณ์  บัวทอง
2. นายฤกษ์ชัย  เพชรสุวรรณพร
 
1. นางเยาวธิดา  คำคง
2. นางสาวพัชรี  ชูประสูตร
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 1. นายกณิศ  หาญใจ
2. นางสาวสิริเสาวภา  คำหาญ
 
1. นางเยาวธิดา  คำคง
2. นางสาวภารตี  หนูสังข์
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนกร  ปาณะพงศ์
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน  จันทรโชติ
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางจิรายุ  สุวรรณา
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1. เด็กชายคามิน  จรเสมอ
2. เด็กชายธนกร  ปาณะพงศ์
 
1. นางสาวภารตี  หนูสังข์
2. นางละมัย  แซ่เฮง
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 1. นายชลธิพัฒน์  คลังทรัพย์
2. นายศุภณัฐ  พลอยวงศ์
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวนิภารัตน์  ดวงแก้ว
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นายจักรี  ชาญภักดี
2. นายศุภณัฐ  พลอยวงศ์
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
294 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปานไพลิน  จริตงาม
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เกื้อกาญจน์
3. เด็กหญิงศิวารยา  จันเสถียร
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ดวงแก้ว
2. นางละมัย  แซ่เฮง
 
295 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวกมลทิพย์  มุสิก
2. นางสาวบุญสิตา  ศุภเกียรติสุนทร
3. นางสาวอักษิพร  ภัทรเกียรติเจริญ
 
1. นางเยาวธิดา  คำคง
2. นายเอกตวัน  เลิศไกร
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 1. นายชวนากร  เกราะแก้ว
2. นายพันกร  อรรถพร
 
1. นางจิรายุ  สุวรรณา
2. นางสาวนิภารัตน์  ดวงแก้ว
 
297 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 1. เด็กชายกิตตินันท์  สมทรง
2. เด็กชายชลกันต์  เคารพาพงศ์
3. เด็กชายอชิรวิชญ์  ผิวแดง
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
298 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐชานันท์  ทองจันทร์
2. นางสาวธธิดา  พูลสวัสดิ์
3. นายเศรษฐพงศ์  ชนูดหอม
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
299 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 1. นายธนาศักดิ์  ทองใส
2. นายปภังกร  ทีปไพบูลย์
3. นายวีรภัฎ  ราชอุไร
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
300 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 1. นายรัชชานนท์  ปานมาศ
2. นายรัตตัญญู  ถิ่นพระบาท
3. นายเดชาธร  เทวะผลิน
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
301 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 1. นางสาวกัลยรัตน์  ช่างสลัก
2. นายสิริธากร  สุทธิ
3. นายสีสุนทร  สุวรรณบรรจง
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
302 การงานอาชีพ ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3 1. นายธราเทพ  วิจิตร์
 
1. นายวชิระ   ชินวงศ์
 
303 การงานอาชีพ ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 1. นายตุลยภัทร  มณีรัตน์
 
1. นายสถาพร  แสงระวี
 
304 การงานอาชีพ เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐกมล  มาศมาลัย
 
1. นายวัชรพงศ์  นุราช
 
305 การงานอาชีพ เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6 1. นางสาวพรสวรรค์  สุขประจันทร์
 
1. นายวัชรพงศ์  นุราช
 
306 การงานอาชีพ เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวเรียวรุ้ง  จันทร์เกิด
 
1. นายวัชรพงศ์  นุราช
 
307 การงานอาชีพ งานเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3 1. นายฐากูร  บิณฑะ
2. นายทินภัทร  รอดงาม
 
1. นายธวัช  ไกรนุกูล
 
308 การงานอาชีพ ถอดประกอบเตารีดไฟฟ้า ม.1-ม.3 1. นางสาวพรไพลิน  สุขชุ่ม
 
1. นายสถาพร  แสงระวี
 
309 การงานอาชีพ งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3 1. นายธาดาพงศ์  มัคจิตร์
 
1. นายธวัช  ไกรนุกูล
 
310 การงานอาชีพ งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.4-ม.6 1. นายดนุพร  ไม้เรียง
 
1. นายธวัช  ไกรนุกูล
 
311 การงานอาชีพ ขอขีดไม้ ม.1-ม.3 1. นายรวิพล  อธิคมานนท์
2. นายสุภกิณห์  กาญจนามัย
 
1. นายอุดร  ดวงมณี
 
312 การงานอาชีพ ชั้นวางหนังสือ ม.1-ม.3 1. นายธนภัทร  บุญเลี้ยง
2. นายภีมวิชญ์  รักดี
 
1. นายอุดร  ดวงมณี
 
313 การงานอาชีพ ก่ออิฐเซาะร่องโชว์แนว ม.1-ม.3 1. นายณัฐนันท์  เลิศวัฒนากร
2. นายถเกิง  อินทรพฤกษา
 
1. นายอุดร  ดวงมณี
 
314 การงานอาชีพ เดินท่อประปา พี วี ซี ม.1-ม.3 1. นายจักรพันธุ์  เจือบุญ
2. นายทัตธน  หนูทอง
 
1. นายอุดร  ดวงมณี
 
315 การงานอาชีพ ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3 1. นายคุณาภูมิ  โอพริก
2. นายสุรพัศ  แซ่ตั้น
 
1. นายอุดร  ดวงมณี
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1. นางสาวชวิศา  สุชลจิต
2. นายปรเมษฐ์  การะเพียง
3. นางสาวพิชญานิน  สุขวัลลิ
4. นางสาวพิมพ์มาดา  แก้วชื่น
5. นางสาวรพีพรรณ   คงเมือง
6. นางสาวศิรินทิพย์  บุรีมาศ
 
1. นางสุภา  นาวารัตน์
2. นางกอบกุล  ภาติกะโชดก
 
317 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 1. นางสาวบุญนิศา  คล้ายทอง
2. นางสาวปุณยาพร  ดาววิจิตร
3. นางสาวสโรชา  ศิริวงษ์
 
1. นางจิระพร  ภู่ขำ
2. นางกอบกุล  ภาติกะโชดก
 
318 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 1. นายพีรวัส  สุทธิพันธ์
2. นางสาวศศิมา  ดำศรี
3. นางสาวสุชาสินี  ไฝขาว
 
1. นางกอบกุล  ภาติกะโชดก
2. นางจิระพร  ภู่ขำ
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1. นางสาวลลิตภัทร  บุญทอง
2. นางสาวสริตา  พร้อมพัฒนกุล
3. นางสาวอัญชิสา  ชายวงศ์
 
1. นายฉลองรัตน์  รัฐธรรม
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 1. นางสาวฐิตาธิษณา  วนิชกุล
2. นางสาวทิมมณี  เคลือสาย
3. นางสาวอทิตยา  พรหมสุวรรณ์
 
1. นางจีรารัตน์  เดี่ยวกุล
 
321 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 1. นางสาวนันทิกาญจน์  คงนก
2. นางสาวพรทิพา  เดชทองคำ
3. นางสาวโชติกา  เปรมศริน
 
1. นางสุภา  นาวารัตน์
 
322 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 1. นางสาวกนกพร  แก้วแสน
2. นายทัฬห์บดินทร์  ณะมณี
3. นางสาววันทนา  ซังเรือง
 
1. นางสาวมัณฑนา  รัตนบุรี
2. นางสุภา  นาวารัตน์
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 1. เด็กชายกฤตมาส  ขาวเขียว
2. เด็กหญิงณัฐชุตา  ทองเส้ง
3. เด็กชายพงศธร  อู้สกุลวัฒนา
 
1. นางสาวมัณฑนา  รัตนบุรี
2. นางสุภา  นาวารัตน์
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 1. นายพีรวัส  สุทธิพันธ์
2. นางสาวศุภนาถ  จู้พันธ์
3. นางสาวสาวิณี  เหมรังษี
 
1. นางสาวมัณฑนา  รัตนบุรี
2. นางสุภา  นาวารัตน์
 
325 การงานอาชีพ การจัดสวนถาดชื้น ม.4-ม.6 1. นายกันตพงศ์  ประเสริฐหมอ
2. นางสาวชนันธิดา  ใจตรง
3. นายธนพัฒน์  แก้วชัด
 
1. นางจีรารัตน์  เดี่ยวกุล
 
326 การงานอาชีพ การจัดสวนแก้วแห้ง ม.1-ม.3 1. นางสาวธัญรดา  สองสี
2. นางสาวอรันชญา  นนทเภท
3. นางสาวโชติชนิต  ธานีรัตน์
 
1. นางจีรารัตน์  เดี่ยวกุล
 
327 การงานอาชีพ การจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3 1. นางสาวกุลภรณ์  มณี
2. นางสาวณัฐนิช  เกียรติรุ่งนพคุณ
3. นางสาวพาณิภัค  เอื้อศักดิ์สุภา
 
1. นายฉลองรัตน์  รัฐธรรม
 
328 การงานอาชีพ การจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6 1. นางสาวพนิดา  ชูหนู
2. นางสาวศุภาพิชญ์   อินทร์จันทร์
3. นางสาวสุชาดา  การกรณ์
 
1. นางจีรารัตน์  เดี่ยวกุล
 
329 การงานอาชีพ การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3 1. นางสาวกุลภรณ์  มณี
2. นางสาวณัฐนิช  เกียรติรุ่งนพคุณ
 
1. นายฉลองรัตน์  รัฐธรรม
 
330 การงานอาชีพ การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6 1. นางสาวกมลรัตน์  จันทร์เขียว
2. นางสาวเกษราพร  เสนไสย
 
1. นายฉลองรัตน์  รัฐธรรม
 
331 การงานอาชีพ การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6 1. นางสาวกมลรัตน์  จันทร์เขียว
2. นายวิวัฒน์  สุขคร
 
1. นายฉลองรัตน์  รัฐธรรม
 
332 การงานอาชีพ การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกชนันท์  รักสองหมื่น
2. เด็กหญิงกมลชนก  วิทยา
 
1. นายฉลองรัตน์  รัฐธรรม
 
333 การงานอาชีพ การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 1. นางสาวกนิษฐา  เพชรสังข์
2. นางสาวชนิษฐา  หนูทอง
 
1. นายฉลองรัตน์  รัฐธรรม
 
334 การงานอาชีพ การตอนกิ่งมะนาว ม.1-ม.3 1. นายพันธกานต์  เพชรเศรษฐ์
2. นายอชิตศักดิ์  นนทศักดิ์
 
1. นายฉลองรัตน์  รัฐธรรม
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันการวิเคราะห์ swot ม.1-ม.3 1. นางสาวชนัญชิดา  ศรีสา
 
1. นางกุลกาญจน์  น้อยทับทิม
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันการวิเคราะห์ swot ม.4-ม.6 1. นางสาวนลัทภัทร  จิตมนัส
 
1. นางกุลกาญจน์  น้อยทับทิม
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3 1. นางสาวมิลัญ  สุวรรณมณี
 
1. นางกุลกาญจน์  น้อยทับทิม
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6 1. นางสาววีร์ทิมา  มาลา
 
1. นางกุลกาญจน์  น้อยทับทิม
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.1-ม.3 1. นายเชาวกร  รองพินิจ
 
1. นางสารี  ณรงค์ทิพย์
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.4-ม.6 1. นางสาวกุญช์ภัสส์  มณีโชติรัตน์
 
1. นางสารี  ณรงค์ทิพย์
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ชูเมือง
 
1. นางสาวจันทร์ทรา  ภู่เจริญพงศ์
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6 1. นางสาวภัณฑิรา  เพ็งสกุล
 
1. นางสาวจันทร์ทรา  ภู่เจริญพงศ์
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันการเขียนแผนปฏิบัติงาน (Active plan) ม.4-ม.6 1. นางสาวปณิตสรา  ศรีทองกลาง
 
1. นางกุลกาญจน์  น้อยทับทิม
 
344 การงานอาชีพ การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.1-ม.3 1. เด็กชายกีรดิต  บุญกาญจน์
2. เด็กชายธัชนนท์  ช่วยสังข์
3. เด็กชายปภังกร  เพชรรักษา
 
1. Mr.Alireza  Bisadi
2. นางอรศรี  สุราราช
 
345 การงานอาชีพ การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.4-ม.6 1. นางสาวณปภัช  จันทโกมุท
2. นางสาวณัฎฐา  บุญเริก
3. นางสาววิรัลยา  ไพรบึง
 
1. นายศุภนาท  รัตนคช
2. MissTenyeko Joy  Baloyi
 
รวม 842 450