งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432, 433 6 ก.ย. 2561 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ จุดรายงานตัวอาคารเรียน 4
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434, 435 6 ก.ย. 2561 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ จุดรายงานตัวอาคารเรียน 4
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์ประชุม ห้อง ศูนย์ประชุม 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ ศูนย์ประชุม
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง โรงยิม ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 8 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ โรงยิม
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์ประชุม ห้อง ศูนย์ประชุม 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ ศูนย์ประชุม
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง โรงยิม ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 8 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ โรงยิม
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ จุดรายงานตัวอาคารเรียน 4
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ จุดรายงานตัวอาคารเรียน 4
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ห้อง ห้องประชุมไพฑูรย์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ จุดรายงานตัวอาคารเรียน 4
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ห้อง ห้องประชุมไพฑูรย์ 8 ก.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ จุดรายงานตัวอาคารเรียน 4
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตศึกษา 2 8 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ จุดรายงานตัวอาคารเรียน 4
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตศึกษา 2 8 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ จุดรายงานตัวอาคารเรียน 4
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 7 ก.ย. 2561 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ จุดรายงานตัวอาคารเรียน 4
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 7 ก.ย. 2561 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ จุดรายงานตัวอาคารเรียน 4
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 7 ก.ย. 2561 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00น.-08.30น. ณ จุดรายงานตัวอาคารเรียน 4


ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]