::sm-plg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภานุช ไชยพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายเอกพล ทองพลายโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี จันทร์เกิดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา ศรีโดนโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิศักดิ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
6. นางเกศินี หนูอุดมโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภาพร เพิ่มศิริโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวสุปรียา นะนุ้ยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นางสาวรัชนิดา บัวเนียมโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
10. นายพัฒนพงศ์ พรหมวงษ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
11. นางระวิวรรณ เมืองสุวรรณโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
12. นางปัทมา หวาเอียดโรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิกรรมการ
13. นางสาววารุณี ขุนเจริญโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
14. นางสาวพรนภา เทพรักษ์โรงเรียนอุบลรัตนฯกรรมการ
15. นายปัณจวัฒน์ คล้ายสมบัติโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวภานุช ไชยพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายเอกพล ทองพลายโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี จันทร์เกิดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา ศรีโดนโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิศักดิ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
6. นางเกศินี หนูอุดมโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภาพร เพิ่มศิริโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวสุปรียา นะนุ้ยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นางสาวรัชนิดา บัวเนียมโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
10. นายพัฒนพงศ์ พรหมวงษ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
11. นางระวิวรรณ เมืองสุวรรณโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
12. นางปัทมา หวาเอียดโรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิกรรมการ
13. นางสาววารุณี ขุนเจริญโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
14. นางสาวพรนภา เทพรักษ์โรงเรียนอุบลรัตนฯกรรมการ
15. นายปัณจวัฒน์ คล้ายสมบัติโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางเมตตา สุขโตโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุภา สุวรรณมณีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางนลกช เกตุพลสังข์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกวินนา ขุนเศรษฐ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพันธ์รัตน์ สุขสว่างโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุมานา รักบุรีโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางจำรัส หนูหลงโรงเรียนประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์นารี เขียดแก้วโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ชูอินทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางอุบลวรรณ เกิดสุวรรณโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางหทัยรัศมิ์ ชูช่วยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางธันยชนก ปล้องใหม่โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายเกศรา อัครบวรโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางกานติมา ไหมคงโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอาอีฉะ หมานมานะโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นางสโรชา มาแดงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางยุพา กาแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นางถมยา อัณฑยานนท์โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
7. นางสาวจิราทิพย์ ไชยนวลโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวศิลป์สุภางค์ คงทองสังข์โรงเรียนอุบลรัตนฯกรรมการ
9. นางสาวปนุจสิกฐา ด้วงรุ่งโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษณีย์ สัตยานนท์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ บุตรกลัดโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจินตนา ศุภพงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ด้วงช่วยโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางจุดาลักษณ์ ศรีโยธาโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุจิตรา ลิ่มสกุลโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
7. นางชวนพิศ วีระวงศ์โรงเรียนอุบลรัตนฯกรรมการ
8. นางธันยชนก ปล้องใหม่โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ นุ่นเอียดโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ คงจังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางประนอม พรมเช็กโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรา นิตย์จรัลโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางระริ่น ภักดีโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
6. นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นางวรรณา พรหมแก้วโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
8. นางจำลอง ทองทรัพย์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
9. นางอารีย์ ทิวากาลกุลโรงเรียนอุบลรัตนฯกรรมการ
10. นางเฉลิมศรี เซ้งอิ้นโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
11. นางโสภา ฤทธิเดชโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
12. นางจิรกาญจน์ ศรียาโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวปรียา อภัยรัตน์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางเตือนใจ นุ่นเอียดโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ คงจังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางประนอม พรมเช็กโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรา นิตย์จรัลโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางระริ่น ภักดีโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
6. นางจิรกาญจน์ ศรียาโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นางวรรณา พรหมแก้วโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
9. นางจำลอง ทองทรัพย์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
10. นางอารีย์ ทิวากาลกุลโรงเรียนอุบลรัตนฯกรรมการ
11. นางเฉลิมศรี เซ้งอิ้นโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
12. นางโสภา ฤทธิเดชโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
13. นางสาวปรียา อภัยรัตน์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวิมล สุวรรณโณโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน เทพรักษ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ คงดำโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นางสาวจีระภา ตราโชว์โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
5. นางเยาวพรรณ ชูช่วยโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางปรัศมา เส็นติหย๊ะโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาววันวิสาข์ ด้วงสีนวลโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
8. นางจิรพัฒน์ คลังจันทร์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปานิสรา มาละมัยโรงเรียนนิคมควนขนุนกรรมการ
10. นางเจนจิรา อินมณเฑียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
11. นางกันต์กมล หนูเมียนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
12. นางสาวสุรณา ท้ายเซ่งโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวิมล สุวรรณโณโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน เทพรักษ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ คงดำโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นางเยาวพรรณ ชูช่วยโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางปรัศมา เส็นติหย๊ะโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ ด้วงสีนวลโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
7. นางจิรพัฒน์ คลังจันทร์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปานิสรา มาละมัยโรงเรียนนิคมควนขนุนกรรมการ
9. นางเจนจิรา อินมณเฑียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
10. นางกันต์กมล หนูเมียนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นางสาวสุรณา ท้ายเซ่งโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ นำแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นายกันทร ภูนุชอภัยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่นโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางสาวกฤติยา ณ พัทลุงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นายวินัย หนูทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นางวรรณี ด้วงเอียดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ ยกรังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นายภาณุวัฒน์ ขุนปราบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
10. นางสายตา นำแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
11. นางรีวิว เส้งนุ่มโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
12. นายวิยุทธิ์ กาญจนกำเนิดโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ นำแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นายกันทร ภูนุชอภัยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่นโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางสาวกฤติยา ณ พัทลุงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นายวินัย หนูทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นางวรรณี ด้วงเอียดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ ยกรังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นายภาณุวัฒน์ ขุนปราบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
10. นางสายตา นำแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
11. นางรีวิว เส้งนุ่มโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
12. นายวิยุทธิ์ กาญจนกำเนิดโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ แก้วกลโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสาวกรภัธร์ ชูสุดรักษ์โรงเรียนอุบลรัตนฯกรรมการ
3. นางสาวเกษรา นุ้ยขาวโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
4. นางสุภัชชา รักษาแก้วโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางสาวอามีน๊ะ มามะโรงเรียนศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิกรรมการ
6. นางกัลยา บุญรอดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
7. นางสาวส่อล์ห๊ะ พลนุ้ยโรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิกรรมการ
8. นางสาวกุลสิริยา แสงมณีโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
9. นางชนาทิพย์ ศักดาณรงค์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ แก้วกลโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสาวกรภัธร์ ชูสุดรักษ์โรงเรียนอุบลรัตนฯกรรมการ
3. นางสาวเกษรา นุ้ยขาวโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
4. นางสุภัชชา รักษาแก้วโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางสาวอามีน๊ะ มามะโรงเรียนศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิกรรมการ
6. นางกัลยา บุญรอดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
7. นางสาวส่อล์ห๊ะ พลนุ้ยโรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิกรรมการ
8. นางสาวกุลสิริยา แสงมณีโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
9. นางชนาทิพย์ ศักดาณรงค์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประณีต หมวดจันทร์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสำรวย ยอดราชโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางแสงเดือน ชูมิ่งโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพัชรี ลักษณะคชาโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ บุญเรืองขาวโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางลำไย มณีรัตน์โรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ชูสกุลโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุจิอร รักใหม่โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางประนอม คงหนูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.สารภี ไชยรัตน์มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ศิวพร แซ่วันมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาคมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุลมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. ดร.วิษณุ นภาพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ดร.สารภี ไชยรัตน์มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ศิวพร แซ่วันมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาคมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุลมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. ดร.วิษณุ นภาพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสหัส ชูโชติโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเบญจมินทร์ นิระโสโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายศรัณย์ ยาชะรัดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายคำรน ทิพพลชัยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางสาววาสนา บุญจันทร์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงกรรมการ
7. นางหฤทัย กาแก้วโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสหัส ชูโชติโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเบญจมินทร์ นิระโสโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายศรัณย์ ยาชะรัดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายคำรน ทิพพลชัยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางสาววาสนา บุญจันทร์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงกรรมการ
7. นางหฤทัย กาแก้วโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญยังโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุวรา โภชนสมบูรณ์โรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายทิวานนท์ สูบผอมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวภา ช่วยจันทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสมฤดี แป้นจำรัสโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีย์ สุขนวลโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นางสาวสุพร อิสโมโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
8. นางชอ้อน อภัยจิตต์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
9. นางสาวลาวัณย์ ทองปี้โรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
10. นางสาลี แก้วเชิดโรงเรียนชะรัดชนูปถัมป์กรรมการ
11. นายศุภชัย วัจนพิสิฐโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
12. นายปิรยุทธ ทับทุ่ยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
13. นางละเมิล เลี่ยนกัตวาโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
14. นางไซนานีย์ มุมีนโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางวาสนา พิเคราะห์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร หนูนุ่มโรงเรียนตะโหมดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพร บัวบุตรโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา อิสระโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เพ็งอินทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางอภิรดี สิทธิ์ดำรงโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
7. นางสาวลิดา เลี่ยมปานโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญาณี รักษ์ชูชื่นโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
9. นางปิยธิดา อุ่นปลอดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางวรรณี พลคงโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
11. นางพนิดา ชูรักษ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
12. นางสาวขวัญชีวา เยาว์แสงโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
13. นางสาวสไหวบ๊ะ รองเดชโรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิกรรมการ
14. นายโชคสุวิชัย สุภาพาสโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ ลักษณะคชาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์โรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางปิยธิดา อุ่นปลอดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชน นิ่มดวงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสาวจตุพร สุกยังโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางธิดารัตน์ หมีนปานโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
7. นางสาวจินตนา พรหมยานนท์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
8. นางอารีย์ ห้องแสงโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
9. นางวรานันท์ สาครินทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
10. นางเรณู เรืองมากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายสราวุฒิ ลักษณะคชาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์โรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางปิยธิดา อุ่นปลอดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชน นิ่มดวงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสาวจตุพร สุกยังโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางธิดารัตน์ หมีนปานโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
7. นางสาวจินตนา พรหมยานนท์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
8. นางอารีย์ ห้องแสงโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
9. นางวรานันท์ สาครินทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
10. นางเรณู เรืองมากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ลักษณะคชาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี สุขทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางปิยนุช บุญรุ่งโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายศักการิยา นกหมุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
7. นางสุภาพร ปานเพชรโรงเรียนตะแพนพิทยาคมกรรมการ
8. นางเขมจิรา ศรีสุวิทยาภรณ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
9. นางดารุณี สุกใสโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นายพิชิตชัย สุขเอกโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
11. นางประคอง คงสุวรรณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ลักษณะคชาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี สุขทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางปิยนุช บุญรุ่งโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายศักการิยา นกหมุดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
7. นางสุภาพร ปานเพชรโรงเรียนตะแพนพิทยาคมกรรมการ
8. นางเขมจิรา ศรีสุวิทยาภรณ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
9. นางดารุณี สุกใสโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
10. นายพิชิตชัย สุขเอกโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
11. นางประคอง คงสุวรรณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางโสภา สุวรรณรัตน์โรงเรียนประภัสสรรังสิตรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ สังข์วิสุทธิ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ อินทรสมบัติโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางอรวิดา ชำนาญราชโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
7. นางสาวปิยะนุช ชูด้วงโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นางรัตนา ขันทโรจน์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
10. นางเนาวรัตน์ ขุนทองโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
11. นางอารียา ตันวิชาโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
12. นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้นโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภาณินี วรเนติวุฒิโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันดี ยอดราชโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางอวยพร เกตุแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางจุรีพร ชุมแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางมณฑิรา จงหวังโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางพัชรวรินทร์ เกลี้ยงนวลโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นางปิยวรรณ จุลมูลโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
8. นางประไพ นาคปลัดโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
9. นายมะแว หมัดหย้าโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
10. นางวราพร ทองเล็กโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวชัชพร แหละหีมโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
13. นางวราภรณ์ ชุมทองโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
14. นางธิดา บุญญานุวัตรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
15. นางนิรมล นวลจันทร์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
16. นางสาวชนกชนม์ ชนะสงครามโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
17. นางสาวสิรินาถ ชุมพาทีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
18. นางสาวปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
19. นางสาวสุทธิชา รักชุมโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
20. นางสาวมัลลิกา แก้วรัตน์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
21. นางธนิตา สิงห์เนี่ยวโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
22. นางนัยนา หมื่นห่อโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
23. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
24. นางสาวญาณิศา ทองสมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
25. นางสาวธัญชนก ชูศรีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
26. นางสาวเมย์วิกา แก้วทองโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
27. นางสาวรัตนลักษณ์ ช่อสมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
28. นางสาวอรอนงค์ แก้วแหร้โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางภาณินี วรเนติวุฒิโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
2. นางวันดี ยอดราชโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางอวยพร เกตุแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางจุรีพร ชุมแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางมณฑิรา จงหวังโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางพัชรวรินทร์ เกลี้ยงนวลโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นางปิยวรรณ จุลมูลโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
8. นางประไพ นาคปลัดโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
9. นายมะแว หมัดหย้าโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
10. นางวราพร ทองเล็กโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวชัชพร แหละหีมโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
13. นางวราภรณ์ ชุมทองโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
14. นางธิดา บุญญานุวัตรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
15. นางนิรมล นวลจันทร์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
16. นางสาวชนกชนม์ ชนะสงครามโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
17. นางสาวสิรินาถ ชุมพาทีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
18. นางสาวปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
19. นางสาวสุทธิชา รักชุมโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
20. นางธนิตา สิงห์เนี่ยวโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
21. นางนัยนา หมื่นห่อโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
22. นางสาวมัลลิกา แก้วรัตน์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
23. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
24. นางสาวจิราวดี ชุมทองมาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
25. นางสาวธัญวรัตน์ พันธ์คงโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
26. นางสาวปณาลี ช่วยแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
27. นางสาวศิริรัตน์ พรหมบุญแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางฉลอง ศรีกรดโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
2. นางกมล มาแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวอัจจิมา หมื้นคลิ้งโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวธัณยาภรณ์ ภักดีโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสิริรัตน์ บุญยังโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ช่วยเต้าโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
7. นางปรีชาวรรณ แก้วชูจันทร์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
9. นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
10. นางสุวลักษณ์ เกาะทองโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
11. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวนภสร ขุนเศรษฐ์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสาลิตา สมาสเอียดโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
14. นายศรายุทธ พูลสุขโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
15. นางจริยา ไทยเสรีกุลโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
16. นางรัตนวรรณ การประกอบโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
17. นางสาวพัศยา สันสนโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
18. นางณัฐยา โชคพระสมบัติโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวจุฑาพร แสงเกื้อหนุนโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
20. นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
21. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
22. นางหทัยทิพย์ ทองศรีชุมโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
23. นางสาวกัญญาวีร์ ช่วยเต้าโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
24. นางสาววีรญา คล้ายศรีบุญโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
25. นางสาวศิริมา เมฆหมอกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
26. นางสาวสุทธิกานต์ ด้วงชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
27. นางสาวสุพิชญา แก้วเขียวโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
28. นางสาวกนกลักษณ์ นิ่มดำโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางฉลอง ศรีกรดโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
2. นางกมล มาแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวอัจจิมา หมื้นคลิ้งโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางจริยา ไทยเสรีกุลโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวธัณยาภรณ์ ภักดีโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางสิรารัตน์ บุญยังโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา ช่วยเต้าโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
8. นางปรีชาวรรณ แก้วชูจันทร์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
10. นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
11. นางสุวลักษณ์ เกาะทองโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
12. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
13. นางสาวนภสร ขุนเศรษฐ์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวสาลิตา สมาสเอียดโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
15. นายศรายุทธ พูลสุขโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
16. นางรัตนวรรณ การประกอบโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
17. นางสาวพัศยา สันสนโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
18. นางณัฐยา โชคพระสมบัติโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวจุฑาภรณ์ แสงเกื้อหนุนโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
20. นางลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
21. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
22. นางหทัยทิพย์ ทองศรีชุมโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
23. นางสาวกัญญาวีร์ ช่วยเต้าโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
24. นางสาววีรญา คล้ายศรีบุญโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
25. นางสาวศิริมา เมฆหมอกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
26. นางสาวสุุทธิกานต์ ด้วงชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
27. นางสาวสุพิชญา แก้วเขียวโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
28. นางสาวกนกลักษณ์ นิ่มดำโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย โรจนแพทย์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
2. นายวราพงศ์ ทองชูโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ คงจันทร์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายเรวัตร เพ็งด้วงโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางบุญเรือน ปุรินทราภิบาลโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวสาคร สงครามโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
7. นางฟาริดา ด้วงดลโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นางมัทนา ศิริรักษ์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
9. นางศุภวัลย์ พัฒนพงศ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
10. นางกนิษฐา เพชรย้อยโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
12. นางทิพย์รัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
13. นายนรากร ประคำศรีโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
14. นางสาวจีรนันท์ สิทธิชัยโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นายห่วง ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวกัญญาวีร์ ช่วยเต้าโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาววีรญา คล้ายศรีบุญโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวศิริมา เมฆหมอกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวสุทธิกานต์ ด้วงชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวสุพิชญา แก้วเขียวโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวกนกลักษณ์ นิ่มดำโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย โรจนแพทย์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
2. นายวราพงศ์ ทองชูโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ คงจันทร์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายเรวัตร เพ็งด้วงโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางบุญเรือน ปุรินทราภิบาลโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวสาคร สงครามโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
7. นางฟาริดา ด้วงดลโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นางมัทนา ศิริรักษ์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
9. นางศุภวัลย์ พัฒนพงศ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
10. นางกนิษฐา เพชรย้อยโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
12. นางทิพย์รัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
13. นายนรากร ประคำศรีโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
14. นางสาวจีรนันท์ สิทธิชัยโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นายห่วง ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวกัญญาวีร์ ช่วยเต้าโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาววีรญา คล้ายศรีบุญโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวศิริมา เมฆหมอกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวสุทธิกานต์ ด้วงชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวสุพิชญา แก้วเขียวโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวกนกลักษณ์ นิ่มดำโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจินดา จันทร์น้อยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
2. นางจิตรา คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ดำแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวณัฐฐา ชนะสิทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ จันทร์น้อยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายเอกวัฒน์ มากช่วยโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
7. นางทัศนีย์ นฤนาทนามกรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางพนิดา สุขพงษ์โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
9. นางเพ็ญศรี สืบสมโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา เพชรสงค์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
11. นางปวีณา ทรงเดชะโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวมาตยา ภักดีสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวชนะจิตร แสงคงเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
14. นางสาวชยพัทธ์ ศรีกรดโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
15. นางชนิสรา พยัคพันธ์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
16. นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒสมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางกาญจนา สายทองแท้โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
19. นางสาวณภัทร ศรีวังโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวรัชฎาภรณ์ ชูทองโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวกุลสตรี เปียทงค์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวสุชานันท์ คงเทพโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
23. นายญาณวิทย์ ไชยเอียดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางจินดา จันทร์น้อยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
2. นางจิตรา คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ดำแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวณัฐฐา ชนะสิทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ จันทร์น้อยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นายเอกวัฒน์ มากช่วยโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
7. นางทัศนีย์ นฤนาทนามกรโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นางพนิดา สุขพงษ์โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
9. นางเพ็ญศรี สืบสมโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา เพชรสงค์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
11. นางปวีณา ทรงเดชะโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวมาตยา ภักดีสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวชนะจิตร แสงคงเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
14. นางสาวชยพัทธ์ ศรีกรดโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
15. นางชนิสรา พยัคพันธ์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
16. นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒสมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางกาญจนา สายทองแท้โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
19. นางสาวณัฐธิดา สงแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวเบญจพรรณ ปรีดกระโทกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวปาลิตา ไชยศรียาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวพิชญานันท์ จันทมาศโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
23. นางสาววิภาวินี ไกรพุทธโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม แสงแพงโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญเลิศ คงหนูโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางมยุรี ฤทธิ์มากโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภาพร คล้ายสมบัติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางอุสุมา บัวเนียมโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางอารีย์ อุดหลีโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นางทิพวรรณ ชูตรังโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
8. นางสุมณฑา ศรีชนะโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
9. นางสุชาดา ชูสุคนธ์โรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
10. นางเนาวรัตน์ ปานเพชรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
11. นายณรงค์ บัวเพชร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
12. นางทิพย์วัน สุกดำโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
13. นางสาวฐิติรัตน์ เจริญตาโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
14. นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวพิชญ์กานต์ นวลแก้วโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
16. นางสาวบัณฑิตา นิ่มมณีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวจารุวดี สังข์ทองโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวบัณฑิตา บุญชูคงโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวอาทิตยา ชูกรงมวลโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
20. นางสาววรรณศิริ รามเอียดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิคม แสงแพงโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญเลิศ คงหนูโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางมยุรี ฤทธิ์มากโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภาพร คล้ายสมบัติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางอุสุมา บัวเนียมโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางอารีย์ อุดหลีโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นางทิพวรรณ ชูตรังโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
8. นางสุมณฑา ศรีชนะโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
9. นางสุชาดา ชูสุคนธ์โรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
10. นางเนาวรัตน์ ปานเพชรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
11. นายณรงค์ บัวเพชร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
12. นางทิพย์วัน สุกดำโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
13. นางสาวฐิติรัตน์ เจริญตาโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
14. นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวพิชญ์กานต์ นวลแก้วโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
16. นางสาวบัณฑิตา นิ่มมณีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวบัณฑิตา บุญชูคงโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวจารุวดี สังข์ทองโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวอาทิตยา ชูกรงมวลโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
20. นางสาววรรณศิริ รามเอียดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางโสภา เส้งสุ้นโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
2. นายเอกชัย ขุนฤทธิ์โรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
3. นางศุภดี รัตนบุรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
4. นางสาวปิยนารถ สุคนธพันธ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาววิภารัตน์ คงแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางสุกัญญา จันผลช่วยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นายสมเกียรติ คงสีปานโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
8. นายนอม ทองยอดโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนันท์นภัส สงย้อยโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
11. นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
12. นางเยาวนิตย์ นวลละอองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
13. นางสาวปริชาติ ราษแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
14. นางสาวรัชนาภรณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
17. นายสุชาติ แก้วสงโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นายปฏิวัฒน์ อินทร์พุฒโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
19. นายกฤษณะ อุ่นเสียมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
20. นายอลงกต ทวีโชติโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
21. นายกฤษฎา สุขทองโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
22. นายภาณุวัฒน์ สงรักษ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางโสภา เส้งสุ้นโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
2. นายเอกชัย ขุนฤทธิ์โรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
3. นางศุภดี รัตนบุรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
4. นางสาวปิยนารถ สุคนธพันธ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาววิภารัตน์ คงแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางสุกัญญา จันผลช่วยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นายสมเกียรติ คงสีปานโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
8. นายนอม ทองยอดโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนันท์นภัส สงย้อยโรงเรียนกรรมการ
11. นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
12. นางเยาวนิตย์ นวลละอองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
13. นางสาวปริชาติ ราษแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
14. นางสาวรัชนาภรณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
17. นางสาววรณัฏฐา วงษ์เสนาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวธัญลักษณ์ มุขสงโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวปูชิตา หมั่นถนอมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวสุภาวดี ปานแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
21. นางสาววิภาวดี เสนชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวณัฐวรา รักคงโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายปิยพงศ์ หนูดำโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
2. นายอุรชาติ หนูนุ่นโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. นางสาวเรวดี มานุ้ยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ สีนาคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสรายุทธ หมัดหละโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงพล แก้วสุขวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายปกพงศ์ จันทร์สว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ เรืองมากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทรงพล แก้วสุขวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
2. นายปกพงศ์ จันทร์สว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นายสำราญ เรืองมากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริมา รองชูเพ็งโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
2. นางสาวิกา แสงขาวโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี หนูทองโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
4. นางหวันสนา จอมประดิษฐ์โรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
5. นางโชติรส หลีวิจิตรโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
6. นางประทีป ศรีวุ่นโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริมา รองชูเพ็งโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
2. นางสาวสาวิกา แสงขาวโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี หนูทองโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
4. นางหวันสนา จอมประดิษฐ์โรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
5. นางโชติรส หลีวิจิตรโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
6. นางประทีป ศรีวุ่นโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเชาว์วัฒน์ ไฝ่ฝันผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนตร์กรรมการ
2. นางสาวนันทิ เมฆศิริวรรณผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนตร์กรรมการ
3. นางสาวพิชญา ฉวีนิลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนตร์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเชาว์วัฒน์ ไฝ่ฝันผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนตร์กรรมการ
2. นางสาวนันทิ เมฆศิริวรรณผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนตร์กรรมการ
3. นางสาวพิชญา ฉวีนิลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนตร์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวละมัย ไล่กสิกรรมโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววาสกุล เกษตรกาลาม์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงกรรมการ
3. นายอับดุลหร่อซี สำผัสโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวละมัย ไล่กสิกรรมโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววาสกุล เกษตรกาลาม์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงกรรมการ
3. นายอับดุลหร่อซี สำผัสโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ทองสงอดีต ผอ.รร.บางแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนันต์ หนูพัฒน์อดีต ผอ.รร.หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสันทิฎฐ์ อินทร์ด้วงบ.ไทยสมุทรประกันชีวิตกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ทองสงอดีต ผอ.รร.บางแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนันต์ หนูพัฒน์อดีต ผอ.รร.หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสันทิฎฐ์ อินทร์ด้วงบ.ไทยสมุทรประกันชีวิตกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรีวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
2. นายปพน ชูรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
3. นางสุภาวดี พรมมากวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรีวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
2. นายปพน ชูรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
3. นางสุภาวดี พรมมากวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. ดร.สุรเสกข์ ผลบุญเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนกรรมการ
2. นายพิเชฎฐ์ เพ่งบุญโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
3. พระพระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปุญโญวัดเขาโพรกเพลงกรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ ศรีวุ่นโรงเรียนบ้านสวนโหนดกรรมการ
5. นายไพรินทร์ จิตพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายยอดสุวิทย์ วัตรคล้ายโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายโชคดี มากสงหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ แม่ขรีกรรมการ
3. นางภัทรนลิน พลายดำนักเทคนิคการแพทย์ผู้จัดการควนขนุนคลินิกกรรมการ
4. นางกษิมา ศรีสวัสดิ์นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายขรรค์ชัย เหน็บบัวโรงเรียนบ้านลานข่อยประธานกรรมการ
2. นายวีรัตน์ จิตสวาสดิ์โรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
3. จ.ส.อ.ไชยพงษ์ เทียบพุฒน์ชมรมกีฬามวยพัทลุงกรรมการ
4. นายสนิท สุวรรณขาวโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายขรรค์ชัย เหน็บบัวโรงเรียนบ้านลานข่อยประธานกรรมการ
2. นายวีรัตน์ จิตสวาสดิ์โรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
3. จ.ส.อ.ไชยพงษ์ เทียบพุฒน์ชมรมกีฬามวยพัทลุงกรรมการ
4. นายสนิท สุวรรณขาวโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายขรรค์ชัย เหน็บบัวโรงเรียนบ้านลานข่อยประธานกรรมการ
2. นายวีรัตน์ จิตสวาสดิ์โรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
3. จ.ส.อ.ไชยพงษ์ เทียบพุฒน์ชมรมกีฬามวยพัทลุงกรรมการ
4. นายสนิท สุวรรณขาวโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมนูญ เสนละเอียดโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีเพ็ญ กาญจนะกำเหนิดโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
3. นางวรรณณา ศรียาโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ ไชยรัตน์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
5. นายสนธยา หนูมากโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
6. นายสงบ ศรทองโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
7. นายสมปอง คงแก้วโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายมนูญ เสนละเอียดโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุพรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร พุทธขาวโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นายชิด สุกดำโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายวิโรจน์ หนูขาวโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
6. นายเฉลียว อินทร์แป้นโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นายวีระพัฒน์ ปานยิ่งโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเชิด ด้วงไพรีโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
2. นายธงชัย แก้วชูเสนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายสุภาพ พงศาปานโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
4. นางธนภรณ์ ผลถาวรโรงเรียนตะแพนวิทยากรรมการ
5. นายโศภน รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเชิด ด้วงไพรีโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
2. นายธงชัย แก้วชูเสนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นางธนภรณ์ ผลถาวรโรงเรียนตะแพนวิทยากรรมการ
4. นายสุภาพ พงศาปานโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
5. นายโศภน รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
2. นางบำเพ็ญ งิ้วทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายวันสมชัย ขลุกเอียดโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นางศรีอรุณ หงษ์ษาโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
2. นางบำเพ็ญ งิ้วทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายวันสมชัย ขลุกเอียดโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นางศรีอรุณ หงษ์ษาโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
2. นายปรมินทร์ อินทรักษาโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวฐาปานี ชาติโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ เพชรวาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกมล ปราบกรีโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
2. นายปรมินทร์ อินทรักษาโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวฐาปานี ชาติโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ เพชรวาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกมล ปราบกรีโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
2. นายธีธัช เหมือนพรรณรายโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
3. นายภานรินทร์ แดงแสงทองโรงเรียนมัธยมเกาะกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ขาวสุดโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
2. นายธีธัช เหมือนพรรณรายโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
3. นายภานรินทร์ แดงแสงทองโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ขาวสุดโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางธนภรณ์ ผลถาวรโรงเรียนตะแพนวิทยากรรมการ
2. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. นายมนัส ไชยนุรักษ์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางสุกมล ปราบกรีโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ชูช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ ณ รังษีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนรัฐ เกื้อหนุนโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายนิคม เพชรภักดีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางสาวนทกช ฟองหิรัญศิริโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร ชูช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ ณ รังษีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนรัฐ เกื้อหนุนโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายนิคม ่เพชรภักดีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางสาวนทกช ฟองหิรัญศิริโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส ไชยนุรักษ์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
2. นายวิจิตร ชูช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นายนิคม เพชรภักดีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายมนัส ไชยนุรักษ์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
2. นายวิจิตร ชูช่วยโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นายนิคม เพชรภักดีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพรรณ์ แสงสีดำวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพรรณ์ แสงสีดำวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอภินตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุงกรรมการ
3. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอภินตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุงกรรมการ
3. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอภินตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุงกรรมการ
3. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางถนอม พันธรัตน์ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุกัญญา เตี้ยนวลโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิรีทิพย์ อินฤดีโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุมิตรา หนูช่วยโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. Mr.๋Jonathan Tom Croftโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางนภาวรรณ แก้วทองโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นาย ภูวนารถ บัวชุมโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ อ่อนแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพ์พิศา สังฆะประดิษฐ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. Mrs.Sarah Nicole Stevenson Croftโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางชูสิน อ่อนคงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางสาวสุวลักษณ์ แสงใสโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เหมะรักษ์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
2. นางสุภัทร คชวงศ์โรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
3. นางรุ่งระวี ส่าเหล็มโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางสุจรรยา ประทุมมาศโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. MissMehra Bhupinder Kaurโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางละออ วัชราคมโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางปราณี เส็มหมาดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
2. นางจุลาพร สุขรักษ์โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
3. นางปัณฑิตา ไกรทองโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. Mr.Patrick Joseph Larkinโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ฤทธิ์ชูโรงเรียนประภัสสรกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ เชินดอร์เฟอร์โรงเรียนปัญญาวุธประธานกรรมการ
2. นางศรีละออง เวชสิทธิ์โรงเรียนควนพระสาครินทร์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Ryno Van Aartโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางสุมล เขียวอุ้ยโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
5. นางเอมอร สุวรรณขาวโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. Mr.Robert Wellsโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวอัจฉรีย์ เทศนุ้ยโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นายวิโรจน์ พิเคราะห์โรงเรียนนาขยาดพิทยาคารกรรมการ
9. นางพรรณนพ สิกกะโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวพนม ช่วยจันทร์โรงเรียนประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวโสมสุดา วิจิตรพันธุ์โรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางฉันทนา พุทธเจริญโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
4. Mr.Jonathan Tom Croftโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. MissMarivel Lagramaโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. Mrs.Leosy y. demainโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
7. นางรัญจวน นิลสุขโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
8. นายอภิชาติ ขาวเผือกโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอุทัย ภูนุชอภัยโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ มณีนิลโรงเรียนวชิรธรรมสถิตรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ บุญยังโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. Mrs.Mary Glyn Cagampang Lapuzโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวธันยพร หนุนอนันต์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
6. นายมู่หำหมัด หีมเขียวโรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางจิรา จันทร์ทองโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสำรวย วงศ์มุณีวรโรงเรียนปัญญาวุธรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ เรือนเพชรโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางสาวนราวดี หลิมศิริโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
5. MissAlle Nise Smithโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นางสาวสุวีรยา ทองประดิษฐ์โรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปิติมา พิพัฒน์รัตนเสรีโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตน์สิรี เหน็บบัวโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญาพรรณ ด้วงเอียดโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. MissZhang Wenmanโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. MissLi Ting tingโรงเรียนย่านตาขาวรัฐนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางศศิวิมล ปรีชาหาญข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาวปิยะวรรณ รอดยังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปิติมา พิพัฒน์รัตนเสรีโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตน์สิรี เหน็บบัวโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญาพรรณ ด้วงเอียดโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. MissZhang Wenmanโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. MissLi Ting tingโรงเรียนย่านตาขาวรัฐนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางศศิวิมล ปรีชาหาญข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาวปิยะวรรณ รอดยังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา กังสดาลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อนโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จันเกื้อโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวธิวาภรณ์ ไชยรัตน์ทองโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวสุวลักษณ์ แสงใสโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. MissHaruka Osuโรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลากรรมการ
8. นางสาวจิราภา แผ้วไพรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา กังสดาลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
2. นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อนโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จันเกื้อโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวธิวาภรณ์ ไชยรัตน์ทองโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวสุวลักษณ์ แสงใสโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. MissHaruka Osuโรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลากรรมการ
8. นางสาวจิราภา แผ้วไพรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยา เกื้อกอบโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกานดา อานนท์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. MissCarole Hiverครูเจ้าของภาษากรรมการ
4. นายพฤติ ใบระหมานโรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลากรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ จิตเนียมโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นางสาวจรรยา ชูเมฆโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
2. นางสุมาลี บุญพรานชูโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางสายทาน อักษรทองโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสยามล ใจฉลาดโรงเรียนตะโหมดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุสนา เอ็บเหย็บหมุดโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. Mr.Yang Yulongโรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. MissZuo Siqiโรงเรียนสภาราชินี2กรรมการ
6. นายอรรถพงษ์ ทองชุมโรงเรียนสภาราชินี2กรรมการ
7. นางสาวปิยะวรรณ รอดยังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา กังสดาลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
2. นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อนโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จันเกื้อโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวธิวาภรณ์ ไชยรัตน์ทองโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวสุวลักษณ์ แสงใสโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. MissHaruka Osuโรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลากรรมการ
8. นางสาวจิราภา แผ้วไพรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยา เกื้อกอบโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกานดา อานนท์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. MissCarole Hiverครูเจ้าของภาษากรรมการ
4. นายพฤติ ใบระหมานโรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลากรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ จิตเนียมโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปิติมา พิพัฒน์รัตนเสรีโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตน์สิรี เหน็บบัวโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญาพรรณ ด้วงเอียดโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. MissZhang Wenmanโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. MissLi Ting tingโรงเรียนย่านตาขาวรัฐนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางศศิวิมล ปรีชาหาญข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาวปิยะวรรณ รอดยังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา กังสดาลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อนโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จันเกื้อโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวธิวาภรณ์ ไชยรัตน์ทองโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวสุวลักษณ์ แสงใสโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นางสาวจิราภา แผ้วไพรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยา เกื้อกอบโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกานดา อานนท์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. MissCarole Hiverครูเจ้าของภาษากรรมการ
4. นายพฤติ ใบระหมานโรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลากรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ จิตเนียมโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสยามล ใจฉลาดโรงเรียนตะโหมดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุสนา เอ็บเหย็บหมุดโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. Mr.Yang Yulongโรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. MissZuo Siqiโรงเรียนสภาราชินี2กรรมการ
6. นายอรรถพงษ์ ทองชุมโรงเรียนสภาราชินี2กรรมการ
7. นางสาวปิยะวรรณ รอดยังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา กังสดาลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อนโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จันเกื้อโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวธิวาภรณ์ ไชยรัตน์ทองโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวสุวลักษณ์ แสงใสโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. Miss็Haruka Osuโรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลากรรมการ
8. นางสาวจิราภา แผ้วไพรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางประภา บำรุงเสนาโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
2. นางพิสมัย สามีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางปณดา บัวแก้วโรงเรียนตะแพนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชญ์กัญภัค เหรียญไกรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนาพร จันทร์ดำโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวสกาวรัก บุญโยมโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาววิรัตน์ จิตเนียมโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
2. นางชะมัยพร หนูพุ่มโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นางอารีย์ ทองเพ็งโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางลักษณี ทองจินดาโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญพักตร์ แก้วประดิษฐ์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเวฬา อิสระภีมทานนท์โรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
7. นางศิริรัก หลวงบำรุงโรงเรียนพัทลุงกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายทดสอบ ทดสอบโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายภูเบศวร์ หนูแก้วพัทลุงกรรมการ
2. นายสถาพร เพ่งพิศวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อยเทศบาลวัดภูผาภิมุขกรรมการ
4. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางนางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อยโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขรองประธานกรรมการ
3. นายภูเบศวร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อยโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขประธานกรรมการ
2. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุรองประธานกรรมการ
3. นายภูเบศวร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายนายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อยโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขกรรมการ
3. นายภูเบศวร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายนายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายภูเบศวร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุรองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อยโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขกรรมการ
4. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายภูเบศวร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
2. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อยโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขกรรมการ
4. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนกรรมการ
5. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายภูเบศวร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุรองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อยโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขกรรมการ
4. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางนางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายภูเบศวร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
2. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อยโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ทองเทพโรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นายเอิบ อักษรทองโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ เพชรเรืองสุดโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นายจิรภา ชูกูลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ทองเทพโรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นายเอิบ อักษรทองโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระ ศรีทองแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิพนธ์ มณีปรีชาโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทิพยโสธรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธีระ ศรีทองแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ทิพยโสธรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโสภณ อินทร์ภักดีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสวลี มีสวัสดิ์โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย หงษ์ษาโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ หวังปานโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
3. นายโสภณ อินทร์ภักดีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญขัน ศิลปนุรักษ์โรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ นาคินทร์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสกุล แซ่แต้โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
4. นางอนงค์ เอียดคงโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวจิรพรรณ เวชรังษีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอำไพ นาคินทร์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุญขัน ศิลปนุรักษ์โรงเรียนพนางตุงรองประธานกรรมการ
3. นางศรีโสภา เมฆานุวงศ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางอัจฉรา บุญจันทร์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอัญอร จินดาโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางกัลยา นามสังข์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายอำนวย ไมตรีจรโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางธนัชชา วงศ์รักษ์ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอัญอร จินดาโรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ชนะสิทธิ์โรงเรียนตะโหมดรองประธานกรรมการ
3. นางอำนวย ไมตรีจร โรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
4. นายสนอง หมาดเหล่โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางรำไพ บุณยะตุลานนท์โรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชอุ่ม สุขรักษ์โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภัย พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เมืองสงโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
4. นางวาสนา สุขสงค์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นายบุญคลาด เศียรอุ่นโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางประภาวดี สัจจากุลโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นางซานีซ๊ะ ยูโซะโรงเรียนพัทุลงกรรมการ
8. นางสาวกัลยาภัทร จิตเกลี้ยงโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประมวล เตี้ยนวลโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธัมรง หลวงคงโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
3. นายกำพล เศรษฐช่วยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายประเสริฐ ประทุมศรีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา พราหมณ์พันธุ์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ชูช่วยโรงเรียนพนางตุงรองประธานกรรมการ
3. นางระเบียบ สุทธิสังข์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางส่องแสง อินทร์ทองแก้วโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ชูช่วยโรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ขุนอักษร โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางธนัชชา วงศ์รักษ์ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นางส่องแสง อินทร์ทองแก้วโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุคล เสมือนใจโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สงสุรินทร์โรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
4. นางลีลาวัลย์ พร้อมมูลโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลีลาวัลย์ พร้อมมูลโรงเรียนควนพระสาครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สาขะมุติโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิริยา สงเนียมโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางปัญญา อาสนะโรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนางจุฑารัตน์ สงสุรินทร์โรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา อุศรัตนิวาสโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภา แก้วบริสุทธิ์โรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายภาษิตา มาสวัสดิ์โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
4. นายสุนันทา พราหมห์พันธุ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางปัญญา หนูราชโรงเรียนพนางตุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา อุไรรัตน์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อุศรัตนิวาสโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญหา ศรีหนารถโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางพิญาภรณ์ เรืองรักษ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุดใจ ขวัญศรีโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิญาภรณ์ เรืองรักษ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประนอม พรมเช็กโรงเรียนดอนศาลานำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา อภัยรัตน์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัศมิ์ ชูช่วยโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
2. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเมทินี พูลเพิ่มโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางศรีอรุณ หงษ์ษาโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
2. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเมทินี พูลเพิ่มโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางศรีอรุณ หงษ์ษาโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
2. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเมทินี พูลเพิ่มโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางศรีอรุณ หงษ์ษาโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
2. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเมทินี พูลเพิ่มโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางศรีอรุณ หงษ์ษาโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
2. นายรัตน์ อินมณเทียรโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเมทินี พูลเพิ่มโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางศรีอรุณ หงษ์ษาโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ บิลญฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]