สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกงหราพิชากร 71 122 101
2 003 โรงเรียนควนขนุน 77 157 106
3 004 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 38 66 50
4 005 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 32 43 37
5 006 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 29 52 43
6 007 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 25 59 35
7 008 โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ 0 0 0
8 009 โรงเรียนตะแพนพิทยา 21 43 28
9 010 โรงเรียนตะโหมด 117 281 174
10 012 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0
11 013 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 23 43 26
12 014 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 54 110 73
13 015 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 0
14 016 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 72 122 95
15 018 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 16 24 22
16 019 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 20 29 22
17 017 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 13 19 18
18 021 โรงเรียนประชาบำรุง 38 84 51
19 022 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 20 29 27
20 023 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 69 198 107
21 024 โรงเรียนปัญญาวุธ 47 87 71
22 025 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 101 215 147
23 026 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 25 43 35
24 027 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 79 204 113
25 028 โรงเรียนพนางตุง 42 70 54
26 029 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 27 47 33
27 030 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
28 031 โรงเรียนพัทลุง 125 323 197
29 032 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 92 186 116
30 033 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 12 19 17
31 034 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 45 87 67
32 035 โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ 0 0 0
33 036 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 30 59 42
34 037 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 38 114 64
35 038 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 31 58 46
36 039 โรงเรียนศาสนวิทยามูลนิธิ 0 0 0
37 040 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 49 84 68
38 041 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 29 35 33
39 042 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 23 44 33
40 043 โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์ 0 0 0
41 044 โรงเรียนสตรีพัทลุง 148 418 241
42 045 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 36 56 50
43 046 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 55 101 84
44 047 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 117 343 171
45 048 โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ 0 0 0
46 049 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 0 0 0
47 050 โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ 17 28 22
48 051 โรงเรียนอุดมวิทยายน 0 0 0
49 052 โรงเรียนอุดมวิทยายน 49 119 83
50 053 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 50 135 68
51 054 โรงเรียนฮิรชาร์ดศาสนวิทยา 0 0 0
52 002 โรงเรียนเขาชัยสน 118 310 184
53 011 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 10 14 12
54 020 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 0 0 0
รวม 2130 4680 3066
7746

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]