เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประภาส พรหมแก้ว ผ.อ.โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางละออง คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางอวยพร เกตุแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางวันดี ยอดราช ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาวพัชรีย์ เหลือนุ่่นขาบ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายวาสนา สุขสง ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายพิชัย บุษรารัตน์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเอนก พรหมชาติ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ โรงเรียนอุดมวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายบัณดิษฐ ศรีเงิน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางวันดี พลเพชร โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายจิยศักดิ์ บุญช่วย โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี สพม 12 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายห่วง ฆังคสุวรรณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายภานุวัฒน์ ปะรา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสมพร กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายการุณ ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายจำลอง ลาภวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายทวี อินถิติ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางพรศรี ชูสังข์ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายประมวล เตี้ยนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายชอุ่ม สุขรักษ์ ครู โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางเบญจวรรณ รัตนะ ครู โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางกัญหา ศรีหานารถ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางศิรินทร์นา แสงแพง ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางอัจฉรา บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางณาตยา มโนทัศน์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายเอนก พรหมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายการุณ ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายบัณดิษฐ ศรีเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เขต12 คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางวันดี พลเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายจุมพฎ มาแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางจันทร์เพ็ญ รักชุม ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกร ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสาวเพชรรัตน์ รัตนพันธ์ุ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายสนอง หมาดเหล่ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวอารีย์ สุขนวล ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายรณกร สงคราม ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางจุฑาทิพย์ คงแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายอลงกรณ์ ไข่ช่วย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางสาวจินตนา พรหมยานนท์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางวันนา ไชยโย ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางสาวเจมจิรา มาเอียด น.ศ.ฝึกประสบการณ์ร.ร.ควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางสาววิลาสินี ชูศรีพรหม น.ศ.ฝึกประสบการณ์ร.ร.ควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิช ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นายกิติพงษ์ ทีปะปาล ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางสาวสุจิมา ชูหนู ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางสาวภัทรา นิตย์จรัล ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นางวันดี ยอดราช ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางพรศรี สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นางวงเดือน เทพรักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นางสาวกัญญาภัส ทองหนูนุ้ย น.ศ.ฝึกประสบการณ์ร.ร.ควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นางสุนิษา ศรีโดน ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นางนันทิยา ภักดี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นางภาณินี วรเนติวุฒิ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำราย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นายชาญวิทย์ สีนาค โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒสม โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นางสาวจีรนันท์ สิทธิชัย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นางสาวมัลลิกา แก้วรัตน์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นางสาวรัชนาภรณ์ จันทร์แก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นายห่วง ฆังคสุวรรณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นายภานุวัฒน์ ปะรา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นายโสภณ อินทร์ภักดี เลขาศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร.ร.พัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นายวินัย เอี่ยมระยับ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นางณาตยา มโนทัศน์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นางอัจฉรา บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นางสาวนิศาชล สูบผอม ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นายเสรี เสนเกตุ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นางสาวกฤติยา ณ พัทลุง ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นางสาวนิลารรณ อนันตเพชร น.ศ.ฝึกประสบการณ์ร.ร.ควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นางสาวอุไรวรรณ เรืองเพชร ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
90 ว่าที่ ร.ท.อนุวัตร ตันตสถิตานนท์ ครู ร.ร.เขาชัยสน คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นางเสาวณีย์ จันทร์ฉาย ครู ร.ร.อุดมวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นายนพดล หมัดยาซา ครู ร.ร.พัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นายสุคนธ์ ทองสังขพันธ์ ครู ร.ร.สตรีพัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน
94 นายประเกียรติ สุวรรณโณ ครู ร.ร.บางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
95 นางสาวนุสรา บุญถนอม ครู ร.ร.นิคมควนขนุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
96 นายกาญจนศิลป์ โสธรธนโชติ ครู ร.ร.พัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน
97 นางสุไลล่า อูมูดี ครู ร.ร.พัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน
98 นางสาวผ่องศรี บุญพันธ์ ครู ร.ร.ปากพะยูนพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
99 นางอมร ชูรักษ์ ครู ร.ร.พัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน
100 นางสาวนิตยา อนุวัฒนวงค์ ครู ร.ร.ปัญญาวุธ คณะกรรมการดำเนินงาน
101 นางสาวชุลีพร สังฆานาคินทร์ ครู ร.ร.พัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
102 นา่งสาวหรรษา คงทอง ครู ร.ร.ควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
103 นายภูมินทร์ คำเขียว ครู ร.ร.บางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
104 นายมนูญ พรหมรังสี ครู ร.ร.สตรีพัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน
105 นางอนงนาฎ ขำนุรักษ์ ครู ร.ร.กงหราพิชากร คณะกรรมการดำเนินงาน
106 นายบารูดิน ดอเลาะ ครู ร.ร.เขาชัยสน คณะกรรมการดำเนินงาน
107 นางสาวสมร สุดสุข ครู ร.ร.มัธยมเกาะหมาก คณะกรรมการดำเนินงาน
108 นางสาวนุกูล บุญฤทธิ์ ครู ร.ร.สตรีพัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน
109 นางสาววลัยพรรณ สุพรรณชนะบุรี ครู ร.ร.พัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน
110 นางสุมิตานันท์ ฉิมพลีปักษ์ ครู ร.ร.นิคมควนขนุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
111 นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิช ครู ร.ร.ควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
112 นายโดมพงศ์ ทองเรือง ครู ร.ร.กงหราพิชากร คณะกรรมการดำเนินงาน
113 นายชัชลิต พรหมรัตน์ ครู ร.ร.อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นายรณกร สงคราม ครู ร.ร.ควนขนุน คณะกรรมการดำเนินงาน
115 นางสาวจันทิมา ชูพงศ์ ครู ร.ร.ปากพะยูนพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
116 นางอมรรัตน์ บุญประเสริฐ ครู ร.ร. ดอนศาลานำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
117 นางอาภรณ์ เศรษฐช่วย ครู ร.ร.พัทลุง คณะกรรมการดำเนินงาน
118 นางจำนง พรหมวิเชียร ครู ร.ร.ป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
119 นางสาวอุไรวรรณ จันพูล ครู ร.ร.บางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
120 นางสาวกรกานต์ เอียดแจ่ม ครู ร.ร.นิคมควนขนุนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
121 นางรัศมี บุญช่วย ครู ร.ร.ประภัสสรรังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน
122 นายนิพนธ์ มณีปรีชา ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นายสนอง หมาดเหล่ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายนิยม จีนชาวนา พนักงานโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นายภาณุวัฒน์ ภักดี ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นายมาโนช ศรีสม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นายสายัณห์ เดชสง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นายทวี อินถิติ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นางสุนันทา พราหมพันธ์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นายอภิรัตน์ เทพนรินทร์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นายรณชัย ชุมโชติ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
132 นายสมพร จันทร์แก้ว พนักงานบริการ โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
133 นายเจริญ เอียดชุม พนักงานบริการ โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
134 นายประพันธ์ สุคนธ์ พนักงานบริการ โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
135 นายถวิล ตราชู ลูกจ้าง โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
136 นายวรรณ์ชัย ลั่นซ้าย ลูกจ้าง โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
137 นายมนัส อภัยรัตน์ ลูกจ้าง โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
138 นายวินิจ เพชรคง ลูกจ้าง โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
139 นายวิมล จันทร์พูล ลูกจ้าง โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
140 นายฉัตรชัย จันทร์พูล ลูกจ้าง โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
141 นายเดชดาว ตุลาชน ลูกจ้าง โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
142 นางอุไรวรรณ หนูสิงห์ ลูกจ้าง โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
143 นางสาวหนูพันธ์ มีทำ ลูกจ้าง โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
144 นายทรงธรรม เพ็งอินทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
145 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
146 นายวินัย เอี่ยมระยับ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
147 นางอรพิน หนูแสง ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับรายงานตัว
148 นางสาวสุนิษา ศรีโดน ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับรายงานตัว
149 นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อน ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับรายงานตัว
150 นางสาวลดาวรรณ หนูฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับรายงานตัว
151 นายอรรถพล ชูท้วม ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
152 นางสาวสุธาสินี ทองแก้ว ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
153 นางสยามล ใจฉลาด ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
154 นางสาวสุนิษา รัตนะ ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
155 นางสาวสุวดี ทองโอน ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
156 นางสาวฟาริด้า หมุนจำนง ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
157 นายสนิท สุวรรณขาว ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
158 นางสาวสุชาดา คงทอง ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
159 นายชานนท์ นวลศรี ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
160 นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
161 ดร.กฤติกา อินใหม่ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
162 นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
163 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
164 นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
165 นางอุไร เทพเกื้อ ครูโรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
166 นางสาวนภัสสร ยิ่งดำนุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
167 นางสาวชุติมา ชูแก้ว ครูโรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
168 นายอับดุลหร้อซี ส่าผัส ครูโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก คณะกรรมการรับรายงานตัว
169 นางสาวสุกัญญา พงศ์นุรักษ์ ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
170 นางมณฑิตา สังขรัตน์ ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
171 นางสาวแพรวพรรณ เรืองแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
172 นางสาวปิยะดา บุญเดช ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
173 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา กรดสัน ครูโรงเรียนกงหราพิชากร คณะกรรมการรับรายงานตัว
174 นางพูลศรี มณีโลกย์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการรับรายงานตัว
175 นางขวัญชนก มาลยาภรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
176 นางรัชนู เพียรดี ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
177 นางสุจิมา ชูหนู ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับรายงานตัว
178 นายพิชญางกูล หนูแก้ว ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
179 นางสาวอรพรรณ อาสนวิเชียร ่ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
180 นางวิภารัตน์ ลักษโณสุภางค์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
181 นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
182 นายวีระ อินทรเพชร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
183 นายโชติ ไกรศิริ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
184 นางนิตยา ขุนทิพย์ ครู ร.ร.สตรีพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
185 นางสมพร สุภเพียร ครู ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
186 นางมัสยา ศรีสมัด ครู ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
187 นางสุพัตรา เทพชนะ ครู ร.ร.สตรีพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
188 นายวีระ แสงเพชร ครู ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
189 นางจินตนา ใจตรง ครู ร.ร.อุดมวิทยายน คณะกรรมการรับรายงานตัว
190 นางสาวสานิยา วิทยาพันธ์ ครู ร.ร.เขาชัยสน คณะกรรมการรับรายงานตัว
191 นางสาวพวงศรี คุณวัลลี ครู ร.ร.สตรีพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
192 นางสุมลรัตน์ จิตเที่ยง ครู ร.ร.ปากพะยูนพิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
193 นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พูล ครู ร.ร.บางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
194 นางสุเพ็ญ สุวรรณพานิช ครู ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
195 นางวรพัทธ์ เกลาฉีด ครู ร.ร.สตรีพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
196 นางสาวอรุณี ช่วยบำรุง ครู ร.ร.พัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
197 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม ครู ร.ร.พัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
198 นางสาวนาตยา เตมะศิริ ครู ร.ร.พัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
199 นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงศ์ ครู ร.ร.สตรีพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
200 นางยุพา เพชรรัตน์ ครู ร.ร.ตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
201 นางเอเพ็ญ วิจิตรโสภา ครู ร.ร.ตะโหมด คณะกรรมการรับรายงานตัว
202 นางสาวเพ็ญแข ใหมอ่อน ครู ร.ร.สตรีพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
203 นายประสบโชค คงนาลึก ครู ร.ร.สตรีพัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
204 นางเรหะญา โต๊ะขุน ครู ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
205 นางอารีย์ คงเกตุ ครู ร.ร.พัทลุง คณะกรรมการรับรายงานตัว
206 นางสาวส้อฝีหยะ เส็มยัง ครู ร.ร.ชะรัดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
207 นางปรุงจิต สุขมาก ครู ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
208 นางสารภี อินทองปาล ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
209 นางสาวภัทรา นิตย์จรัล ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
210 นางฉัตรชนก ปานเพชร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
211 นางลัดดา วุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
212 นางสมจิตต์ ใจจ้อง ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
213 นายห่วง ฆังคสุวรรณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
214 นางนันทิยา ภักดี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
215 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
216 นายภานุวัฒน์ ปะรา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
217 นางหนูพัช หิรัญกร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
218 นางธนภรณ์ บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
219 นางอัจฉรา บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
220 นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
221 นางสารภี อินทองปาล ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
222 นางสาวพัชรีย์ เหลือนุ่นขาบ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
223 นางเกสร มาละมัย ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
224 นายโชคชัย มาละมัย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
225 นางฉัตรชนก ปานเพชร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
226 นายเสรี เสนเกตุ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
227 นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
228 นางสาวอิษฎา มาทอง ครู ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
229 นายโสภณ อินทร์ภักดิ์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
230 นางสาวสุปัญญา ทองยก ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
231 นายนิพนธ์ มณีปรีชา ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
232 นายดุลยภัทร คุรุการเกษตร ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
233 นายอำนวย ไมตรีขจร ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
234 นายวิสุทธิ์ ทองช่วย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
235 นายวิโรจน์ หนูขาว ครูโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
236 นายนิคม แสงแพง ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
237 นายสุภาพ พงศาปาน ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
238 นายสุวิทย์ วัดจัง ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
239 นางนิตยา ขุนทิพย์ โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
240 นางสุจิรา พูลสุทธิ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
241 นายชาญวิทย์ สีนาค ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
242 นายอาิทตย์ หวันคำ ครูโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
243 นางสาวศุวภัทร สุวพนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
244 นางสาวหทัยรัศมิ์ ชูช่วย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
245 นางสาวชยพัทธ์ ศรีกรด ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
246 นางสาวหรรษา คงทอง ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
247 นางอัญชลี วัฒนศิริ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
248 นางสุุมิตร นิลโมจน์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
249 นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกร ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
250 นางแจ่มพรรณ ธาดาพรรษวุฒิ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
251 นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
252 นางดุษฎี หวังปาน ึีูครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
253 นางสาวธมลวรรณ เกื้อเส้ง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
254 นางสาวอรชร บุณยะมาน ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
255 นางระเบียบ สุขมิ่ง ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
256 นางสาวอมลวรรณ ทองรูจี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
257 นางประไพ มะลิแก้ว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
258 นายปราโมทย์ บุญยัง ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
259 นางจำเรียง แก้วนาม ครูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
260 นายศักดิ์ทรัพย์ ฉิมพงษ์ ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
261 นายอภัย พงษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
262 นางอารีรัตน์ เมืองสง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
263 นางศรีสุดา ปานชุม ครู โรงเรียนดอนศาลานำ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
264 นางวาสนา สุขสงค์ ครู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
265 นายบุญคลาด เศียรอุ่น ครู โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
266 นางประภาวดี สัจจากุล ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
267 นายทวีศักดิ์ ทองเด็ด ครู โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
268 นางซานียะ ยูโซ๊ะ ครู โรงเรียนพัทุลง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
269 นางสาวกัลยาภัทร จิตเกลี้ยง ครู โรงเรียนหานเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
270 นายประมวล เตี้ยนวล ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
271 นายฉลอง ชนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
272 นายธัมรง หลวงคง ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
273 นายชม รุ่งเรือง ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
274 นางสุภา สมุหเสนีโต ครู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
275 นายกำพล เศรษฐช่วย ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
276 นางมณฑา ฤทธิสุนทร ครู โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
277 นายเอกชัย ขุนฤทธิ์ ครู โรงเรียนอุดมวิทยายน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
278 นายประเสริฐ ประทุมศรี ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
279 นายนิยม กาวชู ครู โรงเรียนโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
280 นายรณชัย ชุมโชติ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
281 นายจำรัส พงศาปาน ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
282 นางอัญอร จินดา ครู โรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
283 นางกัลยา นามสังข์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
284 นางสุรีรัตน์ โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
285 นายอำนวย ไมตรีจร ครู โรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
286 นายอำนวย ไมตรีจร ครู โรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
287 นางธนัชชา วงศ์รักษ์ ครู โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
288 นางอัญอร จินดา ครู โรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
289 นางศศิธร ชนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
290 นายอำนวย ไมตรีจร ครู โรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
291 นายสนอง หมาดเหล่ ครู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
292 นางรำไพ บุณยะตุลานนท์ ครู โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
293 นางวนิดา อุไรรัตน์ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
294 นางสุดใจ ขวัญศรี ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
295 นางสาวจินตนา อุศรัตนิวาส ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
296 นางกัญหา ศรีหนารถ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
297 นางพิญาภรณ์ เรืองรักษ์ ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
298 นางสุดใจ ขวัญศรี ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
299 นางปรียา หนูเอียด ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
300 นางเบญจวรรณ รัตนะ ครู โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
301 นางพิญาภรณ์ เรืองรักษ์ ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
302 นางเบญจวรรณ รัตนะ ครู โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
303 นางกัลยา นามสังข์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
304 นางสุคนถ์ เสมือนใจ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
305 นางจุฑารัตน์ สงสุรินทร์ ครู โรงเรียนกงหราพิชากร คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
306 นางลีลาวัลย์ พร้อมมูล ครู โรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
307 นางลีลาวัลย์ พร้อมมูล ครู โรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
308 นางจุฑารัตน์ สงสุรินทร์ ครู โรงเรียนกงหราพิชากร คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
309 นางอารีย์ สาระมุสิก ครู โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
310 นางวิริยา สงเนียม ครู โรงเรียนปัญญาวุธ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
311 นางปัญญา หนูราช ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
312 นางธนภรณ์ บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
313 นางสุภา แก้วบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
314 นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
315 นางสาวจินตนา อุศรัตนิวาส ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
316 นางสุภา แก้วบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
317 นางภาษิตา มาสวัสดิ์ ครู โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
318 นางสุนันทา พราหมห์พันธุ์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
319 นางปัญญา หนูราช ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
320 นางสุนันทา พราหมณ์พันธุ์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
321 นางอรุณี ชูช่วย ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
322 นางระเบียบ สุทธิสังข์ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
323 นางส่องแสง อินทร์ทองแก้ว ครู โรงเรียนปัญญาวุธ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
324 นางอรุณี ชูช่วย ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
325 นางสาววราลักษณ์ ขุนอักษร ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
326 นางธนัชชา วงศ์รักษ์ ครู โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
327 นางส่องแสง อินทร์ทองแก้ว ครู โรงเรียนปัญญาวุธ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
328 นางบุญขัน ศิลปนุรักษ์ ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
329 นางอำไพ นาคินทร์ ครู โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
330 นางสกุล แซ่แต้ ครู โรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
331 นางอนงค์ เอียดคง ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
332 นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
333 นางอำไพ นาคินทร์ ครู โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
334 นางบุญขัน ศิลปนุรักษ์ ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
335 นางศรีโสภา เมฆานุวงศ์ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
336 นางอัจฉรา บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
337 นายณรงค์ ทองเทพ ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
338 นายเอิบ อักษรทอง ครู โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
339 นายสำเริง พุฒขาว ครู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
340 นายสฤษดิ์ เพชรเรืองสุด ครู โรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
341 นางจิราภา ชูกุล ครู โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
342 นายณรงค์ ทองเทพ ครู โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
343 นายเอิบ อักษรทอง ครู โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
344 นายธีระ ศรีทองแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
345 นายนิพนธ์ มณีปรีชา ครู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
346 นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
347 นายธีระ ศรีทองแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
348 นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
349 นางชนาภา พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
350 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
351 นางสวลี มีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
352 นายวิชัย หงษ์ษา ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
353 นางชนาภา พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
354 นายวิรัตน์ หวังปาน ครู โรงเรียนมัธยมเกาะหม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
355 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
356 นางสวลี มีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
357 นางนิตยา สังข์เศรษฐ์ ครูโรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
358 นางอารีย์ คงเกตุ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
359 นางสาวเกษรา อัครบวร ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
360 นางสุธางค์ ชัยพรม ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
361 นางสาวกชมน จันทร์ดอน ครูโรงเรียนอุบลรัตนฯ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
362 นางจำลอง ทองทรัพย์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
363 นายปราโมทย์ บุญยัง ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
364 นางจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
365 นางธนพร พลสังข์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
366 นางกัลยา บุญรอด ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
367 นางอำพร บุษรานนท์ ครูโรงเรียนนาขนาดวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
368 นางสาวเกษรา นุ้ยขาว ครูโรงเรียนตะแพนพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
369 นางสาววาทินี พนูพัฒน์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนฯ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
370 นางสโรชา มาแดง ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
371 นางภาณินี วรเนติวุฒิ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
372 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำราย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
373 นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒสม โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
374 นางสาวจีรนันท์ สิทธิชัย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
375 นางสาวมัลลิกา แก้วรัตน์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
376 นางสาวรัชนาภรณ์ จันทร์แก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
377 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
378 นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
379 นางหนูพัช หิรัญกร ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
380 นางอัจฉรา บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
381 นางธนภรณ์ บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
382 นางเสาวภา สมพงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
383 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
384 นางฟองจันทร์ ขำร้าย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
385 นางสาวปภาดา บาลทิพย์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
386 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
387 นางดวงแข กาวชู ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
388 นางภาณินี วรเนติวุฒิ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
389 นายภานุวัฒน์ ปะรา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
390 นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒสม โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
391 นางสาวจีรนันท์ สิทธิชัย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
392 นางสาวมัลลิกา แก้วรัตน์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
393 นางสาวรัชนาภรณ์ จันทร์แก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
394 นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
395 นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
396 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
397 นางไซนานีย มุมีน ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
398 นางสาวเพ็ญพร บัวบุตร ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
399 นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
400 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
401 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
402 นายภานุวัชร แก้วลำหัด รอง ผ.อ.เขตพื้นที่การศึกษา สพม.12 คณะกรรมการที่ปรึกษา
403 นายประภาส พรหมแก้ว ผ.อ.โรงเรียนควนขนน คณะกรรมการที่ปรึกษา
404 นายนิกร แสงเกื้อหนุน ผ.อ.โรงเรียนปัญญาวุธ คณะกรรมการที่ปรึกษา
405 นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์ ผ.อ.โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการที่ปรึกษา
406 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ ผ.อ.โรงเรียนอุดมวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา
407 นายพชร มั่นคง ผ.อ.โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
408 นายอนุกูล ชุมทอง ผ.อ.โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
409 นางละม้าย เพชรน้อย ครูโรงเรียนควนขนุน คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
410 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
411 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
412 นางสาริศา คงมี ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
413 นางจริยา สังข์แก้ว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
414 นางเรณู เรืองมาก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
415 นางบังอร ทองสง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
416 นางนุชนาถ สารณะ ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
417 นางสาวสุปรียา ต้นด้าว ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
418 นางสุจิตรา มีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนปากพะยูนวิทยาคาร คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
419 นางจิราภรณ์ พรหมเช็ก ครูโรงเรียนประชาบำรุง คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
420 นางสุวิมล บุญชิต ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
421 นางสัตตบงกช นาคเกลี้ยง ครูโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
422 นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์ ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
423 นางสมใจ พรหมรังษี ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
424 นายชาติชาย ช่วยจันทร์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
425 นางนาฎยา ด่อนแผ้ว ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะดำเนินงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
426 นางสาวสารภี ยศไพโจน์ ครูโรงเรียนตะแพนพิทยาคม คณะดำเนินงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
427 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
428 นางบุญธิดา อิญญา ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร คณะดำเนินงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
429 นางลักษณา ศาสตร์สาระ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะดำเนินงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
430 นายณัฐวุฒิ ทองขาว ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะดำเนินงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
431 นางสมคิด ยีหวังกอง ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะดำเนินงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
432 นางสาวพันธ์นิภา อินทรพัฒน์ ครูโรงเรียนตะโหมด คณะดำเนินงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
433 นางเจริญพร บูรณะ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะดำเนินงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
434 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
435 นายกิตติศักดิ์ ชนะภัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
436 นายสรุชน นิ่มดวง ครูโรงเรียนตะโหมด คณะดำเนินงานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
437 นางรังสิมา บัวแก้ว ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะดำเนินงานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
438 ดร.กฤติกา อินใหม่ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
439 นางสาวทัศนีย์ ช่วยชู ครูโรงเรียนตะโหมด คณะดำเนินงานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
440 นางอัษฎาพร แก้วชูเสน ครูโรงเรียนปากพะยูนวิทยาคาร คณะดำเนินงานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
441 นางศิรินทร์นา แสงแพง ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะดำเนินงานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
442 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
443 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
444 นางชลินาถ อาษาชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
445 นางประไพ อินถิติ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
446 นางปราณี ณัฐคุณานนท์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
447 นายเจษฎา เลี่ยนกัตวา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสถิต คณะดำเนินงานการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
448 นางสาวจงดี ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะดำเนินงานการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
449 นายคำรน ทิพพลชัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
450 นางเปียทิพย์ ด้วงนิล ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
451 นางวันทนีย์ หอยสกุล ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
452 นางสาวปรียฉัตร คงฉิม ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
453 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันเวทคณิต
454 นายสุธน ประดับศรี ครูโรงเรียนตะโหมด คณะดำเนินงานการแข่งขันเวทคณิต
455 นางสาวศุภมาศ แก้วสุข ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะดำเนินงานการแข่งขันเวทคณิต
456 นางธิดารัตน์ หมีนปาน ครูโรงเรียนกงหราพิชากร คณะดำเนินงานการแข่งขันเวทคณิต
457 นายอภัย พงศ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะดำเนินงานการแข่งขันเวทคณิต
458 นางนุสรา ปูตีล่า ครูโรงเรียนปากพะยูนวิทยาคาร คณะดำเนินงานการแข่งขันเวทคณิต
459 นายภิญโญ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนพัทลุง คณะดำเนินงานการแข่งขันเวทคณิต
460 นางสาวเพ็ญพร บัวบุตร ครูโรงเรียนพัทลุง ตณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
461 นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนพัทลุง ตณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
462 นายยุทธพงศ์ กรัษนัยรวิวงศ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
463 นายชนะภูมิ เอียดจุ้ย นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
464 นายปิยภูมิ แซ่โฮ้ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
465 นายทศพล เล็กพุ่ม นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
466 นายพัทธพล จันทร์ชู นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
467 นายณัฐวัชร แก้วขุนทอง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
468 นางสาวชนิกานต์ นกแก้ว นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
469 นางสาวกานต์ระวี ดำสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
470 นางสาวณัชฌา จันทร์รักษ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
471 นางสาวณัฐณิชา สังข์บูรณ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
472 นางสาวพสุกานต์ ศรีพรหมกร นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
473 นางสาวเพ็ญนภา ไหมคง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
474 นางสาวภูริชญา ยอดราช นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
475 นางสาวกฤษณา สาทเวช นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
476 นางสาวณัชยา วงศ์สิงห์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
477 นางสาวธัญชนก เพชรคง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
478 นางสาวบุณฑริกา หนูนอง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
479 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
480 นางสาวอมาวศรี แสงสว่าง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
481 นางสาวฉัตรธรินยา เมืองหนู นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
482 นางสาวพรรธษา ควรชัย นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
483 นางสาวอัจฉริยา ฤทธิเดช นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
484 นางสาวกีรนันต์ ศรัจันทร์ทอง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
485 นางสาวนภัสรา ฤทธิ์ชู นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
486 นางสาวสาวิตรี วงศ์สุวรรณ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
487 นายกิตติธัช พงศาปาน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
488 นายณัฐพล แสงเกิด นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
489 นายปาณัสม์ เพชรมณี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
490 นายปิยะพัฒน์ ทองมาก นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
491 นายเทพพิทักษฺ จันทร์สนิท นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
492 นายสมัชชา สินดำ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
493 นายสิทธิ์ชาญ บัวบาน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
494 นายสิรภพ ศรีโยธา นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
495 นายสุรพิชญ์ เกตุแก้วมุณี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
496 นายศุภเชฎฐ์ สังสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
497 นายนิติไตรรัตน์ เกื้อเผือก นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
498 นายอติวิชญ์ ชูภักดี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
499 นายพศวัต เพชรหนู นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
500 นายคณาธิป แสงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
501 นายชัยรัตน์ วงศ์สวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
502 นางสาวพิมพ์ลภัส บุญทองแก้ว นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
503 นางสาวทักษพิชญ์ สิงหะพล นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
504 นางสาวปรียากร สงชู นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
505 นางสาวอวรรษดา สายแก้ว นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
506 นางสาวจันทกานต์ อนุโชติ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
507 นางสาวบุญฤดี ชวยเทศ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
508 นางสาวกุลนิษฐ์ ณ ปลัด นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
509 นางสาววิภาวรรณ เกื้อมณี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
510 นางสาวศศิวิมล ชูชนะ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
511 นางสาววรางคณา ชนะ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
512 นางสาวอารียา ทองหนูนุ้ย นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
513 นางสาวอภิศยา ไชยพูล นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
514 นางสาวปวันรัตน์ เซ่งฉิม นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
515 นางสาวมาริสา อินปาน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง นักเรียนช่วยงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
516 นายบัณดิษฐ ศรีเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
517 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
518 นางนันทิยา ภักดี ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
519 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
520 นายห่วง ฆังคสุวรรณ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
521 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
522 นางบภาณินี วรเนติวุฒิ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
523 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
524 นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
525 นางสาวรัชนาภรณ์ จันทร์แก้ว นิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
526 นางสาวมัลลิกา แก้วรัตน์ นิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
527 นางสาวจีรนันท์ สิทธิชัย นิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
528 นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒสม นิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
529 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
530 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
531 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
532 นายสถาพร เพ่งพิศ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
533 นายภูเบศร์ หนูแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
534 นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อย ครูโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
535 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
536 นางสาวพรรณชิญา รุ่งเรือง นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
537 นางสาวศศิกานต์ ปานดำ นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
538 นางสาวกมลทิพย์ ทองปาน นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
539 นางสาวปิยมาศ ทองวงค์ นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
540 นางสาวกนกวรรณ วุ่นบัว นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
541 นางสาวจิรสุตา วัชชิระศิริกุล นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
542 นายพฤติพัฒน์ ขำหวาน นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
543 นายพีรณัฐ เรืองมาก นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
544 นายพีรยศ กัณฑ์ราย นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
545 นายธนพล นิลเขต โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดพดับกลาง ระดับม.1-3 ม.4-6 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 ม.4-6 และหุ่นยนต์ผสมระดับ ม.1-3 ม.4-6
546 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
547 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
548 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]