สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีพัทลุง 124 15 5 2 144
2 พัทลุง 104 9 8 2 121
3 ตะโหมด 77 26 6 6 109
4 เขาชัยสน 68 28 9 8 105
5 หารเทารังสีประชาสรรค์ 68 22 18 5 108
6 ปากพะยูนพิทยาคาร 58 17 16 7 91
7 พัทลุงพิทยาคม 42 20 14 10 76
8 บางแก้วพิทยาคม 36 20 5 8 61
9 ป่าพะยอมพิทยาคม 33 18 9 12 60
10 ควนขนุน 28 24 14 8 66
11 หานโพธิ์พิทยาคม 26 7 10 9 43
12 กงหราพิชากร 25 20 11 10 56
13 มัธยมเกาะหมาก 23 14 5 3 42
14 ประภัสสรรังสิต 22 20 11 11 53
15 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 19 11 10 6 40
16 อุดมวิทยายน 14 17 7 7 38
17 นิคมควนขนุนวิทยา 14 12 12 13 38
18 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 13 10 4 7 27
19 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 12 10 15 11 37
20 พนางตุง 12 10 9 10 31
21 ดอนศาลานำวิทยา 12 5 5 2 22
22 ศรีบรรพตพิทยาคม 11 8 10 2 29
23 ชะรัดชนูปถัมภ์ 10 9 8 4 27
24 วชิรธรรมสถิต 10 3 9 7 22
25 ควนพระสาครินทร์ 9 14 7 7 30
26 พรหมพินิตชัยบุรี 9 8 3 6 20
27 ประชาบำรุง 7 14 9 6 30
28 ปัญญาวุธ 6 15 11 14 32
29 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 6 7 5 3 18
30 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ 5 8 12 11 25
31 เทศบาลจุ่งฮั่ว 5 4 1 0 10
32 ตะแพนพิทยา 4 4 6 5 14
33 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 4 4 5 3 13
34 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 3 11 7 8 21
35 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 1 5 11 7 17
36 ป่าบอนพิทยาคม 1 5 9 8 15
37 นาขยาดวิทยาคาร 1 4 7 7 12
38 บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 1 4 5 3 10
39 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 5 4 6 9
40 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 2 8 8 10
41 ภักดีอนุสรณ์ 0 2 4 4 6
42 อิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ 0 1 6 8 7
รวม 923 472 350 284 1,745