สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีพัทลุง 73 45 13 131 124 15 5 2 144
2 พัทลุง 61 32 12 105 104 9 8 2 121
3 ตะโหมด 38 35 21 94 77 26 6 6 109
4 หารเทารังสีประชาสรรค์ 36 23 15 74 68 22 18 5 108
5 เขาชัยสน 36 17 17 70 68 28 9 8 105
6 ปากพะยูนพิทยาคาร 22 23 9 54 58 17 16 7 91
7 บางแก้วพิทยาคม 17 10 11 38 36 20 5 8 61
8 หานโพธิ์พิทยาคม 10 8 6 24 26 7 10 9 43
9 ป่าพะยอมพิทยาคม 9 12 13 34 33 18 9 12 60
10 พัทลุงพิทยาคม 8 18 13 39 42 20 14 10 76
11 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 7 3 9 19 19 11 10 6 40
12 ควนขนุน 6 10 9 25 28 24 14 8 66
13 กงหราพิชากร 6 9 11 26 25 20 11 10 56
14 มัธยมเกาะหมาก 6 9 5 20 23 14 5 3 42
15 พนางตุง 6 5 2 13 12 10 9 10 31
16 วชิรธรรมสถิต 6 5 2 13 10 3 9 7 22
17 ประภัสสรรังสิต 5 3 11 19 22 20 11 11 53
18 อุดมวิทยายน 5 3 5 13 14 17 7 7 38
19 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 4 4 4 12 13 10 4 7 27
20 ชะรัดชนูปถัมภ์ 4 3 2 9 10 9 8 4 27
21 ประชาบำรุง 4 2 3 9 7 14 9 6 30
22 ดอนศาลานำวิทยา 4 1 4 9 12 5 5 2 22
23 ควนพระสาครินทร์ 3 4 4 11 9 14 7 7 30
24 ศรีบรรพตพิทยาคม 2 3 2 7 11 8 10 2 29
25 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 2 2 5 9 12 10 15 11 37
26 นิคมควนขนุนวิทยา 1 5 4 10 14 12 12 13 38
27 ปัญญาวุธ 1 1 1 3 6 15 11 14 32
28 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ 1 0 2 3 5 8 12 11 25
29 บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 1 0 0 1 1 4 5 3 10
30 พรหมพินิตชัยบุรี 0 2 2 4 9 8 3 6 20
31 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 0 2 2 4 6 7 5 3 18
32 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 0 2 2 4 3 11 7 8 21
33 เทศบาลจุ่งฮั่ว 0 1 3 4 5 4 1 0 10
34 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 0 1 3 4 4 4 5 3 13
35 ตะแพนพิทยา 0 1 1 2 4 4 6 5 14
36 ป่าบอนพิทยาคม 0 1 0 1 1 5 9 8 15
37 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 1 0 1 0 5 4 6 9
38 นาขยาดวิทยาคาร 0 0 2 2 1 4 7 7 12
39 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 0 0 1 1 1 5 11 7 17
40 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 2 8 8 10
41 ภักดีอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 4 4 6
42 อิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 1 6 8 7
รวม 384 306 231 921 923 472 350 284 1,745