สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม. เขต ๑๖ (สงขลา,สตูล)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เพชรบุรี
 
1. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวณัฐวิภา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ปล้องใหม่
 
1. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 11 1. นางสาวกาญจนา  หอยหวาน
 
1. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปุญยนุช  สุวรรณมณี
2. นายเสริมศักดิ์  แก้วน้อย
 
1. นายบุญพา  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขวัญฤดี  มอกมา
2. นางสาวสิริวรรณ  ชูนิ่ม
 
1. นายบุญพา  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงทอง
 
1. นางจุรีภรณ์  น้อยเสงี่ยม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายโศภณ  เกวะระ
 
1. นายเอกชัย  มงชู
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชูเกียรติ  ด่านปิยโชคกุล
 
1. นายเอกชัย  มงชู
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 1. นายกฤษฎา   ปาทัพ
 
1. นายเอกชัย  มงชู
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 5 1. นายกชนน  สวนพลาย
2. นายกิตติกรณ์  คงชาตรี
3. นายรัฐภูมิ  แสงทอง
 
1. นางอัจฉราภรณ์   ศรีไสยเพชร
2. นางอรทัย  คงสุวรรณ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 5 1. นางสาวฐิดาพร  ทิพย์วารี
2. นายณัฐนันท์  ขุนจันทร์
3. นายศุภณัฐ  สว่างอารมณ์
 
1. นายวิรัตน์  ขุนราช
2. นายสุธน  ขวัญแก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. นายทวีศักดิ์  มีนุ่น
2. เด็กชายวสันต์  มิลำเอียง
 
1. นายสุธน  ขวัญแก้ว
2. นายวิรัตน์  ขุนราช
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สุวรรณจินดา
2. เด็กหญิงเนตรฤทัย  แก้วทอง
 
1. นายไพศาล  คงสุวรรณ
2. นายสุธน  ขวัญแก้ว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายเด็กชายกฤษพล    จิตพิทักษ์
2. เด็กชายเด็กชายนิติธร    เพ็ชรรัตน์
3. เด็กหญิงเด็กหญิงจุฑามณี   คงเอียง
4. เด็กหญิงเด็กหญิงธวัลยา   หลอกลาง
5. เด็กหญิงเด็กหญิงหนึ่งฤทัย   เทพโนรา
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
2. นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.25 เงิน 7 1. นางสาวบงกช  เสมอภาค
2. นายพีรพงษ์    พุฒคง
3. นางสาวสุชาดา  เกษตรสุนทร
4. นางสาวอมรรัตน์  เกิดสมกาล
5. นายอมรเทพ  ศรีไหม
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
2. นางประนอม  ประยูร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร   ชัยหาญ
2. เด็กหญิงจินดาพร  ทองมี
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ทุมพันธ์
4. เด็กหญิงสุภาพร  จันทรัตน์
5. เด็กหญิงสุวลักษณ์  ชุมหล่อ
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
2. นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   อรน้อม
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นายศรัญญู  ทองมี
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายหรินทร์  ทองมี
2. เด็กหญิงเสารศ  บุญสุข
 
1. นางประนอม  ประยูร
2. นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 8 1. นายกิตติพงษ์   รักวงค์
2. นางสาวยลดา    บุญช่วย
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
2. นางประนอม  ประยูร
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิงหา  รัตนชูศรี
2. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญญภัทโร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรจิรา  ทะลิทอง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 13 1. นางสาวญาดานันท์  ณรงค์
2. นายประกาศิต  มากชุมนุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรจิรา  ทะลิทอง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 -    
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวชนาภา  ชัยฤทธิ์
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุทุมพร  วจนสาระ
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวโสรดา  บงกฏ
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. นางสาวพิขญานันท์  ภู่เพ็ชร์
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขาวมัน
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายหัสวรรษ  ศรีสงค์
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยชาญ  ชุมภูทอง
2. นายปาณวัตร  ศรีหะวงศ์
3. นายสุริยา่  มุ่งมาไพรี
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นายไชยรักษ์  ผลบุญ
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรรณนภา  เกลี้ยงคง
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรภาส  โชติอัครวัฒน์
 
1. Mr.Herbert  Donguines
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 9 1. นางสาวอินทิราวรรณ   ดวงภักดี
 
1. Mr.Herbert  Donguines
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิชาอร  ณรงค์
 
1. นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นายณัฐดนัย  ฉิมคล้าย
 
1. นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วแดง
2. เด็กหญิงสุธิรักษ์  ชูแสง
 
1. นางสาวอาริษา  สีเต็ม
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศรุตา  ศรีอักษร
2. นางสาวสุภาพร  อรน้อม
 
1. นางสาวอาริษา  สีเต็ม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐธิดา  สุขเขียว
2. นางสาวปพิชญา  เพชรบุรี
 
1. นางสาวอาริษา  สีเต็ม
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. นายศักดา   ปาทัพ
2. นายสุทธิพงศ์   บุญรอด
 
1. Mr.Herbert  Donguines
2. นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนิสา  บุญตามช่วย
 
1. Mr.Herbert  Donguines