งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) แข่งตอบปัญหา (เช้า) อาคารสม เพชรวารี /แก้ปัญหา (บ่าย) อาคาร 4 ทวีวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้อง 421 ทีมที่ 1-12 (สหฯ1), ห้อง 423 ทีมที่ 1-12 (สหฯ2), ห้อง 428 ทีมที่ 1-12 (สหฯ3) 10 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน หน้าอาคารสม เพชรวารี เวลา 08.00 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) แข่งตอบปัญหา (เช้า) อาคารสม เพชรวารี /แก้ปัญหา (บ่าย) อาคาร 4 ทวีวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้อง 421 ทีมที่ 1-12 (สหฯ1), ห้อง 423 ทีมที่ 1-12 (สหฯ2), ห้อง 428 ทีมที่ 1-12 (สหฯ3) 11 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน หน้าอาคารสม เพชรวารี เวลา 08.00 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) อาคาาร 5 วรรณทัศน์ ห้องเรียน EP ชั้น 2 ห้อง 522, 523, 524 10 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 5 วรรณทัศน์ เวลา 08.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) อาคาาร 5 วรรณทัศน์ ห้องเรียน EP ชั้น 2 ห้อง 522, 523, 524 11 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 5 วรรณทัศน์ เวลา 08.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) อาคาาร 5 วรรณทัศน์ ห้องเรียน EP ชั้น 2 ห้อง 526, 527, 528 10 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 5 วรรณทัศน์ เวลา 08.00 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) อาคาาร 5 วรรณทัศน์ ห้องเรียน EP ชั้น 2 ห้อง 526, 527, 528 11 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 5 วรรณทัศน์ เวลา 08.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) เวทีที่ 1 หอประชุม 100 ปี ครูลำยอง ,เวทีที่ 2 ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 10 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน ณ หอประชุม 100 ปีครูลำยอง เวลา 08.00 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) เวทีที่ 1 หอประชุม 100 ปี ครูลำยอง ,เวทีที่ 2 ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 11 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน ณ หอประชุม 100 ปีครูลำยอง เวลา 08.00 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) อาคาาร 5 วรรณทัศน์ ห้องเรียน EP ชั้น 1 ห้อง 514, 515 ,516 10 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 5 วรรณทัศน์ เวลา 08.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) อาคาาร 5 วรรณทัศน์ ห้องเรียน EP ชั้น 1 ห้อง 514, 515 ,516 11 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน หน้าอาคาร 5 วรรณทัศน์ เวลา 08.00 น.
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) อาคารพลานามัย (โรงยิม) 11 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน หน้าอาคารพลานามัย(โรงยิม) เวลา 08.00 น.
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดนตรีสากล) อาคารพลานามัย (โรงยิม) 10 ต.ค. 2561 09.00 ลงทะเบียน หน้าอาคารพลานามัย(โรงยิม) เวลา 08.00 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 อาคารพลานามัย (โรงยิม)/สนามฟุตบอล 10 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561
08.00 ลงทะเบียน หน้าอาคารพลานามัย(โรงยิม) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 เวลา 07.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]