งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 4 ห้อง 5411 10 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 542
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 4 ห้อง 5410 10 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 543
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 4 ห้อง 549 10 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 544
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 4 ห้อง 548 10 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 545
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารภราดร ชั้น 4 ห้อง 343 10 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 345
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารภราดร ชั้น 4 ห้อง 344 10 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 346
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เตรียมอุปกรณ์ข้างห้องโสตฯ
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารบวรศิลป์ ชั้น 3 ห้อง หอประชุมบวรศิลป์ 10 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เตรียมอุปกรณ์บนหอประชุม
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 4 ห้อง 5411 11 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 542
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 4 ห้อง 549 11 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 542
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 5 ห้อง 5511 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.00 เก็บตัวห้อง 552
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 5 ห้อง 5511 10 ต.ค. 2561 10.00 - 11.00 เก็บตัวห้อง 552
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 5 ห้อง 5510 10 ต.ค. 2561 09.00 - 10.00 เก็บตัวห้อง 553
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 4 ห้อง 548 11 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 547
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 5 ห้อง 5511 10 ต.ค. 2561 12.00 - 13.00 เก็บตัวห้อง 552 (ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขัน)
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 5 ห้อง 5510 10 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 553 (ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขัน)
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารบวรศิลป์ ชั้น 3 ห้อง หอประชุมบวรศิลป์ 11 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 5 ห้อง 5511 10 ต.ค. 2561 13.00 - 14.00 เก็บตัวห้อง 552 (ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขัน)
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 5 ห้อง 5510 10 ต.ค. 2561 10.30 - 12.00 เก็บตัวห้อง 553 (ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขัน)
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 4 ห้อง 5410 11 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 543
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 5 ห้อง 5511 10 ต.ค. 2561 14.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 552
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 5 ห้อง 555 - 556 10 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ และเรียนร่วม) อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 5 ห้อง 557 - 558 10 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]