::sm-sni2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนาฎ ขันทองคำโรงเรียนพุนพินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สั่งสอนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สฎกรรมการ
3. นางสาวอาภาพร เทพบรรจงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นางกรกต ดวงจันทร์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
5. นางวาสนา ช้องทองโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางธิดานิจ ศรีพรหมโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริณี รัตน์ชูโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรัญญา หมื่นหนูโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวช่อทิพย์ ทองมีสุขโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
5. นางสัจพร องอาจโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรพร ช่วยชนะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางนรวีร์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สฎกรรมการ
3. นางพรชนา สุวรรณจันทร์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นางสาวสุกันยา โปดำโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชรีย์ มีแสงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางมยุรีย์ นาคเสนข้าราชการบำนาญโรงเรียนท่าชนะประธานกรรมการ
2. นางสุนารถ จรูญพงศ์โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
3. นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
4. นางสาวญาณิศา เกียบแก้วโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
5. นางสุนันท์ หนูอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภร กันตังกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ.ประธานกรรมการ
2. นายเสวก โภคากรณ์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เมืองเจริญโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี พลายแก้วโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
5. นางสาวเมธณี อินทชาติโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์โรงเรียนไชยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางเนตรนภา ปาละแมโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา แป้นเจริญโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
5. นางจรรยา งามประดิษฐ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี แก้ววัดปริงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางสาวณิชาภา สุทธิแป้นโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
4. นางจิราพร พลกำเหนิดโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางพจนาถ ศิริสกุลโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางจำเรียง ใจกว้างโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางรังสิตา ชุมชอบโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางเกษราภรณ์ ทองไสยโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่นโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา ไมทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ.ประธานกรรมการ
2. นางเยาวภัค ทองชะอมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางสาวจันจิรา เขียวคล้ายโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นางสาวบงกช อาศิรพจน์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
5. นางวนิดา เกิดนุ้ยโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศรีรัญญา ศรีสนิทโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. นางมนพร เหมทานนท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางสาวนิลเนตร ทองสุขโรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
4. นางชะโลม บุญเกื้อโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส ยิ้มย่องโรงเรียนท่าชนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ทองตำลึงโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ รักช้างโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ ไชยชะนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ.กรรมการ
4. นายสุกฤษ ศักดื์จันทร์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวกนกกร ทองเดชโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นายสกูล จันทสุวรรโณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3. นางบุญญารักษ์ ท้าววิบูลย์โรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสนธยา ศรีสุขโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
5. นางบุญเรียง จันทร์ทันโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายสันติสุข ศรีน้อยโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางณฐา นรากูลโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผลโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ จงอินตาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล จิตรจันทร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. นางวัฒณี พันธ์พิพัฒไพบูลย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางสาวธัญญ์พิชชา จันทร์เสถียรโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภาดา เวียงแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางปาริชาติ แจวศิริโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศ สังเมียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางเปรมทิพย์ รัตนคมโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นางสุจารีย์ ทองคลอดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางนนทยา ธรรมธวัชโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมขุนทองโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางฐิติมา คงคากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางภัทรานิษฐ์ สินอุดมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนนทพล พลอินทร์โรงเรียนไชยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ แมนเมืองโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิภักดีโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิธร รัตนพันธุ์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุรีรัตน์ พัฒนกลางโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวมาลิณี จันทร์เพ็ชรพูลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกันญารัตน์ หนูชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุจารี ดำศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกิติชัย แก้วหนูนาโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นายพิชญพงศ์ ชาตะกูลโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางวนิดา คงอุดหนุนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
7. ดร.เจนจิรา ทิพย์ญาณโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
8. นายมนัสวี อุตรภาคโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
9. นางจรรยาวดี คำตาโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
10. นางพเยาว์ สูนกามรัตน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
11. นางสาววรกัญญา เหล็บบุรินทร์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นางละอองดาว เกลี้ยงเกลาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
13. นายสมญา แพ่งรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกันญารัตน์ หนูชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุจารี ดำศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกิติชัย แก้วหนูนาโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นายพิชญพงศ์ ชาตะกูลโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางวนิดา คงอุดหนุนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
7. ดร.เจนจิรา ทิพย์ญาณโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
8. นายมนัสวี อุตรภาคโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
9. นางจรรยาวดี คำตาโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
10. นางพเยาว์ สูนกามรัตน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
11. นางสาววรกัญญา เหล็บบุรินทร์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นางละอองดาว เกลี้ยงเกลาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
13. นายสมญา แพ่งรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกันญารัตน์ หนูชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุจารี ดำศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกิติชัย แก้วหนูนาโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นายพิชญพงศ์ ชาตะกูลโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางวนิดา คงอุดหนุนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
7. ดร.เจนจิรา ทิพย์ญาณโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
8. นายมนัสวี อุตรภาคโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
9. นางจรรยาวดี คำตาโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
10. นางพเยาว์ สูนกามรัตน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
11. นางสาววรกัญญา เหล็บบุรินทร์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นางละอองดาว เกลี้ยงเกลาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
13. นายสมญา แพ่งรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกันญารัตน์ หนูชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุจารี ดำศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกิติชัย แก้วหนูนาโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นายพิชญพงศ์ ชาตะกูลโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางวนิดา คงอุดหนุนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
7. ดร.เจนจิรา ทิพย์ญาณโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
8. นายมนัสวี อุตรภาคโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
9. นางจรรยาวดี คำตาโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
10. นางพเยาว์ สูนกามรัตน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
11. นางสาววรกัญญา เหล็บบุรินทร์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นางละอองดาว เกลี้ยงเกลาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
13. นายสมญา แพ่งรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.กำธร ไชยลึกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประธานกรรมการ
2. ดร.กิติพล นวลทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางนิตยา พรหมทองโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ บัวชูโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวผกามาส ใหม่เอี่ยมโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
8. นางพิมผกา จันทร์คงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางคนึงนิตย์ บุญคงโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
10. นางสุทินา สุธรรมานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.กำธร ไชยลึกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประธานกรรมการ
2. ดร.กิติพล นวลทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายธรรมนิตย์ ชำนาญกิจโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายศุภชัย เรืองเดชโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
5. นางรัตนา คงแก้วโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
6. นางนิภาวดี ศรีเดชาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางกาญจนา ปลอดจินดาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางสาวอุราพร ชาติวัฒนธาดาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
10. นางสุทินา สุธรรมานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาววิดา อินทร์จงจิตรโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ วรรณศรีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอมโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายอนัตภูม ศิริรัตน์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศนวรรณ รามณรงค์โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลัดดาวรรณ อุปลาโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นางผุสดี สุวรรณเทียบโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุพัตรา จันทร์คงโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
9. นางวราภรณ์ บุญเกตโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวชญานิน คมพจน์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมพร พรหมหีตโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
12. นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์วงค์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
13. นางวัตจารี ขำเกิดโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
14. นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
15. นางศิวพร ลีนะธรรมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
16. นางพนัสดา วิมลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาววิภาณี ช่วยเนียมโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
18. นางลดาวัลย์ บัวนาคโรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
19. นางสาวชุติมา สุวรรณศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
20. นางปนัดดา รัตนะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาววิดา อินทร์จงจิตรโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ วรรณศรีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอมโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นายอนัตภูม ศิริรัตน์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศนวรรณ รามณรงค์โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลัดดาวรรณ อุปลาโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นางผุสดี สุวรรณเทียบโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุพัตรา จันทร์คงโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
9. นางวราภรณ์ บุญเกตโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวชญานิน คมพจน์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมพร พรหมหีตโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
12. นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์วงค์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
13. นางวัตจารี ขำเกิดโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
14. นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
15. นางศิวพร ลีนะธรรมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
16. นางพนัสดา วิมลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาววิภาณี ช่วยเนียมโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
18. นางลดาวัลย์ บัวนาคโรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
19. นางสาวชุติมา สุวรรณศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
20. นางปนัดดา รัตนะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ จงไกรจักรโรงเรียนชัยบุรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจตุภูมิ มังคลังโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกอร ฤกษ์ดีโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิธิยา ทองยวนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางกานต์ชนิต แสงสุวรรณ์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
6. นางอนุสรา ปาหินาโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพุทธิกา กาญจนรักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวสุชาวดี วิเศษแก้วโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวโสรวีร์ แช่มชื่นโรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ทองเจริญโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ทองมีบัวโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิตติพล ทองอิ่นโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฮายาตี ดือเระโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ กลั่นดวงโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุศาสน์ มีนุ่นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายนิพนธ์ โสภาโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
8. นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กรรมการ
9. นายนาวิน โพธิ์ศรีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายสุริยา นาคใหญ่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา คงแก้วโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาทิพย์ คงด้วงโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีย์ ชูเทพโรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพิชฌาย์ ซังปานโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ เพชรบูรณ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ ทองนพคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวมยุรี แซ่ลี้โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ กลิ่นกล่อมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
9. นายเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
10. นางนารี แป้นเหลือโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา คงแก้วโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาทิพย์ คงด้วงโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีย์ ชูเทพโรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพิชฌาย์ ซังปานโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ เพชรบูรณ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ ทองนพคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวมยุรี แซ่ลี้โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ กลิ่นกล่อมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
9. นายเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
10. นางนารี แป้นเหลือโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศโรงเรียนพนมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสูไหวดา สันนกโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
4. นางณัฐชา สันสำราญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวอารยา บุญส่งโรงเรียนบางเดือนสถิตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา หอมรัตน์โรงเรียนเวียงสระกรรมการ
7. นางสาวมณฑา บุญคล่องโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นางสาววลัยพรรณ ถาวะรัตน์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
9. นายณัฐพนธ์ ส่งแสงโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุญแสวงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. ดร.สายสุนีย์ จำรัสมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. ดร.ศรัณยู ใคลคลายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. ผศ.ดร.กานดา ค้ำชูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. ดร.อติพล พัฒิยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. ผศ.ดร.ปรินุช ชุมแก้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. ดร.วาริช วีระพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นางสาวอลิษา แก้วประสงค์โรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการและเลขานุการ
13. นางวนัสนันท์ ศรีสุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวปวีณา แดงนาวาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางวาสนา บุญแสวงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. ดร.สายสุนีย์ จำรัสมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. ดร.ศรัณยู ใคลคลายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. ผศ.ดร.กานดา ค้ำชูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. ดร.อติพล พัฒิยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. ผศ.ดร.ปรินุช ชุมแก้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. ดร.วาริช วีระพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นางสาวอลิษา แก้วประสงค์โรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
13. นางวนัสนันท์ ศรีสุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวปวีณา แดงนาวาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวีรภัทร์ โปณะทองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกพนธ์ กลับใจโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอัจราพรรณ ล้วนมณีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวีรภัทร์ โปณะทองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกพนธ์ กลับใจโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอัจราพรรณ ล้วนมณีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชิโนรส ละอองวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ดร.พีรพงศ์ หนูช่วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายพิทธพนธ์ พิทักษ์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางกนกพร จันทร์แก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอุไรวรรณ กุลีช่วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชิโนรส ละอองวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ดร.พีรพงศ์ หนูช่วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายพิทธพนธ์ พิทักษ์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางกนกพร จันทร์แก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอุไรวรรณ กุลีช่วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ดร.จิรวัฒน์ มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางจีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางกานต์ธิดา บุญมามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางฤกษ์ฤดี นาควิจิตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางโสภา อุดมพิทยาคมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
7. นางนุจรี มณีจันทร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนูรีดา เจ๊ะโซ๊ะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. ดร.จิรวัฒน์ มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางจีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางกานต์ธิดา บุญมามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางฤกษ์ฤดี นาควิจิตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางโสภา อุดมพิทยาคมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
7. นางนุจรี มณีจันทร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนูรีดา เจ๊ะโซ๊ะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิมล พรหมแช่มมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายคมกริชณ์ ศรีพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสุธีร์ ก่อบุญขวัญวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายจรัส จุนเด็นวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายจืรัฎฐ์ เนียนเถ้อโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนัยนชนก เกียรติกุลพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิมล พรหมแช่มมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายคมกริชณ์ ศรีพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสุธีร์ ก่อบุญขวัญวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายจรัส จุนเด็นวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายจิรัฎฐ์ เนียนเถ้อโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนัยนชนก เกียรติกุลพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้นวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายพิระ วิจะสิกะวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายกิติทัศน์ นิ่มละมัยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายนัฐสิทธิ์ อุบลสวัสดิ์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวพรรณผกา ด้วงกูลวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสมบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวน้ำฝน กรทิพย์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวทิภาพร แป้นชู แป้นชูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองแป้นวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายครรชิต แป้นหมึกโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นายยงยุทธ์ จารุรัตน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นายอัจฉริยะ สิงห์อินทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวชฎาพร ช่วยชูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
14. นายจักรพันธ์ แซ่โค้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวปัณณพร โอมีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้นวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายพิระ วิจะสิกะวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายกิติทัศน์ นิ่มละมัยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายนัฐสิทธิ์ อุบลสวัสดิ์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวพรรณผกา ด้วงกูลวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสมบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวน้ำฝน กรทิพย์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวทิภาพร แป้นชูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองแป้นวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายครรชิต แป้นหมึกโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นายยงยุทธ์ จารุรัตน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นายอัจฉริยะ สิงห์อินทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวชฎาพร ช่วยชูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
14. นายจักรพันธ์ แซ่โค้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวปัณณพร โอมีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายพลวัฒน์ อาปตาคม ณ นครสมาชิกชมรมเครื่องบินเล็กสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ จิตรเจริญพงศ์วิศวกร บริษัท เอ็มเฟ็ค เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด สมาชิกชมรมเครื่องบินเล็กสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3. นายปัญญา เพชรติ่งสมาชิกชมรมเครื่องบินเล็กสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4. นายกิตตินพ ดิษเลิศสมาชิกชมรมเครื่องบินเล็กสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีเอกพจน์ ช่วยสงค์รอง สว.สส.สภ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี สมาชิกชมรมเครื่องบินเล็กสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. ดาบตำรวจสมบัติ สุทธิจันทร์สังกัดงานวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก. สมาชิกชมรมเครื่องบินเล็กสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายจิตรภณ ขวัญจันทร์สังกัดเรือนกลางสุราษฎร์ธานี สมาชิกชมรมเครื่องบินเล็กสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายเริงฤทธิ์ วิชัยดิษฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายบัญชา เกษมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายทวิพงศ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
11. นายพฤติกรณ์ จะราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
12. นายมนตรี จันทรัตน์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสาน อาวุธผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อมฤตรสข้าราชการบำนาญ/สพม.11 กรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ เอกสุวรรณโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ทองสุขโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภรณ์ โชติรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประสาน อาวุธผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อมฤตรสข้าราชการบำนาญ/สพม.11 กรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ เอกสุวรรณโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายชวน เกื้อทองสั้นโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม กรรมการ
5. นางสุภรณ์ โชติรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระครูประสาท สรคุณวัดธรรมบูชาประธานกรรมการ
2. พระมหาฐิติพงศ์ ฐิตญาณเมธี วัดกลางใหม่กรรมการ
3. นางสาวสมบูรณ์ จินตุลาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นางสมจิตร เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้วโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. พระมหาฐิติพงศ์ ฐิตญาณเมธี วัดกลางใหม่ประธานกรรมการ
2. พระครูประสาท สรคุณวัดธรรมบูชากรรมการ
3. นายณฐกรณ์ ดำชะอม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
5. นายเธียร ศิริสกุล โรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวรดร แก้วสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐวัจน์ อุดมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอรรถพล พลวัฒน์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวภวมัย เพ็ชรคงทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ กรรมการ
5. นายเทพ รักบำรุงโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิพย์ แซ่แต้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐวัจน์ อุดมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายคุณภาช แซ่ลิ้มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
5. นายวันชัย ช่วยไทยโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางอุบล ไทยเสนโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. พระมหาประเสริฐศักดิ์ ปุญฺญพฑฺฒโน วัดพัฒนาราม กรรมการ
3. นางพยอม เดชสารโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางปาณิสรา เภตราใหญ่โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
5. นางนิภาพร สุพรรณพงศ์ โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางอนงค์ รุ่งโรจน์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ เริ่มฤกษ์ โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
3. นายรัฐพร ชูพิชัย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นายชาตรี ชูโลกโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
5. นางอนุสรณ์ เทียนแก้ว โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีรัตน์ อักษรกาญจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. นางสาววัศรนันทน์ ชูทัพมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3. นางภัทรภร สุขมาก โรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
4. นางปฐมา ชูศักดิ์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
5. นางมันธนา ปุณยปรัชญ์ โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ผศ.ณัฐา วิพลชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุนี พันธ์น้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ นาพิรุณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายปฎิพัทธ์ ใจดีโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางนัยนา สัตถาพรโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุดาพร วิโรจน์ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางเริงจิรา ศยามล สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางวีระนาฏ เจริญพานิช สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางศรีสุดา เพชรพงศ์ โรงเรียนท่าชนะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเริงจิรา ศยามลสนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร วิโรจน์สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางวีระนาฏ เจริญพานิช สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางสาวสมทรง อำไพเมือง โรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูโสภณ วีราภรณ์ วัดนิกรประสาทประธานกรรมการ
2. พระปลัดวิริยะ ธมฺมโชโตวัดอัมพารามกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ กัลป์สุทธิ์ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
4. นายนพพร คงทองโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชา สามเคี้ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางอุบลรัตน์ สุขนาวาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ชูช่วย เพชรน้อยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางนิยดา ประแปง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลท่าโรงช้างกรรมการ
4. นางอุราวรรณ ผลพานิชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา เรืองดำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 กรรมการ
6. นางพัชรินทร์ เทพนวลโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 กรรมการ
7. นางสาวธนพร นวลสุวรรณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กรรมการ
9. นางพรรณวดี ทวีวิทย์ชาคริยะโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
10. นางเรวดี นุ่นมันโรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2กรรมการ
11. นายสุรพล พันธุ์ทองโรงเรียนเทศบาล 5 กรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร ประมุข อบจ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายนิเวศ ทองแก้มขาวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายโยธิน นวลมุสิกโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ
4. นางสาวประทุมวรรณ ผ่องแก้วโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กรรมการ
5. นายธงชัย เทพพิมลโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ประมุขอบจ.สุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนิเวศ ทองแก้มขาวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายโยธิน นวลมุสิกโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ
4. นายประเสริฐพร พัฒนศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
5. นายโอภาส เกื้อสกุลโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
6. นายธีรยุทธ์ คงที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ประมุขอบจ.สุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนิเวศ ทองแก้มขาวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายโยธิน นวลมุสิกโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ
4. นายประเสริฐพร พัฒนศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
5. นายโอภาส เกื้อสกุลโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
6. นายธีรยุทธ์ คงที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วิเชียรชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ สุขนาวาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาวโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กรรมการ
4. นายเลอพงศ์ มณีฉายโรงเรียนพระแสงวิทยา กรรมการ
5. นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์โรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ
6. นายสุชาติ ทองกลิ่นโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวฐิติมน เพชรเจริญโรงเรียนเวียงสระ กรรมการ
8. นายนิพนธ์ ดิลกโชติพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางจันทร์จรัส ม่วงรักษ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
10. นางนฤมล เกิดช่วยโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม กรรมการ
11. นายชิษณุพงษ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
12. นางสาวผุสดี ไชยบุรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 กรรมการ
13. นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสามโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา กรรมการ
14. นายชาตรี จริตงามโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม กรรมการ
15. นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยมโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
16. นางสาวลัดดาวัลย์ ยิ้มย่อง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นางมนัสชนก ทองชลโรงเรียนท่าอุแทพิทยา กรรมการ
18. นายสัมพันธ์ ฉิมภักดีโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
19. นายสุรพล ประไพวรรณโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม กรรมการ
20. นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมันโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
21. นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพรโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ
22. นายมนตรี ด้วงกุลโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา กรรมการ
23. นายเอกรัตน์ มีพร้อมโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม กรรมการ
24. ว่าที่ร้อยตรีเอกวิทย์ สรรเพชรโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ
25. นายโกวิทย์ ธานีสอนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม กรรมการ
26. นายภัสกร ชูส่งแสงโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ
27. นายเพียงศักดิ์ สินณรงค์โรงเรียนพ่วงพรหมครวิทยา กรรมการ
28. นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
29. นางคนึงนิจ เทนสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
30. นายสุทธิรักษ์ แพวิเศษโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
31. นายพิทยา สังข์ประคองโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
32. นางสาวดวงพร เพชรแสงโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
33. นายณฐพัฒน์ ถุงพลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมชาย วิเชียรชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ สุขนาวาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว ครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นายเลอพงศ์ มณีฉายโรงเรียนพระแสงวิทยา กรรมการ
5. นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์โรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ
6. นายสุชาติ ทองกลิ่นโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวฐิติมน เพชรเจริญโรงเรียนเวียงสระ กรรมการ
8. นายนิพนธ์ ดิลกโชติพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางจันทร์จรัส ม่วงรักษ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
10. นางนฤมล เกิดช่วยโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม กรรมการ
11. นายชิษณุพงษ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
12. นางสาวผุสดี ไชยบุรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 กรรมการ
13. นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสามโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา กรรมการ
14. นายชาตรี จริตงามโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม กรรมการ
15. นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยมโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
16. นางสาวลัดดาวัลย์ ยิ้มย่องโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นางมนัสชนก ทองชลโรงเรียนท่าอุแทพิทยา กรรมการ
18. นายสัมพันธ์ ฉิมภักดีโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
19. นายสุรพล ประไพวรรณโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม กรรมการ
20. นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมันโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
21. นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพรโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ
22. นายมนตรี ด้วงกุลโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา กรรมการ
23. นายเอกรัตน์ มีพร้อมโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม กรรมการ
24. ว่าที่ร้อยตรีเอกวิทย์ สรรเพชรโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ
25. นายโกวิทย์ ธานีสอนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม กรรมการ
26. นายภัสกร ชูส่งแสงโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ
27. นายเพียงศักดิ์ สินณรงค์โรงเรียนพ่วงพรหมครวิทยา กรรมการ
28. นายศุภศิลป์ ไตรเมศษ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
29. นางคนึงนิจ เทนสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
30. นายสุทธิรักษ์ แพวิเศษโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
31. นายพิทยา สังข์ประคองโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
32. นางสาวดวงพร เพชรแสงโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
33. นายณฐพัฒน์ ถุงพลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราฎร์ธานีกรรมการ
5. นายเกริกเกียรติ จำนงค์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเจริญ ผิวนิลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5. นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์โรงเรียนเสวียดรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวบุษกร ยันเสนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุชิลา พงษ์พุ่มโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวอุษา มากอินทร์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเสด็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสุชิลา พงษ์พุ่มโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
5. นางสาวอุษา มากอินทร์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราฎร์ธานีกรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายปรณนต์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรณ์สิริ หนูมีโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิชย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราฎร์ธานีกรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์โรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิชย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวบุษกร ยันเสนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ผศ.ธีระศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวรรณลพ มีมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา บัวลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายชาคริต เฉลิมสุขมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนิพัฒน์ ทศไพรรินทร์โรงเรียนดนตรีสยามกลการยามาฮ่ากรรมการ
3. นายฬาริน จำเนียรขจรนักร้องอาชีพกรรมการ
4. นายพงษ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไผท ทองลิ้มมือกีตาร์ห้องอัด/นักดนตรีอาชีพ สตูดิโออัดเพลงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. ผศ.บัญชา อาษากิจมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธนาวุฒิ กล้าเวชวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธนะรัตน์ ทองด้วงสตูดิโอสอนกลอง Drummer boy Studioกรรมการ
4. นายพงษ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายนิพัฒน์ ทศไพรรินทร์โรงเรียนดนตรีสยามกลการยามาฮ่ากรรมการ
4. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายนิพัฒน์ ทศไพรรินทร์โรงเรียนดนตรีสยามกลการยามาฮ่ากรรมการ
4. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายกิดาพนธ์ วารีวะนิชนักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายธนะรัตน์ ทองด้วงสตูดิโอสอนกลอง Drummer boy Studioกรรมการ
4. นายธนาวุฒิ กล้าเวชวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายกิดาพนธ์ วารีวะนิชนักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายธนะรัตน์ ทองด้วงสตูดิโอสอนกลอง Drummer boy Studioกรรมการ
4. นายธนาวุฒิ กล้าเวชวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายกิดาพนธ์ วารีวะนิชนักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายธนะรัตน์ ทองด้วงสตูดิโอสอนกลอง Drummer boy Studioกรรมการ
4. นายธนาวุฒิ กล้าเวชวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายกิดาพนธ์ วารีวะนิชนักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายธนะรัตน์ ทองด้วงสตูดิโอสอนกลอง Drummer boy Studioกรรมการ
4. นายธนาวุฒิ กล้าเวชวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.บัญชา อาษากิจมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายฬาริน จำเนียรขจรนักร้องอาชีพกรรมการ
3. นายผไท ทองลิ้มมือกีตาร์ห้องอัด/นักดนตรีอาชีพ สตูดิโออัดเพลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.บัญชา อาษากิจมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายฬาริน จำเนียรขจรนักร้องอาชีพกรรมการ
3. นายผไท ทองลิ้มมือกีตาร์ห้องอัด/นักดนตรีอาชีพ สตูดิโออัดเพลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.บัญชา อาษากิจมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายฬาริน จำเนียรขจรนักร้องอาชีพกรรมการ
3. นายผไท ทองลิ้มมือกีตาร์ห้องอัด/นักดนตรีอาชีพ สตูดิโออัดเพลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ผศ.บัญชา อาษากิจมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายฬาริน จำเนียรขจรนักร้องอาชีพกรรมการ
3. นายผไท ทองลิ้มมือกีตาร์ห้องอัด/นักดนตรีอาชีพ สตูดิโออัดเพลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.อรอุษา หนองตรุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนิพัฒน์ ทศไพรรินทร์โรงเรียนดนตรีสยามกลการยามาฮ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.อรอุษา หนองตรุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนิพัฒน์ ทศไพรรินทร์โรงเรียนดนตรีสยามกลการยามาฮ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.อรอุษา หนองตรุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนิพัฒน์ ทศไพรรินทร์โรงเรียนดนตรีสยามกลการยามาฮ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.อรอุษา หนองตรุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนิพัฒน์ ทศไพรรินทร์โรงเรียนดนตรีสยามกลการยามาฮ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. ดร.อรอุษา หนองตรุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. ดร.อรอุษา หนองตรุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ดร.อรอุษา หนองตรุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ดร.อรอุษา หนองตรุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางอริยา นิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวศุรัณญ์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางอริยา นิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวศุรัณญ์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางอริยา นิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวศุรัณญ์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะโรงเรียนไชยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพยง ใจกว้างโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหัทยา สุขศักดิ์ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฮาลีซา มาสกุลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Barry Maskellวิทยากรพิเศษกรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายวันชัย ตรีสงค์โรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางสาวธรชญาน์ ชีใหม่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3. นายคเชนทร์ สายเส็นโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
4. นายเจษฎา ข่าทิพพาที โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. MissLara Guikedวิทยากรพิเศษกรรมการ
6. นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมลพิศ เหล่ากอโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เอียดโรงเรียนจันทร์เอียดกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเกลี้ยงโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
5. นางลัดดาภรณ์ มิ่งขวัญโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
6. Mr.Leonadus Williamวิทยากรพิเศษกรรมการ
7. นางสาวดวงเทพิน ขันธ์เครือโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวิภาดา วัชรสินธุ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถยา ศุภนิมิตลักขณาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางภัททิยา อินยัญญะโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศากร สิทธิผลโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ฉิมพลัดโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
6. Mr.Eva Strohkarkโรงเรียนวิทยากรพิเศษกรรมการ
7. นางกันยพร ณ อุบลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสิริพร มากเกลี้ยงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล นาคทุ่งเตาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสาวธีรดา ไชยบรรดิษฐ์โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ พรหมทองโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
5. นายสราวุธ ธรฤทธิ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายสมเกียรติ จำปีพันธ์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
7. Mr.Janathan Scott Readวิทยากรพิเศษกรรมการ
8. นางสาวสุจิตตรา วรรณิกรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณี ศรีแสงโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ประธานกรรมการ
2. นางจิรา สุทธินุ่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3. นางสาวฉัตรลดา สุขเขียวโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
4. นางสาวปริตา พืชผลโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
5. นางอัมรี ทองสมุทรโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
6. นางวชิรญาณ์ เพ็งมรดกโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางเพชรี ภักดีไทยโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. Mr.Michael Zubkovวิทยากรพิเศษกรรมการ
9. นางสาวธีระนาถ ทีปะปาลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางรุ้งธรรม วิเชียรรัตน์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร กระจ่างจบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
3. นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส สุทธิการโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐาพร หมีเฟื่องโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางสาวสิเรอมร ฤทธยานนท์โรงเรียนเวียงสระกรรมการ
7. นายวิทยากร เจ้าของภาษาวิทยากรพิเศษกรรมการ
8. นางมัสลิน มรรคสินธุ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเนาวนิต คงสุทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร อินพฤกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
3. นางสารภี พงศาปานโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
5. นางบัณฑิตา แซ่ลิ้มโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสุริยา บัวทองโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
7. นายวิทยากร เจ้าของภาษาวิทยากรพิเศษกรรมการ
8. นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวมนาภรณ์ น้ำทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. MissGu Lijuanมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. MissWang Xuemingมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ วุฒิจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
5. นายพุทธินันท์ ศิริยงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายอธิปัตย์ นิตย์นรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. MissZhong Xiaowanมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. MissZhai Yangyangวิทยาอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวนูรีฮัน ฮะแวโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ภู่รอดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศรินธร มีเพียรโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ วรรณเหวกโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ออมสินโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. Mr.Hiso Hiro Yamadaมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางนฤมล ทิพย์พินิจโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศรินธร มีเพียรโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ออมสินโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางสาวธรภรณ์ วรรณเหวกโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Hiso Hiro Yamadaมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางนฤมล ทิพย์พินิจโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ ศิวะบรรพกุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ เฟื่องฟู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางเสาวณีย์ คุณวุฒิกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางจิระพงศ์ คงรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายภูมิ พรหมพาหกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. MissYin Qingมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. MissMa Lingมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวละอองพร บุตรวงศ์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นางอภิรดี แนวประดับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศรินธร มีเพียรโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธรภรณ์ วรรณเหวกโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ออมสินโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. Mr.Hiso Hiro Yamadaมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางนฤมล ทิพย์พินิจโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ ศิวะบรรพกุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ เฟื่องฟู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางเสาวณีย์ คุณวุฒิกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางจิระพงศ์ คงรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายชยชนน์ โพธิ์ทิพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. MissSun Shashaมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พุทธบัวโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวธัญธิตา เมฆลัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศรินธร มีเพียรโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ออมสินโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางสาวธรภรณ์ วรรณเหวกโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Hiso Hiro Yamadaมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายนฤมล ทิพย์พินิจโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางผกามาศ เฟื่องฟู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศิวะบรรพกุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ คุณวุฒิกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางจิระพงศ์ คงรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายภูมิ พรหมพาหกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. MissYin Qingมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. MissMa Lingมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวละอองพร บุตรวงศ์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นางอภิรดี แนวประดับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศรินธร มีเพียรโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ออมสินโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางสาวธรภรณ์ วรรณเหวกโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Hiso Hiro Yamadaมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางนฤมล ทิพย์พินิจโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวแวโซเฟีย มานะกล้าโรงเรียนเกาะสมุยประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นางอาทิตยา ดวงมณีโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางจิราวรรณ นาคพินโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา คงทองโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นายเอนก เพ็ชรมากโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นางสาวศศิ แก้วไทยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส สุชาตานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ทองสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุทธิพัฒน์ อมรกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เอกทัศน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายสาโรช อินทรวัตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ เกิดโภคาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายสำราญ เทพทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ บัวทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9. นายเจษฎา อนันตศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นางรัชนี พาลเสือโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นางธนรรชญพร คำสุวรรณโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
12. นายพยนต์ ไทยเกิดโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายมนัส สุชาตานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ทองสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุทธิพัฒน์ อมรกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เอกทัศน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายสาโรช อินทรวัตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ เกิดโภคาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายสำราญ เทพทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ บัวทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9. นายเจษฎา อนันตศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นางรัชนี พาลเสือโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นางธนรรชญพร คำสุวรรณโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
12. นายพยนต์ ไทยเกิดโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายlk ;k;kโรงเรียนกรรมการ
2. นายk;k k;โรงเรียนกรรมการ
3. นาย;k;k ;k;kโรงเรียนกรรมการ
4. นาย;k;k ;;โรงเรียนกรรมการ
5. นาย;k;k nnโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิษณุพงษ์ เชาวเหมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุวลี ประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางวรวดี ไชยนาเคนทร์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ เชื่อมกระโทกโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการฯกรรมการ
5. นางสาวบงกช อาศิรพจน์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
6. นางอุรา เชิดเพชรรัตน์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
7. นางสุวัธนา เครืออินต๊ะโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางศิริพร วิเศษกลิ่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ ทองไสยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันท์ หนูอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ คงทองศน.สพม.11กรรมการ
5. นายสันติสุข ศรีน้อยโรงเรียนบางสวรรค์วิทยากรรมการ
6. นางสุวัธนา เครืออินต๊ะโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
7. นางอุรา เชิดเพชรรัตน์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายwefef fefefeโรงเรียนกรรมการ
2. นายefef fefefโรงเรียนกรรมการ
3. นายfefewf efewfewโรงเรียนกรรมการ
4. นายfewfwef efewfโรงเรียนกรรมการ
5. นายefef efefโรงเรียนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายfewfew efefโรงเรียนกรรมการ
2. นายefefe efefeโรงเรียนกรรมการ
3. นายefefe efefโรงเรียนกรรมการ
4. นายfefe efewfโรงเรียนกรรมการ
5. นายefefe efeffeโรงเรียนกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิกา แก้วเชื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเรนุกา ขุนชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางเย็นจิต ชวภัทรโสภณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายนิวัตร หัสพันธ์โรงเรียนเวียงสระกรรมการ
5. นางทัศนีย์ นวลกุ้งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพีรพัฒน์ พรหมปานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายชาญกฤษฎิ์ โพธิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสุธาสินี หนูนาคโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
5. นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้งโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช ปลอดอักษรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณุกา ขุนชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสิริยากร ภู่ทองโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางเกษสุนีย์ จันทรโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางเบญญาภา ชัยยะโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะนุช ปลอดอักษรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณุกา ขุนชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวลักษณ์นารา ทองมากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ขวัญแก้วโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ถิระโชติโรงเรียนเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.กรชุลี สังข์แก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายชาญกฤษฎิ์ โพธิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายกูอุดม สัญญาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
4. นางสาวณิชากร เส้งสุยโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
5. นายสายชล สุขศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.กรชุลี คณะนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายชาญกฤษฎิ์ โพธิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอรจิรา มีศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย ผลผลาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภิตา มุสิกะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสบ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเชื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสุมาลี มีลักษณ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา บุญวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ บุญสอนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้วโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ผศ.กาญจนา เผือกคงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายอโศก ศรีสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา เสาวกสูตรโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ญาโนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางจุไรวรรณ เอื่ยมสามโคกโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายอโศก ศรีสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายมวลชน ชูแก้วโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเจตส์ ประยุทธสินธุ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.สุกิจ เอื่อมสะอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพงศ์ ณ นครโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายธีรยุทธ อุบลชลเขตโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางณาตยาณี พรมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางเยาวเรศ เพ็ชรชูโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรพล ครุฑวิสัยโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
5. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา พิมานโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นางอร่ามศรี ไทยเสนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ พรหมปานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ เพ็งสกุลโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการ
4. นายอัมพร เศษธนูโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมัคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา มีครุฑโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรพล สุปันตีโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
5. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวสุมนา ธนภาษโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
7. นายเผดิมชัย หิรัญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายไพลิน วิเศษรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายสรธร ธารายศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายเผดิมชัย หิรัญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรพล สุปันตีโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
5. นางสาวสุมนา ธนภาษโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
6. นายไพลิน วิเศษรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา มีครุฑโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรพล สุปันตีโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
5. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวสุมนา ธนภาษโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
7. นายเผดิมชัย หิรัญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายไพลิน วิเศษรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายสรธร ธารายศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายเผดิมชัย หิรัญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรพล สุปันตีโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
5. นางสาวสุมนา ธนภาษโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
6. นายไพลิน วิเศษรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา มีครุฑโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรพล สุปันตีโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
5. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวสุมนา ธนภาษโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
7. นายเผดิมชัย หิรัญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายไพลิน วิเศษรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายสรธร ธารายศโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายเผดิมชัย หิรัญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรพล สุปันตีโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
5. นางสาวสุมนา ธนภาษโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
6. นายไพลิน วิเศษรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา มีครุฑโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรพล สุปันตีโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
5. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวสุมนา ธนภาษโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
7. นายเผดิมชัย หิรัญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายไพลิน วิเศษรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายสรธร ธารายศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายเผดิมชัย หิรัญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุรพล สุปันตีโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
5. นางสาวสุมนา ธนภาษโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
6. นายไพลิน วิเศษรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ์โรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิชราพร ทองเนียมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสัญญา จันทร์ร่มโรงเรียนปากแพรกพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกมล บัวพรหมโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการ
5. นายประทักษ์ ทิพย์ชิตโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย มณีน้อยโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายปริญ รักษาคงโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย สุขใสโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐปกรณ์ เกตแก้วโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนเรศ อ่อนศรีโรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ
3. นายสมหมาย สีเสียดโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิสนีย์ ริยาพันธ์โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ขาวผ่องโรงเรียนปากแพรกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชาติณรงค์ เอราปัถถวงศ์โรงเรียนไชยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒ รักสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายอุทัย สุขใสโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐปกรณ์ เกตแก้วโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวนิศานาถ เงินสยามโรงเรียนปากแพรกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายอุษา นิลเอี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัช โสมลโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร บุญเทียมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางภัทริน รอดเจริญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางอรชร สุทธิชัยเมธีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอรชร สุทธิชัยเมธีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอุษา นิลเอี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางศุภวัน สุขใสโรงเรียนท่าชีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาววารี ชูชื่นโรงเรียนเกาะสมุยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎา เกลี้ยงกมลโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา นิลรัตน์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุมนา ทองนุ้ยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสมร วรรณ์แก้วโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางพัชราภรณ์ ชูนวลศรีโรงเรียนเกาะสมุยประธานกรรมการ
2. นายมณี ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชฎา เกลี้ยงกมลโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชลชาสน์ ช่วยเมืองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธุ์ วิชัยดิษฐโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุจิตรา ชัยรักษาโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวันชัย พัฒน์มากโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารี ชูชื่นโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา รัตนฉายาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ชูนวลศรีโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
3. นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคงโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
4. นางสาวเบญจนุช ชนะทองโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวยุภาพร บุญเทียมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจิระพร ชูสกุลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สุขเอกโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ แผ่พรโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา บุญทองโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ ชูนวลศรีโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ เต็กสุวรรณโรงเรียนท่าชีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เทโหปการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจนุช ชนะทองโรงเรียนชัยบุรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนฤมล เทโหปการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรายุทธ ดำรงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคงโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร เจริญผลโรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. ผศ.ชไมพร เพ็งมากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
3. นางรุจิรา ไชยรัตน์โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. ผศ.ชไมพร เพ็งมากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางศมณีย์ จากระโนตโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยากรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมณฑา รัตน์รัตน์โรงเรียนพระแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมใจ ขนาบศักดิ์โรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร จงศิริสถิตย์โรงเรียนบ้านนาสารประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญพร สุขเวชโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสมใจ ขนาบศักดิ์โรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวหัตถยา ขยันศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา บัวศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายนางมนพร เหมทานนท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลชนก สุวรรณนุรักษ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุชาดา คงกลับโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวหัตถยา ขยันศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา บัวศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางมนพร เหมทานนท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสุชาดา คงกลับโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสนธยา ทองท่าฉางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวหัตถยา ขยันศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา บัวศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางมนพร เหมทานนท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสุชาดา คงกลับโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสนธยา ทองท่าฉางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวหัตถยา ขยันศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา บัวศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางมนพร เหมทานนท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสุชาดา คงกลับโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสนธยา ทองท่าฉางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรชพร มีพัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสุวลี ประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อนโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวัลภา นาคประสมศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร นุริตมนต์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ โสภาโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษกร ยันเสนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลักโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวัลภา นาคประสมศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร นุริตมนต์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ โสภาโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษกร ยันเสนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลักโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัลภา นาคประสมศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร นุริตมนต์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ โสภาโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษกร ยันเสนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลักโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ดร.ณัฐติกา หอมประกอบศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร วิชัยดิษฐโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ศักดิ์ศรีโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ดร.ณัฐติกา หอมประกอบศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร วิชัยดิษฐโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ ศักดิ์ศรีโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฐติกา หอมประกอบศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร วิชัยดิษฐโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ ศักดิ์ศรีโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฐติกา หอมประกอบศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร วิชัยดิษฐโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ ศักดิ์ศรีโรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวหัตถยา ขยันศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล เพชรหับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายฮาดัม อาแวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางโสฬส เมืองแมนโรงเรียนท่าขนะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวหัตถยา ขยันศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล เพชรหับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายฮาดัม อาแวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางโสฬส เมืองแมนโรงเรียนท่าขนะกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]