เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายถาวร แสงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2 นายสมศักดิ์ ทองสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4 นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5 นายสัมพันธ์ ฉิมภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6 นายเรืองชัย นุชพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7 นายสมชาย วิเชียรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8 นางสุกัญญา สังข์ประคอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9 นายสุพร อ่างทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร.ร.พุนพินพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
10 นายอลงกรณ์ จันทร์เพ็ญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร.ร.ท่าอุแทพิทยา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
11 ว่าที่ร.ต.อุดมศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
12 นายถาวร แสงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประธานกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
13 นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา รองประธานกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
14 นายสัมพันธ์ ฉิมภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา รองประธานกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
15 นางอุบลรัตน์ สุขนาวา ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กรรมการกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 นางนวลฉวี รัตนกุล ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
17 ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ ปิ่นกาญจนไพบูลย์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
18 นายณฐพัฒน์ ถุงพลอย ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
19 นายศุภลักษณ์ เพ็ชรรัตน์ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
20 นางธิดา ล้านเพ็ชร ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
21 นางสาวสุวิญชา หีตทิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
22 นายสมชาย วิเชียรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
23 นางสุกัญญา สังข์ประคอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนพุนพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
24 นายสุพร อ่างทอง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
25 นางนวลฉวี รัตนกุล ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
26 นายสิริ วุฒิสันติกุล ครู โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
27 นายโสภณ หนูวุ่น ครู โรงเรียนพรุพรีพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
28 นายพูนพิพัฒน์ ตั้งคำ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
29 นางกฤตกร เมืองพรหม ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
30 นายประดับ ณ นคร ครู โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
31 นายปริญญา จอง ครู โรงเรียนเวียงสระ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
32 นางสาวรินธรา ลั่นซ๊าย ครู โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
33 นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
34 ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ ปิ่นกาญจนไพบูลย์ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
35 นางธิดา ล้านเพ็ชร ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
36 นางจันจิรา แก้วบำรุง ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
37 นางศุภลักษณ์ พลเพชร ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
38 นางอัจฉรา คงทิพย์ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
39 นางสาวสุทธานันท์ สุขแสง ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
40 นางอร่ามศรี ไทยเสน ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
41 นางเพชรา ทรายขาว ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
42 นางจิรภรณ์ มีล่อง ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
43 นางสาวสุคนทา คงทน ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
44 นางจารุวรรณ รักษ์รอด ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
45 นางฮาซีรันณ์ อาแวหลง ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
46 นางสาวสรัญญา ชูแช่ม ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
47 นางจิราภรณ์ สมฤดี ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
48 นางสาวจิราพร ขุนศรี ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
49 นางอรุณี จันทสุวรรโณ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
50 นางสาวธนพร สนสุวรรณ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
51 นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
52 นางสาวอาภรณ์ทิพย์ บุญแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
53 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
54 นางสาวปิยะวรรณ ประดิษฐพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
55 นางเกสร สุขศรี นักการภารโรง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
56 นางศันสนา ทองท่าฉาง ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
57 นางกนกวรรณ จรูญจันทร์ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
58 นายพิชัย ยงญาติ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
59 นางสาวพรพิมล ขวัญแก้ว ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
60 นายเกียรติศักดิ์ ประชุมรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
61 นางสาวศิริพร บัวเพ็ง ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
62 นายพนมกร ทองคลอด หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนพุนพินพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
63 นายธดา ยกอินทร์ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
64 นายธรรมนูญ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
65 นางวรวดี ไชยนาเคนทร์ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
66 นางญาณิกา ซัง ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
67 นางสาวจิราวรรณ แก้วคำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
68 นางสาววนิดา คชนาค ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
69 นายสมศักดิ์ สุขศรี นักการภารโรง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
70 นายรุ่งโรจน์ ชูบุญเรือง นักการภารโรง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
71 นายนพฤทธิ์ สุขเกษม นักการภารโรง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
72 นางสาวนุชนาฏ ขันทองคำ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
73 นายจิรพงศ์ บาลจ่าย ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
74 นายธำรงรัตน์ เพชรยก ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
75 นายธรรมรัตน์ กลั่นดวง ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
76 ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย มีชัย ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการฝ่ายการจราจร ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
77 นายศุภลักษณ์ เพ็ชรรัตน์ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจร ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
78 นางสุวรรณา สมหวัง ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
79 นางสาวกาญติมา นกแก้ว ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
80 นางเนาวรัตน์ เย็นแจ่ม ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
81 นางสาววนิดา เซี่ยงฉิน ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
82 นางสาวอารีพันธุ์ หวังอีน ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายผู้จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน (Center) และรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
83 นางสาวนันทิกานต์ วงศ์คำจันทร์ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการฝ่ายผู้จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน (Center) และรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
84 นางสาวสุวิญชา หีตทิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการฝ่ายผู้จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน (Center) และรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
85 นางสาววรรณวิษา พรหมหาญ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายผู้จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน (Center) และรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
86 นางวรรณา มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
87 นางปิยธิดด์ วงศ์มหาชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
88 นายสมนึก คงหนูเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
89 นางศุภวัลย์ โสภาพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
90 นายประยงค์ จงสำราญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
91 นางจรรยา ศิริยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
92 นางนารีรัตน์ อ่อนศรีทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
93 นางนฤมล สั่งสอน ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
94 นายสุนทร เชิดเพ็ชรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
95 นางสาวกฤตกร เมืองพรหม ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
96 นางนรวีร์ จันทร์ประสิทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
97 นางณัฐนันท์ เครือรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
98 นางสาวพรศิริ พงศ์ถนอมศักดิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
99 นายศักดา แซ่อึ้ง ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
100 นางสาวนลินี นิลอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
101 นายวสันต์ ณ รังษี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
102 นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
103 นางธารา ณ รังษี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
104 นางสาววรกัญญา เหล็บบุรินทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
105 นางศิวพร ลีนะธรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
106 นางสาวปิยวรรณ สุขเอี่ยม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีง ฝ่ายรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
107 นางสุภาวดี โอชา ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
108 นางพัชรินทร์ เทพนวล ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
109 นางงามพรรณ ธิปัตย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
110 นายวัลลภ วตะภรณ์ ลูกจ้างประจำ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
111 นางสาวสุนันทา พรหมศิลป์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
112 นางวิณีนาถ มากมิ่งจวน ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
113 นางปุณณภัสสร์ สุขเจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
114 นายวิชชญะ ฤทธิแดง ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
115 นางสาวชัชชญา ชูนุ้ย ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
116 นายสรัช พูลสมบัติ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
117 นายณัชพล ศรีสนิท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
118 นางสาวปิยะนันท์ คงแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
119 นายทรงวุฒ รักสวัสดิ์ พนักงานราชการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
120 นายวิชัย วิเศษรัตน์ ลูกจ้างประจำ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฯ สาระทัศนศิลป์
121 นางจุฑาทิพย์ จงสำราญ ครูชำนาญการ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
122 นางสาวอมรรัตน์ โฉมทอง ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
123 นายอภิชาติ ขันแข็ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีง ฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
124 นางสาวบุศรินทร์ สุขชล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีง ฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
125 นางนงเยาว์ ชื่นฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
126 นายวิชาญ ถาวรพร ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
127 นางศิรินทิพย์ เวชจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
128 นางสุพรรณี หนักแน่่น ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
129 นางบุญทิพย์ แจ้งวรวิชญา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
130 นายสุพจน์ บุญฤทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
131 นายณัฐวร บำรุงรักษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีง ฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
132 นางสุขใจ อ่อนศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายควบคุมห้องแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
133 นางทัศนีย์ สุขเอก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายควบคุมห้องแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
134 นางนันทรัตน์ โรจนวิวรรธน์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายควบคุมห้องแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
135 นางสาวธณิตาภรณ์ สังข์เทพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีง ฝ่ายควบคุมห้องแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
136 นางสาวนภัสวรรณ พันธ์เมือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีง ฝ่ายควบคุมห้องแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
137 นางสาวมนัชญา ฤทธิกัน ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายควบคุมห้องแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
138 นางสาวราศรี แป๊ะป๋อง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายควบคุมห้องแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
139 นายสุรชัย มณีน้อย พนักงานราชการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
140 นายไพศาล แจ้งเศษ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีง ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
141 นายบุญเชาว์ ไพฑูรย์ ลูกจ้างประจำ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
142 นายชัยณรงค์ โกปักเช่ง ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
143 นางพยอม เดชสาร ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
144 นางสาวสุธีกานต์ ขวัญพัทลุง ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
145 นางสาวอรอนงค์ ช่วยสถิตย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีง ฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
146 นางสาวธันญศรันณย์ มีเผือก ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
147 นางสาวณัฐริดา รักเมือง ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
148 นางพิกุล สังข์ทอง ลูกจ้างประจำ ฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
149 นายพุทธินันท์ ศิริยงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายผู้จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
150 นางสาวอรวรรณ มากสุข ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายผู้จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
151 นางสาวชุติมา ทองชนะ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายผู้จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
152 นางสาวจงผดา ปิดนุ้ย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีง ฝ่ายผู้จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน ทัศนศิลป์
153 นายสำรวย ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
154 นายบรรชา ช่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
155 นางภัทรภร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
156 นางอารี อนันต์ศรี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
157 นางสาวอรอนงค์ เวชจันทร์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
158 นางสาวอมรรัตน์ เวชเตง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
159 นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
160 นางสาวยุวดี กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
161 นางสาวรัชนก แรมไธสง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
162 นางสาวพูนสุข อักษรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
163 นางสาวรัตนาภรณ์ ทีปะปาล เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
164 นางสาวจันทิมา จันทร์เกลี้ยง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
165 นางสาววิยดา คงแก้ว เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
166 นางผุสดี จันทร์บัวทอง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
167 นางสาวจีราวรรณ ทองเอี้ยว เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
168 นางสาวนริสสา บุษรานนท์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
169 นางจิดาภา ธรรมรักษา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
170 นายสมเกียรติ แซ่ลิ้ม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
171 นายศุภโชค จันทร์บัวทอง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันฯ ศูนย์ดนตรีไทย
172 นางสาวทิพวัลย์ ช่อสุวรรณ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
173 นางสาวนิลาวรรณ สระศรี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นางสาวนฤมล มนจังหรีด ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นายณัฐภัทร แสงมณี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]