งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้แข่งขัน

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
OS : Win7 64bit
CPU : intel Core i5
Ram : 4 GB


ตีกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง SCI0305
    OS : Win10 64 bit
    CPU : intel i7
    Ram : 8 GB

ห้อง SCI0306
   - 
OS : Win10 64 bit
      CPU : intel core i3
      Ram : 2 GB  
      
(16 เครื่อง)

   - OS : Win10 64 bit
     CPU : intel i5
     Ram : 8 GB

     (4 เครื่อง)
  - 
OS : Win10 64 bit
    CPU : intel i7
    Ram : 8 GB

      (20 เครื่อง)

ศูนย์สังคมศึกษา
(โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี)

***เปลี่ยนแปลงห้องแข่งขันรายการเพลงคุณธรรม ม.ต้น และ ม.ปลาย
เป็นห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 อาคาร 4
 ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
♦เปิดระบบให้โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนและครู วันที่ 10-20 กันยายน 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู และแก้ไขในระบบ วันที่ 19-20 กันยายน 2561
♦ปิดระบบการลงทะเบียน/แก้ไขรายชื่อ วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.
♦เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
--
ลำดับที่การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 
(ศูนย์ดนตรีไทย)


 สหวิทยาเขต 1
 สหวิทยาเขต 2
 สหวิทยาเขต 3
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 22:08 น.
ลำดับที่การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 
(ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา)


 เอกสารสำดับการเข่งขันแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 22:00 น.
ประกาศ!!  จากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียนบ้านนาสาร)
รายการแข่งขัน   * การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) *   
กำหนดส่งรูปเล่ม ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาสาร 
ติดต่อ ครูจินตนา บัวเผียน โทร 087-276-7599

รายการแข่งขัน  *การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน*
กำหนดส่งรูปเล่ม 5 เล่ม
ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนาสาร
ติดต่อ ครูจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์ โทร 090-707-8881
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 17:37 น.
ศูนย์การแข่งขันเรียนรวม
(โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)

 
  กำหนดชื่อเรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา / ประเภทบกพร่องทางร่างกาหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ / ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
 
จำนวน 5 เรื่อง
  1. ประเพณีชักพระสุราษฎร์ธานี
  2. ทอดผ้าป่า
  3. ห้องเรียนยุค 4.0
  4. เศรษฐกิจพอเพียง
  5. ประเพณีลอยกระทง
วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 10:17 น.
ศูนย์พัฒนากลุ่มการเรียนรู้ สาระการงานอาชีพ
(ศูนย์โรงเรียนเวียงสระ)
   
(เพิ่มเติม)
♦ การประกวดแปรรูปอาหาร  ม.ต้น/ม.ปลาย 
ให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขัน จัดส่งเอกสาร  จำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น ส่งให้คณะกรรมการจัดการ แข่งขัน ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ในวันแข่งขันนำเสนอแนวคิด ความเป็นมาของการแปรรูปอาหาร การดำเนินงาน นำเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียน พร้อมวิธีทำการมีส่วนร่วม ของฝ่ายต่าง ๆ ประโยชน์ที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับพร้อมภาพประกอบกิจกรรมเพื่อพิจารณาเผยแพร่ โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS  
กำหนดภายในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑             
กรุณาส่งถึง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑) โรงเรียนเวียงสระ  ๔๑๒  หมู่ ๑ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐

รายการแข่งขัน    
♦ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น/ม.ปลาย
 ให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขัน จัดส่งรายงานโครงการอาชีพ ๕ บท จำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่ ให้คณะกรรมการล่วงหน้า ๑ สัปดาห์  ก่อนการแข่งขัน โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS  
กำหนดภายในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑             
กรุณาส่งถึง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑) โรงเรียนเวียงสระ  ๔๑๒  หมู่ ๑ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐

ติดต่อประสานงาน
๑.นางวรัญญา  บุญเกลี้ยง  ๐๖๓-๑๕๖๙๕๑๔
๒.นางจิราพร เจริญผล  ๐๘๑-๕๓๕๕๗๓๑
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 11:36 น.
ศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์
(โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒)

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภทให้ส่งรูปเล่มโครงงานตามรายละเอียดในเกณฑ์การแข่งขัน  จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  โดยส่งตามที่อยู่ (หรือนำส่งด้วยตนเอง)    นายประยงค์ อินนุพัฒน์  ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
        หากฝ่ายดำเนินการไม่ได้รับเอกสารภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
  1. ลงทะเบียนทุกรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 08.50 น. ณ จุดที่แข่งขันแต่ละประเภทการแข่งขันที่ไม่เสร็จสิ้นในภาคเช้า จะแข่งขันต่อในภาคบ่าย  เวลา 13.00 น.
  2. ในการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) โรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมชุดอุปกรณ์การแข่งขันที่เป็นกระดานไม้สมการคณิตศาสตร์ + นาฬิกาจับเวลา  มาด้วย พร้อมติดชื่อโรงเรียนให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการส่งคืน
  3. ห้องพักคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 90)
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 11:31 น.
ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์
(โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)

 
1. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น และ ม.ปลาย
2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น และ ม.ปลาย
    ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำรายงาน ส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การ
    แข่งขันของรายการดังกล่าว จำนวนรายการละ 6 ชุด ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน

    โดยจัดส่งโดยตรงที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี หรือทาง 
    ไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากส่งล่าช้ากว่ากำหนดจะส่ง 
    ผลกับการแข่งขันต่อโรงเรียนของท่าน ซึ่งแล้วแต่ดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
    รายการดังกล่าว

***ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ล่าช้าสุดได้ไม่เกินวันที่ 2 ตุลาคม 2561
เวลา 12.00 น. 
เนื่องด้วยทางศูนย์จะมีการรวบรวมและจัดส่งรูปเล่มให้กรรมการตัดสินแต่ละรายการตรวจก่อนล่วงหน้าการแข่งขันกรุณาส่งถึง
นายทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ) 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 88 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 11:15 น.
ที่ กลุ่ม/สาระการเรียนรู้ สถานที่แข่งขัน ผู้จัดการแข่งขัน
        ►กลุ่มวิชาการ
1 ภาษาไทย รร.พุนพินพิทยาคม รร.ท่าชนะ
2 คณิตศาสตร์ รร.สุราษฎร์ธานี ๒ รร.สุราษฎร์ธานี ๒
3 วิทยาศาสตร์ รร.สุราษฎร์ธานี รร.สุราษฎร์ธานี
4 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
รร.เมืองสุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
5 ภาษาต่างประเทศ รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
6 สุขศึกษาและพลศึกษา รร.พุนพินพิทยาคม รร.พุนพินพิทยาคม
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รร.บ้านนาสาร รร.บ้านนาสาร
8 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
        ►กลุ่มเทคโนโลยี
1 คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รร.คีรีรัฐวิทยาคม
2 นักบินน้อย สพฐ รร.สุราษฎร์พิทยา ๒ รร.สุราษฎร์ธานี
3 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
        ►กลุ่มศิลปหัตถกรรม
1 สังคมศึกษา รร.เมืองสุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
2 สุขศึกษาและพลศึกษา รร.พุนพินพิทยาคม รร.พุนพินพิทยาคม
3 การงานอาชีพ รร.เวียงสระ รร.เวียงสระ
4 ทัศนศิลป์ รร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ รร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ
5 ดนตรีสากล รร.สุราษฎร์ธานี รร.ท่าเฟืองวิทยา
6 นาฏศิลป์ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ
7 ดนตรีไทย รร.เมืองสุราษฎร์ธานี รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รร.บ้านนาสาร รร.บ้านนาสาร
9 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
 
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13:13 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 971
จำนวนนักเรียน 2,317
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,448
จำนวนกรรมการ 1,310
ครู+นักเรียน 3,765
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,075
ประกาศผลแล้ว 187/233 (80.26%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน 17
สัปดาห์นี้ 74
สัปดาห์ที่แล้ว 639
เดือนนี้ 8
เดือนที่แล้ว 1,972
ปีนี้ 1,980
ทั้งหมด 122,041