งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนฟิสิกส์ 1 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนฟิสิกส์ 2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคารเรียน 2 ห้อง 1 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนคณิตศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนอัจฉริยะ 3 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคารเรียน 2 ห้อง ที่ 2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนอัจฉริยะ 2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง อัจฉริยะ 1 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคารเรียน 2 ห้อง ที่ 3 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคาร 2 ห้อง 4 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 8 ม.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 8 ม.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคาร 3 ชั้น ล่าง 8 ม.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 และ ม.2/2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.00 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคาร 3 ห้อง ป.4, ป.5 และ ป.6 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.00 รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง ประชุม 8 ม.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคาร 3 ห้อง ประชุม 8 ม.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.40 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]