งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.40 น.
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.40 น.
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.40 น.
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.40 น.
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.40 น.
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.40 น.
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.40 น.
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.40 น.
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.40 น.
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.40 น.
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 121 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.40 น.
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.40 น.
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.40 น.
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.40 น.
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.40 น.
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.40 น.
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.40 น.
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.40 น.
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.40 น.
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.40 น.
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องดอกเหมย 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.40 น.
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องดอกเหมย 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.40 น.
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40 น.
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารสำนักงาน ห้อง ดอกเหมย 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารสำนักงาน ห้อง ดอกเหมย 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สนามกีฬาทุ่งแจ้ง เวทีกลาง 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 สนามกีฬาทุ่งแจ้ง เวทีกลาง 9 ม.ค. 2562 หลังพิธีเปิด 20.00 ลงทะเบียนเวลา 17.00
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สนามกีฬาทุ่งแจ้ง เวทีกลาง 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 1 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 1 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 1 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 1 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 2 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 2 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 2 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 2 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารโรงอาหาร ตรงข้ามอาคารวิทยบริการ 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารโรงอาหาร ตรงข้ามอาคารวิทยบริการ 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารโรงอาหาร ตรงข้ามอาคารวิทยบริการ 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารโรงอาหาร ตรงข้ามอาคารวิทยบริการ 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมแบดมินตัน 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมแบดมินตัน 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมแบดมินตัน 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมแบดมินตัน 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยิมนาสติก 9 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
49 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยิมนาสติก 9 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
50 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยิมนาสติก 8 ม.ค. 2562 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
51 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยิมนาสติก 8 ม.ค. 2562 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]