งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   7 ม.ค. 2562   8 ม.ค. 2562   9 ม.ค. 2562   10 ม.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ม.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนฟิสิกส์ 1 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนฟิสิกส์ 2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคารเรียน 2 ห้อง 1 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนคณิตศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนอัจฉริยะ 3 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคารเรียน 2 ห้อง ที่ 2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนอัจฉริยะ 2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง อัจฉริยะ 1 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคารเรียน 2 ห้อง ที่ 3 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคาร 2 ห้อง 4 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.30
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 8 ม.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 8 ม.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคาร 3 ชั้น ล่าง 8 ม.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 และ ม.2/2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.00
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคาร 3 ห้อง ป.4, ป.5 และ ป.6 8 ม.ค. 2562 09.00 - 10.00
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง ประชุม 8 ม.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนานิน อาคาร 3 ห้อง ประชุม 8 ม.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ห้อง ป.4/1 8 ม.ค. 2562 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ห้อง ป.4/1 8 ม.ค. 2562 13.00-15.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์กีฬา 8 ม.ค. 2562 09.00-16.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ชั้น ใต้อาคาร 10 8 ม.ค. 2562 09.00-16.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอ.ตรัง ห้อง Leb 5 8 ม.ค. 2562 09.00-16.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องประชุม 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องประชุม 8 ม.ค. 2562 13.00-16.00
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ห้อง ห้อง 305 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ป.6/1 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ป.4/2 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
11 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ป.4/2 8 ม.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 8 ม.ค. 2562 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 321 - 325 8 ม.ค. 2562 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 3 ห้อง ใต้อาคารเรียน 8 ม.ค. 2562 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 8 ม.ค. 2562 09.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 1 ห้อง ใต้อาคารเรียน 8 ม.ค. 2562 09.00
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง แบตนินตัน ห้อง ยูนิเซียมยิม 8 ม.ค. 2562 09.00
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารกีฬาในร่ม ห้อง ยูนิเซียมยิม 8 ม.ค. 2562 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 8 ม.ค. 2562 09.000
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมราชาวดี 8 ม.ค. 2562 09.000
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง ประชุมภูผาเมฆ 8 ม.ค. 2562 09.000
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ฝึกนักกีฬา 4 8 ม.ค. 2562 09.000
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ฝึกนักกีฬา 3 8 ม.ค. 2562 09.000
6 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 8 ม.ค. 2562 09.00
7 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ชั้น 2 8 ม.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 11

9 ม.ค. 2562
ลำดับที่ 12 - 21
09.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง ศษ 434 ,ศษ 433 8 ม.ค. 2562 09.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง ศษ 444,ศษ 443 8 ม.ค. 2562 09.00
10 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง ศษ 442,ศษ 441 8 ม.ค. 2562 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมบาสเก็ตบอล 8 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
2 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยูโด 8 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง ศษ 421 8 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ห้อง ศษ 422 8 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1-ป.2/2 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1,ป.6/2 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.2,ม.3 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.5/1,ม.1 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
5 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ลานใบไม้ 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
6 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ใต้อาคารเรียน 3 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ใต้อาคารเรียน 5 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 ม.ค. 2562 09.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 ม.ค. 2562 13.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ม.ค. 2562 09.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ม.ค. 2562 13.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 8 ม.ค. 2562 09.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 8 ม.ค. 2562 13.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 ม.ค. 2562 09.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 ม.ค. 2562 13.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 8 ม.ค. 2562 09.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 8 ม.ค. 2562 13.00
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องดอกเหมย 8 ม.ค. 2562 09.00
12 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องดอกเหมย 8 ม.ค. 2562 13.00
13 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 8 ม.ค. 2562 09.00
14 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 8 ม.ค. 2562 13.00
15 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สนามกีฬาทุ่งแจ้ง เวทีกลาง 8 ม.ค. 2562 09.00
16 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 1 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 09.00
17 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 1 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 13.00
18 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 2 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 09.00
19 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 2 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 13.00
20 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารโรงอาหาร ตรงข้ามอาคารวิทยบริการ 8 ม.ค. 2562 09.00
21 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารโรงอาหาร ตรงข้ามอาคารวิทยบริการ 8 ม.ค. 2562 13.00
22 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมแบดมินตัน 8 ม.ค. 2562 09.00
23 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมแบดมินตัน 8 ม.ค. 2562 13.00
24 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยิมนาสติก 8 ม.ค. 2562 09.00
25 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยิมนาสติก 8 ม.ค. 2562 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 2 8 ม.ค. 2562 09.000 -13.30 น.
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 2 8 ม.ค. 2562 14.00 -18.30 น.
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 1 8 ม.ค. 2562 09.000 -13.30 น.
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 1 8 ม.ค. 2562 14.00 -18.30 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 เก็บตัว ป.2/6 8 ม.ค. 2562 09.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 เก็บตัว ป.4/6 8 ม.ค. 2562 09.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง อ.3/1 เก็บตัว อ.2/1 8 ม.ค. 2562 09.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 6 ชั้น ใต้อาคารเรียน 6 ห้อง เก็บตัว อ.1/1, 1/2 8 ม.ค. 2562 09.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง อ.3/3 เก็บตัว อ.3/2 8 ม.ค. 2562 09.00
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง ห้อง Electronic Multimedia Classroom ห้องเก็บตัว ห้องสมุด MEP 8 ม.ค. 2562 09.00
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 เก็บตัว ป.6/1 8 ม.ค. 2562 09.00
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว เวทีอาคารมั่นสินไชย ชั้น 1 ห้อง เวทีอาคารมั่นสินไชย 8 ม.ค. 2562 09.00
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เก็บตัวห้องสมุด 8 ม.ค. 2562 09.00
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่นสินไชย ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนซินฮัว เก็บตัวห้องเทควันโด 8 ม.ค. 2562 09.00
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่นสินไชย ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 เก็บตัว ป.3/2 8 ม.ค. 2562 09.00
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 8 ม.ค. 2562 09.00
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่นสินไชย ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 8 ม.ค. 2562 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 8 ม.ค. 2562 08.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ชั้น 2 ห้อง ประชุมต้นหว้า 8 ม.ค. 2562 08.00
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพตรัง อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 09.00
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ชั้น 2 ห้อง ประชุมลูกหว้า 8 ม.ค. 2562 08.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 4 8 ม.ค. 2562 09.00 - 11.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 14.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 1 8 ม.ค. 2562 09.00 - 14.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 3 8 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 8 ม.ค. 2562 08.00 น.
2 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 8 ม.ค. 2562 08.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ห้อง โดมเอนกประสงค์ 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ห้อง โดมเอนกประสงค์ 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ชั้น 2 ส่วนหน้าศูนย์บริการวิชาการ 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ชั้น 2 ส่วนหลังศูนย์บริการวิชาการ 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
5 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ห้อง โดมเอนกประสงค์ 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
6 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมศรีตรัง 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 1 ห้อง 111,112,113,114,115,116 8 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 1 ห้อง 121,122,123,124,125,126 8 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 8 ม.ค. 2562 09.00
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 8 ม.ค. 2562 09.00
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 8 ม.ค. 2562 09.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 8 ม.ค. 2562 09.00
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 7 ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 8 ม.ค. 2562 09.00
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 7 ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 8 ม.ค. 2562 09.00
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 3 ห้อง 910 8 ม.ค. 2562 09.00
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 3 ห้อง 911 8 ม.ค. 2562 09.00
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 2 ห้อง 906 8 ม.ค. 2562 09.00
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 2 ห้อง 903 8 ม.ค. 2562 09.00
11 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 3 ห้อง 914-915 8 ม.ค. 2562 09.00
12 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 ป.4/2 8 ม.ค. 2562 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 7 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 7 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 7 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
4 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารท่านกลึงเสมรดิษ ห้อง ประชุมเล็ก 8 ม.ค. 2562 09.00
5 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารท่านกลึงเสมรดิษ ห้อง ประชุมเล็ก 8 ม.ค. 2562 13.00
6 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร สพป.ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 3 8 ม.ค. 2562 09.00
7 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
8 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 8 ม.ค. 2562 13.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
2 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 8 ม.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
3 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
4 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]