งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   7 ม.ค. 2562   8 ม.ค. 2562   9 ม.ค. 2562   10 ม.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ม.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ห้อง ป.4/1 9 ม.ค. 2562 09.00-11.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์กีฬา 9 ม.ค. 2562 09.00-16.00
3 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ชั้น ใต้อาคาร 10 9 ม.ค. 2562 09.00-16.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอ.ตรัง ห้อง Leb 5 9 ม.ค. 2562 09.00-16.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องประชุม 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
6 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ห้อง ห้อง 305 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ป.6/1 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ป.4/2 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 9 ม.ค. 2562 09.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 321 - 325 9 ม.ค. 2562 09.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 3 ห้อง ใต้อาคารเรียน 9 ม.ค. 2562 09.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 9 ม.ค. 2562 09.00
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 1 ห้อง ใต้อาคารเรียน 9 ม.ค. 2562 09.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง แบตนินตัน ห้อง ยูนิเซียมยิม 9 ม.ค. 2562 09.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารกีฬาในร่ม ห้อง ยูนิเซียมยิม 9 ม.ค. 2562 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ฝึกนักกีฬา 4 9 ม.ค. 2562 09.00
2 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 9 ม.ค. 2562 09.00
3 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ชั้น 2 8 ม.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 11

9 ม.ค. 2562
ลำดับที่ 12 - 21
09.00
4 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 9 ม.ค. 2562 09.00
5 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมราชาวดี 9 ม.ค. 2562 09.00
6 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศษ 422,ศษ 421 9 ม.ค. 2562 08.00
7 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง ศษ 431 ,ศษ 432 9 ม.ค. 2562 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมบาสเก็ตบอล 9 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยูโด 9 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1,ป.2/2 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1,ป.6/2 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.2,ม.3 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิต,ป.5/2 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.5/1,ม.1 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ลานใบไม้ 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ใต้อาคารเรียน 3 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ใต้อาคารเรียน 5 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 121 9 ม.ค. 2562 09.00
2 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 9 ม.ค. 2562 13.00
3 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 9 ม.ค. 2562 09.00
4 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 9 ม.ค. 2562 13.00
5 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 9 ม.ค. 2562 09.00
6 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 9 ม.ค. 2562 13.00
7 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 9 ม.ค. 2562 09.00
8 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 9 ม.ค. 2562 13.00
9 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 9 ม.ค. 2562 09.00
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 9 ม.ค. 2562 13.00
11 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารสำนักงาน ห้อง ดอกเหมย 9 ม.ค. 2562 09.00
12 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารสำนักงาน ห้อง ดอกเหมย 9 ม.ค. 2562 13.00
13 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 9 ม.ค. 2562 09.00
14 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 9 ม.ค. 2562 13.00
15 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 สนามกีฬาทุ่งแจ้ง เวทีกลาง 9 ม.ค. 2562 หลังพิธีเปิด 20.00
16 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สนามกีฬาทุ่งแจ้ง เวทีกลาง 9 ม.ค. 2562 09.00
17 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 1 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 9 ม.ค. 2562 09.00
18 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 1 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 9 ม.ค. 2562 13.00
19 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 2 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 9 ม.ค. 2562 09.00
20 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เต็นท์ 2 หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 9 ม.ค. 2562 13.00
21 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารโรงอาหาร ตรงข้ามอาคารวิทยบริการ 9 ม.ค. 2562 09.00
22 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อาคารโรงอาหาร ตรงข้ามอาคารวิทยบริการ 9 ม.ค. 2562 13.00
23 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมแบดมินตัน 9 ม.ค. 2562 09.00
24 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมแบดมินตัน 9 ม.ค. 2562 13.00
25 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยิมนาสติก 9 ม.ค. 2562 09.00
26 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยิมนาสติก 9 ม.ค. 2562 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 2 9 ม.ค. 2562 09.000 -13.30 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 2 9 ม.ค. 2562 14.00 -18.30 น.
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 1 9 ม.ค. 2562 09.000 -13.30 น.
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 1 9 ม.ค. 2562 14.00 -18.30 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิค สนามฟุตบอล 9 ม.ค. 2562 08.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ชั้น 2 ห้อง ประชุมต้นหว้า 9 ม.ค. 2562 08.00
3 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ห้อง วิทยาศาสตร์ 9 ม.ค. 2562 09.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ชั้น 2 ห้อง ประชุมลูกหว้า 9 ม.ค. 2562 08.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 4 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
2 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 1 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 3 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
4 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 2 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 9 ม.ค. 2562 08.00 น.
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 9 ม.ค. 2562 08.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ห้อง โดมเอนกประสงค์ 9 ม.ค. 2562 09.00-13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ห้อง โดมเอนกประสงค์ 9 ม.ค. 2562 09.00-13.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ห้อง โดมเอนกประสงค์ 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมศรีตรัง 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
5 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ชั้น 2 ส่วนหน้าศูนย์บริการวิชาการ 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิค ลานกิจกรรม ชั้น 2 ส่วนหลังศูนย์บริการวิชาการ 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 9 ม.ค. 2562 09.00
2 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 9 ม.ค. 2562 09.00
3 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 7 ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 9 ม.ค. 2562 09.00
4 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 9 ม.ค. 2562 09.00
5 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 7 ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 9 ม.ค. 2562 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 3 ห้อง 910 9 ม.ค. 2562 09.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 3 ห้อง 911 9 ม.ค. 2562 09.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 2 ห้อง 906 9 ม.ค. 2562 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 7 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 7 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
3 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 7 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
4 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร สพป.ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 3 9 ม.ค. 2562 09.00
5 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร ท่านกลึงเสมรดิษ ห้อง ประชุมเล็ก 9 ม.ค. 2562 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 3 ห้อง 914-915 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2,ป.2/2 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคารเรียน 9 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 9 ม.ค. 2562 13.00-16.00
5 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.
6 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]