::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางปฏิญญา ขันแกล้วโรงเรียนบ้านนาทะเล สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเชาว์รัตน์ สังขมณีโรงเรียนบ้านท่าบันได สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสุจิตรา นวลสมศรีโรงเรียนบ้านเขากอบ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอุษณีย์ สีดำโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ตันพัฒนกิจโรงเรียนบ้านแหลมสอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูพูลโรงเรียนบ้านโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางจารุณี ทองแดงโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ โออินทร์โรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวธิรดา ทับเที่ยงโรงเรียนบ้านบ้าหวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางจารุณี แก้วกุลโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ รอดกูลโรงเรียนวัดเขาวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสุวรรณี พลรัตน์โรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิย์ชญพร ยิ่งขจรโรงเรียนบ้านควนตัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ เอียดชะตาโรงเรียนบ้านในปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ นาศรีโรงเรียนบ้านช่องลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิศนา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวไพริน นวลสุวรรณโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นางผกาภรณ์ ชูทองโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางลินดา วรรณบูลย์โรงเรียนวัดปากปรน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายไชยยงค์ โปซิวโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกนุช โตสุขโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ใจจ้องโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางกาญจนา พลสังข์ โรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางพรลภัส วิเชียรโรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกัญญา พูนขยันโรงเรียนบ้านปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ
3. นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางวิจิตรา วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายมุตตอฝา แสงขาวโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวปรียานุช อิทธิสันโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางอภิญญารัตน์ วีระสุขโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางกนกอร ช่วยพิชัย โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางอัมพร รอดคืนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางวิภาวัลย์ รอดรินโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภิญญา ทองไสยโรงเรียนบ้านสายควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาววันดี เสียมไหมโรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางดารา ชูสังข์โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศรีเรือน เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางอัมพร หลีซี่โรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพรณพิชญ์สินี ไชยภักดี โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางไรณี หมั่นทวีโรงเรียนวัดนิคมประทีป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางมยุรินทร์ อรรฆยมาศโรงเรียนบ้านคลองทรายขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายบุญส่ง หลีซี่โรงเรียนห้วยนาง(วันครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวปานทิพย์ ทองมากโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา นิ่มกาญจนาโรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางพริ้มเพรา ทองสุข โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางชุติมา หวันชิตนายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (นาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวอำพัน ดำจิ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางละออง ล่องแก้วโรงเรียนบ้านเขากอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางคำภู ช่องสมบัติโรงเรียนวัดปากปรน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางอัมพิกา กาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางบุญแก้ว เกิดความสุขโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิษฐาน จิตรหลังโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวบังอร ทองอ่อนโรงเรียนบ้านวังลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางจันทรัตน์ วีระรัตนนุสรณ์โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริเกศ เพ็ชรขำโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางนิชาพัฒน์ จอมประดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา ธนูศิลป์โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ กรรมการ
5. นายศรัณยู หงษาวงศ์โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
6. นายศิกวัส กริ่งสันเทียะนักวิชาการอิสระ (ผู้ประสานงาน สพฐ)กรรมการ
7. นางสาวจุฑาวรรณ รายาโรงเรียนบ้านเขากอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ์ แซ่ตั้นโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศลโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาววรรณา คล้ายฉิมโรงเรียนบ้านเหนือคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางปรารพ แซ่ชั้นโรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสาววรรณลิณี เภอรักษ์โรงเรียนวัดโคกเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
6. นางสาวสิวาพร ไชยวิเศษโรงเรียนวัดนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
7. นางปราณี จริงจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุริยาพร ฮ่องซ่วนโรงเรียนบ้านมดตะนอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางปัญญรัตน์ เอียดบางโรงเรียนบ้นไร่พรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางกฤษณา กรเจริญพรพงศ์โรงเรียนดรุโณทัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นางสาวบุญรวี คลายทุกข์โรงเรียนบ้านช่องลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางมยุรี อ่อนรู้ที่โรงเรียน บ้านเขากอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ สุดรักษ์โรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา รอดศรีโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
4. นางสาวสกาววรรณ สุภารัตน์โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2กรรมการ
5. นายชาประดิษฐ์ คำเสนโรงเรียน บ้านพรุเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์โรงเรียน บ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ เหล่ากุลวาณิชโรงเรียนดรุโณทัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
3. นายภูริภัทร์ หมาดนุ้ยโรงเรียน บ้านน้ำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวปิ่นนารี ศรีทองนวลโรงเรียนพรศิริกุล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
5. นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึกโรงเรียน บ้านนาเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางราตรี ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านไชยภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางลำไย เทพรักทองโรงเรียนไสต้นวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสุดใจ ตั้งคีรีโรงเรียนบ้านหัวหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางเตือนใจ อั้นทองโรงเรียนบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2กรรมการ
5. นางสาวจีรภรณ์ เพ็ชรพูลโรงเรียนพรศิริกุล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
6. นางนิภาภร เมืองพูลโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆโรงเรียนบ้านห้วยด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ ตันสุยโรงเรียนบ้านหนองหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางรัชราพร ทองรักศรีโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาววรรณิศา วังบุญคงโรงเรียนหาดปากเมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายนิทัศน์ ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
6. นางสาวลำใย สามเมืองโรงเรียนบูรณะรำลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายวรัตน์ หูเขียวโรงเรียนบ้านโคกรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
2. นางกนกพร กิจวิจิตรโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางนฤมล มากทองน้อยโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวพิมลทิพย์ ชุณหพิมลโรงเรียนบ้านควนพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางศศิมา รักษศรีโรงเรียนบ้านหนองชวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
6. นางพิมลศรี ทองอ่อนโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปัญจรัตน์ โอทองโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
3. นางสมใจ เสียมใหมโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
4. นางผ่องใส อั้นเต้งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางวิญญา ราชกิจชอบโรงเรียนบ้านหนองยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
6. นายเวชพงศ์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางจิราภา วัจนพิสิฐโรงเรียนบ้านซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุภาพโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อิดทิ้งโรงเรียนบ้านอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
5. นางรัชนีกร แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวจำเนียน นามวงศ์โรงเรียนบ้านวังหลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ ชมช่วยธานีโรงเรียนเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายสมพร ทินประภาโรงเรียนวัดควนไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
4. นางเบญญารัต นวลนิลโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
5. นางสาวอาบิดะ เอ็มบุตรโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาววารัตดา บุญสุดโรงเรียนบ้านบางยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา แซ่หลีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
3. นายนรุตม์ ยั่งยืนโรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นายมูยาฮีดีน เลงสะโรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสุวิดา แก้วพิทักษ์โรงเรียนบ้านมดตะนอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
6. นายนิคม เลิศประสานโรงเรียนบ้านไทรบ่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
7. นางจิรา โจ้งจาบโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
8. นายรัตพล มุสิกพันธ์โรงเรียนบ้านช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
9. นางสาวภรพิชญา พุทซ้อนโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
10. นางสาวอารี ยิ้วเหี้ยงโรงเรียนปิยบุตรศึกษากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
11. นางสุรางรัตน์ โสธานิตย์โรงเรียนบูรณะรำลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
12. นายสุทะนันท์ แสงอาทิตย์โรงเรียนปัญญาวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
13. นายเอกวิทย์ ทัศนโกวิทโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาววันดี โต๊ะดำโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรหมมล พรมการโรงเรียนบ้านวังลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ทองดียิ่งโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวนุชรี อ่อนยิ่งโรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายอาคม คงสินโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
6. นางนลินี ฉิมเพชร์โรงเรียนบ้านไสบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
7. นางยุภาพร มากสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
8. นางสาวรัศมี ไกรเทพโรงเรียนบูรณะรำลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
9. นางอัญทิกา แก่นอินทร์โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
10. นางอลิศรา พรหมดนตรีโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
11. นางจรงศรี สุขตะโกโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางปนัสยา ศุภศรีโรงเรียนบ้านโคกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอุบล คงสมโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
3. นายสมปอง เต้งชูโรงเรียนบ้านลำแคลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
4. นางสาวภัทรภร ชัยเพชรโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
5. นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจรศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
6. นางสุภัทตราวดี ประดับศรีโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2กรรมการ
7. นางสาววรรณนิศา เกตพูนโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
8. นางสาวปริชญา นะนุ่นโรงเรียนบ้านวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
9. นางสาวนุชนภา ใจห้าวโรงเรียนบ้านบางสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
10. นางสาวพชรพร อรรถสงเคราะห์โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
11. นางสุดารัตน์ อินทร์คงโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
12. นางอรวรรณ ส่งแสงโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
13. นายอาริยะ ดำช่วยโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายฐิติวัฒน์ ศรีวะบุตรโรงเรียนบ้านท่าบันได สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ รัตนบุรีโรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
3. นางสาวชุ่มใจ ไกรเทพโรงเรียนบ้านพระม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นายภักดี พรมแก้วโรงเรียนบ้านเหนือคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางจิตติมา อนุมาตรโรงเรียนทุ่งรวงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร เพียรดีโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา ชูเพ็งโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
3. นางสาวอดาภรณ์ ชุมอักษรโรงเรียนบ้านบางพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางณีรวรรณ อินทรักเดชโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางภาวนา มีมากโรงเรียนวัดสิทธิโชค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอุธิรา ไชยมลโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
3. นางสาวสิริพร หมานหราโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
4. นางสาวกุสุมา มโนภิรมย์โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ชูอ่อนโรงเรียนบ้านควนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุทธินี ทองเนื้ออ่อนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ประทีปแก้วโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังกรรมการ
3. นางสาวนันทา ตั้นฉ้วนโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
4. นางวรรษา สุเหร็นโรงเรียนบ้านนาเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางจินตนา ไชยมลโรงเรียนบ้านหนองเหม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรชนก แกล้วกล้าโรงเรียนวัดโพธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
3. นางวัชรา มากแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
4. นางวัลภา เพชรหินโรงเรียนบ้านวังลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวรุ่งฤดี คำพุทธโรงเรียนบ้านไสมะม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ศรสงวนกุลโรงเรียนบ้านไชยภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
7. นายวรุฒ เกื้อสาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางจรรยา ใส้เพี้ยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา โพชสาลีโรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
3. นางศศิธร จูดคงโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
4. นางเสริมสิริ แดงนวลโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
5. นางวิยดา คงทองคำโรงเรียนบ้านควนโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
6. นางสาววาสนา เหล็กเกิดผลโรงเรียนบ้านไร่ออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
7. นายณัฐนันท์ นาวาทองโรงเรียนวัดไม้ฝาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
8. นางศุกลฑิราญ์ นิ่มดำโรงเรียนอนุบาลควนขนุน สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1กรรมการ
9. นางสมใจ ก๊กใหญ่โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
10. นางพรทิพย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายสุระเชษฐ์ ศรีสงครามโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรภา อ่อนช่วยโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
3. นางสาวผิวเดือน หลงเส็งโรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ จิตรหลังโรงเรียนบ้านลิพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
5. นางสาววีรินทร์ ไชยศรโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
6. นางฐิติยา คงเอียดโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
7. นางสาวชุ่มชื่น สีสุขโรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
8. นางสาวสำรวย หนูสมโรงเรียนวัดโงกน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1กรรมการ
9. นางอมรรัตน์ วัชรินทร์โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังกรรมการ
10. นางจุฑารัตน์ โสภณพลศาลโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรีโรงเรียนบ้านบางคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พร คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางณัฐกฤตา ชูช่วย โรงเรียนอ่าวลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
4. นางสุกัลยา เวชสิทธิ์โรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา น้ำเจ็ดโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มนต์พฤกษ์ชาติโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางจริญญา รอดบุตรโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวจิรภา สิทธิชัยโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางบุษบา เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางกฤตวยา ธำรงวิศวโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายฉัตรชัย จันทโทโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี สงหนูโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางอรณี จิตรแก้วโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวลัคนา พรมทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ วรพันธ์โรงเรียนวัดน้ำผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุภาภร แสงผะกายข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางชาลี เทศนอกโรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสุจิรา อินเรืองโรงเรียนหนองเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ท่าจีนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายธีระยุทธ ปานสังข์โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย จิตรแก้วโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ บุญเสนโรงเรียนบ้านนาป้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางวัลลิมา สงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสาววนิดา แสงแก้วโรงเรียนบ้านดุหนุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางธนัชชา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านในควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชลิต พากเพียรข้าราชการบำนาญจังหวัดตรังกรรมการ
3. นางอุษา สินกั้งโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางหนึ่งหทัย รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายพุฒิสรรค์ อนุกูลพันธ์ โรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเกษร ลิขิตกิจเกษตรโรงเรียนวัดโพธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสุเทวี ลัคนาศิโรรัตน์โรงเรียนบ้านลำภูรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวดวงพร เลิศสุทธิกุลโรงเรียนบ้านห้วยต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ว โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ทองสงโสม โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
3. นางสุทธิรา ถิ่นชาญโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
4. นางเจตยา บุญสะกันต์โรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสำเริง ศรีวินโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายวรวุธ ชูช่วยโรงเรียนวัดน้ำฉ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางเสาวณี ตุลยกุลโรงเรียนบ้านน้ำพราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
4. นางสุภา แก้วประชุมโรงเรียนวัดน้ำผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสิรินันท์ เผือกละม้ายโรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกิจจา อยู่เย็นโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการ
2. นางรชฏนันท์ พระคงโรงเรียนบ้านบางสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายศิริพล บุญญาวิทยาลัยการอาชีพตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรรมการ
4. นางสาวชนิตา ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ
5. นางสุภา แก้วประชุมโรงเรียนวัดน้ำผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายจักรี ฉิมเรืองโรงเรียนบ้านปากปรน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ณ นครข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เที่ยน ข้าราชการบำนาญจังหวัดตรังกรรมการ
4. นางสาวรัตนาวดี จันทร์นุ่นโรงเรียนบ้านไร่ออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายกฤษฎี มณีโชติโรงเรียนวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สลัดทุกข์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
7. นายสุรสีห์ หนูพุทธิโรงเรียนบางดีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการ
8. นางสาวสาริกา สีขนุนโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายรักชาติ นาคช่วยโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
5. นายธีระวุธ สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
6. นายสมยศ สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิเศษ คงวันโรงเรียนวัดควนไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4กรรมการ
4. นายตะวัน โบว์พัฒนากุลโรงเรียนบ้านฉางหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางปณัฐศวรรณ์ ศรีทองชื่นโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
6. นายวันชัย เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ
7. นายประภาศ ฤทธิเดช โรงเรียนบ้านลำพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สลัดทุกข์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปภัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แสงหิรัญโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายกฤษฎี มณีโชติโรงเรียนวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
4. นางภาวิณี ภักดีโรงเรียนบ้านบางหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางณัฐธยาน์ ศรีเพชรโรงเรียนบ้านบางพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
6. นางสาวอาริสา หนูกลิ่นโรงเรียนบ้านควนยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการ
7. นางบาลี พันธุเล่งโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านลำแคลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายมนตรี ณ นครข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวิโชค อินเรืองโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ส่งแสง โรงเรียนบ้านวัดควนไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
6. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เที่ยนข้าราชการบำนาญจังหวัดตรังกรรมการ
7. นายเอกสิทธิ์ ผลโสดาโรงเรียนบ้านบางพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเกรียงไกร อุสหกรรมโรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ยิ้มย่องโรงเรียนบ้านบางพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายยงยุทธ นาคช่วยโรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางจรุง เกื้อสกุลโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวจีราภรณ์ หมวกเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประมวล นานช้าโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์จิต แก้วทอง โรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา เจะเหล่า โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางยุพิน ชัยแก้วโรงเรียนบ้านหนองยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางธิดาวดี สายจิตรื่นโรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ใจทนโรงเรียนบ้านหนองยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอภันตรี รักษศรีโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางจุรี เป้าทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวอนัญญา ทิ้งหลีโรงเรียนบ้านน้ำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรินทร์ มากขาวโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมเกียรติ อมรลักษณ์โรงเรียนวัดโพธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสงบ ห่วงจริงโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวพรนภัส คงรักษ์โรงเรียนบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
4. นายนรากร สมประสงค์โรงเรียนบ้านเกาะปุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ
5. นางสุคนธ์ ช่วยดำโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ ชูเนตร์โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางพรรณพนัช ก้องสุวรรณคีรีโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ โยธา โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสุรีย์ คำนวนโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางจำเนียร แก้วเนินโรงเรียนวัดเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธิดา วนาสุวรรณวณิชโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา อินทรโยธา โรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ
3. นางนวลนิตย์ คงชีพาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสุทัศน์ จริยาโสวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งเสมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางกนกกร พงศ์ยี่ล่าโรงเรียนบ้านโคกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรเชฐ นวลศรีโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ แก้วในเมฆโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายพิศุทธา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสุมลฑา เศรษฐการโรงเรียนบ้านนาเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวจันทรัสม์ บุญมาศโรงเรียนพรศิริกุล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายติณณ์ รักษามั่น โรงเรียนบ้านดุหุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวชีรานันท์ แซ่จุ้งโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายสุนทร กังแฮโรงเรียนบ้านดุหุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นายรัตพล มุสิกพันธ์โรงเรียนบ้านช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายจรัส สายสีทองโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุนทร ประเสริฐกุลโรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพรรณศิริ อายุสุขโรงเรียนบ้านห้วยไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวตะวัน มิ่งเมือง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากรกรรมการ
4. นางเณริศา อุยสุยโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ กุลพัตร์โรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายอำนาจ ขันทกาญจน์โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรีย์ นวลใยโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางกาญจนี ไชยนนท์โรงเรียนวัดควนไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวไหมซาเราะห์ เต้งชูโรงเรียนบ้านลำแคลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางเบญจพร เกตุพงษ์พันธ์โรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ แก้วชูโรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา อาจหาญโรงเรียนบ้านคลองโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางพิรมย์ แก้วหนูโรงเรียนบ้านต้นไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาววันดี โต๊ะดำโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปณิสรา คงคาโรงเรียนบ้านพระม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา คงวุ่นโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวชนกานต์ อินทร์มากโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี จำปา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสาววรรณี ยาทรัพย์โรงเรียนบ้านเขากอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ลักษณะพริ้มโรงเรียนวัดไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา รุณแสงโรงเรียนบ้านท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสุวีนา ทองอ่อนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางปุณิกา ข่ายม่านโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังกรรมการ
5. นางจุรีย์ สมเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพิมพ์ชนก ประดิษฐานุสรณ์โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางคณาพร มะคะสุดโรงเรียนบ้านบ้านช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิริยา โต๊ะเส้นโรงเรียนบ้านพรุเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายประทีป ชัยเพชรโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนฤมล จุทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา เดชภักดีโรงเรียนบ้านควนพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ศรีวราพันธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางปิยะนันท์ นิปกะกุลโรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ สุขศรีเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพิทยา ทองย้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา เขตพิบูลชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางชฎาพร ผลาญไกรเพชรโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสุนทรี ทับเที่ยงโรงเรียนโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
5. นางอัจจิมา สุจริตโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายพงศกร ไพทูลย์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. พระมหาอภินันท์ นันทภานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุชาติ ตันเล่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางงามตา สุจริตธุระการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายประพืช จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านวังลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายทวีสิทธิ์ สมัครกิจ โรงเรียนเทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังประธานกรรมการ
2. พระณัฐพงษ์ สิริสุวัณโณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ซำฮกตัน โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวปภาวี พลประสิทธิ์ โรงเรียนวัดจอมไตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายภูมิปรัชญ์ อายุสุขโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ผศ.ชะรัตน์ เทพสิงห์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญาณัฎฐ สมาธิสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นางเกสร ขวัญนิมิตรโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นายยงยุทธ ใหม่เสนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังกรรมการ
5. นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทองโรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ผศ.ไพรมา อ้วนไตรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. ผศ.ภูดิส ศรีเกตุสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน์โรงเรียนวัดจอมไตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นายบรรจบ รัตนามาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่กรรมการ
5. นางบังอร รองวังโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายอรุณ โต๊ะเส็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ รัตนามาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่กรรมการ
3. นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์โรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นายสุทัด ทองพิมลโรงเรียนบ้านหาดยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทองโรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. ผศ.ไพรมา อ้วนไตรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. ผศ.ภูดิส ศรีเกตุสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นายวิทยา พรมสังข์โรงเรียนบ้านโคกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวภิญญาณัฎฐ สมาธิสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังกรรมการ
5. นายธีรพล ดิสโรโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายอรุณ โต๊ะเส็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ รัตนามาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่กรรมการ
3. นายสุธี ชูกระชั้นโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นายวัฒนา ชูประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวภิญญาณัฎฐ สมาธิสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังกรรมการ
6. นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทองโรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. ผศ.ภูดิส ศรีเกตุสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ใหม่เสนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ศรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเขากอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวปราณี มณีสิงห์โรงเรียนวัดโคกเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ บุญเดชโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
6. นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน์โรงเรียนวัดจอมไตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธรรมรัตน์ สงศรีโรงเรียนบ้านหนองหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ขาวเผือกโรงเรียนวัดเจริญร่่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายวิโชติ รักงามโรงเรียนบ้านทุ่่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมยศ มาธีระศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประภาส สิงห์คู่โรงเรียนปัญญาวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ เกาะกลางโรงเรียนบ้านลำแคลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสุกิจ ศุกระกาญจน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางผกมาศ ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ ชอบทำกิจโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา รัตนพันธ์โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายธีรยุทธ จีนประชาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอาคม ดำปินโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวฉัตรนภา หนูฉ้งโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นางสุวรรณี จองเดินโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุธี แคนยุกต์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ เดชอรัญโรงเรียนบ้านหนองชวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ยิ่งยวดโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ดำคงโรงเรียนบ้านหนองเมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุกิจ ศุกระกาญจน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรนิรัตน์ ลีสุรพงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวมลิษา ขุนบุญจันทร์โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นางสาวปกรณ์ศิริ บัวจันทร์โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธีรยุทธ จีนประชาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวชีวดี สุทธินนท์โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นิลละออโรงเรียนไสมะม่วงกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ รอดแก้วโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุธี แคนยุกต์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายพรศักดิ์ แสงดำโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นางสาวพักตร์ฤทัย มิ่งมิตรโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ศรีสมบัติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา มณีปูนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอายุดา ช่วยหมาดโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ศรีสงโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพร บุญส่งนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายไชยเวช เสรีรักษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางประภาพร แซ่ตั้นโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ เพชรคงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางยินดี ตรังคบุรีรัตน์โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านสายควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางกาญจนา แคนยุกต์โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ยงประเดิมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพลชกรณ์ สิขยาภรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ยิ่งยวดโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นางสาววิภารัตน์ ระวังภัยโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสดุดี สังขมณีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ เพชรคงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ชูนุ่นโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นางสาวรัสสวรรณ์ สมาธิโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ศรีสมบัติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ห่อศรีสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวมยุรา แซ่จันโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพร บุญส่งนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ รักสมโรงเรียนวัดโหลคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกุสุมา เบญจวรางกูลโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ยงประเดิมกรรมการทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวจันทรา นิยมเดชาโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ เพชรคงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวดาริญญา หาขุนโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวชมัยพร จกแก้วโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ยงประเดิมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพลชกร สิขราภรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา คำรณโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นายทรงพล บุญธรรมโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายกษมะ กิ้มเฉียงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์ ปิติสุขผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเชิตศักดิ์ ศรียาภัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หนูกลับโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสิริพร ทองคำผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นางสาวนภาพร นาเลื่อนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ หนูกลับโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร ทองคำผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวนภาพร นาเลื่อนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์ ปิติสุขผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์์ธิเบศร์ ศรีสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางณัฐธิดา พวงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์์ธิเบศร์ ศรีสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางณัฐธิดา พวงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุภเชฎฐ์ กิจวาสครูวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ ภักดีโรงเรียนห้วยยอด กรรมการ
3. นางจินดาวรรณ บุญเตียวโรงเรียนสตูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16กรรมการ
4. นายชูเกียรติ ผาดศรีโรงเรียนบ้านไสตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
5. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุภเชฎฐ์ กิจวาสผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ ภักดีโรงเรียนห้วยยอด กรรมการ
3. นางจินดาวรรณ บุญเตียวโรงเรียนสตุลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16กรรมการ
4. นายชูเกียรติ ผาดศรีโรงเรียนบ้านไสตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
5. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ทองมีขวัญโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
3. นางนันท์นภัส บัวดำโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นายฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
5. นางสาวประภาพรรณ สุทธิพิทักษ์โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบเ้านนาปรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ทองมีขวัญโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
3. นางนันท์นภัส บัวดำโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นายฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นางสาวประภาพรรณ สุทธิพิทักษ์โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสิริพร ทองคำผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ แก้วเมืองโรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสิริพร ทองคำผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ แก้วเมืองโรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางณัฐธิดา พวงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นางณัฐธิดา พวงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางวิมลศรี ลัคนาศิโรรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์์ธิเบศร์ ศรีสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางนันท์นภัส บัวดำครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางวิมลศรี ลัคนาศิโรรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์์ธิเบศร์ ศรีสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางนันท์นภัส บัวดำโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ สุทธิพิทักษ์โรงเรียนห้วยยอด กรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ ภักดีโรงเรียนห้วยยอด กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ ภักดีโรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ สุทธิพิทักษ์โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางกิจจา สันซังวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา จันทมณีโชติผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวณิชากร เจริญสุขโรงเรียนบุญเหลือเกื้อคงกรรมการ
4. นางสาวนภาพร นาเลื่อนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกิจจา สันซังวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร เจริญสุขโรงเรียนบุญเหลือเกื้อคงกรรมการ
3. นายศรัทธา จันทมณีโชติผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวนภาพร นาเลื่อนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางจันทรัศม์ พงศ์นาคะสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางกิจจา ลันซังวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เด่นยุกต์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจันทรัศม์ พงศ์นาคะสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางกิจจา สันซังวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เด่นยุกต์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางวิมลศรี ลัคนาศิโรรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นายศรัทธา จันทมณีโชติผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวสิรนาถ แก้วเมืองโรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางวิมลศรี ลัคนาศิโรรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายศรัทธา จันทมณีโชติโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวสิรินาถ แก้วเมืองโรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุภเชฏฐ์ กิจวาสวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์รัศม์ พงศ์นาคะสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เด่นยุกต์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นางจินดาวรรณ บุญเตียวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย โรงเรียนสตูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสุภเชฏฐ์ กิจวาสวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์รัศม์ พงศ์นาคะสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เด่นยุกต์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นางจินดาวรรณ บุญเตียวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย โรงเรียนสตูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์ ปิติสุขผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ผุ้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเชาวลิต ทองมีขวัญโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
5. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์สิทธิ์ ปิติสุขผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเชาวลิต ทองมีขวัญโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนบ้านแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
3. นายเอกชัย บูลการณ์โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นายไพโรจน์ สัมพันธรัตน์โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังกรรมการ
5. นายอุเทน ซุ่นยะโมโรงเรียนวัดเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. รศ.สุวัฒน์ ทรงเกียรติ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ ปิ่นทองครู โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังกรรมการ
4. นางสาวศธิตา ฉิมเพชรโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายวรวุฒิ คงแก้วโรงเรียนหาดปากเมง สำนักงานเขตพพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. รศ.สุวัฒน์ ทรงเกียรติ์ผุ้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ ปิ่นทองครู โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังกรรมการ
4. นางสาวศธิดา ฉิมเพชรโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายวรวุฒิ คงแก้วโรงเรียนหาดปากเมง สำนักงานเขตพพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอารักษ์ สวัสดิประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ ปิ่นทองโรงเรียนเมืองถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14กรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการ
4. นายปิยชน สินไชยโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอารักษ์ สวัสดิประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ ปิ่นทองโรงเรียนเมืองถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14กรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการ
4. นายปิยชน สินไชยโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ รอดคืนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13กรรมการ
3. นายประภาส เกตุพงษ์พันธ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นายนิวัติ สุขไชยะนักวิชาการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ วงศ์ทิพยวาทินโรงเรียนวัดห้วยนาง (วัคนครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ รอดคืนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13กรรมการ
3. นายประภาส เกตุพงษ์พันธ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นายนิวัติ สุขไชยะนักวิชาการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ วงศ์ทิพยวาทินโรงเรียนวัดห้วยนาง (วัคนครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเรวัต ไพรัตนากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลประธานกรรมการ
2. นายอิสระ หนูชูโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายอาธร หนูหมาดโรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายสนั่น ลำยองโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
5. นายสุริยัน ดำแก้วศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรวัต ไพรัตนากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลประธานกรรมการ
2. นายอิสระ หนูชูโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายอาธร หนูหมาดโรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายสนั่น ลำยองโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายสุริยัน ดำแก้วศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านคุรอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
3. นางนวธรภร ชูแก้วโรงเรียนหนองผักฉีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านคุรอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
3. นางนวธรภร ชูแก้วโรงเรียนหนองผักฉีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านบกห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประธานกรรมการ
2. นายธนธรณ์ ตั้งใจมั่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางปริชญา ผลบุญโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสิรินยา คงประเดิมโรงเรียนวัดเขาวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวนันธิดา เทพพูลผลโรงเรียนบ้านบางคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านบกห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประธานกรรมการ
2. นายธนธรณ์ ตั้งใจมั่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางปริชญา ผลบุญโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสิรินยา คงประสมโรงเรียนวัดเขาวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวนันธิดา เทพพูลผลโรงเรียนบ้านบางคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ มณีสุวรรณศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรประธานกรรมการ
2. นางศศิธร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายธนธรณ์ ตั้งใจมั่นโรงเรียนอุตรกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
4. นางสาวสุนิดา นิลวงษ์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางปริชญา ผลบุญโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประธานกรรมการ
2. นายธนธรณ์ ตั้งใจมั่นผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
3. นางศศิธร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสุนิดา นิลวงษ์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางปริชญา ผลบุญโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพรเทพ ช่วยด้วงโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายเด็ดเดี่ยว สุขวิชัยโรงเรียนบ้านคลองช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2กรรมการ
4. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ ช่วงด้วงโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายเด็ดเดี่ยว สุขวิชัยโรงเรียนบ้านคลองช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2กรรมการ
4. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์โรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ หนูช่วยโรงเรียนกมลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์โรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ หนูช่วยโรงเรียนกมลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองแรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ จันทร์แสงโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนวัดเขาต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองแรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ จันทร์แสงโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนวัดเขาต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. รศ.สุวัฒน์ ทรงเกียรติ์ผุ้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ งานสมโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ เดโชศาสตร์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. รศ.สุวัฒน์ ทรงเกียรติ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ งานสมโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ เดโชศาสตร์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางฑิลฎา คงพัฒน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางฑิลฎา คงพัฒน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
4. นางพาขวัญ ริมวิเชียรศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุลโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายพรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอารยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นายธวัชชัย ซ้ายศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นางสาวนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นางชญาดา รัตนพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นายธวัชชัย ซ้ายศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นางชญาดา รัตนพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นางสาวนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายพรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอารียา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางจุติกา โกศลเหมมณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
4. นางลักขณา นันทวงค์โรงเรียนวัดโหละคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายธวัชชัย ซ้ายศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางจุติกา โกศลเหมมณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
4. นายธวัชชัย ซ้ายศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางฑิลฎ่า คงพัฒน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายคะนึง แก้วอัมพรโรงเรียนบ้านควนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายสุวิทย์ รอดคืนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางไพลิน วรตันติโรงเรียนบ้านโคกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางภัทรพร ผลธรรมปาลิตโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางจุติกา โกศลเหมมณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางจิตรา กาลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางปรีดา เจือกโว้นโรงเรียนบ้านทุ่งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางพาขวัญ ริมวิเชียรศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางอุมามาศ มาบุญธรรมโรงเรียนบ้านควนเสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช ช่างเรือโรงเรียนบ้านบางหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. Miss Karen Lynn Clickโรงเรียนสภาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวมาริสา กาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านไร่ออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์พร ชัยสุขโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. Miss Maricarl Rosales Dennisโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลกโรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. Miss Maryam Heshmatiโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายไพศาล พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร จิตราโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. MissAlana Fitzโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา สมมาตย์โรงเรียนบ้านปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ แก้วกล้าโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. Miss Meghan Sudnikovichโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายชีวิน วัฒนสินโรงเรียนบ้านลำแพะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติกานต์ ทองมากโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. Miss Erica Claire Westgateโรงเรียนสภาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศราภรณ์ คงย้อยโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวแก่นกานต์ แก้วบางพูดโรงเรียนบ้านโคกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. Miss Maura Moweryโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนวัดเจริญร่่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. MissGrace Foizโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา จำปาโรงเรียนวัดนิคมประทีป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววิชชุดา ว่องวิษณุพงศ์โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวนิ่ง น่านะโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ยอดยิ่งโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา รักราวีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวสวนีย์ ไกรคุ้มโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
3. Miss YinHin Xiaโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศิโรรัตน์ ศุภกีรติโรจน์โรงเรียนสภาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13ประธานกรรมการ
2. Miss Rika Mitsufujiโรงเรียนเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
3. นางนุชจรีย์ ผลจันทร์โรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางนาฏพิมล คงเอียดโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี เพ็งรัศมีโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาววรรลี ไมหมาดโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. Mr.Ian Walter Gemmellโรงเรียนสภาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
5. นางสาวสุมลฑา รามเทพโรงเรียนบ้านวังลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวลลิตา อุดรพันธ์โรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิราวรรณ ชูคงโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางนิตยา ฉิมเรืองโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. Miss Paige Thomasโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสุพิศ นิธิวรนันท์โรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายกฤช กาหยีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ หนูนวลข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังกรรมการ
3. นางสุจิตรา ไชยฤกษ์โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางเยาวภา สารเทพโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5. นายสานนท์ ปณารัตน์โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
6. นายเสริม คชกูลโรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
7. ดาบตำรวจศรุดา ปรางหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ สงขลากรรมการ
8. นายโชต รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านยางขาคีม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2กรรมการ
9. นางบุษราภรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านเกาะลิบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
10. นายธีระพงศ์ ปานทองโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
11. นายบรรจงรักษ์ บุญตามช่วยข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังกรรมการ
12. นายสุราษฎร์ สุภาวงค์โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
13. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11กรรมการ
14. นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นายสุวัจน์ มณีมาสโรงเรียนวัดไม้เรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
16. นายสิริ ยุ่นประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายปริญญา เดชทองคำโรงเรียนบ้านช่องลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสนิท ณ ระนองข้าราชการบำนาญ จังหวัดระนองกรรมการ
3. นายประพจน์ เสียมไหมโรงเรียนอัมพวันวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นายสันติพงศ์ คุ้มครองข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังกรรมการ
5. นายนิพนธ์ เคี่ยมการโรงเรียนบูรณะรำลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
6. นายสุวิชา คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
7. นายสมภพ อุตสาหะโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
8. นายสุทธิ คงหนูข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังกรรมการ
9. นายรพินทร์ ไชยสงครามโรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
10. นายทิวา ลิ่มสงวนข้าราชการบำนาญ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
11. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญ จังหวัดกระบี่กรรมการ
12. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์โรงเรียนบ้านนาโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1กรรมการ
13. นายอนันต์ มณีฉายโรงเรียนแหลมทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3กรรมการ
14. นายบุญรอด ผนึกทรัพย์สกุลข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังกรรมการ
15. นางสาววาสิกาญจน์ เหมทานนท์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีนิธิศ ปรางค์หมู่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ วรรณแรกโรงเรียนบ้านลิพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา เดชทองคำโรงเรียนบ้านช่องลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายสมเกียรติ กาลสุวรรณข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังกรรมการ
4. นายบุญรอด ผนึกทรัพย์สกุลข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางเพลินพิศ บุญตามช่วยโรงเรียนบ้านโคกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
6. นายชำนาญ แสงทองข้าราชการบำนาญ จังหวัดกระบี่กรรมการ
7. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญ จังหวัดกระบี่กรรมการ
8. นายประเสริฐ หนูนวลข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังกรรมการ
9. นางอุบล พัฒนโกโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
10. นางจิรวรรณ เดชทองคำโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
11. นายประเสริฐ รักแก้วโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
12. นายวีรจิตร ชนสูงเนินข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังกรรมการ
13. นายภาณุวัฒน์ รักราวีข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังกรรมการ
14. นายปณฐ์ศักดิ์ แก้วฟุ้งรังษีข้าราชการบำนาญ จังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
15. นายประพจน์ เสียมไหมโรงเรียนอัมพวันวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประภาส นวลใยโรงเรียนบ้านต้นไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ ภิรมย์บัวโรงเรียนตรังวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
3. นางวินิตย์ มากมาโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เจนจริยานนท์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสุดคนึง อาจชอบการโรงเรียนวัดนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางมีนา ทองประดับโรงเรียนวัดเจริญร่่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวชนัญธิดา ใจสมุทรโรงเรียนบ้านปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางจตุพร จันแดงโรงเรียนบ้านลำแคลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายกรศิวัชร์ อินทร์ทองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชลิดา นิ่มทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการ
3. นางอำไพ ชั่งคิดโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
4. นางสาวมยุรี พลวัฒน์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา กิตติปัญญโชติโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสง่า วรรณบวรโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี วงค์พินิจโรงเรียนกมลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวบราลี ชัยศิริโรงเรียนหนองยายแม็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางกชชิตา สงขำโรงเรียนบ้านลิพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางศิราณี รองพลโรงเรียนบ้านคลองโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวชุษณา นัคราโรงเรียนบ้านห้วยม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภัส คงรักษ์โรงเรียนบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางปิ่นมณี ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางณัฐศรี ชูช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ติ้นซุ่ยโรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางคำนูณ สีนาโรงเรียนบ้านห้วยม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลทิพย์ เพ็ชรเพ็งโรงเรียนบ้านลิพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางยุวรัตน์ อรรถฉายะกุลโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สัญวงศ์โรงเรียนวัดน้ำฉา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ภักดีโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางนุชนาฎ ภักดีชนโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพรรณษา บุญเกื้อนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนันธิกา ติประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ตรงมะตังโรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสายขวัญ ยังช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายชวลา ตันตรัตนพงษ์โรงเรียนวัดไม้ฝาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ บุญเนตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ ยาพันธ์โรงเรียนบ้านนายายหม่อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวภาวดี ล่องตี้โรงเรียนบ้านเขากอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นายธีรวิทย์ สีสุขโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสุลาวัลย์ ดำยศโรงเรียนบ้านนานิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิกนักวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากรรมการ
2. นางสาวพรเพ็ญ ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านลิพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวษรวดี จำปาโรงเรียนหาดทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ฮ่องซ่วนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดมโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศวรรณรัศม์ อภัยพงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายพุฒิสรรค์ อนุกูลพันธ์โรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา รักษ์วงค์โรงเรียนบ้านบางสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวณชกนก ศรีทองโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสฤษดิ์มาศ เรืองชาโรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ศรีสะกูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายเวชยันต์ สรรพเศียรโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ชัยแก้วโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวรวงทอง ใจกระจ่างโรงเรียนบ้านทอนเหรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายกิตติ บุญศรีโรงเรียนบ้านนาเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนเรศ ขวัญทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายประเวศ อนันตวรพจน์โรงเรียนบ้านเขาติง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา รามแก้วโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นายวัชระ เจนภักดีกุลโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายปรัชญา อินทรักเดชโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ มาลาวิทยาลัยเทคนิคตรังประธานกรรมการ
2. นางสิริพัชร์ บุญกรานโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางจริยา รัฐสรรค์โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นายวุฒิชัย บุญขันโรงเรียนบ้านโคกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายพลศิลป์ ตรังคบุรีรัตน์โรงเรียนบ้านมดตะนอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวบานเย็น แซ่หลีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ชัยพงศ์วัฒนาวิทยาลัยเทคนิคตรังกรรมการ
3. นางภีรดา มานันตพงศ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสุพรรณี สีนาโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางอรอุมา เปาลิวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินันทร์ นาพอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายศักดินนท์ รัฐสรรค์โรงเรียนบ้านนานิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายสมภพ พานิชศิลป์โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวขวัญตา วิพลชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายเอกราช รันศรีโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาววรันธร พันธุ์เกตุนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนิวรรณ ไชยรัตน์โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางประทุม ช่วยขำโรงเรียนเทศบาล 1 (สังข์วิทย์) สำนักงานเทศบาลนครตรังกรรมการ
4. นายภาณุพันธ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางอุมาพร ไชยจิตร์โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค สุขเกษมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายพลกฤต หัสสะโรโรงเรียนบ้านไร่พรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางกชกร ไชยคำโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวมัทณา โพธิ์ถาวรโรงเรียนกมลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายพลศิลป์ ตรังคบุรีรัตน์โรงเรียนบ้านมดตะนอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ อินทร์แป้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ แก้ววิเชียรโรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางวิมลพรรณ หมื่นโพธิ์โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ หมื่นละม้ายโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางภูริยา อารีย์วงศ์โรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายวรพงศ์ แสนสิงห์วิทยาลัยเทคนิคตรังประธานกรรมการ
2. ผศ.ชัยวัฒน์ สากุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. ผศ.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
4. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
5. นางสาววาสนา ศรีเปาระยะโรงเรียนบ้านน้ำพราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
6. นางสุภาณี ไกรเทพโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธาร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ประธานกรรมการ
2. นายปิยะรัฐ อารมย์โรงเรียนสิชลคุณาธาร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ จิตบุญโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
4. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียนข้าราชการบำนาญจังหวัดตรังกรรมการ
5. นายนเรศ ขวัญทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังกรรมการ
6. นายกฤษติพงษ์ ดำแก้วโรงเรียนบ้านเขาหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
7. นายนพพร สม่าหลีโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
8. นายปกรณ์ นิ่มกาญจนาโรงเรียนวัดโคกเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
9. นางสาวจิณัฐตา กุลผอมโรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
10. นายเอกรัตน์ มัจฉากุลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เม่งช่วยโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมืองโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการ
4. นายปิยะรัฐ อารมณโรงเรียนสิชนคณาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการ
5. นายภูมินทร์ อินทร์แป้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังกรรมการ
6. นายนพพร สม่าหลีโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
7. นางสาวชัชชญา แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านปากไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
8. นายอนุสรณ์ จิตบุญโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
9. นายธีรวัฒน์ ณ นครห้างหุ้นส่วนจำกัดทีซีเอ็นเทคโนโลยีกรรมการ
10. นายอรรถพล อรรถชัยยะโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาลวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการ
3. นายปกรณ์ นิ่มกาญจนาโรงเรียนวัดโคกเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียนข้าราชการบำนาญจังหวัดตรังกรรมการ
5. นายสุรินทร์ กาญจนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังกรรมการ
6. นางสุภาณี ไกรเทพโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
7. นายกฤษติพงษ์ ดำแก้วโรงเรียนบ้านเขาหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
8. นางสาวจิณัฐตา กุลผอมโรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
9. นางสาววาสนา ศรีเปาระยะโรงเรียนบ้านน้ำพราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
10. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ณ นครห้างหุ้นส่วนจำกัดทีซีเอ็นเทคโนโลยีกรรมการ
3. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
4. นางนฤมล เม่งช่วยโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังกรรมการ
5. นายภูมินทร์ อินทร์แป้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังกรรมการ
6. นางสาววาสนา ศรีเปาระยะโรงเรียนบ้านน้ำพราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
7. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียนข้าราชการบำนาญจังหวัดตรังกรรมการ
8. นายนพพร สม่าหลีโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
9. นายปกรณ์ นิ่มกาญจนาโรงเรียนวัดโคกเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
10. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายปิยะรัฐ อารมณ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี ไกรเทพโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
3. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุลมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขต ตรังกรรมการ
4. นายจิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมืองโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการ
5. นายธวัทชัย สุวรรณพงค์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ จิตบุญโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
7. นายกฤษติพงษ์ ดำแก้วโรงเรียนบ้านเขาหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
8. นางสาวจิณัฐตา กุลผอมโรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
9. นางสาววิลาวัลย์ แก้ววิเชียรโรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
10. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เม่งช่วยโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังกรรมการ
3. นายปกรณ์ นิ่มกาญจนาโรงเรียนวัดโคกเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุลมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังกรรมการ
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการ
6. นางสุภาณี ไกรเทพโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
7. นางสาววาสนา ศรีเปาระยะโรงเรียนบ้านน้ำพราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
8. นายกฤษติพงษ์ ดำแก้วโรงเรียนบ้านเขาหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
9. นายนพพร สม่าหลีโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
10. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาลวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนบ้านป่าพะยอมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ ด้วงชูโรงเรียนบ้านพรุเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ณ นครห้างหุ้นส่วนจำกัดทีซีเอ็นเทคโนโลยีกรรมการ
5. นางสาวยศมล พุทธมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังกรรมการ
6. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียนข้าราชการบำนาญจังหวัดตรังกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ จิตบุญโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
8. นายสมโชค ซุ่นอื้อโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
9. นางสาวจิณัฐตา กุลผอมโรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1กรรมการ
10. นายปิยะรัฐ อารมณ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเกรียไกร ตันเจี่ยโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ คลายทุกข์โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายเด่นชัย สนใจเพ็งโรงเรียนบ้านตะเสะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางนัฏกานต์ หวานขันโรงเรียนบูรณะรำลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
5. นางลดารัตน์ รอดเสวกโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุระชัย ชูกระชั้นโรงเรียนบ้านห้วยไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ บุญคงแก้วโรงเรียนวัดทุ่งใหญ๋ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1กรรมการ
3. นายสาคร แสงสีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวรรณา จันทรสถาพรโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพัทธยา คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประสาท เหมนแก้วโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางปราณี พงศ์อินทร์โรงเรียนวัดนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางนันท์นภัส ทีปกรเศวตโรงเรียนบ้านควนโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นายชาญกิจ ชุติเดโชโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากูลโรงเรียนบ้านควนเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ทองช่วยโรงเรียนบ้านไชยภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ประแก้วโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1กรรมการ
4. นางสาวลัคนาภรณ์ ศักดิ์ชัยนันท์โรงเรียนบ้านหนองราโพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายมนิตย์ บุญญาภรณ์โรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวจำเนียน นามวงศ์โรงเรียนบ้านวังหลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ธรรมนิตย์โรงเรียนบ้านเขากอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางบังอร หนองตรุดโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางพิชมญช์ เกตุดำโรงเรียนบูรณะรำลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
5. นางสาวธวัลรัตน์ พานิชโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายศรชัย สุขเจริญโรงเรียนบ้านพรุเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชัชฎา บริพันธ์โรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางอารมณ์ หนูเซ่งโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางชนาธิป ลิ้นหล่อสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรังกรรมการ
5. นางสาววนิดา จิตต์บุญโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวลี ตระกูลวัฒนะโรงเรียนบ้านมดตะมอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางอ้อมใจ ขวัญนิมิตรวิทยาลัยเทคนิคตรังกรรมการ
4. นางรัชนี ธานีรัตน์วิทยาลัยเทคนิคตรังกรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ ศักดิ์วิเศษโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้วโรงเรียนบ้านหนองมวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางศดานัน จันทรมาศโรงเรียนบ้านไทรม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางลาวัณ แสวงรัตน์โรงเรียนบ้านปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางกานต์สิรี ชูทองโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรังกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ชอบชูพลโรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุธรรม หาขุนโรงเรียนวัดไม้ฝาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายยุคุณ มัคสิงห์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ วัฒนกุลวิทยาลัยเทคนิคตรังกรรมการ
4. นายธรรมนูญ เอี่ยมทรงโรงเรียนบ้านเกาะปุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายวิสาห์ บุญเกียรติโรงเรียนบ้านเขาติง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิรัตน์ พูลเกิดข้าราชการบำนาญ จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ทองเหมือนโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายบันลือ หนูสีคงโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นายศุภกิจ แก้วหมุนโรงเรียนบ้านสายควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายวรวุฒิ ทองย้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพนิดา มณีภาคโรงเรียนบ้านทุ่งนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
2. นางมณี เรืองขำโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางยุวรีย์ กรุณามิตรวิทยาลัยเทคนิคตรังกรรมการ
4. นางรัชนี เกตดำโรงเรียนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ตันสุยโรงเรียนบ้านหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางโสพิณ เทพสาสน์กุลผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)ประธานกรรมการ
2. นางจงกล เกิดรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ รอถ้าวิทยาลัยเทคนิคตรังกรรมการ
4. นางวิลาส มณีรัตน์โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศลโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอินทิรา สุวรรณวิทยาลัยเทคนิคตรังประธานกรรมการ
2. นางรุ่งญาดา ตันธนาวุฒิโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสุชาดา บัวผุดข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉราพร เจตนาโรงเรียนบ้านในควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางณัฐชยาน์ เพชรสุขโรงเรียนบ้านควนหนองกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวชิรา คงแย้มโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุวนิตย์ หาญกล้าโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางมาลี ราชภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวิชาญ ทับทิมศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยอำเภอเมืองตรังกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี ทองดียิ่งโรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวอาทิตยา ชัยวิชิตโรงเรียนบ้านห้วยม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวิมลพรรณ สังข์สุวรรณโรงเรียนบ้านชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางนาตยา ภัทราดูลย์โรงเรียนพรศิริกุล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
4. นางดวงใจ ใจตรงโรงเรียนหาดสำราญ สำนักงานเขตพพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางบรรณศิรินธ์ ชูเกิดโรงเรียนวัดถ้าพระพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุดานุต มกรพันธ์โรงเรียนมิตรภาพที่ 31"ทุ่งหวัง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ตะลุ่มพุกโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ไทยกลางโรงเรียนบ้านบางยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางผกากรอง เสนทองผู้จัดการฝ่าย R&D บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวชุติมันต์ คุ้มรอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางหวานใจ จันทร์ฝากโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางทัศนา เกตุทองโรงเรียนมิตรภาพที่ 31"ทุ่งหวัง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางนิตยา สังขสัญญาโรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางนงเยาว์ เสถียรตันติกุลข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ ตรังคตระการข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวจินดารัตน์ ประภัยโรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังกรรมการ
3. นางพรพิไล หนูชูข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางนิมิตา ทองดียิ่งโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. ผศ.อบ แก้วชูเสนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่าโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางจิรัชฎา ลิมานิศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ โฟฉิวโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัยกรรมการ
5. นางจินทนา เหมะรักษ์โรงเรียนกมลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางผ่องศรี แก้วชูเสนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ประธานกรรมการ
2. นางสุพร โขขัดโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางอุทา บัวทองเรืองศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวธิติมา เรืองกุลศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
5. นางสาววันดี ภิรมย์โรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา คงเขียวโรงเรียนวัดนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวจันจิรา เพชรฤทธิ์โรงเรียนห้วยน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายกมล เหมือนจิตร์ โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพริ้มเพรา ทองสุข โรงเรียนเขาพรุเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บัวเพชรโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกำจัด จังเม่งโรงเรียนบ้านบางสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาววารินทร์ แสนใจโรงเรียนบ้านทุ่งกอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุจินดา สุขเสนโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ พลพังโรงเรียนบ้านท่าเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (นาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ
3. นางปราณี คำแหงโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปฤทัย อำมฤทธิ์ โรงเรียนวัดควนยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราณี เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านนาเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนวัดนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพวงลัดดา อินทรทัตโรงเรียนบ้านโคกวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ใจทนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนอารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีเพิ่มโรงเรียนบ้านควนอารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
3. นางภาศิริ เสน่หาโรงเรียนบ้านไสบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา สมาพงศ์โรงเรียนบ้านตะเสะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ บุญทองขาวโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอุบล ศรีทองโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกานดา เหมือนพรรณรายโรงเรียนบ้านท่าปาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางชุติมา เชี่ยเท่าโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอาวร พราหมเภทย์โรงเรียนวัดสาริการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ภัทธิยากูลโรงเรียนบ้านหนองหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สรรเพ็ชรโรงเรียนบ้านบางสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเพียงพิศ วรรณวงศ์โรงเรียนบ้านไชยภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสมสวย บุญโชติโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางโศภิษฐ์ ไกรแสงโรงเรียนบ้านช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรมล มิ่งรัตนสิริกุลโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
3. นางจินดา ช่วยชาตรีโรงเรียนบ้านไชยภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปฤทัย อำมฤทธิ์โรงเรียนวัดควนยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี อินทรวิเศษโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาววรรณษา มุกดาโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณฐวรกร รักนายศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ แหลมทองโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางจินดา กลัวผิดโรงเรียนวัดบางดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอนุสนธิ์ บุญงามสมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญารัตน์ วีระสุขโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาววรรณา คล้ายฉิมโรงเรียนบ้านเหนือคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านทอนเหรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ชูเดชโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวพร รอดหาญโรงเรียนบ้านในควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ราชเพ็ชรโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวพนาวรรณ ทองด้วงโรงเรียนบ้านวังลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศิราณี เกล็ดกฤษโรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญถาวรโรงเรียนบ้านหนองหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสายชล สิกขาจารย์โรงเรียนบ้านควนอารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกำจัด จังเม่งโรงเรียนบ้านบางสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เทพสุทธิ์โรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ศรีพุทธคุณโรงเรียนบ้านบางสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิราภา วัจนพิสิฐโรงเรียนบ้านซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางปราณี คำแหงโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ อุกกุฏานนท์โรงเรียนวัดบางดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวตาวัน รักชุมพลโรงเรียนบ้านคลองโอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววีรินทร์ ไชยศรโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พรโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายสมโชค โข้ยนึ่งโรงเรียนวัดไม้ฝาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญณัท ชูช่วยโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวตาวัน รักชุมพลโรงเรียนบ้านคลองโอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ ทองสามโรงเรียนวัดนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนห้วยนาง (วันครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอนุสนธิ์ บุญงามสมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา เกื้อเมฆโรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมืองโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายญาณวรุฒม์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางจิตตินาถ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พรโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีสุธา ตัญจะโรโรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา เกื้อเมฆโรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวรัญญู ฉิมเพชร์โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านวังลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางเนื้อทิพย์ ตั้งคำโรงเรียนบ้านไชยภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววรพัชร เตียวย่องโรงเรียนวัดควนธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านวังลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางเนื้อทิพย์ ตั้งคำโรงเรียนบ้านไชยภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวรัญญู ฉิมเพชร์โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินดา แซ่สุ้งโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวนฤมล ขาวดีโรงเรียนบ้านไชยภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์มณฑา เกื้อคงโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์มณฑา เกื้อคงโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา หนูทัตโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์โรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11กรรมการ
4. นางสาวญานิกา สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
5. นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่อ โรงเรียนบ้านซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา หนูทัตโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์โรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11กรรมการ
4. นางสาวญานิกา สุขสุวรรณธุรการโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ทรงกิติพิศาล โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ต้องเซ่งกี่โรงเรียนวัดนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสาริกา สีขนุนโรงเรียนทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ทรงกิติพิศาลโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ต้องเซ่งกี่โรงเรียนวัดนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสาริกา สีขนุนโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ทรงกิติพิศาลโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชญนันต์ ทองประดับ โรงเรียนบ้านเขากอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวดาว กะตะโทโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ งานสมโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวญานิกา สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
4. นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์โรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11กรรมการ
5. นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่อ โรงเรียนบ้านซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายุสุริยัน ดำแก้วศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
3. นางเรณู กลั้งเนียมโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิษฐาน จิตรหลังโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช ช่างเรือครูโรงเรียนบ้านบางหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิราณี เกล็ดกฤษ โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสุวิญชา หนองหัดโรงเรียนบ้านทอนเหรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางจันทรา แสงรัตน์โรงเรียนบ้านบางสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิยม นานช้าโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา จริยาโสวรรณโรงเรียนบ้านทอนเหรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางเขมรัตน์ เนียมชูชื่นโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา สุขขีโรงเรียนควนตัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางถนอมสิน ชัยชนะโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางศิริรัศฒ์ จันทร์มีศรีโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกานดา เหมือนพรรณรายโรงเรียนบ้านท่าปาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอุบล วุ้นกิ้มโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางเรณู จันทร์แย้มโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชิต เหล่าตระกูลงามโรงเรียนบ้านน้ำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านควนหนองกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุษราภรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านเกาะลิบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ ช่วยชาติโรงเรียนบ้านคลองโตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ
3. นางนิยม นานช้าโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภาวนา มีมากโรงเรียนวัดสิทธิโชค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา คงแดงโรงเรียนวัดสาริการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ สุขะโรงเรียนบ้านบางพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปณัฐศวรรณ์ ศรีทองชื่นโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายวิชิต เชี่ยเท่าโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชิต เหล่าตระกูลงามโรงเรียนบ้านน้ำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรวย ท่อแก้วโรงเรียนบ้านควนพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางดุษฎี สงสังข์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทิพวรรณ จันดีโรงเรียนวัดบางดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอัมพา ไชยหมานโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางศศิธร ขวัญเพชรโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา หอยบางโรงเรียนวัดธรรมมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ
3. นางพัชรา เกลี้ยงเกิดโรงเรียนวัดโคกเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภมาศ คงคาช่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายขวัญ ยังช่วยโรงเรียนไทนรัฐวิทยา 39 ( บ้านนาโต๊ะหมิง ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายภาณุพันธ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ คงจันทร์โรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวนาถยา สินไชย โรงเรียนห้วยยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุพล กระสังข์โรงเรียนบ้านแหลมไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนานิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวนาถยา สินไชย โรงเรียนห้วยยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางธิดา นิรันเรืองโรงเรียนบ้านหนองหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวนาถยา สินไชยโรงเรียนห้วยยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา ขำเกื้อโรงเรียนบ้านหัสคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสญาภรณ์ ธัชสิงห์มณี โรงเรียนบ้านซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ หมื่นละม้ายโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ขำเกื้อโรงเรียนบ้านหัสคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเวชยันต์ สรรพเศียรโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านบางสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกมล เหมือนจิตร์โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นางสาวนฤมล ทองรักจันทร์โรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร หาขุนโรงเรียนบ้านป่ากอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร บัวมาศโรงเรียนบ้านในปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายชอบ อ่อนจงโรงเรียนบ้านในปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]