เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเดือนเพ็ญ เจริญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยวนโปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม
2 นางพรรณนิภา ไพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม
3 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม
4 นางจุฬารัตน์ สุขขุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
5 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
6 นางภาวิณี ลีลาชุติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
7 นางสาวสุภาวดี โชติกเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
8 นางสุมน ไชยเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
9 นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
10 นางธรินทร์รัษฎ์ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
11 นางสาวละมัย แป้นจุลสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
12 นางอรทัย เกิดภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
13 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
14 นางปุญณิกา ไกรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
15 นางเสาวลักษณ์ พลพัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
16 นางสุดาพร มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
17 นางสาววารัตดา บุญสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
18 นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
19 นางสาวพัชรินทร์ดา นาคพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
20 นางสาวปิยะนุช ช่างเรือ ครูโรงเรียนบ้านบางหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
21 นางวัลลิมา สงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
22 นางสาวพัทธยา คีรีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
23 นางสาวอควรรัตน์ วิสุทธีวงศ์ ครูโรงเรียนวัดน้ำผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
24 นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนแท้ ครูโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
25 นางวรรณธิมา ศรีรัตนพันธ์ ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
26 นางศุภวรรณ ธรรมกุล นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
27 นางวีณา เตชชีวพงศ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
28 นางสาวประนอม รักราวี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
29 นางวนิดา คำนวณศิลป์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
30 นางยุพาศรี รักไทย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
31 นางสาวสายทิพย์ รัตนมูณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
32 นางนภสร รัตนรินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
33 นางระเบียบ เซ่งเซี่ยง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
34 นางสุภาวดี เจริญฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
35 นางจินตนา งามประดิษฐ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
36 นางสาวศศิธร แก้วดำ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
37 นางสาววราภรณ์ เจนวิชชุเมธ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
38 นางเนาวรัตน์ เจือกโว้น เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
39 นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
40 นางกรกนก หวานสนิท นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
41 เด็กหญิงชญามล ป้องม่วง นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
42 เด็กหญิงรมิดา จิตรา นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
43 เด็กหญิงชลธาร ชูแสง นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
44 เด็กหญิงโสภิตา โปหลง นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
45 เด็กหญิงวิภาภรณ์ สุขสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
46 เด็กหญิงธนัชชา ชัยขัน นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
47 เด็กชายอมรเทพ บัวโค นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
48 เด็กชายณัฐพล ล้วนกาง นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
49 เด็กชายอภินันท์ ศักดิ์รัตน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
50 เด็กชายณัฐนันท์ นพวงศ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
51 เด็กชายสุถาวร ดิเส็ม นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
52 เด็กชายกิติพงษ์ นวนเนื่อง นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
53 เด็กชายพงศธร รอดคืน นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
54 เด็กชายเมธวิน นางหลาด นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
55 เด็กชายนพณัฐ ขวัญนิมิตร นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
56 เด็กชายพงศกร เสือเอี่ยม นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
57 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ช่วยพันธ์ นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
58 เด็กชายสิปปกรณ์ ชุมพล นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
59 เด็กชายพงศกร แก้วเพ็ง นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
60 เด็กหญิงภัณฑิรา ขำจีด นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
61 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เมืองทวี นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
62 เด็กหญิงจิดาภา เดชนุ้ย นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
63 เด็กหญิงพิชญาภา ยิ่งประสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
64 เด็กหญิงเมษา ดำคชรัตน์ นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
65 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี เพชรสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
66 เด็กหญิงวิรัญชนา กลับเฒ่า นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
67 เด็กหญิงดาวอังคาร ศรีแก้ว นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
68 เด็กชายณัฐกิตติ์ กำจร นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
69 เด็กหญิงพิชญาภัค เศษสม นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
70 นางสาวสุรัตน์วดี บูรณ์เจริญ นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
71 นางสาวพรนภา ศรีพล นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
72 นางสาวสหพร พันท้าย นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
73 นางสาวสุวิชา ไทยดี นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
74 เด็กหญิงนันทัชพร ล้วนกาง นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
75 เด็กชายกิตติศักดิ์ วรรณมาศ นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
76 นางสาวสิรารมย์ รอดถนน นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
77 เด็กชายสิทธิชัย งิ้วจีน นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
78 นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์จันทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
79 นางสาวธนพร เมืองแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
80 นายกฤช กาหยี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
81 นายเกษม มากชู ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม
82 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม
83 นางปนัดดา ยอดระบำ ครูโรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม
84 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
85 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
86 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
87 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
88 นายไพศาล ชนะกุล ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กรรมการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
89 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
90 นายประนอม ศรัทธาประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลสถาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
91 นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
92 นายมณเฑียร โคกเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักฉีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
93 นายธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
94 นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
95 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู่้ช่วยเลขานุการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
96 นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและผู่้ช่วยเลขานุการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
97 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและผู่้ช่วยเลขานุการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
98 นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู่้ช่วยเลขานุการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
99 นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู่้ช่วยเลขานุการฝ่ายการบริหารดูแลระบบ และผู้ใช้โปรแกรม
100 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
101 นายเกษม มากชู ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
102 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
103 นายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
104 นายปรัชญา อินทรักเดช ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
105 นายคณาธิป นับแสง ครูโรงเรียนวัดแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
106 นางสาวศิรรัตน์ มีวัฒนะ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
107 นายประยุทธ์ โขขัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
108 นางกรกนก หวานสนิท นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
109 นางสาวนันทรัฐ คงดำ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
110 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
111 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
112 นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
113 นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
114 นายวัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
115 นายขจรจิตร ตะหมัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
116 นายพิวันชัย จันทร์เกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
117 นางสาวปราณี สิทธิ์สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
118 นางอัมพร สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
119 นายนิพัฒน์ แท่นมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
120 นายวิษณุ วรรณบวร ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
121 นายสุรชัย คงบางยาง ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
122 นางฐาปนี จ่ายแจก ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
123 นางวีรยา สงวนพวก ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
124 นางสาวสุภานันท์ ปริยานุชพรหมา ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
125 นายเจษฎา ฟองประพันธ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
126 นางทัศวรรณ เชื่อเมือง ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
127 นายเศวตชัย เตียวปิยะกุล ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
128 นายสมใจ ภัติศิริ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
129 นางสาววณิชยา วรานันตกุล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
130 นายชยศัพท์ กระแสร์สาร ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
131 นางอัจฉรา ลายดี ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
132 นางชิสา มีพฤกษ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
133 นางสาวสุธิษา ราชสงค์ ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
134 นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน์ ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
135 นายพิชิตพงษ์ ทวีตา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
136 นายอเนก สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
137 นางเชิญพัดชา อินทรกำเนิด ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
138 ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร พรมยศ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
139 นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
140 นายกฤษฏา หวังบริสุทธ์ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
141 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรม ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
142 นายเอกรัตน์ สีนา ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
143 นางรัชนี ซุ้นสั้น ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
144 นายวิศิษฐ์ ศรีศักดา ครูโรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
145 นางสาวธนวรรณ แสงวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
146 นายประภาส คงรักที่ ครูโรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
147 นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์ ครูโรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
148 นายจารึก ยกถาวร ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
149 นายรามริน เกื้อกูล ครูโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
150 นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์ ครูโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
151 นางเยาวลักษณ์ รักษศรี ครูโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
152 นายธนดล ชิดโพธิ์ ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
153 นายเอกลักษณ์ หาดสุด ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
154 นางสาวปิยะธิดา จันทรพันธ์ ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
155 นายพริษฐ์ สุขช่วย ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
156 นายวิทยา วงษ์หนองเตย ครูโรงเรียนวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
157 นางดวงกมล หวานแก้ว ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
158 นางสุมาลี นุ่นเกษ ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
159 นายสัตยา กาสุข ครูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
160 นางออมสิน ผอมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนรัษฎา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
161 นางสิริเสาวภาคย์ ขวัญเมือง ครูโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
162 นายธีรยุทธ แก้วดี ครูโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
163 นายผดุงศักดิ์ ชัยราช ครูโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
164 นายณรงค์ ชูจันทร์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
165 นายอานนท์ เรืองรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
166 นางสาวธัญยธรณ์ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
167 นางกิตติญา อนันต์เจริญวงศ์ ครูโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
168 นางสาวอาภัทรสรณ์ จิตสวัสดิ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
169 นางสาวอรนภา พลเวร ครูโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
170 นายกฤษณพงศ ควรเกิด ครูโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
171 นางสาวพรนัทชา แก่นเมือง ครูโรงเรียนปัญญาวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
172 นางมัตณา พุ่มเล่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและเลขานุการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
173 นางชิสา มีพฤกษ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
174 นางสาวสุธิสา ราชสงค์ ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด-ปิด
175 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมฝ่ายยานพาหนะ
176 นายประยุทธ์ โขขัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมฝ่ายยานพาหนะ
177 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
178 นายทนงศักดิ์ ไทรงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
179 นายเกษม มากชู ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ
180 นางสุนีย์ พูลศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ
181 นางสาวศศิธร แก้วดำ เจ้าพนักงานราชการ ชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ
182 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
183 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
184 นายมนิตย์ บุญญาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
185 นายภิญโญ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
186 นายเสรี ย่องจีน ครูโรงเรียนวัดมงคลสถาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
187 นายอภิชาติ อนุตรพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
188 นายประยงค์ ชัยชนะธรรม ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนบ้านปากปรน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
189 นายอนันท์ พลสังข์ ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
190 นายธเนศพล เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
191 นายอาริยะ ดำช่วย ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
192 ว่าที่ร้อยตรี อมร จรพักตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
193 นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทอง ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
194 นายขจรวิทย์ ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
195 นายสมหมาย ชายเกตุ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
196 นางสาววราภรณ์ เจนวิชชุเมธ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
197 นางกรกนก หวานสนิท นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
198 นางยุภาศรี รักไทย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
199 นางระเบียบ เซ่งเซี่ยง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
200 นายเกษม มากชู ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
201 นางสาวสุนีย์ พูลศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
202 นางสาวศศิธร แก้วดำ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานและอำนวยความสะดวกการจัดงาน
203 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
204 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
205 นายสุชาติ เตียวย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
206 นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
207 นายภิญโญ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
208 นายสุรเชฐ นวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
209 นายประมวล นานช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
210 นายประนอม ศรัทธาประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลสถาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
211 นายธัญญา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
212 นายสัญญา ทองมีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
213 นายภิญโย ชูเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
214 นายจักรี ฉิมเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปรน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
215 นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
216 นายอนุสรณ์ พิชัยรัตน์ ครูทรงคุณค่าโรงเรียนวัดหนองสมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
217 นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพล ครูโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
218 นายธีรยุทธ บริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
219 นายวิรัตน์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
220 นายอาคม ดำปิน ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
221 นายภัทรพงศ์ รองยาง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
222 ว่าที่ร้อยตรี อมร จรพักตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
223 นายเกียรติสิน สุขเกษม ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
224 นายอนันท์ พลสังข์ ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
225 นายสมโชค ซุ่นอื้อ ครูโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
226 นายอาริยะ ดำช่วย ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
227 นายวันชัย คุ้นมาก ครูโรงเรียนวัดน้ำผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
228 นายสมพงษ์ พรมชู ครูโรงเรียนวัดน้ำผุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
229 นายแฉล้ม พรหมชู ครูโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
230 นายชัยยันต์ ยิ่งขจร ครูโรงเรียนบ้านบ้าหวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
231 นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทอง ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
232 นายสมโชค ทองอ่อน ครูโรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
233 นายขจรวิทย์ ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
234 นายพงศธร ชิตชลธาร ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง เขต 13 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
235 นายชูศิลป์ มัธยันต์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง เขต 13 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
236 นายมนิตย์ บุญญาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
237 นายสมเกียรติ อมรลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
238 นายสมเกียรติ อมรลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
239 นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
240 นางสุภาวดี เจริญฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
241 นางสาวสุวิมล เครือเตียว พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่และนิทรรศการ
242 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
243 นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
244 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
245 นางยุภาศรี รักไทย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
246 นางเนาวรัตน์ เจือกโว้น เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
247 นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
248 นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
249 นายประยุทธ์ โขขัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
250 นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
251 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
252 นางกรกนก หวานสนิท นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
253 นางเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
254 นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
255 นายเกษม มากชู ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานที่พัก
256 นางสาววราภรณ์ เจนวิชชุเมธ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานที่พัก
257 นางสาวศศิธร แก้วดำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานที่พัก
258 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
259 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
260 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
261 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
262 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
263 นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
264 นายคเณศ โยธี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
265 นางยุพดี คลาดนาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
266 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
267 นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
268 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
269 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
270 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
271 นางชุลีกร ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
272 นางสาวสุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
273 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
274 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
275 นายสุริยันต์ ดำแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
276 นางสาวอนุสนธิ์ บุญงามสม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
277 . นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
278 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
279 นายประยม แก้วจุลศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
280 นางสาววิชชุดา เรืองพุฒิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
281 นายมนพันธ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
282 นายอาฒยะ บัวเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
283 นายชาญชัย เสาร์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
284 นายดุสิต แก้วระยับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
285 นายสธร พรมชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
286 นายปรีชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
287 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
288 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
289 นางทิพวรรณ จันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
290 นายศุภโชค สิ้นกั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสมะม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
291 นายพรชัย ดาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
292 นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
293 นางอัญชลี ใจทน ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
294 นางสาวละมัย แป้นจุลสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
295 นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
296 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
297 นางวารุณี สัตยากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
298 นายจำนง สุนทรเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
299 นายสุรินทร์ ส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
300 นายอนันต์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนาง(วันครู 2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
301 นายสุวิทย์ ดาวังปา ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
302 นางอรทัย เกิดภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
303 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
304 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดปากเมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
305 นายเคลือบ เผือกจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
306 นายกฤตพล พงยี่ล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
307 นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
308 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
309 นายฉกาจ ขันชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
310 นายจรรยา ส่งศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
311 นายบุญรอบ นานช้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
312 นายธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
313 นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง เขต 13 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
314 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์พัทธ์ ชูดำ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
316 นายอภิชาติ อนุตรพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
317 นายวีระยุทธ ธนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
318 นางสุคนธ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
319 นายสนธยา ภักดีวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
320 นางวสิตา ไทรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
321 นายอนันต์ ทองนวล เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
322 นายสุพร ศรสงวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
323 นายสุวิทย์ กังแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
324 นายวรกร สุวรรณ์ ผู้อำนวยโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
325 นางพรรณนิภา ไพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
326 นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
327 นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
328 นางสุจิรา ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
329 นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
330 นางสาวสุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
331 นางระเบียบ คงฉาง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
332 นายกฤช กาหยี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
333 นายสมยศ มาธีระ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
334 นายณณฐกร พิริยาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
335 นายสมโชค ซุ่นอื้อ ครูโรงเรียนวัดนานอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
336 นายไพรัตน์ สามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
337 นายชาตรี ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
338 นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
339 นางสุมน ไชยเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
340 นางสาวชวาลา จินดาผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
341 นายดำรงค์ วรรณแรก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
342 นายพรชัย คำนวณศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
343 นายภูวดล เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
344 นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
345 นายภิญโญ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
346 นายพิสิทธิ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
347 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
348 นายจำรัส เผ่าพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
349 นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
350 นายประเสริฐ ตัณศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
351 นายคะนึง อ่อนเหลือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
352 นายกรวิทย์ จันทอง มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
353 เรือเอกบุญพบ ประพฤติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
354 นายพิสิฐ ชาญรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
355 นางสาวอังสนา มากมูล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
356 นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
357 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
358 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
359 นางชเนตตี ชนชอบธรรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
360 นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
361 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
362 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
363 นายเกษม มากชู ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
364 นายสมยศ มาธีระ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
365 นายคเณศ โยธ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
366 นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
367 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
368 นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
369 นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
370 นางสุจิรา ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
371 นางสาวสุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
372 นางระเบียบ คงฉาง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
373 นายกฤช กาหยี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
374 นายณณฐกร พิริยาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
375 นางรวงพิน อ่อนคง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
376 นางรัตนา หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
377 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
378 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
379 นางบุษยกาญจน์ กูมุดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหาดสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
380 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
381 นางชเนตตี ชนชอบธรรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
382 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
383 นางยุพดี คลาดนาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
384 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
385 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
386 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
387 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
388 นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
389 นางสรัญญา โยธี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
390 นางสุนันทา รัตตมณี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
391 นางอรพินทร์ วิภูษณะภัทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
392 นางยุพดี คลาดนาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
393 นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
394 นางสาวมณฑา ทิวากรพิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
395 นายเทวัล ครุฑสุวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
396 นางชเนตตี ชนชอบธรรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
397 นางสุภาวดี เจริญฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
398 นางระพีพรรณ ชูยัง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
399 นางจิรา ทองสุข นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
400 นางศรีรัตน์ อนุรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
401 นางบุญชาติ เนียมชู นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
402 นางนันทกัญ หนูพุทธ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
403 นางยุภาศรี รักไทย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
404 นางระเบียบ เซ่งเซี่ยง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
405 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
406 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
407 นางวรรณรัตน์ เจ้ยทองศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
408 นางปาณิสรา อนันต์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
409 นางสาวพรเพ็ญ ณ พัทลุง ครูโรงเรียนบ้านลิพัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
410 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
411 นายปิยศักดิ์ สันธานเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
412 นายสมศักดิ์ เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
413 นายจักรี ถนิมกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
414 นายมานพ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
415 นางประทุมมาศ รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
416 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัฎพร วงศ์ทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
417 นางนัยนา เมฆแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวันครู(2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
418 นายวิสุทธิ์ศักดิ์ หวานพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
419 นางสาวชูศรี กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
420 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
421 นางศิริพันธ์ แก้วแจ้ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
422 นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
423 นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
424 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
425 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
426 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
427 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
428 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
429 นางกรสิวรรณ์ เธียรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
430 นายจรูญศักดอ์ โรจน์จิรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
431 นายธรินทร์รัษฎ์ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
432 นางพรรณนิภา ไพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
433 นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
434 นายกฤช กาหยี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
435 นายณณฐกร พิริยาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
436 นายสมยศ มาธีระ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
437 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการแลเลขานุการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
438 นางระเบียบ คงฉาง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการแลัผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการการจัดนิทรรศการ
439 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
440 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
441 นายสุรเชฐ นวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
442 นายประมวล นานช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
443 นายประนอม ศรัทธาประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลสถาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
444 นายภิญโย ชูเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
445 นายปิยะ ลักษณะพริ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
446 นายพงษ์พัฒน์ ศรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมไตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
447 นายธีรยุทธ บริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
448 นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดจอมไตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
449 นายขจรวิทย์ ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
450 นายเสรี ย่องจีน ครูโรงเรียนวัดมงคลสถาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
451 นายบุญส่ง ทองขวิด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
452 นายเอกรินทร์ พลวัฒน์ ครูโรงเรียนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
453 นายวีระชัย จิตบุญ ครูโรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
454 นายขรินทร์ ณะส่งค์ ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
455 นายณรงค์ สิงตะสุวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
456 ว่าที่ร้อยตรี อมร จรพักตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
457 นายประสิทธิ์ สมสู่ ช่างปูน3 โรงเรียนบ้านหนองยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
458 นายชนะ ชูทอง ช่างปูน3 โรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
459 นายบุญลือ นาศรี ช่างปูน3 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
460 นายไพสิทธิ์ เพ็ชรประสิทธิ์ ช่างปูน3 โรงเรียนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
461 นายสมหมาย แสงอาทิตย์ ช่างปูน3 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
462 นายวิโรจน์ รุ่งสง ช่างปูน3 โรงเรียนบ้านช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
463 นายนิวัฒน์ หีดเขียว ช่างปูน3 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
464 นายพยอม สานสินธ์ ช่างปูน3 โรงเรียนวัดธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
465 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
466 นางระเบียบ คงฉาง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายออกแบบ ดำเนินการและตกแต่งร้านนิทรรศการ
467 นางพรรณนิภา ไพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
468 นายประเสริฐ ดำทิพย์ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
469 นายอาคม ดำปิน ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
470 นางผกามาศ ดำปิน ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
471 นางบุญแก้ว เกิดความสุข ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
472 นางสาวชนกานต์ อินทร์มาก ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
473 เด็กหญิงนุจิรา แซ่ตั้ง นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
474 เด็กหญิงจุฑามาศ หนูวงศ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
475 เด็กหญิงปิยนัน ดีเลียบ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
476 เด็กหญิงเกตสินี ชัยเพชร นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
477 เด็กหญิงมนทิชา ช่วยนาน นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
478 เด็กหญิงกัญญ์วรา ผ่าพลู นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
479 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ไกรเทพ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
480 นางสาวสาทินี ภูตีอัด ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
481 นางสาวชนิตา ดำปิน ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
482 นางสาวอังคณา นาคพล ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขาฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตการเพนท์ผ้า
483 นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
484 นางสมใจ เสียมไหม ครูโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
485 นางพงษ์ทิพย์ ไชยเสนีย์ ครูโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
486 นางสมจิตร หีมหล๊ะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
487 นางศศิธร เวชรังสี ครูโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
488 นางสาวสุมา หยังหลัง ครูโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
489 นางสาวมานิสา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
490 นางกิ่งกาญจน์ สรรเพชร ครูโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
491 นางสุพรรษา แข็งแรง ครูโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
492 นางสาวมุนาดา หูเขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
493 เด็กชายธีรนัย สุโสะ นักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
494 เด็กหญิงชุติมณฑน์ หล้าเก็ม นักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
495 เด็กหญิงอาลิสา ขาวดี นักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
496 เด็กหญิงธนพรรณ หยังหลัง นักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
497 เด็กหญิงลินลาวดี ณ พัทลุง นักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
498 เด็กหญิงศิรดา ใจสมุทร นักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
499 นางสุกัลยา เวชสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
500 นางชณิตา คงด้ง ครูโรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร
501 นางกรสิวรรณ์ เธียรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
502 นางอารี สิงตะสุวรรณโณ ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
503 นางอัมพร รอดคืน ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
504 นางสาวอลิษา พรหมแก้ว ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
505 นางสาวอาทิตยา สงสกุล ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
506 นางเย็นฤดี สีหมาน ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
507 นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์ ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
508 นางภาวิณี ชัยเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
509 นางสาวประภัสสร หนูแก้ว ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
510 นางสาวนฤมล รอถ้า ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
511 เด็กหญิงนันฏภัทร เอียดทวน นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
512 เด็กหญิงชนกานต์ หนูช่วย นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
513 เด็กหญิงราชาวดี สุขกาว นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
514 เด็กชายวชิราวุธ อินทร์วงศ์ นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
515 เด็กชายสรยุทธ ชูยัง นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
516 เด็กชายวินทกร อินทร์ทอง นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
517 เด็กชายณัฐชนนท์ หนูวงค์ นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
518 เด็กชายกิตติกร ทิพย์ชื่น นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
519 เด็กชายจักรพรรดิ์ อิ่มเอิบ นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
520 เด็กชายธันยพงศ์ ขวัญนิมิตร นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
521 เด็กชายอติเทพ เกตุดำ นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
522 เด็กชายวุธธิชัย รักสังข์ นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
523 เด็กหญิงฌิชานันท์ เชยชื่นจิตร นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
524 เด็กหญิงวรลี แก้วละเอียด นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
525 เด็กหญิงวรดา แก้วละเอียด นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
526 เด็กหญิงกนกวรรณ สงแสง นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
527 เด็กชายธนพล ชุมเชื้อ นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
528 เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์อักษร นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
529 เด็กชายณัฐพล จันทร์มัด นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
530 เด็กชายกฤษฎา เพชรสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
531 เด็กชายธีรภัทร คล้ายเถาว์ นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
532 เด็กชายกันทรากร บุญแก้วสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
533 เด็กชายอนันวิทย์ เทพกิจ นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
534 เด็กชายนัทภูมิ แต้มประสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
535 นายมลเทียน รอดคืน ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
536 นางสาวสุทธิกานต์ ชูพงศ์ ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
537 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพสาคูมหัศจรรย์
538 นางธรินทร์รัษฎ์ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
539 นางรัษฎ์ศิญยฎา นุชสมัย ครูโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
540 พท.พัทรมาศ ปั้นวงศ์สกุล วิทยาท้องถิ่น กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
541 นายแฉล้ม พรหมชู ครูโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
542 นางวัชรา มากแก้ว ครูโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
543 นายเสกสรร เขียดแก้ว นักการภารโรงโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
544 เด็กหญิงถันฑิลา คงจริง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
545 เด็กหญิงชนัณชิดา จันทร์หนู นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
546 เด็กชายเจษฎา ทองผุด นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
547 เด็กชายเกียรติศักดิ์ พหุนันท์ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
548 นางสาวรุจิรา ทองผุด ครูโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
549 นางภัทรพร ผลธรรมปาลิต ครูโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการนวดแผนไทย
550 นายจรูญศักดอ์ โรจน์จิรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
551 นายพรนิรัตน์ ลีสุรพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
552 นายบรรจบ จิตรหลัง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
553 เด็กหญิงศวรรญา หัสดี นักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
554 เด็กหญิงณัฏฐาวรี นิลละออ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
555 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ชูแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
556 เด็กหญิงชนัญชิดา ทองขาวเผือก นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
557 เด็กหญิงยุวดี รอดศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
558 เด็กชายนครินทร์ อินทะมาระ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
559 เด็กชายศิวกร ตั้งสถิตพร นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
560 นางยุพา ตั้งสถิตพร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
561 นางนุชณา ขันประกอบ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพตามรอยพ่อ
562 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
563 นายธีรยุทธ บริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
564 นางอัจฉรา ท่าจีน ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
565 นางสุวรรณา ภักดี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
566 นางสาวสุภัสสร เทพดี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
567 นางนงเยาว์ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
568 นางสิริรรัตน์ ท่าจีน ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
569 นางวินันทการ เทพเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
570 นางนันทนา ง่วนสน ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
571 นางอัญชลี ใจทน ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
572 เด็กหญิงผกากรอง สีคง นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
573 เด็กหญิงรัตนาพร จำนง นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
574 เด็กหญิงเรณุกา แก้วพูล นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
575 เด็กหญิงสุธิมา เสมา นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
576 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ตลุยสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
577 เด็กชายยุทธนา แกล้วศึก นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
578 เด็กชายชัยวัฒน์ ปราบโรค นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
579 เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรขาว นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
580 เด็กชายบูชา ก้งจี้ นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
581 เด็กหญิงฑิฆัมพร ปั้นทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
582 นายเลอศักดิ์ ล่ำล่อง ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
583 นางสาวเพียงตะวัน วิคบำเพิง ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตทักษะอาชีพการทอผ้า
584 นายเกณฑ์ เทพรัตน์ ครูโรงเรียนบูรณะรำลึก สำนักงานศึกษาธืการจังหวัดตรัง ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
585 นางสาวรัตนพร ศรีทอง ครูโรงเรียนบูรณะรำลึก สำนักงานศึกษาธืการจังหวัดตรัง ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
586 นางสาวอรนภา พลเวร ครูโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
587 นายกฤษณพงษ์ ควรเกิด ครูโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
588 นางสาวอรนลิน วิทยพันธ์ ครูโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
589 นายกษิดิ์เดช    คงงามขำ ครูโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
590 นายณรงค์    ชูจันทร์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
591 นายอานนท์    เรืองรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
592 นางสาวเสาวณีย์    พัดลม ครูโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
593 นางชิสา มีพฤกษ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
594 นางสาวชุฎาพร    พรพุฒิศิริ ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
595 นางสาวนันธิดา    สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
596 นายวิษณุ วรรณบวร ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
597 นายชยศัพท์ กระแสร์สาร ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
598 นายศุภวัฒน์ ทองแก้ว ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
599 นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิด ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
600 นางอุลาวรรณ ปราบโรค ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
601 นางสาวนัทลินยา หอยสังข์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
602 นางสาวนราจันทร์ ศรีสุข ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
603 ว่าที่ร.ต.หญิงพัณณิตา หอธรรม ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
604 นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้น ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
605 นายกิตติพงศ์ ตรังคธนสิน ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
606 นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์ ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
607 นางสาวนิชาภัทร คำทอง ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
608 นางสาวอมฤตา โอมณี ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
609 นางสุมาลี นุ่นเกษ ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
610 นายเกณฑ์ เทพรัตน์ ครูโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
611 นางสาวรัตนพร ศรีทอง ครูโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
612 นางออมสิน ผอมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
613 นายสุริยา จันทสุวรรณ ครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
614 นายคณารัตน์ ห่อจันทร์ ครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
615 นายสัตยา กาสุข ครูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
616 นางดรุณี จิตขาว ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
617 นางสาวกุสุมา ขาวคง ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด
618 เด็กหญิงณัฐกมล รอดริน นักเรียนโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
619 เด็กหญิงอภิญญา ทองทศ นักเรียนโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
620 เด็กหญิงสิรินุช ทองวารี นักเรียนโรงเรียนประชาวิทยาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
621 เด็กหญิงปิยวรรณ ไทยถนอม นักเรียนโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
622 เด็กหญิงธัญรดา รักษาแก้ว นักเรียนโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
623 เด็กหญิงวรวรรณ มะลิสะ นักเรียนโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
624 เด็กหญิงนงนภัส ตันติพนาทิพย์ นักเรียนโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
625 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปลอดแก้ว นักเรียนโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
626 เด็กหญิงกัญญานัฐ เชื้อเพชร นักเรียนโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
627 เด็กหญิงวทันยา โปหลง นักเรียนโรงเรียนประชาวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
628 เด็กชายศุภกฤต    สิงห์โต นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
629 เด็กชายชินดนัย    ชูแทน นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
630 เด็กชายเอเมน    อาจกมล นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
631 เด็กชายศิรสิทธิ์    ทวิสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
632 นายพติศาณ    ชัยเดช นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
633 เด็กชายภาณุวัฒน์    เดชนุ้ย นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
634 เด็กชายทเมศรัช    ผลถาวรกุลชัย นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
635 เด็กชายธนภพ    บุญขัน นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
636 เด็กชายธนากร    ล่องลอย นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
637 เด็กชายภูมิภัทร    ทองย้อย นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
638 เด็กหญิงอาริสา  จันตุด นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
639 เด็กชายชวัลวิทย์   ทองอ่อน นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
640 เด็กชายเนรัญ  บัวเพชร นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
641 เด็กหญิงจิรภัทร   โชติช่วง นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
642 เด็กหญิงแพรนภัสร์   นวลจันทร์ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
643 นายภูริณัฐ   จกแก้ว นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
644 นางสาวกัญญาณัฐ    นวนทอง นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
645 นางสาวอารีรัตน์    วัฒนสถิตย์นุกูล นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
646 นางสาวจุฑามณี    มีเพียร นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
647 นางสาวสุปรียา    คงสิน นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
648 นางสาวอาภาวรรณ    แก้วพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
649 เด็กชายภูดิท ขวัญนิมิตร นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
650 เด็กชายอัฐฎายุธ สีคง นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
651 เด็กชายพฤษธวัช ไกรเทพ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
652 เด็กชายนราวิชญ์ ศรีไพฑูรย์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
653 นายวรพงศ์ จำปา นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
654 เด็กหญิงดวงกมล ทองฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
655 เด็กหญิงปทิตตา สิทธิชัย นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
656 เด็กชายวชิรวิทย์ ทองรัตน์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
657 เด็กชายปฏิพัฒน์ ปานแก้ว นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
658 เด็กชายนัทธพงศ์ ก่อเกียรติ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
659 เด็กชายพงศ์ภาณุ ซุ่นสั้น นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
660 เด็กชายมหรรณพ ศรีนารักษ์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
661 เด็กชายราเชนทร์ ศิริสุวรรณภา นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
662 เด็กชายอภินัทธ์ ว่องวัฒนศิลป์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
663 เด็กชายสุภภิณห์ กิ่งพะโยม นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
664 เด็กชายอรรถพล ขวัญแก้ว นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
665 เด็กชายวรวุฒิ สุขลิ้ม นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
666 เด็กหญิงตะวันรัตน์ วะจีสิงห์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
667 เด็กหญิงสิริรัตน์ ฉิมเรือง นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
668 เด็กชายวิธวินท์ แก่นอินทร์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
669 นางสาวศรัญญา เซ็นซูลี นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
670 เด็กชายเทพทัต ศิริสุวรรณภา นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
671 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สงมา นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
672 เด็กชายรัชชานนท์ บ้านเมือง นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
673 นายทรัพย์สิน จำปา นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
674 นายวัชรวิชญ์ จีรัฐติกุล นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
675 นายไกรศร แสงรัตน์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
676 นายนุฎน สกุลคง นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
677 นายธรรมสรณ์ นาควงศ์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
678 นายอริญชย์ จินดาแก้ว นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
679 นายกษิดิ์พล พลบุญ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
680 นายติณณ์ ซื้อจ้าง นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
681 นายคมสัน เกตุแก้ว นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
682 นางสาวอุนนดา ปานทน นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
683 นายณรงค์ฤทธิ์ มั่นคง นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
684 เด็กหญิงพิรานันท์ จิตรประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
685 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ รักราวี นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
686 เด็กหญิงไคริกา หาญเชิงชัย นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
687 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ฉัตรอนันนต์วงศ์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
688 เด็กหญิงณฐกมล หวังนุรักษ์ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
689 เด็กหญิงกัลย์สุดา ปานนิล นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
690 นางสาวอารีรัตน์ สมาธิ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
691 นางสาวรสสุคนธ์ แซ่เอียบ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
692 นางสาวสุธิดา รักแก้ว นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
693 นางสาวสุชัญญา ชูดวง นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
694 นางสาวพัฒณิตา สงบดี นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
695 นายอนันตชัย โอคี่ นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
696 เด็กหญิงพรพิมล หนูแก้ว นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
697 เด็กหญิงวศินี ธรรมสอน นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
698 นางสาวจุฑานันท์ ศรีเกื้อ นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
699 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองเกิด นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
700 นางสาวอารียา หลงขาว นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
701 นางสาวปานไพลิน ชูจำ นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
702 นางสาวอนงลักษณ์ หาญแกล้ว นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
703 นางสาวกนกวรรณ รัฐการ นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
704 นางสาวจารีวรรณ พรมแก้ว นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
705 นางสาวนัฐชา ทองแก้ว นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
706 นายธีรภัทร โสธานิตย์ นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
707 นายคณาธิป สังข์ขาว นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
708 นายภคพล หวานพูล นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
709 นายรุ่งโรจน์ ช่างเหล็ก นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
710 นายสิริพงศ์ ศรีช่วย นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
711 นายธัญพิสิษฐ์ นานอน นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
712 นางสาวณัฐกฤตา เทพแก้ว นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
713 นางสาวมนัญชยา นวะกะ นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
714 เด็กหญิงกุลณัฐ อ่องไหว นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
715 เด็กหญิงดาราวดี ภิรมยาภรณ์ นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
716 เด็กหญิงศวรรยา หนูชู นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
717 นางสาววิไลลักษณ์ สงเกลี้ยง นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
718 นางสาวธันย์นรีย์ เตียวธาดากุล นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
719 นางสาวอรสา ยอดแก้ว นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
720 นางสาวจิราวรรณ เพ็ชรประสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
721 เด็กหญิงฟาริดา ฤทธิหมุน นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
722 นายพีรวิชญ์ ทิงเหม นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
723 นางสาวลักษิกา บุญครอง นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
724 นางสาวชนัญดา เอมถนอม นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
725 นางสาวเนาวเนตร รักคง นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
726 นางสาวเบญจวรรณ สุขศิษย์ นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
727 นางสาวศิริประภา จับปรั่ง นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
728 นางสาวกนกวรรณ เมืองไทย นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
729 นางสาวศิริวรรณ นามเข็ม นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
730 นายศุภสิน รักทอง นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
731 นางสาวศศินิภา อั้นจุ้ย นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
732 นางสาวรัตนวลี สองสี นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
733 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุทธินนท์ นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
734 เด็กหญิงศุภารมย์ แซ่ลุ้ง นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
735 นางสาวสาวิณี ดวงพุฒ นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
736 นางสาวปิยาพัชร ทองขำดี นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
737 เด็กหญิงพีรยา มีไข่ นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
738 นางสาวธนัชพร ภูมิพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
739 นายยุทธพล ยงประเดิม นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
740 นายพงศ์เพชร รัตนตรัง นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
741 เด็กหญิงสลิลทิพย์ อนงค์ นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
742 นายปิยะพงษ์ หลู่หล่ำ นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
743 นายอธิวัฒน์ เมืองพูล นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
744 นายรักษ์ศิลป์ ก้าวพัฒนกิจ นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
745 เด็กหญิงฐาปนี ทองอุ่น นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
746 เด็กหญิงรัศมี เชษฐวรรณสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
747 เด็กหญิงกานต์ธิดา โยมเมือง นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
748 เด็กชายปวริศ ทองตาล่วง นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
749 เด็กหญิงนำพร ทองย้อย นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
750 เด็กชายพิภัช ช่วยทอง นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
751 เด็กชายกชกฤช เพ็ชรทิพย์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
752 เด็กชายอัยการ โยมเมือง นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
753 เด็กชายภีรภัทร บุญชู นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
754 เด็กชายพศุตม์ ทองฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
755 เด็กหญิงจุฬาทิพย์ ไชยณีย์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
756 เด็กหญิงธัญรัศม์ รอดดำ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
757 เด็กหญิงกมลชนก ธรรมเสถียร นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
758 เด็กหญิงศฤงคาริน ณ พัทลุง นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
759 เด็กหญิงกวิสรา ทองรักษ์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
760 เด็กชายปวรุตม์ อัตบุตร นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
761 เด็กหญิงธัญวรรณ จิตราวุธ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
762 เด็กหญิงพรปวีณ์ โออินทร์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
763 เด็กชายชิดชนก มีศรี นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
764 เด็กหญิงนันท์นภัส อ่อนเกตุพล นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
765 เด็กชายศุภกร บุญชู นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
766 เด็กชายพีรณัฐ หนูเมือง นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
767 เด็กชายพศิน สีตะสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
768 เด็กชายภัคพล แสนสิงห์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
769 เด็กหญิงพิมพ์มาตา มณีพิลึก นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
770 เด็กหญิงชาลิสา ย่องเส้ง นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
771 เด็กหญิงธารทิพย์ ไชยณีย์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
772 เด็กหญิงฉัตรลดา จันทนพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
773 เด็กหญิงปิ่นนภัส ถวัลย์ดำรงค์วิทย์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
774 นางสาวสิรนลิน สุธาพาณิชย์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
775 นางสาวฟ้าประทาน ชูสุข นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
776 นางสาวพรหมพร ศรีเมฆารัตน์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
777 นายศิวารักษ์ คงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
778 นางสาวกมลชนก หวังสม นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
779 นางสาวชนากานต์ วิจิตร นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
780 นายเอกตะวัน คล้ายผดุงศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
781 นางสาวรวิสรา ฤทธิศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
782 นางสาวเพ็ญพิชชา ไกรเกรอะ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
783 นางสาวณัฐธิดา เสริมวิฑูรย์ นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
784 นายวทัญญู สิงห์ตระหง่าน นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
785 นางสาวปิย์วรา หนูแก้ว นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
786 นางสาวปยุดา สันตอาจหาญปรีชา นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
787 นายคณิติน วิโนทัย นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
788 นายทิวัตต์ สันตอาจหาญปรีชา นักเรียนโรงเรียนบูรณะรําลึก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
789 นางสาวสาวิกา สงรักษ์ นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
790 นางสาวจิรดา แสงทอง นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
791 นางสาวธิดาพัฒน์ อินทร์ฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
792 นางสาวสุพรรณษา สมนึก นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
793 นางสาวศศิธร เฉี้ยนเงิน นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
794 นายณัฐพล คชนาเคนทร์ นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
795 นายณัฐพล คชนาเคนทร์ นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
796 นายนัฐวุฒิ เพ่งพินิจ นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
797 นายพัฒนฐิติกรณ์ แสงสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
798 นายพัฒนฐิติกรณ์ แสงสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
799 นายศตวรรษ คีรีเดช นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
800 นายกฤษฎารินทร์ ช่างวาด นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
801 นายธีรภัทร สังข์แก้ว นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
802 นางสาวเพ็ญวรัตน์ จันทร์แดง นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
803 นางสาวปิยะธิดา เณรานนท์ นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
804 นางสาวกษมาภรณ์ แก้วชมพู นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
805 นางสาวศิริกานต์ ทองแท้ นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
806 นางสาวสัจจพร บัวทอง นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
807 นางสาวศิริพร ช่างวาด นักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
808 เด็กหญิงกนกอร จ่าวิสูตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
809 เด็กหญิงอรวี แก้วกัง นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
810 เด็กหญิงพัทธมน ทองฤทธ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
811 เด็กหญิงผกาวดี หนูอินทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
812 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ รอดช่วย นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
813 นางสาวชนากานต์ จิตบุญ นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
814 นางสาวฐิตินันท์ เพ็ชรดี นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
815 นางสาวจิตรานุช สมศรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
816 นางสาวมะลิวัลย์ แซ่เล่า นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
817 นางสาวชุติมณทน์ เส็นฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
818 นางสาวมุกมณี ชูเอียด นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
819 นางสาวปนัดดา ทับทิม นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
820 นางสาวสุธินันท์ ณ สงคราม นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
821 เด็กหญิงพัชรภา นะวะกะ นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
822 เด็กหญิงอนันตญา ตุดนุ้ย นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
823 เด็กหญิงสิราวรรณ พันธ์เกตุ นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
824 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จิตต์บุญ นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
825 เด็กชายอธิราช จิตต์บุญ นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
826 เด็กชายกิติกร ทิพย์ศรี นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
827 เด็กหญิงพรทิพา จันทเกษ นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
828 เด็กหญิงวารุณี คีรีรัตน์ นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
829 เด็กชายสิรภพ ฉิมเรือง นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
830 เด็กหญิงอรุโณทัย เพ็งเซ้ง นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
831 เด็กหญิงเนตรชนก แซ่เตียว นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
832 เด็กหญิงวิภาดา เหมือนเลื่อน นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
833 เด็กชายวรวุฒิ สมทรง นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
834 เด็กหญิงสิริยากร ขาวคง นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
835 นางสาวทัตพิชา คงสิน นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
836 นางสาวกัญญาพัชร เพ็งสุข นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
837 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็งสุข นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
838 นางสาวอารียา ขาวคง นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
839 นางสาวทิพย์วรรณ มักอาน นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
840 นางสาวธิดารัตน์ ณ พัทลุง นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
841 นายธนวัฒน์ ชูเนตร์ นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
842 นางสาวอัจฉราวรรณ นะวะกะ นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้แสดงในพิธีเปิด
843 นายจารัส เผ่าพิศุทธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
844 นายจำรัส เผ่าพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
845 นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
846 นายปรีชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
847 นายสธร พรมชู ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
848 นางสาววันดี โต๊ะดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
849 นายสำเริง ช่วยเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายายหม่อม กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
850 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
851 นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
852 นายศักดินนท์ รัฐสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านนานิน กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
853 นายชะลอ ลัคนาวิวัฒน์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
854 นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
855 นายอภินันท์ พรหมปลัด รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
856 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
857 นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
858 นายฉกาจ ขันชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานิน กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
859 นายทศพล จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโตง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
860 นายพิสิฐ ชาญรังษี ผู้อานวยการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
861 นายปฐม จันทะพา รองผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
862 เรือเอกบุญพบ ประพฤติ รองผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
863 นายจำรัส เผ่าพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
864 นายปรีชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
865 นายฉกาจ ขันชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานิน รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
866 นายทศพล จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโตง กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
867 นางสาววันดี โต๊ะดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
868 นายวิวัฒน์ ศรีไตรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนานิน กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
869 นางสาววันดี เสียมไหม ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
870 นางปรีชาวรรณ นานช้า ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
871 นางวิภาวัลย์ รอดริน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
872 นายปรีชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
873 นายอภิพัฒน์ อภัยรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
874 นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
875 นายอภินันท์ พรหมปลัด รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
876 นางสาวธารีรัตน์ คงหนู ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
877 นางสาวสิรินันท์ เผือกละม้าย ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
878 นางสาวธิดารัตน์ แก้วชู ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
879 นางสาวพิทยา เทศนอก ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
880 นางณัฐศรี ชูช่วย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
881 นางสาววรรณนิศา เกตุพูน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
882 นางฉันทนา ทองสงโสม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
883 นางลัดดาวัลย์ เซ้งซ่องกุน ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
884 นางอุรา เปาะทอง ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
885 นางสาวจรัสศรี เพ็งรัศมี ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
886 นางสาวกัลชิญา ทองหัตถา ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
887 นางวัลลิมา สงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
888 นางอัญชลี ถิ่นนา ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
889 นางสาวชวัลลักษณ์ วิจาราย์ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
890 นางสาววรรณี ยาทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
891 นางสาวเอกฤทัย พรหมณะ ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
892 นางสาวกรวิวรรณ์ นาดอน ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
893 นางอนงค์ ธรรมนิตย์ ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
894 นางสาวปรัชญนันต์ ทองประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
895 นางสาวกิตติยาวดี เทพทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
896 นางสาววันดี เสียมไหม ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
897 นางปรีชาวรรณ นานช้า ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
898 นางพิมลกานต์ เชื้อเพชร ครูโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
899 นายทศพล จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโตง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
900 นางสาวสุภาวดี โชติกเสถียร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
901 นางสาววันดี โต๊ะดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
902 นายอภินันท์ พรหมปลัด รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
903 นางวาสนา จิตบุญ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
904 นางสาวปุณยนุช แก้วคอทอง ครูโรงเรียนบ้านนานิน กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
905 นางสาวปุณยนุช แก้วคอทอง ครูโรงเรียนบ้านนานิน กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
906 นางสาวนุชรี อ่อนยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
907 นางสาวสุลาวัลย์ ดำยศ ครูโรงเรียนบ้านนานิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
908 นายสำเริง ช่วยเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายายหม่อม ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
909 นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าบันได ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
910 นายฉกาจ ขันชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานิน รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
911 นายปฐม จันทะพา รองผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
912 นายวิวัฒน์ ศรีไตรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
913 นายศักดินนท์ รัฐสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
914 นางสาวชลิตา ชุมภูทอง ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
915 นางกาญจนา ซุ่นสั้น ครูโรงเรียนบ้านบางพระ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
916 นางราตรี คลายทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
917 เรือเอกบุญพบ ประพฤติ รองผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
918 นายอภินันท์ พรหมปลัด รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
919 นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
920 นางปรีชาวรรณ นานช้า ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
921 นางสาวปิยนุช พวงทอง ครูโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
922 นายทิตทยา ณ สมบัติ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
923 นางสาวสุวรรณา สุวรรณเวช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
924 นางสาวสโรชา ช่องรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
925 นายปฐม จันทะพา รองผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
926 นายปรีชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
927 นางสาวปิยนุช พวงทอง ครูโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
928 นางปรีดา สันติรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
929 นายพิสิฐ ชาญรังษี ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
930 เรือเอกบุญพบ ประพฤติ รองผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
931 นายยงยุทธ ใหม่เสน ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
932 นายศักดินนท์ รัฐสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
933 นายทิตทยา ณ สมบัติ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
934 นางสาวชลิตา ชุมภูทอง ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
935 นายฉกาจ ขันชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานิน ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
936 นายพิสิฐ ชาญรังษี ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
937 นางสาวปุณยนุช แก้วคอทอง ครูโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
938 นางพิมลกานต์ เชื้อเพชร ครูโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
939 นายวันชัย เอ็มบุตร นักการภารโรงโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
940 นายปฐม จันทะพา รองผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
941 นายยงยุทธ ใหม่เสน ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
942 นายประเสริฐ ศรีสุด ช่างปูน 4 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
943 นายศักดินนท์ รัฐสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการและเลขานุการรดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
944 เรือเอกบุญพบ ประพฤติ รองผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง คณะกรรมการและเลขานุการรดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
945 นางสาวสุลาวัลย์ ดำยศ ครูโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
946 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
947 นายวิรัตน์ สังขมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
948 นายชัยชนะ จิตบุญ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองทรายขาว ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
949 นายศักดินนท์ รัฐสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านนานิน รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
950 เรือเอกบุญพบ ประพฤติ รองผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
951 นายชัยยันต์ ยิ่งขจร ครูโรงเรียนบ้านบ้าหวี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
952 นายวันชัย เอ็มบุตร นักการภารโรงโรงเรียนบ้านนานิน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
953 นายอัฐพล หอวิชยกุล ครูโรงเรียนควนโพธิ์ คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
954 นายยงยุทธ ใหม่เสน ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
955 นายอุดมศักดิ์ แคล่วคล่อง หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
956 นายจำรัส เผ่าพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
957 นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
958 นายปรีชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
959 นายอภินันท์ พรหมปลัด รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
960 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
961 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
962 นางสาววันดี เสียมไหม ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
963 นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
964 นางปรีชาวรรณ นานช้า ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
965 นางสาวจุรีรัตน์ ทุ่งปรือ ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
966 นายสมหมาย สุนทรเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
967 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
968 . นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
969 นายปรีชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
970 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
971 นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
972 นางสาวธารีรัตน์ คงทน ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
973 นางสาวพิทยา เทศนอก ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
974 นางสาวเด่นนภา ชูกระชั้น ธุรการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
975 นางสาววันดี เสียมไหม ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
976 นางสาวจุรีรัตน์ ทุ่งปรือ ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลและรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
977 นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
978 นางรัชฏาภรณ์ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแก่ ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
979 นายอาทิตย์ รมทอง ครูโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม.เขต ๑๓ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
980 นางเนติมา โสะหาบ ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ตรัง เขต ๑ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
981 นางสาวจันทร์จุฬา ใจกว้าง ครูโรงเรียนบ้านนายายหม่อม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
982 นางสาวกุลฤดี อุตสาหะ ครูโรงเรียนบ้านนายายหม่อม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
983 นายสุนทร ยุ่นชั้น ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
984 นายกิตติรัตน์ จิโสะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทอนหาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
985 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
986 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
987 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
988 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
989 นางสาววารัตดา บุญสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
990 นางสาวจริญญา แก้วบำรุง ครูโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
991 นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
992 นางสาววารัตดา บุญสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกหัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
993 นายวรัตน์ หูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
994 นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
995 นางสาวสุริยาพร ฮ่องซ่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมดตะนอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
996 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
997 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
998 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
999 นางจุฑารัตน์ โสภณพลศาล ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1000 นางสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1001 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1002 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1003 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1004 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1005 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1006 นางสาววันดี โต๊ะดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1007 นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1008 นางราตรี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1009 นางอรษา หอมตระกูล ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1010 นางปิ่นประภา เลื่อนราม ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1011 นางสาวกาญจนา เต็งรัง ครูโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1012 นางราตรี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1013 นางอรษา หอมตระกูล ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1014 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1015 นายเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1016 นางสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1017 นางเบญญารัต นวลนิล ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1018 นางสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1019 นางเบญญารัต นวลนิล ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1020 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1021 นางพนม สินธุ์ประจิม ครูโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1022 นางอรษา หอมตระกูล ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1023 นางดวงใจ พิธีการ ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1024 นางพัชรี หาดสุด ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1025 นางสาวชุติมา คงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1026 นางชนม์ชนก เทพเทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1027 นางสาวจีราภรณ์ ธรรมเสริมสกุล ครูโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1028 นางสาวเพ็ญพักตร์ ศักดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดวารีวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1029 นางอุบล คงสม ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1030 นางสุจิตต์ วัชราภิรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1031 นางสาวพารินี อู่ไพบูลย์สิน ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1032 นางจิรารัตน์ ดำคง ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1033 นางสาวชุติมา ทองคณารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1034 นางสาวจันทรา ชุมดี ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1035 นางสาวจีราวรรณ สุวรรณกิจ ครูโรงเรียนหนองผักฉีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1036 นางสาวเรวดี เอียดจุ้ย ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1037 นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ ผู้อำนววยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1038 นางภาวินี อุตสาหะ ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1039 นางณฐพร วังโยธา ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1040 นายบุรินทร์ ชูสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1041 นางสาวดารินท์ จินดาปาน ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1042 นางสาวเรณุกา ณัฎฐหลี ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1043 นางสีกุหลาบ เพชรไข่ ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1044 นางสาวรุจิรา ศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1045 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1046 นางปิ่นประภา เลื่อนราม ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1047 นางสาวจิราภรณ์ ศรีสว่าง ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1048 นางอรษา หอมตระกูล ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1049 นางสาวชุติมา คงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1050 นางสาวกาญจนา เต็งรัง ครูโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1051 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1052 นายธวัทชัย สุวรรณพงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1053 นางจรรยา ส่งศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1054 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1055 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1056 นางเบญญารัต นวลนิล ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1057 นายอาริยะ ดำช่วย ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1058 นางลดารัตน์ รอดเสวก ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1059 นางสาวอรอุมา รอดศรี ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1060 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1061 นางสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1062 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1063 นางจุฑารัตน์ โสภณพลศาล ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1064 นางสกาวนุช แพชนะ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1065 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1066 นายธวัทชัย สุวรรณพงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประธานกรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1067 นายบุญรอบ นานช้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1068 นายอาริยะ ดำช่วย ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1069 นายนิคม เพชรเกื้อ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1070 นายบุญสงค์ ทองขวิด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1071 นางสาวสุคนธา ชัยทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1072 นายเอกวิทย์ ทัศนโกวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1073 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1074 นายสุเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1075 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1076 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1077 นางปิ่นประภา เลื่อนราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1078 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1079 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1080 นางปิ่นประภา เลื่อนราม ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1081 นางสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1082 นางสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1083 นายเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1084 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1085 นายอาคม บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1086 นายพงศักดิ์ จันทรเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1087 นายเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1088 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1089 นางสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1090 นางสาวสุภัชชา จันทร์สุขศรี ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1091 นายสุธี ชูกระชั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1092 นางสาวมยุรฉัตร เพชรสนั่น ครูโรงเรียนวัดควนธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1093 นางชุติมา หนูพรหม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1094 นางสาวสุทธิษา เพ็ญศรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1095 นายณภพ สุตันรักษ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง (เมือง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1096 นางมนทิรา กังแฮ ครู โรงเรียนบ้านบางด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1097 นางรัตนา หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1098 นางสาวอัจจิมา หุ้ยเล็ก ครู โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1099 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1100 นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1101 นายวรัตน์ หูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1102 นางภาวนา มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1103 นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1104 นายวรัตน์ หูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1105 นางภาวนา มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1106 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1107 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1108 นางสาวจำเนียน นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1109 นางสาวจำเนียน นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1110 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน