ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. สงขลา เขต 3 155 53 23 17 231
2 สพป. ชุมพร เขต 1 145 59 26 16 230
3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 140 62 24 14 226
4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 137 74 19 19 230
5 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 129 56 9 13 194
6 สพป. ตรัง เขต 1 127 50 20 13 197
7 สพป. กระบี่ 123 67 18 12 208
8 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 123 57 21 14 201
9 สพป. ตรัง เขต 2 118 66 33 20 217
10 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 118 56 23 21 197
11 สพป. พัทลุง เขต 1 117 54 22 17 193
12 สพป. ชุมพร เขต 2 114 62 29 16 205
13 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 111 56 24 18 191
14 สพป. ระนอง 109 59 28 20 196
15 สพป. สงขลา เขต 2 108 57 22 18 187
16 สพป. ภูเก็ต 106 45 28 19 179
17 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 105 75 27 15 207
18 สพป. พังงา 105 60 23 14 188
19 สพป. พัทลุง เขต 2 101 49 24 24 174
20 สพป. สงขลา เขต 1 99 52 26 22 177
21 สพป. สตูล 88 64 21 25 173
22 สพป. นราธิวาส เขต 2 67 58 28 21 153
23 สพป. ยะลา เขต 1 66 62 18 14 146
24 สพป. ปัตตานี เขต 2 63 44 22 28 129
25 สพป. ปัตตานี เขต 1 55 44 24 17 123
26 สพป. ยะลา เขต 3 55 42 25 14 122
27 สพป. นราธิวาส เขต 1 54 43 34 15 131
28 สพป. นราธิวาส เขต 3 49 69 34 26 152
29 สพป. ยะลา เขต 2 47 46 28 17 121
30 สพป. ปัตตานี เขต 3 37 35 29 20 101
รวม 2,971 1,676 732 539 5,379