กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลตรัง)
กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลตรัง)
สนามการแข่งขันได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันดังนี้
1. กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
    - เสื่อน้ำมัน
    - โต๊ะญี่ปุ่น
    - น้ำดื่มสำหรับนักเรียนคนละ 1 ขวด
2. กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก
    - เสื่อน้ำมัน
    - ตะกร้าสำหรับใส่ขยะ
    - ถาดหลุมพลาสติก
    - น้ำดื่มสำหรับนักเรียนคนละ 1 ขวด
    - โต๊ะญี่ปุ่น
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 14:20 น.