กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
enlightenedกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ขอความร่วมมือไปยัง  สพป.ต่างๆ เพื่อแจ้งโรงเรียน เรื่อง การส่งเอกสารโครงงานทั้ง 2 โครงงาน ระดับประถม และมัธยมศึกษาตอนต้นส่งภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยถือประทัยตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ส่งเอกสารมาที่

นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 12:00 น.