แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กระบี่

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 68 51 76.12% 10 14.93% 2 2.99% 4 5.97% 67
2 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 52 29 58% 14 28% 4 8% 3 6% 50
3 โรงเรียนอุตรกิจ 50 25 62.5% 7 17.5% 3 7.5% 5 12.5% 40
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 64 24 37.5% 21 32.81% 10 15.63% 9 14.06% 64
5 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 43 24 60% 6 15% 5 12.5% 5 12.5% 40
6 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 63 23 41.82% 13 23.64% 10 18.18% 9 16.36% 55
7 โรงเรียนบ้านบางเหียน 49 20 41.67% 13 27.08% 8 16.67% 7 14.58% 48
8 โรงเรียนบ้านลำทับ 33 19 61.29% 5 16.13% 5 16.13% 2 6.45% 31
9 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 42 17 43.59% 10 25.64% 10 25.64% 2 5.13% 39
10 โรงเรียนบ้านหนองจูด 37 17 47.22% 4 11.11% 4 11.11% 11 30.56% 36
11 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 43 16 41.03% 11 28.21% 7 17.95% 5 12.82% 39
12 โรงเรียนคลองพน 41 15 37.5% 7 17.5% 10 25% 8 20% 40
13 โรงเรียนบ้านบากัน 53 14 29.79% 6 12.77% 12 25.53% 15 31.91% 47
14 โรงเรียนบ้านทรายขาว 43 12 33.33% 9 25% 8 22.22% 7 19.44% 36
15 โรงเรียนบ้านเขาดิน 33 12 38.71% 8 25.81% 5 16.13% 6 19.35% 31
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 33 12 44.44% 6 22.22% 5 18.52% 4 14.81% 27
17 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 49 12 44.44% 6 22.22% 1 3.7% 8 29.63% 27
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 28 12 60% 4 20% 1 5% 3 15% 20
19 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 19 12 70.59% 2 11.76% 0 0% 3 17.65% 17
20 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 36 10 35.71% 7 25% 5 17.86% 6 21.43% 28
21 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 45 10 41.67% 5 20.83% 5 20.83% 4 16.67% 24
22 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 29 10 34.48% 4 13.79% 7 24.14% 8 27.59% 29
23 โรงเรียนบ้านพรุดินนา 24 10 41.67% 4 16.67% 6 25% 4 16.67% 24
24 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 24 10 43.48% 4 17.39% 6 26.09% 3 13.04% 23
25 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 30 10 34.48% 3 10.34% 6 20.69% 10 34.48% 29
26 โรงเรียนบ้านคลองหมาก 19 10 52.63% 2 10.53% 4 21.05% 3 15.79% 19
27 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 31 9 32.14% 7 25% 6 21.43% 6 21.43% 28
28 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 23 9 42.86% 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 21
29 โรงเรียนอ่าวลึก 32 9 33.33% 5 18.52% 6 22.22% 7 25.93% 27
30 โรงเรียนบ้านนาปง 30 9 32.14% 4 14.29% 8 28.57% 7 25% 28
31 โรงเรียนบ้านบางคราม 31 9 36% 4 16% 3 12% 9 36% 25
32 โรงเรียนบ้านกอตง 30 9 32.14% 3 10.71% 8 28.57% 8 28.57% 28
33 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 33 8 27.59% 7 24.14% 7 24.14% 7 24.14% 29
34 โรงเรียนบ้านคลองหิน 20 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
35 โรงเรียนวัดโคกยาง 22 8 40% 2 10% 5 25% 5 25% 20
36 โรงเรียนบ้านดินนา 28 7 25.93% 9 33.33% 4 14.81% 7 25.93% 27
37 โรงเรียนบ้านหินเพิง 24 7 29.17% 6 25% 2 8.33% 9 37.5% 24
38 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 35 7 21.88% 5 15.63% 7 21.88% 13 40.63% 32
39 โรงเรียนบ้านหลังสอด 27 7 29.17% 3 12.5% 6 25% 8 33.33% 24
40 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 24 7 30.43% 2 8.7% 6 26.09% 8 34.78% 23
41 โรงเรียนบ้านควนต่อ 14 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
42 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 13 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 4 30.77% 13
43 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 15 7 46.67% 0 0% 4 26.67% 4 26.67% 15
44 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านทับปริก 36 6 23.08% 6 23.08% 10 38.46% 4 15.38% 26
46 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 26 6 25% 6 25% 9 37.5% 3 12.5% 24
47 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 16 6 37.5% 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
48 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 24 6 26.09% 5 21.74% 5 21.74% 7 30.43% 23
49 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 14 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
50 โรงเรียนบ้านร่าปู 26 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
51 โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) 19 6 33.33% 1 5.56% 4 22.22% 7 38.89% 18
52 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 35 5 15.15% 8 24.24% 9 27.27% 11 33.33% 33
53 โรงเรียนชุมชนบ้านทุุ่ง 28 5 17.86% 7 25% 6 21.43% 10 35.71% 28
54 โรงเรียนบ้านคลองโตนด 20 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
55 โรงเรียนบ้านคลองยวน 24 5 21.74% 5 21.74% 6 26.09% 7 30.43% 23
56 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 19 5 27.78% 4 22.22% 5 27.78% 4 22.22% 18
57 โรงเรียนบ้านคลองยาง 29 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
58 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 26 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
59 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 13 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 3 25% 12
60 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 37 4 11.11% 14 38.89% 9 25% 9 25% 36
61 โรงเรียนบ้านเกาะจำ 15 4 26.67% 5 33.33% 6 40% 0 0% 15
62 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 22 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 16
63 โรงเรียนบ้านโคกหาร 22 4 26.67% 4 26.67% 6 40% 1 6.67% 15
64 โรงเรียนบ้านควนม่วง 16 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
65 โรงเรียนบ้านลิกี 29 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 15
66 โรงเรียนบ้านหลังโสด 23 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
67 โรงเรียนบ้านดินแดง 11 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนบ้านโคกยูง 41 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 8 57.14% 14
69 โรงเรียนบ้านคลองพระยา 16 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 4 44.44% 9
70 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ 23 3 13.64% 6 27.27% 6 27.27% 7 31.82% 22
71 โรงเรียนบ้านนาวง 21 3 16.67% 6 33.33% 4 22.22% 5 27.78% 18
72 โรงเรียนบ้านนานอก 15 3 20% 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 15
73 โรงเรียนบ้านเกาะปู 21 3 15.79% 3 15.79% 6 31.58% 7 36.84% 19
74 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 13 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 13
75 โรงเรียนบ้านควนกลาง 12 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
76 โรงเรียนบ้านคลองไคร 17 3 20% 2 13.33% 7 46.67% 3 20% 15
77 โรงเรียนวัดบางเหลียว 14 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
78 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 11 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
79 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 10 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
80 โรงเรียนวัดเขาต่อ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 14 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 11
82 โรงเรียนบ้านสะพานพน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
85 โรงเรียนบ้านคลองนิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านร่าหมาด 40 2 10% 6 30% 7 35% 5 25% 20
87 โรงเรียนวัดบ้านนา 17 2 15.38% 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 13
88 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 12 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 12
89 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 32 2 8% 4 16% 8 32% 11 44% 25
90 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 16 2 13.33% 3 20% 6 40% 4 26.67% 15
91 โรงเรียนบ้านโคกคา 10 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 15 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
93 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 20 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
94 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
95 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
96 โรงเรียนบ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 20 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
98 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 13 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
99 โรงเรียนบ้านปากคลอง 13 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
100 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 15 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
101 โรงเรียนบ้านเกาะไทร 7 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
102 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
103 โรงเรียนบ้านบางโสก 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนวิทยาประชาคม 18 2 25% 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 8
105 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
106 โรงเรียนบ้านควนแดง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านในยวน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านพระแอะ 17 1 7.14% 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 14
110 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 11 1 9.09% 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 11
111 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 17 1 9.09% 5 45.45% 0 0% 5 45.45% 11
112 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 14 1 7.14% 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 14
113 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 13 1 8.33% 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 12
114 โรงเรียนบ้านหนองกก 14 1 8.33% 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 12
115 โรงเรียนบ้านแหลมสัก 13 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
116 โรงเรียนบ้านควนโอ 13 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 12
117 โรงเรียนวัดพรุเตียว 12 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
118 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
119 โรงเรียนบ้านพรุเตย 8 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
120 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 9 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
121 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
122 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 15 1 8.33% 2 16.67% 6 50% 3 25% 12
123 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 12 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 6 50% 12
124 โรงเรียนบ้านพรุพี 9 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
125 โรงเรียนบ้านเกาะปอ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
126 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านเกาะไทร(ลำทับ) 14 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 6 66.67% 9
128 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
129 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านปากหรา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 10 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 8
132 โรงเรียนบ้านนาพรุ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 11 1 10% 1 10% 1 10% 7 70% 10
134 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 6 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
136 โรงเรียนบ้านบางเตียว 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
137 โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 8 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 7
139 โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านบกห้อง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านนางรอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านเขาล่อม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านนาออก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองทะเล 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
148 โรงเรียนบ้านคลองกำ 11 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
149 โรงเรียนบ้านควน 9 0 0% 2 25% 2 25% 4 50% 8
150 โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 6 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
151 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 15 0 0% 1 8.33% 6 50% 5 41.67% 12
152 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 13 0 0% 1 10% 4 40% 5 50% 10
153 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 8 0 0% 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 8
154 โรงเรียนบ้านควนใต้ 7 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 7
155 โรงเรียนบ้านปากหยา 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
156 โรงเรียนทุ่งต้นปีก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
157 โรงเรียนบ้านแหลมตง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านถ้ำเสีอ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านบางหอย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านในช่องมิตภาพที่ 123 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านโคกยอ 7 0 0% 0 0% 6 85.71% 1 14.29% 7
167 โรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 7 0 0% 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 6
168 โรงเรียนบ้านไหนหนัง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านท่ายาง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 4 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
171 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
173 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 8 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
176 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 4 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
177 โรงเรียนบ้านหนองจิก 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
178 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
179 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
180 โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
181 โรงเรียนบ้านเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
182 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง