เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 5 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางจินตนา สุขย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางมณทิพย์ บุญมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพิเศษ จ.กระบี่ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางเมธปิยา รักษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางพรรณวไล ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในชองมิตรภาพที่ ๑๒๓ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายณรงค์ กลิ้งเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานอก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งพะยอม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายวิเชียร ภู่เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโต้ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางกมลรัศมิ์ ลิ่มเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้่ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
18 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
19 นางธิดารัตน์ เม่งบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
20 นางสาวพนิดา บัวมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
21 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
22 นางบุษบา สิริสงวนศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
23 นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
24 นางสาวไรนาม เจ๊ะหมาด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการและผู้ช่วยเขลานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
25 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
26 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายสังวร คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
29 นายจิระศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นางศมน แซ่เซี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นางจินตนา สุขย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายสวาสดิ์ ขนานใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายสุชาติ แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
37 นางสาวพนิดา บัวมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
38 นางสาวทิพานัน ขุนบุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
39 นายสิทธิพงศ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
40 นางพัชรี ชอบงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
41 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
42 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
43 นางแสงระวี แซ่ตั๋น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
44 นางวรรณา ศรีชู นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
45 นางสมใจ ศรีงาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
46 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
47 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
48 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและรายงานผล
49 นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
50 นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
51 นางสาวไรนาม เจ๊ะหมาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
52 นางสาวเสาวลักษณ์ โปณะทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุ่งพะยอม กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
53 นางสาวสุธิษา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
54 นางมารศรี สถาพรจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
55 นางวนิดา ปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
56 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร
57 นาย พนักงานขับรถยนต์ สพป.กระบี่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร
58 นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร
59 นางกชกร นางงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร
60 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
61 นายธนวัฒน์ ช่วยพัทลุง ครูโรงเรียนบ้านควนโอ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
62 นายลมฝน กาญจนคลอด ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
63 นางสาววรางคณา กอบัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางหอย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
64 นายมนพ การกล้า ครู โรงเรียนวิทยาประชาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
65 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด ครู โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
66 นายกตตน์ตยชญ์ คุ้มสวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
67 นางสาวอัจฉรา ศิลป์ภาษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหลังสอดและบ้านคลองโตนด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
68 นางสาวกาญจนา อมรกุล ครู โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
69 นายกฤษฎิ์ ช่วยศรีนวล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.กระบี่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
70 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
71 นางนันทิพา หมัดสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง/โรงเรียนบ้านคลองหิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
72 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นายมนัส แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นางนวรัตน์ ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางสวิตตา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตาะ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นางสุภาณี ทองยอด ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นางอภิญญา พรหมเพ็ญ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นางนงลักษณ์ ชีช้าง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นางศิริรัตนา อ่อนเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางอุษาวดี มากแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางสาวเสาวณีย์ บุตรนุช ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นางตุลาพร พรหมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นางนาตยา สายน้ำผึ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นางนาตยา สายน้ำผึ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นางสาวอภิษฎา นวลสมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นางสาวขวัญใจ เนียนจิต เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นางสาวดารารัตน์ ไชยวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นางสาวนิลรัตน์ ปันซางคอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นางบุญญา นวลใย ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นางเอมอร ปิติ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
95 นายสมาน สาครจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากัน รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
96 นายประชิด ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
97 นางสมทรง โป้ซิ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
98 นางมณี เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
99 นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
100 นางนัฏฐณิชา เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
101 นายจักรพันธุ์ สุดรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
102 นายรณพร อ่อนศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
103 นางสมพร พรรณยี่ ครูโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
104 นางสาวขวัญใจ ณ ระนอง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
105 นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบากัน กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
106 นางลีซาวาตี ไกรบุตร ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
107 นางสาวกษมา ดินเดง ครูโรงเรียนบ้านบากัน กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
108 นางรอยฮัน โต๊ะดำ ครูโรงเรียนบ้านบากัน กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
109 นางอาจารียา กาญจนวิวิญ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
110 นางขวัญตา จันทโรจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
111 นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
112 นางสาวพรอนงค์ เทพเสถียร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
113 นางสาวภัทราภรณ์ ดวงจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
114 นางสาวจุฑารัตน์ แข็งแรง ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
115 นางสาวจุฑารัตน์ แข็งแรง ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
116 นางสาวจุฑามาศ พึ่งหล้า ครูโรงเรียนบ้านคลองหิน กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
117 นางสมพร พรรณยี่ ครูโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
118 นางสาวอุษณีย์ ทองด้วย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
119 นางพรพิมล พันชั่ง ครูโรงเรียนบ้านคลองเตาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
120 นางสาวเพาพงา วังเวชช์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
121 นางโสภา ชูวิวัฒน์รัตนกุล ครูโรงเรียนบ้านย่านอุดม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
122 นางอาภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
123 นางจินดา จิตรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
124 นางสาวพรพิมล แก้วนาง ครูโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ ๑๒๓ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
125 นางสิริกร บุณยะผลึก ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
126 นางสาวจันทวรรณ พลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
127 นางสาวแก้วตา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
128 นางยุพล ชูแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
129 นางสาวพรพิมล แก้วนาง ครูโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ ๑๒๓ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
130 นางสิริกร บุณยะผลึก ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
131 นางสาวจันทวรรณ พลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
132 นางสาวแก้วตา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
133 นางยุพล ชูแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
134 นายภูวราช แกมวิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาวง ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
135 นางสาววิฑิตา เพ็งเล็ง ครูโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
136 นางขนิษฐา พงศ์พิพัฒน์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไทร กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
137 นางสาวยุวดี รอดไกร ครูโรงเรียนบ้านคลองพระยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
138 นางสาวเนฐิกาณจน์ ดวงเกิด ครูโรงเรียนบ้านคลองยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
139 นายภูวราช แกมวิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาวง ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
140 นางสาววิฑิตา เพ็งเล็ง ครูโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
141 นางขนิษฐา พงศ์พิพัฒน์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไทร กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
142 นางสาวยุวดี รอดไกร ครูโรงเรียนบ้านคลองพระยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
143 นางสาวเนฐิกาณจน์ ดวงเกิด ครูโรงเรียนบ้านคลองยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
144 นางภาวัชวดี รักษารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
145 นางสายชล บุญชิตร ครูโรงเรียนบ้านทับปริก กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
146 นาวสาวสุภาวรรณ ปรีชา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
147 นางวณัฎฐา จริงบำรุง ครูโรงเรียนบ้านลำทับ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
148 นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
149 นางสาวนารีญา เจ๊ะแอ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
150 นายกิติศักดิ์ เดชเครือ ครูโรงเรียนบ้านแหลมสัก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
151 นางสาวเกศสรินทร์ รุ่มจิตร ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
152 นางสาวอรัญญา แสงเดือน ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
153 นางหทัยรัตน์ ศรีเบญจพล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๓ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
154 นายวีรวัฒน์ รงค์รัตน์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
155 นางสาวกัลยาณี กล่ำกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านหนองทะเล กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
156 นางสมทรง โป้ซิ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
157 นางสาวชุติมา คล้ายบุตร ครูโรงเรียนบ้านบางเหรียง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
158 นางวรรณวลี ฉิมเรือง ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
159 นางสาวลีลาวดี อินทร์ทุ่ม ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
160 นางสาวนิดา กิตติพงษานุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
161 นางสาวรุ่งฤทัย เรืองเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านโคกหาร กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
162 นางวีระนุช สงวนแสง ครูโรงเรียนบ้านห้วยสาร กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
163 นางสางอรวรรณ ดาบแสงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนกลาง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
164 นางสาวนิรมัย ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบากัน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
165 นางวันทนีย์ นวลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
166 นางสาวมนัสวี อ่อนคง ครูโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
167 นางวจีรภา อันนานนท์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
168 นางลีซาวาตี ไกรบุตร ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
169 นายไพทร เกิดสุข ครูโรงเรียนบ้านทับปริก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
170 นางลีซาวาตี ไกรบุตร ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
171 นางสาวเกศสริทน์ รุ่มจิตร ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
172 นางสาวอรัญญา แสงเดือน ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
173 นางหทัยรัตน์ ศรีเบญจพล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๓ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
174 นายวีรวัฒน์ รงค์รัตน์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
175 นางสาวกัลยาณี กล่ำกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านหนองทะเล กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
176 นางสาวนิดา กิตติพงษานุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
177 นางสาวรุ่งฤทัย เรืองเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านโคกหาร กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
178 นางวีระนุช สงวนแสง ครูโรงเรียนบ้านห้วยสาร กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
179 นางสางอรวรรณ ดาบแสงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนกลาง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
180 นางสาวนิรมัย ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบากัน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
181 นางวันทนีย์ นวลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
182 นางนิโศรยา ช่างเรือ ครูโรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
183 นายวินนท์ ร่าหีม ครูโรงเรียนบ้านคลองโตนด กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
184 นายกิติศักดิ์ เดชเครือ ครูโรงเรียนบ้านแหลมสัก กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
185 นางสาวมนัสวี อ่อนคง ครูโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
186 นางวรรณวลี ฉิมเรือง ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
187 นางสาวลีลาวดี อินทร์ทุ่ม ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
188 นางสาวชุติมา คล้ายบุตร ครูโรงเรียนบ้านบางเหรียง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
189 นางวิศณี วะชุม ครูโรงเรียนบ้านคลองไคร กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
190 นางสมทรง โป้ซิ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
191 นายจักรวี เครือจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
192 นายชรินทร์ สายนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านไหนหนัง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
193 นางจีรภา อันนานนท์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
194 นายไพทร เกิดสุข ครูโรงเรียนบ้านทับปริก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
195 นายชรินทร์ สายนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านไหนหนัง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
196 นายวินนท์ ร่าหีม ครูโรงเรียนบ้านคลองโตนด กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
197 นายจักรวี เครือจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
198 นางวิศณี วะชุม ครูโรงเรียนบ้านคลองไคร กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
199 นางนิโศรยา ช่างเรือ ครูโรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
200 นางประนอม สังข์คำ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
201 นายศิริศักดิ์ เกื้อทอง ครูโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
202 นางสาวมนัสวี อ่อนคง ครูโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
203 นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
204 นางสาวศิริภา จงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งครก กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
205 นางสาวกชมน จิตรเพชร ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
206 นางสุณี อยู่เจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
207 นางจิตติมา โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
208 นางสาลิกา โคราช ครูโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
209 นายพรนพัต สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
210 นางสาวยาวารี บาเกาะ ครูโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
211 นางสาวดลจิตร ไพณุจิตร ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
212 นางนัฏฐณิชา เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
213 นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
214 นางสาวศิริภา จงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งครก กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
215 นางสาวกชมน จิตรเพชร ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
216 นางสุณี อยู่เจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
217 นางจิตติมา โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
218 นางนัฏฐณิชา เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
219 นายพรนพัต สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
220 นางสาวยาวารี บาเกาะ ครูโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
221 นางสาวดลจิตร ไพณุจิตร ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
222 นางสาลิกา โคราช ครูโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
223 นางรัตนา สุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
224 นางสาวปริชาติ จันทร์ฝาก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
225 นายสัญญา คงยศ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
226 นายธันว์ธวัช ด้วงใส ครูโรงเรียนบ้านกอตง กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
227 นางสุกัญญา ช่างคิด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
228 นายเกรียงศักดิ์ ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
229 นางแสงเดือน แดงงาม ครูโรงเรียนบ้านนานอก กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
230 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
231 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
232 นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดม รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
233 นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
234 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวง รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
235 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
236 นางสาวจิรวรรณ ช่อไม้ ครู โรงเรียนบ้านกอตง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
237 นางสาวอภิรดี เพชรสาย ครู โรงเรียนบ้านกอตง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
238 นางศิริมา แสนพันตรี ครู โรงเรียนบ้านนาวง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
239 นางแก้วตา ประภาส ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
240 นางพรประภา ไกรนรา ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
241 นางสุชฎา สาศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านเกาะกลาง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
242 นางเสาวลักษณ์ ชนะกุล ครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
243 นางเข็มทอง ทองทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
244 ว่าที่ ร.ต. อนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
245 นางพิทยา ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
246 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
247 นางสาวณษภร โดยประกอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านควนต่อ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
248 นางสาวนิตยา รู้รอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
249 นางศมน แซ่เซี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
250 นายธีระพล บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
251 นางภัทรอนงค์ กาญจนคลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยอ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
252 นางสาวสุภาพร ทองยอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
253 นายประยูร เนียมเกตุ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
254 นางสาวสุวรรณี ดอเลาะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
255 นางวิภาพร เฉิดโฉม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
256 นางสาววิลาวัณย์ หลีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
257 นางสาววาสนา ขวัญรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
258 นางสาวจันทร์สุดา ชนะศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
259 นางสาววันวิสา อุมาสะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขางาม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
260 นางสาวปวริศา บุญช่วย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
261 นายเดชา หนูศรีแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
262 นางสาวปวีณา แสวงการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
263 นายเกษียร บางยับยิ่ว ครูช่วยสอน โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
264 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
265 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประธานกรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
266 นายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด รองประธานกรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
267 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
268 นายราเมศร์ สมใจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
269 นายสุชาติ ตาดทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
270 นายพรณรงค์ โอชา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
271 นางสาวพนิดา บัวมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
272 นางสาวสุภัทราวดี หนูสอน ครูธุรการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
273 นางสาวพัชราวรรณ จินดา ครูธุรการโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
274 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
275 นายสุรินทร์ จันทร์ส่งแสง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด กรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
276 นางสาวต่วนนูรอัยนี โต๊ะโซ๊ะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
277 นางสาวเมธิกานต์ สินสุวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
278 นางสาวสุพัตรา เกกินะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
279 นางสาวพัชราวรรณ จินดา ครูธุรการโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง กรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
280 นางสาวอลิสรา ตั้นหุ้ย ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
281 นางสาวสุภัทราวดี หนูสอน ครูธุรการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
282 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
283 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
284 นายสุชาติ ตาดทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
285 นายสมศักดิ์ สมประสงค์ นักการภารโรงโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
286 นายพรณรงค์ โอชา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
287 นางสาวอาภรณ์ ชนะกุล ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
288 นายมิตร คำเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม ประธานกรรมการการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
289 นางนงเยาว์ เพชรล้วน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการ การตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
290 นายอาวุธ หนูศิริ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการ การตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
291 นายเสรี บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการ การตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
292 นางสาวนันท์นภัส หนูแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการและเลขานุการ การตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
293 นายไพฑูรย์ สนธิเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาประชาคม ประธานกรรมการการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
294 นางสาวสวิชญา ผลทวี ครูโรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
295 นายยงยุทธ สิงหพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านควนแดง กรรมการการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
296 นายวิฑูน คำอิน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีก กรรมการการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
297 นายธีระยุทธ มังกรรัตน์ ครูโรงเรียนอ่าวลึก กรรมการและเลขานุการ การตัดสินการแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
298 นายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด ประธานกรรมการการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
299 นายยุทธนา เรืองดำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว กรรมการการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
300 นายบรรจบ รัตนามาศ อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กรรมการการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
301 นายเกรียงศักดิ์ กุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
302 นางสาวชมัยภรณ์ หมัดเหล๊าะ ครูโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน กรรมการและเลขานุการ การตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
303 นายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด ประธานกรรมการการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
304 นายยุทธนา เรืองดำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว กรรมการการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
305 นายบรรจบ รัตนามาศ อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กรรมการการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
306 นายเกรียงศักดิ์ กุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
307 นางสาวชมัยภรณ์ หมัดเหล๊าะ ครูโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน กรรมการและเลขานุการ การตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
308 นายประภาส รักด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง ประธานกรรมการ การตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
309 นายสุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการ การตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
310 นายสุธน เพชรนิล อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กรรมการ การตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
311 นายสมพร ผิวดี ครูโรงเรียนบ้านหินเพิง กรรมการ การตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
312 นายอัคร เทียบศรไชย ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการ การตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
313 นางสาวอาภรณ์ ชนะกุล ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการและเลขานุการ การตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
314 นายบัญชา แสงไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปอ ประธานกรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
315 นายภูเบส แสงมณี ครูโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
316 นายฉลองพนธ์ แสงคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
317 นายสุรินทร์ จันทร์ส่งแสง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
318 นางจีราภรณ์ การดี ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
319 นายสุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
320 นายอาวุธ หนูศิริ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
321 นางชมัยภรณ์ หมัดเหล๊าะ ครูโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
322 นายภาคินัย ชัยทอง ครูโรงเรียนวัดเขาต่อ กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
323 นายสุเพียง อินทร์ทอง ครูโรงเรียนวิทยาประชาคม กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
324 นายนราพร ผิวขำ ครูโรงเรียนบ้านปากหยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
325 นายสุเทพ ทัดศรี ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
326 นายอภิสิทธิ์ ขุนทอง ครูโรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
327 นางสาวนงลักษณ์ เพชรฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านบางเหรียง กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
328 นางนภัสนันทร์ สังข์ปิด ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการและเลขานุการ การตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
329 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ ประธานกรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
330 นายเกรียงศักดิ์ อุไรโรจน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
331 นายประเสริฐ สังหลัง ครูโรงเรียนบ้านเกาะกลาง กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
332 นายเทิดไท สุขสกุล ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
333 นายเกรียงศักดิ์ กุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
334 นายธนากร ชื่นบุตร ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
335 นายสายัณห์ ส่งแสง ครูโรงเรียนวัดนทีมุขาราม กรรมการการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
336 นายสุชาติ ตาดทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการและเลขานุการ การตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
337 นายสังวร คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
338 นายสวาสดิ์ ขนานใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
339 นายสุชาติ แซ่เตี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
340 นายบุญเกียรติ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
341 นางสาวเบญจรัศมิ์ เม่งช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
342 นางสาวจิรัชญา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
343 นางทิพวรรณ นบนอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
344 นางสุริยา จุลภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
345 นางสาคร บุญรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
346 นางจารุมนต์ ทองสลัก ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
347 นางสาวปัญจพร สุวรรณโน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
348 นางสาวกนกนาฎ คงเครือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
349 นายปิยะเกียรติ เลื่อนราม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
350 นายสะอาด ดอนนกลาย พนักงานบริการ โรงเรียนอนุุบาลคลองท่อม กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
351 นายสมยศ ไหมทอง พนักงานบริการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
352 นายนิคม ศร่างเศร้า พนักงานบริการ โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
353 นายวรรณชัย นาคีเภท ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
354 นายอรุณ สุดสุข พนักงานขับรถ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
355 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
356 นายอาจินต์ ภูมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูด ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
357 นายบุญยืน เปียตี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาต่อ รองประธานกรรมการ คณะกรรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
358 นายสิทธิผล ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพล รองประธานกรรมการ คณะกรรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
359 นายฉลอง จันทร์เอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
360 นางสาวประจงจิตร สายสำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีมุขาราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
361 นางรัตติกาล บุญทวีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
362 นายเชาวรินทร์ ขาวล้วน ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
363 นายนิยม รักษาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
364 นางพรทิพย์ สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยวน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
365 นายสุบิน นิยมเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะพร้าว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
366 นายไชยยันต์ ขุนทอง ครู โรงเรียนบ้านนางรอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
367 นายมานพ จิ๋วแหยม ข้าราชการบำนาญโรงเรียบ้านนานอก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
368 นายชาญวิทย์ สิงหบำรุง ครูโรงเรียนบ้านคลองยวน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
369 นางหนึ่งฤทัย จันทร์ทิน ครูโรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
370 นายประกอบ เพ็ชรอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
371 นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
372 นางสาวอาทิตยา เพ็ชรสุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา/บ้านย่านอุดม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
373 นางสาวมณฑิรา บุญเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาพรุ/บ้านเกาะไทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
374 นางสาวอุบลรัตน์ ชูศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองจูด/บ้านเขาดินประชาพัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
375 นางสาวจิตติมา อินทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเขาต่อ/บ้านบางโสก/บ้านโคกยอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
376 นายสุชาติ สาระวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากหรา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
377 นายพรชัย สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใต้ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
378 นายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
379 นายดำรง เสดสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
380 นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
381 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
382 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
383 นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
384 นางสาวพิมพา ลูกเล็ก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด/บ้านควนใต้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
385 นายสุชาติ สาระวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากหรา ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
386 นายพรชัย สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใต้ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
387 นายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
388 นายดำรง เสดสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
389 นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
390 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
391 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
392 นางสาวมยุรี กุลบุตร ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
393 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๓(บ้านคลองขนาน) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
394 นางสาวอรวรรณ สุกัญญา เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
395 นางสาวจิราพร ทองคำ เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
396 นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
397 นางสาวพิมพา ลูกเล็ก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด/บ้านควนใต้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
398 นางลัมภนีย์ วิกรมธีรานันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
399 นายคณิต โอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
400 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
401 นางอุไร จำปีพันธุ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
402 นางอลิษา เรืองฤทธิ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านควนแดง/บ้านดินแดง กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
403 นางพิชชาภา บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
404 นางภาวิณี ผกามาศ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสะพานพน/บ้านเสม็ดจวน กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
405 นางศรีไพร ชูสังข์ ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
406 นางทิพย์ภาวดี คงบัน ครูธุรการ โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
407 นางจริยา เพชรร่วง ครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
408 นางสาววาสนา ขวัญรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
409 นายอธิพงษ์ รัชสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
410 นางสาวอรญา ดวงน้ำแก้ว ครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
411 นางลัดดา พรหมพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
412 นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาทุ่งกลาง กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
413 นางสาวลักษณารีย์ สมดวง ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
414 นางสาวจุฑารัตน์ บุญจีน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
415 นางจัญญา อนงค์ ครูโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
416 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
417 นางสาวกนกกาญจน์ มากผล ครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิขาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
418 นายเรวัต มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ประธานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
419 นางจอมขวัญ นครไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปง รองประธานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
420 นายชำนาญ แสงทอง ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดกระบี่ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
421 นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
422 นางวนิดา สงฆ์รักษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดกระบี่ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
423 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
424 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
425 นางชดช้อย นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาร กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
426 ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
427 นายสุรพงค์ วรรณโน ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
428 นายชำนาญ บุญทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านควนโอ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
429 ว่าที่ ร.ท.วงศ์สถิต เพ็ชรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านควนโอ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
430 นายสะอาด พลาสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
431 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
432 นางสาวอรญา ดวงน้ำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
433 นางสาวทิพานัน ขุนบุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
434 นายเรวัต มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
435 นางชดช้อย นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาร กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
436 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
437 นางสาวชริตา สหะวิริยะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
438 นายกิตติพงค์ จีนหนู ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
439 นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
440 นางสาวพัทธ์จิรา แย้มหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
441 นางสาวอันทนา องค์การ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพรุเตียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
442 นางสาวทิพานัน ขุนบุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
443 นางสาวอรษา ชาตรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
444 นายสุเทพ จันทระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
445 ว่าที่ร้อยตรีจักกฤษณ์ นุราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกำ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
446 นางวิลาวัณย์ เจริญลาภ ครู โรงเรียนคลองพน กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
447 นางจินตนา กุลทอง ครู โรงเรียนบ้านไหนหนัง กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
448 นางสุกัลยา คดีพิศาล ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
449 นางสาวพัชรินทร์ ตกจีนต้อง ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
450 นายต่อศักดิ์ ศิริรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
451 นางสาววรารัตน์ พิกุล ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
452 นางสาวรดาริน สุขลิ้ม ครู โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง กรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
453 นางอัญชลี สมัยชูเกียรติ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาตั้ง กรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
454 นายธนวลัญช์ กมลขจรเกียรติ ครู โรงเรียนคลองพน กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
455 นางกมลรัศมิ์ ลิ่มเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
456 นางวิไลลักษณ์ ศรีเนียม ครู โรงเรียนบ้านคลองยวน กรรมการตัดสินการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
457 นางชไมพร ไชยบุญ ครู โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ กรรมการตัดสินการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
458 นางอัญชลี สมัยชูเกียรติ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาตั้ง กรรมการตัดสินการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
459 นางพรกนก นนทโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทรายประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
460 นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
461 นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรี ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการตัดสินการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
462 นางสาววิลาศ คงภักดี ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
463 นายภูนิวัฒน์ สะใบงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
464 นางอาภา ปิยธรรมวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
465 นางสาวลดาพร บุญพรัด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
466 นางจารุณี บรรจงแต้ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
467 นางสุกัลยา คดีพิศาล ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
468 นายธนู ถวายเชื้อ พนักงานบริการ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
469 นางสาวกมลพรรณ แสงรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
470 นางสาวลัดดา ทำศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
471 นายณรงค์ กลิ้งเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานอก ประธานอำนวยการการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
472 นางสาวจิราพร หยังหลัง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
473 นางพรพิมล รักษากิจ ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
474 นางสาวธิติมา เล็กกุล ครู โรงเรียนบ้านนาปง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
475 นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพ ที่ 123 ประธานอำนวยการการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
476 นางพรรณวไล ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) ประธานอำนวยการการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
477 นางกมลรัศมิ์ ลิ่มเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานอำนวยการการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
478 นางสาวอรชร เจ้ยจู ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
479 นางสาวจามจุรี ศรีสะอาด ครู โรงเรียนบ้านทับปริก กรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
480 นางสาวรัตนา เจียวก๊ก ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
481 นางมณฑา คงแคล้ว ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
482 นางสาวธัญญารัตน์ ก่อแก้ว ครู โรงเรียนบ้านน้ำจาน กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
483 นางสาวจุฑารัตน์ สมบัติอักษร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
484 นางสาวภาณุภรณ์ สมเศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
485 นางรัตนา ชะนะสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
486 นางอุไร คเชนทร์ภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
487 นางสาวสมนึก ส่งแสง ครู โรงเรียนบ้านเขาตั้ง กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
488 นางอาภา ปิยธรรมวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
489 นางพรทิพย์ ทองอินทราช ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
490 นางสุนันท์ โค้วจำรัส ครู โรงเรียนบ้านทับปริก กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
491 นายสมคิด เจียวบุตร ครู โรงเรียนบ้านนานอก กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
492 นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
493 นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรี ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
494 นางสาววิลาศ คงภักดี ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
495 นายวิจัย ศรีงาม ครู โรงเรียนบ้านทับปริก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
496 นางสาวอาทิตยา ชิราพร ครู โรงเรียนทุ่งต้นปีก กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
497 นางสุกัลยา คดีพิศาล ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
498 นางอัจฉราพร จันทนุ ครู โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
499 นายสันติชัย ทับทิมเมือง ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
500 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
501 นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งพะยอม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
502 นายประวิทย์ หมั่นมา ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
503 นางสาวกมลพรรณ แสงรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
504 นายวิจัย ศรีงาม ครู โรงเรียนบ้านทับปริก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นและแบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
505 นางอุไร คเชนทร์ภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นและแบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
506 นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรี ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นและแบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๑ - ๖
507 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานคณะกรรมการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียรู้ปฐมวัย
508 นางสาวทิพย์วรรณ ท่าดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา รองประธานคณะกรรมการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียรู้ปฐมวัย
509 นางเยาวนารถ เลาหบรรจง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
510 นางสาวจิรารัตน์ พาลีกัณฑ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
511 นางนฤมล นราวุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
512 นางกัญญาพร ทุมรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
513 นางสาวเกวลี สุขนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
514 นางสาวณีญารัตน์ เสมอนุ่น ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
515 นางเพ็ญสุดา ณ สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
516 นางปรารถนา ดำช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
517 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
518 นางสาวภิมลมาศ ราชไมตรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
519 นางลดารมณ์ กังวานเกียรติกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
520 นางพิทักษ์ พรายแพร้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
521 นางสาววิยุดา เพียรกิจ ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
522 นางสาวนรินธร พัฒนภูติวงศ์ ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
523 นางสาวสุธาทิพย์ อภิชนวณิช ครูโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
524 นางอัจฉรา พะโยม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
525 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
526 นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
527 นางสาวสุคนธา สมจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ
528 นางสาวอลิสรา ตั้นหุ้ย ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ
529 นางสุมาลิน มาศชาย ครูโรงเรียนบ้านนาวง กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ
530 นางสาวอรอุมา สาระวารี ครูโรงเรียนบ้านคลองเตาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ
531 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์ ชูทอง ครูโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ
532 นางทัศนีย์ ประตูใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน
533 นางอารีรัตน์ หยูทองคำ ครูโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี กรรมการตัดสินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน
534 นายพัทธดนย์ นาคประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านนางรอง กรรมการตัดสินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน
535 นางอรวรรณ เลขกุล ครูโรงเรียนบ้านเขาแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน
536 ว่าที่ร้อยตรีมนัสนันท์ ชนะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน
537 นางรัตนา สุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
538 นางสาวปริชาติ จันทร์ฝาก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
539 นายสัญญา คงยศ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
540 นายธันว์ธวัช ด้วงใส ครูโรงเรียนบ้านกอตง กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
541 นางสุกัญญา ช่างคิด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
542 นายเกรียงศักดิ์ ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
543 นางแสงเดือน แดงงาม ครูโรงเรียนบ้านนานอก กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
544 นางพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
545 นายอภิสิทธิ์ สิทธิโชค ครูโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
546 นายพงศ์เทพ เดชภักดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
547 นายเฉลิม ก๊กใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านศาลาด่าน กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
548 นายเกียรติศักดิ์ โอชารส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
549 นางสาวแก้วตา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
550 นางสาวจุฑามาศ มณีหลำสะ ครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
551 นางพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
552 นายอภิสิทธิ์ สิทธิโชค ครูโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
553 นายพงศ์เทพ เดชภักดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
554 นายเฉลิม ก๊กใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านศาลาด่าน กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
555 นายเกียรติศักดิ์ โอชารส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
556 นางสาวแก้วตา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
557 นางสาวจุฑามาศ มณีหลำสะ ครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
558 นางพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
559 นายอภิสิทธิ์ สิทธิโชค ครูโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
560 นายพงศ์เทพ เดชภักดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
561 นายเฉลิม ก๊กใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านศาลาด่าน กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
562 นายเกียรติศักดิ์ โอชารส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
563 นางสาวแก้วตา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
564 นางสาวจุฑามาศ มณีหลำสะ ครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]