ข่าวสาร
ให้ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการกรอกแบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแนบสำเนาเอกสาร หลักฐาน  ให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัวในวันแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ได้จากหน้าสุดท้ายของเกณฑ์การแข่งขัน
ฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 11:13 น.