เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนวัดก้างปลา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 , โรงเรียนบ้านพูน , โรงเรียนบ้านชายคลอง , โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม , วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประวิทย์ คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองงา ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีไทย
2 นางปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล
3 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 1
4 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 2
5 นายกิตติภพ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 3
6 นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมคณิตศาสตร์
7 นางกรุณา โชติวัน ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ ที่ปรึกษาอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมปฐมวัย
8 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผอ.รร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ประธานอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมปฐมวัย
9 นายโกศล ละม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมคณิตศาสตร์
10 นางขนิษฐา วิรุณพันธ์ ครู รร.วัดลำนาว อนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมปฐมวัย
11 นางอาภรณ์ ศรีสุกใส ครู รร.บ้านคลองขุด อนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมปฐมวัย
12 นางสาวพัชรี ใจกระจ่าง ครู รร.วัดก้างปลา อนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมปฐมวัย
13 นายวีระพันธ์ ระวังวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล) อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมคณิตศาสตร์
14 นางสุบรรณ ชูบัวทอง ครู โรงเรียนสมสรร อนุกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมคณิตศาสตร์
15 นายสธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมวิทยาศาสตร์
16 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ - นาฏศิลป์
17 นางรชยา สุโพธิ์ ผอ.รร.บ้านนาเหนือ กรรมการและเลขานุการอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมปฐมวัย
18 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นายวิทยา หอมเกตุ ผู็อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นายวิโรจน์ นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นายกฤษปการ เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพูน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นางสาววิสนีย์ นุราช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นายสนธยา ทรงทอง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นายประมุข นิลพัฒน์ ธุรการโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นายสำเริง เหล่ากอ ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำพุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นางสาวจันจิรา ฤทธิชัย ธุรการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
30 ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
31 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
32 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
33 นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
34 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
35 นายวินัย รัตนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
36 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
37 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
38 นายวิเชียร ขวดแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
39 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
40 นางประชุมพร ไศลแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสาวสีลวลี เรืองรักษ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
42 นายพนม บุญใส ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
43 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
44 นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมคณิตศาสตร์
45 นางสาวมะลิสา ชิตรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
46 นางสาวฤทัยรัตน์ ทุมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาตำเสา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
47 นายสนธญา ทรงทอง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
48 นางสาวสาลินี บุญทรง พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
49 นายภาณุพันธ์ พูลสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
50 นายประมุข นิลพัฒน์ ธุรการโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
51 นายสำเริง เหล่ากอ ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำพุ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
52 นางสาวศศิธร ชนะภัย ธุรการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
53 นางสาววิรินณา พลศร ธุรการโรงเรียนวัดเขาโร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
54 นางสาวสุนันทา ชนาชน ธุรการโรงเรียนบ้านหนองท่อม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
55 นางปฐมาวดี ใจกระจ่าง ธุรการโรงเรียนวัดควนชม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
56 นางสาวกรกชกร คงแก้ว ธุรการโรงเรียนวัดกะโสม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
57 นางสาวชนิดา จุ้ยปลอด ธุรการโรงเรียนบ้านวังยวน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
58 นางสาวสายสุนี ทองแท้ ธุรการโรงเรียนบ้านพูน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
59 นางสาวนฤมล แสงเจริญ ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
60 นายณัฐพล หอมหวล ธุรการโรงเรียนวัดคงคาเจริญ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
61 นางสาวธนพร ขุนนุ้ย ธุรการโรงเรียนมหาราช ๓ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
62 นางสาวญาริลธนิตท์ นุ่นใฝ่ ธุรการโรงเรียนบ้านเขาตาว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
63 นายรชานนท์ พูลนวล ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
64 นายโสธยา เพชรนาคิน ธุรการโรงเรียนบ้านไสใหญ่ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
65 นางชีวรัตน์ สกุณา ธุรการโรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
66 นางสาวรุ่งรัตน์ นาวงษ์ ธุรการโรงเรียนองค์การสวนยาง ๒ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
67 นางจิราภรณ์ ศรีสุขใส ธุรการโรงเรียนบ้านควนลำภู กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
68 นางสาวชลิตา เพชรส่งศรี ธุรการโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
69 นางสาววิมลรัตน์ สาระกูล ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
70 นางเอสรา รัตนกระจ่าง ธุรการโรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
71 นางสาวฟ้าปทุม หิรัญรัตน์ ธุรการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
72 นางสาวจันทร์จิรา อยู่พัฒน์ ธุรการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
73 นางสาวมัลลิกา รามทัศน์ ธุรการโรงเรียนบ้านนา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
74 นางสาวจุไรรัตน์ ชุมวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านคลองงา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
75 นางสาววัลลภา อรุณรัตน์ ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
76 นางสาวพนิตนาฎ อ้นทอง ธุรการโรงเรียนวัดสวนขัน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
77 นางสาวรัชดาวรรณ์ เชื้อบ้านเกาะ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
78 นางสาวศุภลักษณ์ ชูกรณ์ ธุรการโรงเรียนวัดเขากลาย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
79 นางสาววัชรา แก้วสีนวล ธุรการโรงเรียนวัดเกาะสระ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
80 นางสาวเมธาวี รามัญเพ็ง ธุรการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
81 นางกานดา บุญจันทร์ ธุรการโรงเรียนวัดหนองดี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
82 นายนพดล กรดแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
83 นางสาวกิรติกา เกลี้ยงมณี ธุรการโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
84 นางสาวลัดดา บุญทรง ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
85 นางปนัสยา ชัยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว กรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
86 นางสาวสีลวลี เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
87 นางสิริพร บัวจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
88 นางปรีดา พิพัฒน์ผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
89 นายปริวัติ รัตนบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
90 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ กรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
91 นายวิชัย แร่ทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
92 นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัทธนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
93 นายโสธยา เพชรนาคิน ธุรการโรงเรียนบ้านไสใหญ่ กรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
94 นางเอสรา รัตนกระจ่าง ธุรการโรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
95 นางชีวรัตน์ สกุณา ธุรการโรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ กรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
96 นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
97 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
98 นายวิจักษณ์ ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
99 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
100 นายวิโรจน์ นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
101 นายกฤษปการ เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพูน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
102 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะปาง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
103 นายสุเทพ วชิรวรรณ หัวหน้าหมวดรถยนต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
104 นายณฐกร รัตนพันธ์ พนักงานขับรถ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
105 นายเกรียงศักดิ์ มีแย้ม พนักงานขับรถ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
106 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี พนักงานขับรถ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
107 นายสุวิทย์ จัตุรงค์ พนักงานขับรถ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
108 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู็อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
109 นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
110 นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
111 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
112 นางสาวนัสชนก จินดาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
113 นางจิราพร เรือนสูง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
114 นางสุภัตรา จิตโสภา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
115 นางนัยเนตร ศิลปรัศมี นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
116 นางอรพันธ์ อินณรงค์ ครูช่วยราชการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
117 นางสาวอัญชลี สุขหอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
118 นางวาสนา อนุรักษ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
119 นางจุฬาลักษณ์ นาคถนอม พนักงานราชการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
120 นางกชมล วิชัยดิษฐ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
121 นางจุรีรัตน์ สุดใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
122 นางสาวิกา อุปฐาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นางสุพัตรา กาญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายสุเทพ ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นางนงค์นาถ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพูน รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นายทวีป วังวิเศษกุศล ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นายอนุลักษณ์ จันทรา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นางจงกิต บ่อน้อย ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นางวาธิณีย์ ขุนนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นางสาวสุนันทา มูสิกพรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
132 นายประยูร เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
133 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
134 นายวัชรพงศ์ หมวดเมือง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
135 นายอนุสรณ์ สุขนิตย์ ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
136 นางสาวหฤดี ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
137 นางสาวพัชรี ใจกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
138 นางกัลยวรรธน์ ใจกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
139 นางนิภา จุลนวล ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
140 นางเยาวดี อยู่ดี ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
141 นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
142 นางพวงจิต กลุหาบ ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
143 นางไพจิตร ต้นพานิช ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
144 นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
145 นางสาวสุภาวดี สุขผอม ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
146 นายสุชาติ แก้วหล้า ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
147 นางอมรรัตน์ พิกุลทอง ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
148 นายโยธิน ปล้องไหม ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
149 นายวิชัย แร่ทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
150 นางพัฒนา นาคฤทธิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
151 นางสุพัตรา ชุมขวัญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
152 นายวีระชัย คารมดี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
153 นางอริยา กะลาศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
154 นางกานดา บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
155 นางสุจิตรา วาจาสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
156 นางเสาวนีย์ จินโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
157 นางอรอนงค์ อินนุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
158 นางจงรักษ์ นาบุญ ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
159 นางอัญชลี มุงเพีย ครูโรงเรียนบ้านพูน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
160 นางสาวสุจรรยา จบฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านพูน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
161 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาไทย
162 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองท่อม กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
163 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
164 นายโกศล ละม้าย ผอ.โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
165 นายเอกชัย ส่งทวี ผอ.โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
166 นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.โรงเรียนวัดจันดี กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
167 นางอรชร ดำประสงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาเส กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
168 นายสุรัช วัฒนสงค์ ผอ.โรงเรียนวัดท่ายาง กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
169 นายเอกชัย ส่งทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
170 นายอำนวย ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
171 นายประวิทย์ คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองงา กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
172 นายธีเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
173 นายชฏิล ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบ้านสวนยาง ๑ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
174 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
175 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
176 นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
177 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
178 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
179 นายดุสิต จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะขาม กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
180 นายดุสิต จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะขาม กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
181 ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
182 นายวิรัช หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
183 นายวิรัช หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
184 นายสุชาติ หนูกลับ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
185 นายสุชาติ หนูกลับ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
186 นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
187 นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
188 นายสายพิณ เพชรสีเงิน ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
189 นายสายพิณ เพชรสีเงิน ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
190 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
191 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
192 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
193 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
194 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
195 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
196 นางสาวปรีดา จำนงจิตร ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
197 นางปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
198 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
199 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
200 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
201 นางกรุณา โชติวัน ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
202 นางกรุณา โชติวัน ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
203 นางอาภรณ์ นักว่อน ครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่ กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาไทย
204 นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาไทย
205 นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทอง ครูโรงเรียนวัดกะเปียด กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาไทย
206 นางเอมอร บุษบา ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาไทย
207 นางสาวสุดารัตน์ สงคง ครูโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาไทย
208 นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาไทย
209 นางสาวิกา อุปฐาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาไทย
210 นางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควน กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาไทย
211 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
212 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
213 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ ประธานอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรวม
214 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรวม
215 นางสาวยุภาพร เจริญรูป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรวม
216 นายสมนึก ศิลปวิศาล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรวม
217 นางสุภาพ ชนะภัย ข้าราชการบำนาญ กรรมการอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรวม
218 นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรวม
219 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน ประธานกรรมการอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล
220 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตูก กรรมการและเลขานุการอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรวม
221 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล
222 นายกิตติภพ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล
223 นางสุภาพร ชุมคง ธุรการโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 3
224 นายวัชรพงศ์ หมวดเมือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 3
225 นางสาววนิดา รัตนบุรี ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน รองประธานกรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 3
226 นางสาววรานันท์ สุวรรณน้อย ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 3
227 นางชนิตา เปรมสถิต ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน รองประธานกรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 1
228 นายวรุตม์ แร่ทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 1
229 นายวัชรพงศ์ หมวดเมือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 1
230 นางสาวปิ่นวิไล คุ่ยยกสุย ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 1
231 นายวรุตม์ แร่ทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 2
232 นางสาวภัทราวัน แสงวรรณ ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 2
233 นางชนิตา เปรมสถิต ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน รองประธานกรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 2
234 นางสุพาภรณ์ ปานดี ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีสากล เวทีที่ 2
235 นางปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ - นาฏศิลป์
236 นายสมชาย อักษรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ - นาฏศิลป์
237 นางสาวสุภานี บวรศุภศรี ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ - นาฏศิลป์
238 นางสาวสิรินารถ แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ - นาฏศิลป์
239 นางปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีไทย
240 นายไพศาล จิตรามาศ ครูโรงเรียนบ้านคลองงา กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีไทย
241 นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว ครู ค.ศ.3 ด้านคีตศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีไทย
242 นายชยพร ไชยสิทธิ์ ครู ค.ศ.3 ด้านคีตศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีไทย
243 ว่าที่ รต.สรบัญชา หมื่นแสวง ครู ค.ศ.3 ด้านคีตศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีไทย
244 นายวัชรพงศ์ หมวดเมือง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีไทย
245 นางบุญญาธิการ ขาวชอุ่ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีไทย
246 นางสาวทิฆัมพร ชุมจูด ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีไทย
247 นายเอกชัย ศรีสุขใส ครูโรงเรียนวัดจันดี กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมศิลปะ - ดนตรีไทย
248 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
249 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพรัตน์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
250 นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
251 นางอาภรณ์ อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง กรรมการฝ่ายปฏิคม
252 นางพัชรินทร์ แผนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยวน กรรมการฝ่ายปฏิคม
253 นางสาวอิศรา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกอ กรรมการฝ่ายปฏิคม
254 นางสุมาลี โยธาภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณราชลเขต กรรมการฝ่ายปฏิคม
255 นางโฉมยงค์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะยวน กรรมการฝ่ายปฏิคม
256 นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ กรรมการฝ่ายปฏิคม
257 นางอรวรรณ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม กรรมการฝ่ายปฏิคม
258 นางสาวสิรินารถ แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาเจริญ กรรมการฝ่ายปฏิคม
259 นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายเส กรรมการฝ่ายปฏิคม
260 นางสาวนิศากร นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขนาน กรรมการฝ่ายปฏิคม
261 นางวันเพ็ญ ชูโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลาราม กรรมการฝ่ายปฏิคม
262 นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กรรมการฝ่ายปฏิคม
263 นางกมลทิพย์ สงค์ดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังตลับ กรรมการฝ่ายปฏิคม
264 นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ กรรมการฝ่ายปฏิคม
265 นางปฤทัย อำมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยูง กรรมการฝ่ายปฏิคม
266 นางปนัสยา ชัยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านไร่ยาว กรรมการฝ่ายปฏิคม
267 นางสารภี ศรีราม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว กรรมการฝ่ายปฏิคม
268 นางสาวธิดารัตน์ จิตรสำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย กรรมการฝ่ายปฏิคม
269 นางรัตนา ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากลาย กรรมการฝ่ายปฏิคม
270 นางอุไร ยวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการฝ่ายปฏิคม
271 นางเจรียงพร เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกิดผล กรรมการฝ่ายปฏิคม
272 นางสุมณฑา อินทรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตำเสา กรรมการฝ่ายปฏิคม
273 นางอารี นิยมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหิน กรรมการฝ่ายปฏิคม
274 นางสำอางค์ ขวดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
275 นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร ผู้อำนวยการวัดสุวรรณคีรี กรรมการฝ่ายปฏิคม
276 นางสุพร วิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเฟือง กรรมการฝ่ายปฏิคม
277 นางสาวพวงลัดดา อินทรทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการฝ่ายปฏิคม
278 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตูก กรรมการฝ่ายปฏิคม
279 นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องาม กรรมการฝ่ายปฏิคม
280 นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด กรรมการฝ่ายปฏิคม
281 นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ กรรมการฝ่ายปฏิคม
282 นางวาสนา คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการฝ่ายปฏิคม
283 นางราตรี ธวัชกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันดี กรรมการฝ่ายปฏิคม
284 นางสาวยุภาพร เจริญรูป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการฝ่ายปฏิคม
285 นางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียง กรรมการฝ่ายปฏิคม
286 นางอาภรณ์ วรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุขธาราม (ปากท่าซอง) กรรมการฝ่ายปฏิคม
287 นางอรชร ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเส กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
288 นางสุคนธ์ เนติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าเขา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
289 นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
290 นางพัชรินทร์ แผนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยวน รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
291 นางพวงลัดดา อินทรทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
292 นางสาวกุลรัตน์ ศรีสุขใส ครูโรงเรียนวัดควนยูง กรรมการฝ่ายพยาบาล
293 นางพัชรี มะโน ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการฝ่ายพยาบาล
294 นางปฤทัย อำมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยูง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
295 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีระชา ครูโรงเรียนวัดควนยูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล
296 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
297 นายไพฑูรย์ สุุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
298 นายจิรัฎฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
299 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
300 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
301 นางสุมาลี โยธาภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณราชลเขต รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
302 นายสายันต์ อินทุ่ม ธุรการโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
303 นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
304 นางสาวรัชนีกร ชุมวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองท่อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
305 นายณัฐพงศ์ รัตนพันธ์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
306 นางสาวหนึ่งฤดี ขุนบุญจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองท่อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
307 นายภาณุพันธ์ พูลสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
308 นางจารี กาลดิษฐ์ทิพย์รัตน์ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
309 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม รองประธานกรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
310 นายปราโมทย์ คงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหาด รองประธานกรรมการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
311 นายพิทยา สังขะเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสใหญ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
312 นางสาวสุฑา แดงขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
313 นางนัทธภัทร์ พิถยพิโลน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
314 นางสาววิไลวรรณ ภัยรี ครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
315 นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ ครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการรายงานผล ติดตามและประเมินผล
316 พันตำรวจเอกสุวัฒน์ แตงคูหา ผู้กำกับการสถานตำรวจภูธรกะปาง ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
317 ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
318 นายพนม บุญใส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
319 นางวิภาวี ด้วงฉีด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ /การจราจรและรักษาปลอดภัย
320 นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ ประธานคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
321 นายสุชาติ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
322 นายกฤษปการ เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพูน กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
323 นายมงคล ช่องลมกรด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งส้าน กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
324 นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
325 นายวัชระ นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
326 นางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียง กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
327 นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
328 นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
329 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
330 นางสกรีนรักษ์ บุญมี นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
331 นายสมเกียรติ ชูช่วย ผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ รองประธานคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
332 นายโกวิทย์ เอียดเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมวิทยาศาสตร์
333 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตัดสินผลการเเข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
334 นางปนัสยา ชัยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการเเข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
335 นายไพรัตน์ อิ้ววังโส ครูโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการเเข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
336 นายโกวิทย์ เอียดเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการเเข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
337 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตัดสินผลการเเข่งขันกลุ่มกิจกรรมนักบินน้อยเเละหุ่นยนต์
338 นายอำนวย ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการเเข่งขันกลุ่มกิจกรรมนักบินน้อยเเละหุ่นยนต์
339 นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการเเข่งขันกลุ่มกิจกรรมนักบินน้อยเเละหุ่นยนต์
340 นายศักดา ชำนาญกิจ ครูโรงเรียนวัดประดิษฐาราม กรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการเเข่งขันกลุ่มกิจกรรมนักบินน้อยเเละหุ่นยนต์
341 นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการตัดสินผลการเเข่งขันกลุ่มกิจกรรมนักบินน้อยเเละหุ่นยนต์
342 นายณรงค์ศักดิ์ ดำเกลี้ยง ครู โรงเรียนบ้านหนองท่อม อนุกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมคอมพิวเตอร์
343 นางสุมลรัตน์ ลำทุมลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดหน้าเขา คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6
344 นางโสพิศ แก้วนิมิตร ครูโรงเรียนวัดควนชม คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน Tel. 081-3679709 / 089-7316170 , นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ Tel. 089-6463421Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]