วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 97.63 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาวะ สพป. นราธิวาส เขต 2 88.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเกษตรธิการาม สพป. นราธิวาส เขต 2 86.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 83.58 ทอง 4
5 วัดโคกมะม่วง สพป. นราธิวาส เขต 2 67.07 ทองแดง 5
6 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 63.69 ทองแดง 6
7 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 60.47 ทองแดง 7
8 เทพประทานไทยยืนยง สพป. นราธิวาส เขต 2 52.88 เข้าร่วม 8
9 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 50.10 เข้าร่วม 9
10 บ้านโต๊ะเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 49.08 เข้าร่วม 10
11 บ้านบางขุด สพป. นราธิวาส เขต 2 31.58 เข้าร่วม 11
12 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
13 บ้านสามแยก สพป. นราธิวาส เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 77.05 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 61.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 50.67 เข้าร่วม 4


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 78.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 66.54 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโต๊ะเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 85.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 65.35 ทองแดง 4
5 บ้านสายะ สพป. นราธิวาส เขต 2 61.07 ทองแดง 5
6 บ้านจุฬาภรณ์12 สพป. นราธิวาส เขต 2 60.01 ทองแดง 6
7 วัดโคกมะม่วง สพป. นราธิวาส เขต 2 58.37 เข้าร่วม 7
8 บ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 58.20 เข้าร่วม 8
9 บ้านลูโบ๊ะซามา สพป. นราธิวาส เขต 2 58.14 เข้าร่วม 9
10 เทพประทานไทยยืนยง สพป. นราธิวาส เขต 2 54.96 เข้าร่วม 10
11 บ้านศาลาอูมา สพป. นราธิวาส เขต 2 54.02 เข้าร่วม 11
12 บ้านบางขุด สพป. นราธิวาส เขต 2 50.85 เข้าร่วม 12
13 นิคมพัฒนา4 สพป. นราธิวาส เขต 2 46.39 เข้าร่วม 13


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเกษตรธิการาม สพป. นราธิวาส เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 81.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 68.12 ทองแดง 4
5 บ้านภูเขาทอง สพป. นราธิวาส เขต 2 65.99 ทองแดง 5
6 บ้านลูโบ๊ะซามา สพป. นราธิวาส เขต 2 65.83 ทองแดง 6
7 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 65.17 ทองแดง 7
8 บ้านบางขุด สพป. นราธิวาส เขต 2 60.27 ทองแดง 8
9 บ้านสายะ สพป. นราธิวาส เขต 2 55.77 เข้าร่วม 9
10 บ้านตาเซะใต้ สพป. นราธิวาส เขต 2 45.43 เข้าร่วม 10
11 เทพประทานไทยยืนยง สพป. นราธิวาส เขต 2 40.18 เข้าร่วม 11
12 วัดโคกมะม่วง สพป. นราธิวาส เขต 2 33 เข้าร่วม 12
13 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 33 เข้าร่วม 12


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกมะเฟือง สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตอออ สพป. นราธิวาส เขต 2 62 ทองแดง 4
5 นิคมพัฒนา5 สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม
6 บ้านจะมาแกะ สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม
7 บ้านจือแร สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม
8 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม
9 บ้านศรีพงัน สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม
10 บ้านแฆแบ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม
11 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม
12 บ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม
13 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 62 ทองแดง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโต๊ะเว๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 2 86.48 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 62.97 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ดง สพป. นราธิวาส เขต 2 34 เข้าร่วม 4
5 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 25 เข้าร่วม 5
6 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 20.50 เข้าร่วม 6


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลาอูมา สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปะลุรู สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 5
6 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ สพป. นราธิวาส เขต 2 60 ทองแดง 6
7 บ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 52 เข้าร่วม 7
8 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 50 เข้าร่วม 8
9 บ้านแม่ดง สพป. นราธิวาส เขต 2 47 เข้าร่วม 9
10 บ้านสายะ สพป. นราธิวาส เขต 2 44 เข้าร่วม 10
11 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 43 เข้าร่วม 11


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศรีพงัน สพป. นราธิวาส เขต 2 87.80 ทอง ชนะเลิศ
2 รังผึ้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 76.80 เงิน 4
5 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 73.60 เงิน 5
6 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 71.60 เงิน 6
7 บ้านยะหอ สพป. นราธิวาส เขต 2 68 ทองแดง 7
8 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 63.60 ทองแดง 8
9 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 62.20 ทองแดง 9
10 บ้านบาโง สพป. นราธิวาส เขต 2 59.40 เข้าร่วม 10
11 บ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 54.60 เข้าร่วม 11
12 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 46.60 เข้าร่วม 12


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รังผึ้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา7 สพป. นราธิวาส เขต 2 89.02 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดโคกมะม่วง สพป. นราธิวาส เขต 2 83.66 ทอง 4
5 บ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 81.66 ทอง 5
6 บ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านสามแยก สพป. นราธิวาส เขต 2 80.67 ทอง 7
8 บ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 79.34 เงิน 8
9 บ้านสะปอม สพป. นราธิวาส เขต 2 79.33 เงิน 9
10 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 78.33 เงิน 10
11 บ้านจะมาแกะ สพป. นราธิวาส เขต 2 77.66 เงิน 11
12 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 75.66 เงิน 12
13 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 74.68 เงิน 13
14 วัดโบราณสถิตย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 71.67 เงิน 14
15 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 70.67 เงิน 15
16 บ้านนูโร๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 16


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 60 ทองแดง 4
5 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 50 เข้าร่วม 5


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกมะม่วง สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านแอแว สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 6
7 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน 7
8 เทพประทานไทยยืนยง สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 8
9 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 58 เข้าร่วม 9
10 บ้านภูเขาทอง สพป. นราธิวาส เขต 2 57 เข้าร่วม 10
11 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 56 เข้าร่วม 11
12 บ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 55 เข้าร่วม 12
13 วัดเกษตรธิการาม สพป. นราธิวาส เขต 2 54 เข้าร่วม 13
14 บ้านไม้แก่น สพป. นราธิวาส เขต 2 53 เข้าร่วม 14
15 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 52 เข้าร่วม 15


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 037
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมพัฒนา7 สพป. นราธิวาส เขต 2 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระพุทธ สพป. นราธิวาส เขต 2 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 74.75 เงิน 5
6 บ้านบาโงฮูมอ สพป. นราธิวาส เขต 2 74.50 เงิน 6
7 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 74.50 เงิน 6
8 บ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 70.75 เงิน 8
9 บ้านกูบู สพป. นราธิวาส เขต 2 70.50 เงิน 9
10 บ้านไม้แก่น สพป. นราธิวาส เขต 2 62.25 ทองแดง 10
11 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 62.25 ทองแดง 10
12 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 61 ทองแดง 12
13 วัดประดิษฐ์บุปผา สพป. นราธิวาส เขต 2 58.25 เข้าร่วม 13
14 บ้านบางขุด สพป. นราธิวาส เขต 2 58 เข้าร่วม 14
15 บ้านไม้ฝาด สพป. นราธิวาส เขต 2 58 เข้าร่วม 14
16 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) สพป. นราธิวาส เขต 2 55.50 เข้าร่วม 16
17 บ้านปลักปลา สพป. นราธิวาส เขต 2 53 เข้าร่วม 17


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 5
6 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 6
7 วัดประชุมชลธารา สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 7
8 บ้านภูเขาทอง สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 8
9 นิคมพัฒนา5 สพป. นราธิวาส เขต 2 79 เงิน 9
10 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 10
11 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 10


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 85.31 ทอง ชนะเลิศ


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 87.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไม้แก่น สพป. นราธิวาส เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยะหอ สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง 4
5 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 82.50 ทอง 5
6 ดารุลฟุรกอน สพป. นราธิวาส เขต 2 81.25 ทอง 6
7 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 79 เงิน 7
8 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 8
10 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 76.50 เงิน 10
11 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 11
12 บ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 75.50 เงิน 12


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 85.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนูโร๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาเซะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 2 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยะหอ สพป. นราธิวาส เขต 2 84.30 ทอง 4
5 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 83.50 ทอง 5
6 บ้านกูบู สพป. นราธิวาส เขต 2 80.10 ทอง 6
7 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
8 บ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
9 บ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกูวา สพป. นราธิวาส เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 86.70 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาโงกือเต สพป. นราธิวาส เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 84.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 79.30 เงิน 4
5 บ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาโงกือเต สพป. นราธิวาส เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเจ๊ะยอ สพป. นราธิวาส เขต 2 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกมะม่วง สพป. นราธิวาส เขต 2 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเกาะสวาด สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตอออ สพป. นราธิวาส เขต 2 82.10 ทอง 4
5 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 80.40 ทอง 5
6 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 77.30 เงิน 6
7 บ้านลูโบ๊ะซามา สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 7


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอเฮะ สพป. นราธิวาส เขต 2 86.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 79.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 738
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไม้ฝาด สพป. นราธิวาส เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านร่วมใจ สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 6
7 บ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 7
8 บ้านแม่ดง สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 8
9 บ้านปาดังยอ สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 9
10 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน 10
11 บ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 71 เงิน 11
12 บ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 69 ทองแดง 12
13 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 818
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมพัฒนา4 สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสามแยก สพป. นราธิวาส เขต 2 - -