งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   6 ก.ย. 2561   7 ก.ย. 2561   8 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 7 ก.ย. 2561 08.30-12.00
2 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 7 ก.ย. 2561 13.00-16.30
3 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2561 8.30-16.30
4 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2561 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ใต้อาคาร 3 7 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ใต้อาคาร3 7 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
4 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ห้องประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
5 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 321 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 321 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 321 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารเรียนบัวบาน 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 น.
2 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารเรียนบัวแย้ม 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 น.
3 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เวทีใต้อาคาร 4 ชั้น อาคารบัวชมพู 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 น.
4 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หน้าอาคารบัวสวรรค์ ชั้น 1 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 น.
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หน้าอาคารบัวสวรรค์ ชั้น 1 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ บุษกร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 7 ก.ย. 2561 เช้า
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ใต้ถุน อาคารจงกลนี ๖ อาคาร ๔ 7 ก.ย. 2561 เช้า
3 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เวที ใต้โดม 7 ก.ย. 2561 บ่าย
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เวที ใต้โดม 7 ก.ย. 2561 บ่าย
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เวที ใต้โดม 7 ก.ย. 2561 เช้า
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคาร ๑ บงกชรัตน์ ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน อีเล็คทรอนิกส์ 7 ก.ย. 2561 เช้า
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคาร ๑ บงกชรัตน์ ชั้น 1 ห้อง เรียน อีเล็คทรอนิกส์ 7 ก.ย. 2561 บ่าย
8 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารชั่วคราว ห้อง สุนทรียภาพ , ห้องคุณธรรม 7 ก.ย. 2561 เช้า

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 7 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 7 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ห้อง 1 7 ก.ย. 2561 08.30-12.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ห้อง 1 7 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30
3 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ห้อง 2 7 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ห้อง 2 7 ก.ย. 2561 08.30-12.00
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ห้อง 3 7 ก.ย. 2561 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที4 ใต้ถุนอาคาร4 7 ก.ย. 2561 13.00 - 15.30
2 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที4 ใต้ถุนอาคาร4 7 ก.ย. 2561 13.00 - 15.30
3 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม เวที1 7 ก.ย. 2561 08.30-12.00
4 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที4 ใต้ถุนอาคาร4 7 ก.ย. 2561 15.30 เป็นต้นไป
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม เวที1 7 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที4 ใต้ถุนอาคาร4 7 ก.ย. 2561 15.30 เป็นต้นไป
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม เวที1 7 ก.ย. 2561 08.30-12.00
8 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม เวที1 7 ก.ย. 2561 08.30-12.00
9 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม เวที2 7 ก.ย. 2561 08.30-16.30
10 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม เวที2 7 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.6/1 – ป.6/2 7 ก.ย. 2561 09.00 – 12.00
2 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.6/1 – ป.6/2 7 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30
3 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.๕/3 – ป.๕/4 7 ก.ย. 2561 09.00 – 12.00
4 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.๕/3 – ป.๕/4 7 ก.ย. 2561 13.00 – 16.00
5 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.6/3 – ป.6/4 7 ก.ย. 2561 09.00 – 16.30
6 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.5/1 – ป.5/2 7 ก.ย. 2561 09.00 – 14.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านระหว่างควน สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2561 08.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 (ห้องคอมพิวเตอร์ 3) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 422 (ห้องคอมพิวเตอร์ 2) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 421 (ห้องคอมพิวเตอร์ 1) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 422 (ห้องคอมพิวเตอร์ 2) 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
5 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 423 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารบัวสวรรค์ ห้อง ประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2561
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หน้าอาคารบัวสวรรค์ ห้อง ประชุมล็ก 7 ก.ย. 2561
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หน้าอาคารบัวสวรรค์ ห้อง ประชุมล็ก 7 ก.ย. 2561
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หน้าอาคารบัวสวรรค์ ห้อง ประชุมล็ก 7 ก.ย. 2561
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หน้าอาคารบัวสวรรค์ ห้อง ประชุมล็ก 7 ก.ย. 2561
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หน้าอาคารบัวสวรรค์ ห้อง ประชุมล็ก 7 ก.ย. 2561
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หน้าอาคารบัวสวรรค์ ห้อง ประชุมล็ก 7 ก.ย. 2561
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หน้าอาคารบัวสวรรค์ ห้อง ประชุมล็ก 7 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 สกสค. ชั้น 1 ห้อง 511,512,513 7 ก.ย. 2561 09.00-13.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องโซน 1 (ทิศใต้) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 412,413,414 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 1 (ทิศตะวันตก) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 4 ทิศเหนือ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 2 (ทิศตะวันตก) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 2 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 3 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก เต็นท์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก โรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สมุดอิเล็กทรอนิกส์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สมุดอิเล็กทรอนิกส์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สมุดอิเล็กทรอนิกส์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ใต้อาคารเรียน 4 ชั้น 1 7 ก.ย. 2561 09.00-11.00
9 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ใต้อาคารเรียน 4 ชั้น 1 7 ก.ย. 2561 09.00-11.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]