งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   6 ก.ย. 2561   7 ก.ย. 2561   8 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม บัวสวรรค์ ห้อง ประชุมล็ก 8 ก.ย. 2561 09.00-16.00 น.
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารเรียนบัวแย้ม 8 ก.ย. 2561 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ห้อง 1 8 ก.ย. 2561 08.30-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ห้อง 1 8 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ห้อง 2 8 ก.ย. 2561 08.30-12.00
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ห้อง 2 8 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30
5 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ห้อง 3 8 ก.ย. 2561 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 8 ก.ย. 2561 08.30 - 16.30
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนพัทลุง เวทีกลาง หลังคาโดมสนามหน้าเสาธง 8 ก.ย. 2561 14.30 เป็นต้นไป
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวทีกลาง หลังคาโดมสนามหน้าเสาธง 8 ก.ย. 2561 14.30 เป็นต้นไป
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนพัทลุง เวทีกลาง หลังคาโดมสนามหน้าเสาธง 8 ก.ย. 2561 14.30 เป็นต้นไป
24 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวทีกลาง หลังคาโดมสนามหน้าเสาธง 8 ก.ย. 2561 14.30 เป็นต้นไป
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวทีกลาง หลังคาโดมสนามหน้าเสาธง 8 ก.ย. 2561 13.00 - 14.30
26 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม เวที5 8 ก.ย. 2561 08.30 - 12.00
27 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เวที5 8 ก.ย. 2561 13.00-16.30
28 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม เวที2 8 ก.ย. 2561 08.30-16.30
29 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม เวที2 8 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.6/1 – ป.6/2 8 ก.ย. 2561 09.00 – 16.30
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.6/1 – ป.6/2 8 ก.ย. 2561 09.00 – 16.30
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 8 ก.ย. 2561 09.00 – 12.00
4 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 8 ก.ย. 2561 13.00 – 16.30
5 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.๕/1 – ป.๕/2 8 ก.ย. 2561 09.00 – 16.30
6 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.5/3 – ป.5/4 8 ก.ย. 2561 09.00 – 16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]